Кайта келүү

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы 

 

Банктар аралык эсептешүүлөр системасынын иш алып баруусун камсыз кылат; финансы рынокторунда операциялар жана бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырат.