Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы МКК «Финанс Кредит Строй» ЖЧКсынын №473 2012-жылдын 20-декабрындагы каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү 2018-жылдын 31-июлунунан тартып кайтарылып алынды. 

МКК «Финанс Кредит Строй» ЖЧКсынын юридикалык дареги - Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 33/2-2. 

МКК «Финанс Кредит Строй» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 62 телефон боюнча берилет.