Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2020-жылдын  

I - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2020-жылдын 1-апрелине карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 102 519,2 млн сомду түзгөн, анын ичинен 5 816,2 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 96 703,0 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 9 983,9 млн сомго же 11,5 пайызга көбөйгөн). 

2020-жылдын I - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 483 162,6 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2019-жылдын I - чейрегине салыштырганда 46 464,1 млн сомго же 10,6 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2020-жылдын I - чейрегинде 483 031,4 млн сом берилген, бул 2019-жылдын I - чейрегиндегиге салыштырганда 46 264,7 млн сомго же 10,6 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2020-жылдын I -чейрегинде 100,0 пайызды түзгөн (2019 жылдын I - чейрегине салыштырганда өзгөрүүсүз калган). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2020-жылдын I - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2019- жылдын 

I - чейреги 

2020- жылдын 

I - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча

 

100,0 

 

100,0 

 

0,0 

Бишкек шаары 

102,1 

101,9 

-0,2 

Баткен обл. 

100,4 

100,6 

0,2 

Жалал- Абат обл. 

94,7 

96,5 

1,8 

Ысык-Kөл обл. 

96,1 

97,0 

0,9 

Нарын обл. 

93,4 

96,7 

3,3 

Ош обл.  

103,4 

100,3 

-3,1 

Ош шаары 

98,4 

99,3 

0,9 

Талас обл. 

89,6 

90,2 

0,8 

Чүй обл.  

100,1 

99,1 

-1,0