Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, кийинки финансылык кооперативдердин лицензиясын кайтарып алды: 

a. «Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2002-жылдын 08-майындагы №386 лицензиясын. «Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй району, Чүй а., Ибраимов көч., 25. 

b. «Джумаят» кредиттик союзунун 2007-жылдын 08-августундагы №525 лицензиясын. «Джумаят» кредиттик союзунун юридикалык дареги: Чүй областы, Токмок ш., Пионерская көч., №82, 31 бат.  

c.  «Береке-Кенч» кредиттик союзунун 2008-жылдын 01-апрелиндеги №530 лицензиясын. «Береке-Кенч» кредиттик союзунун юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй району, Чүй айылы, Ибраимов көчөсү, 25, кв. 1.  

«Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативи, «Джумаят» Кредиттик союзу, «Береке-Кенч» Кредиттик союзу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтомдору менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 80. 

 

2. Микрокредиттер бир жылдан ашык убакыт берилбеген үчүн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, "Альянс-Кредит" МКК ЖЧКнын 2008-жылдын 3-мартындагы №117 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн кайтарып алды. "Альянс-Кредит" МКК ЖЧКнын юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев көчөсү, 120, 2 кабат, 12 каб.  

"Альянс-Кредит" МКК ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 03.