Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларын бузууга жол бергендиги, талаптарын аткарбагандыгы үчүн Улуттук банк 2019-жылдын 20-июнунан тартып 7 жумуш күнүнө төмөнкү алмашуу бюролорунун нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларынын аракетин убактылуу токтотту: 

- «Фунт обмен» ЖЧКнын 2017-жылдын 28-ноябрындагы №5613 лицензиясы; 

- «Ю.М.Т.» ЖЧКнын 2018-жылдын 11-сентябрындагы №5802 лицензиясы.