Кайта келүү

Төлөм системалары башкармалыгы 

 

Методологиялык базаны иштеп чыгат, төлөм системасынын натыйжалуу ишин, анын ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылынышын жөнгө салат, контролдойт жана көзөмөлдөйт (оверсайт); республиканын төлөм системасынын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт, ошондой эле төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялайт, жөнгө салат жана көзөмөлдөйт.