Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13  

токтому менен бекитилген  

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик  

аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө»  

ЖОБО 

 

(Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2014-жылдын 19-мартындагы №9/4, 2014-жылдын 31-декабрындагы №60/1,  

2015-жылдын 25-ноябрындагы №71/7, 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/9,  

2017-жылдын 10-мартындагы №10/1, 2017-жылдын 26-апрелиндеги №17/3,  

2017-жылдын 19-июлундагы №2017-П-09/32-3-(НПА),  

2017-жылдын 27-сентябрындагы №2017-П-09/42-7-(НПА),  

2017-жылдын 25-октябрындагы №2017-П-09/45-9-(НПА),  

2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-09/51-19-(НПА), 

2018-жылдын 15-августундагы №2018-П-09/33-2-(НПА), 

2019-жылдын 15-апрелиндеги №2019-П-12/20-2-(НПА), 

2020-жылдын 26-февралындагы №2020-П-09/8-5-(НПА),  

2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-09/78-12-(НПА) 

токтомдорунун редакциясына ылайык) 

 

 

1. Жалпы жоболор 

1. Бул жободо, өз ишин Улуттук банктын лицензиясынын негизинде жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга (мындан ары Банк/Банктар) кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттарына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан ары Улуттук банк) аукциондордун негизинде кредиттик каражаттарды берүү тартиби аныкталат. 

2. Кредиттик аукциондорду Улуттук банк акча-кредит саясатын жүзөгө ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 6, 16 жана 17-беренелерине ылайык өткөрөт. 

3. Кайра каржылоо жана банктын кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүгүн колдоого алуу үчүн Банктарга белгилүү бир мөөнөткө кредиттик ресурстарды сунуштоо, кредиттик аукциондорду өткөрүү максатынан болуп саналат. 

4. Кредиттик ресурстар Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталган мөөнөткө берилет. Кредиттик каражаттарды сунуштоо шарттары жана алардын көлөмү Улуттук банктын Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими менен аныкталат. 

5. Улуттук банк бир тараптан жана ушул Жободо жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген Банктар экинчи тараптан, кредиттик аукциондордун катышуучуларынан болуп саналышат. 

 

2. Колдонулган атоолор жана түшүнүктөр 

6. Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишим (мындан ары Башкы келишим) бул, Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн келишим. Келишимде кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кайра каржылоого жана ликвиддүүлүктү колдоого Улуттук банк тарабынан кредиттик ресурстардын Банкка берилиши шарттары жана мында келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу тартиби аныкталат. Башкы келишим, ушул Жобого карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн формада жана Банк Жобонун 29-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык келген учурда түзүлөт. 

7. Күрөө келишими бул Улуттук банк менен Банк ортосунда, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында түзүлгөн келишим, анын негизинде Банктын кредиттик каражаттарды кайтарып берүү боюнча милдеттенмеси күрөө менен камсыз кылынат. Келишимде күрөөлүк камсыздоону сунуштоо шарттары жана тартиби аныкталып, ал Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

8. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети (КДКР) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коллегиалдуу органы, ликвиддүүлүктү утурумдук негизде тескөөгө алып туруу комитеттин негизги иш максатынан болуп саналат. 

9. Кредиттик аукцион бул, Улуттук банктын аукциондук механизмди колдонуу менен күрөөлүк камсыздоо алдында улуттук валютада кайра каржылоо операцияларын ишке ашыруу ыкмасы. 

10. Кредиттик ресурстар Улуттук банк тарабынан Баянка мөөнөтүндө төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк жана убагында кайтарып берүү шарттарында, күрөөлүк камсыздоо алдында катталган пайыздык чен боюнча сом түрүндө сунушталган акча каражаттары. 

11. Кредиттик келишим бул, Улуттук банк менен Банк ортосунда, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Башкы келишимдин алкагында түзүлгөн келишим, анын негизинде Улуттук банк Банкка кредит берет. Келишимде кредит берүү жана аны төлөө шарттары жана тартиби аныкталат жана ал Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

12. Номиналдык пайыздык чен бул, карыз алуучу менен банк ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимде көрсөтүлгөн чен. Ага ылайык, кредиттик каражатты пайдалангандыгы үчүн карыз алуучу банкка төлөп берген пайыздык киреше суммасы эсептелинет. Мында, номиналдык пайыздык ченде бардык комиссиялык төлөмдөр, жыйымдар же башка кошумча төлөмдөр, анын ичинде ушул номиналдык пайыздык чендин нарктык маанисинде жогорулоосуна тике жана/же кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн болгон салыктык жыйымдар да камтылууга тийиш. 

13. Кредиттин мөөнөтү бул, календардык күндөрдө туюндурулган, кредит берилген күндөн тартып, ал боюнча милдеттенмелер толук аткарылган, кредиттик келишимде көрсөтүлгөн күндү кошо камтыган, убакыт аралыгы. 

14. Чектөө чени билдирмелерди канааттандыруу ага жеткенде аяктаган чен. 

15. Операциялык күн Улуттук банктын операциялык күн регламентине ылайык, ар бир жумуш күнү саат 8:30-16:30 чейинки убакыт аралыгы. 

 

3. Кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максаттары үчүн кредиттик ресурстарды сунуштоо шарттары 

16. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттарына берилген кредиттик ресурстар максаттуу багыттарды көздөп, банктар тарабынан Кыргызстандын резиденттери болуп саналышкан юридикалык жактар жана жеке адамдар Кыргыз Республикасынын аймагында өздөштүрүп жаткан төмөнкү багыттарга каралган долбоорлорду улуттук валютада кредиттөө үчүн пайдаланылууга тийиш: 

өнөр жайына, мында экспортко багытталуучу жана импортту алмаштыруучу продукцияларды чыгарган тармактарга биринчи кезекте көңүл бурулушу зарыл; 

айыл-чарбасына, даярдоо жана кайра иштетүүгө

- мал чарбачылыгына; 

- өсүмдүк өстүрүүгө

Транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө

Соода жана коммерцияга; 

Курулушка; 

Туристтик чөйрөгө

Кредиттерди керектөө максаттарына, анын ичинде карыз алуучунун турак жай шартын жакшыртууга, ошондой эле коммерциялык/өндүрүштүк мүнөзгө ээ эмес башка максаттарга сунуштоого жол берилбейт. 

17. Банктар кредиттик аукциондордун алкагында долбоорлорду кредиттөөгө Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды ушул Жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга жана багыттарга ылайык пайдаланууга тийиш. Мында, кредиттик ресурстар Банктын карыз алуучуларына тиешелүү кредиттик келишимдерди тариздетүү менен сунушталууга тийиш, анда кредитти берүүнүн төмөнкүдөй айкын шарттары чагылдырылат: кредиттин суммасы, мөөнөтү, пайыздык чени, кредиттин негизги суммасын жана пайыздарды төлөө шарттары ж.б. Кредиттик келишим шарттары ушул Жобонун жана Башкы келишимдин бардык талаптарына ылайык келүүгө тийиш. 

18. Улуттук банктын кайра каржылоо максаттарына кредиттик ресурстары сунуштоосунун мөөнөтү Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат. 

19. Ушул Жобонун 41-пунктунда көрсөтүлгөн активдер, Улуттук банктын кайра каржылоо максаттарына берилген кредиттик ресурстары үчүн күрөөлүк камсыздоо катары колдонулушу мүмкүн. 

20. Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен Банк тарабынан берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган пайыздык ченден ашпоого жана алар Банктарга тааныштырылууга тийиш. 

Мында банк, Улуттук банктын каражаттарынын эсебинен кредит берүүдө, карыз алуучулардын алар менен түзүлгөн келишимдерде көрсөтүлүүгө тийиш болгон кредиттик милдеттенмелерди аткарбай койгондугу үчүн айыптык төлөмдөрдү эске албаганда, белгиленген нарктык түрүндө туюндурулган номиналдык пайыздык чендин, б.а. карыз алуучу банкка төлөп берүүчү сумманын ашып кетишине тике жана/же кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн болгон комиссиялык төлөмдөрдү, жыйымдарды же башка кошумча төлөмдөрдү, анын ичинде салыктык жыйымдарды өз карыз алуучуларына чегерүүгө/алардан кармап калууга укугу жок. Пайыздык чендердин туура эсептелиниши жана колдонулушу үчүн жоопкерчилик, кредиттик каражаттарды берүү келишимине ылайык, Банкка жүктөлүүгө тийиш. 

21. Улуттук банк тарабынан Банктын ликвиддүүлүгүн колдоого кредиттик ресурстар кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүктүү колдоо максатында сунушталат. 

22. Улуттук банк тарабынан Банктын ликвиддүүлүгүн колдоого кредиттик ресурстар Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталган мөөнөткө берилет. 

23. Кредит портфели боюнча талап коюу укугун күрөөгө койгон учурларды эске албаганда, ушул жобонун 41-пунктунда көрсөтүлгөн активдер Улуттук банк тарабынан ликвиддүүлүктү колдоо үчүн берилген кредиттик ресурстардын күрөөлүк камсыздоосунан болуп саналат. 

24. Банк, Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды банктар аралык рынокто, валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногун кошо алганда, баалуу кагаздар рыногунда операцияларды жүргүзүү, ошондой эле Банкка байланыштуу же аффилирленген жактары менен операцияларды ишке ашыруу үчүн пайдаланууга укугу жок. Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды ушул Жобонун 16, 21-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана колдонууга тийиш. 

 

4. Банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын (бфку) кредиттөө 

25. Банк, кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды ушул Жобонун 26-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык микрофинансылык компаниялар жана микрокредиттик компаниялар сыяктуу, банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын андан ары кредиттөө үчүн пайдаланууга укуктуу. 

26. Эгерде кредиттик ресурстар Банк тарабынан ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген БФКУларды кредиттөө үчүн багытталган болсо, анда төмөнкү жоболор сакталууга тийиш: 

Банктар БФКУларга кредиттик ресурстар берилген күнү Банк менен БФКУ ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимдин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого тийиш. 

- Банктын БФКУларга кредиттик ресурстарды сунуштоодогу маржасы, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген, Банктарга маалымдалган өлчөмдөн ашпоого тийиш; 

Банк менен БФКУ ортосундагы кредиттик келишимде төмөнкү пункттар камтылышы зарыл: 

- Банк тарабынан БФКУларга сунушталуучу кредиттик ресурстар максаттуу багытка ээ болуп, БФКУлар ал ресурстарды Кыргызстандын резиденттеринен болуп саналышкан юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында жүзөгө ашырылуучу, ушул Жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар жана шарттар боюнча долбоорлорду кредиттөөгө жана Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамынын 2-беренесине ылайык пайдаланууга тийиш; 

- Банк тарабынан БФКУларга берилүүчү кредиттик ресурстарды пайдалануу боюнча ушул Жобонун 17 жана 24-пункттарында көрсөтүлгөн чектөөлөр, БФКУдарга да таркатылат; 

- Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен БФКУларга берилген кредиттер боюнча пайыздык чендер Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» Мыйзамында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген максаттарга жана талаптарга ылайык келүүгө тийиш; 

- БФКУлар банктардан алынган кредиттик ресурстарды кредиттик союздарды, микрофинансылык компанияларды, микрокредиттик компанияларды, микрокредиттик агенттиктерди, башка БФКУларды, анын ичинде ломбарддарды кошо алганда, банктык эмес финансы-кредит уюмдарын кайра каржылоо үчүн пайдаланууга укугу жок; 

- Кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күн ичинде БФКУ Банктан алган акча каражаттарды карыз алуучулар арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресурстар же алардын бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толук пайдаланылбай калса же жарым-жартылай пайдаланылса, БФКУ көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда Банкка кайтарып берүүгө тийиш;  

- Кредитти колдонуу мөөнөтү ичинде кредиттик аукциондордун алкагында сунушталган каражаттардын эсебинен берилген кредиттин ордун жабууга БФКУнун карыз алуучуларынан келип түшкөн акча каражаттарды БФКУ, Улуттук банкка алардын жайгаштырылышы жөнүндө отчетту кийинки айдын бешине чейин тапшыруу менен аларды өз кардарлары арасында жайгаштырууга тийиш.  

БФКУ, карыз алуучулардан ордун жабууга кабыл алган каражаттарды отчеттук мезгилден кийинки бир ай ичинде жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде БФКУ ал каражаттарды ушул пунктка ылайык жайгаштырууну ишке ашырбаса, БФКУ белгиленген жайгаштыруу мөөнөтү аяктагандан кийин жайгаштырылбаган каражаттардын бүтүндөй суммасын Банкка кайтарып берүүгө милдеттүү

27. Банктардан кредиттик ресурстарды алышкан БФКУлар кредиттик ресурстардын пайдаланылышы жана кредит портфелинин абалы жөнүндө отчетту талап кылынган форматка ылайык ай сайын Улуттук банкка сунуштап турууга тийиш. 

28. Ушул жобонун 44-пунктунда көрсөтүлгөн активдер банк тарабынан БФКУ үчүн берилген кредиттик ресурстардын күрөөлүк камсыздоосунан боло алат. 

 

5. Аукционго билдирмелерди тариздетүү жана берүү тартиби 

29. Улуттук банктын кредиттик аукциондоруна катышуу жана андан кредиттик каражаттарды алуу үчүн Банк: 

- Улуттук банктын улуттук жана/же чет өлкө валюталарында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясына ээ болууга; 

- Улуттук банк тарабынан сунушталган кредиттик ресурстардын күрөөлүк камсыздоосунан болгон баалуу кагаздарды сактоо жана эсепке алуу үчүн Депозитарийде «депо» эсебине ээ болууга тийиш; 

- Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсеби болууга тийиш; 

- чет өлкө валютасындагы депозит эсебин Улуттук банкта ачуу жана тейлөө жөнүндө кол коюлган макулдашууга ээ болууга тийиш; 

- Улуттук банк менен Кредиттик аукцион жөнүндө кол коюлган Башкы келишимге ээ болууга тийиш; 

- билдирме берилген учурга карата Улуттук банк тарабынан белгиленген Банктын капиталынын шайкештиги жана бир карызгерге тобокелдиктин максималдуу өлчөмү боюнча экономикалык ченемдерди аткарууга, ошондой эле акыркы 6 ай аралыганда системалуу бузууларга жол бербөөгө тийиш; 

- ушул Жободо жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга жооп берген, талаптагыдай күрөөлүк камсыздоону сунуштоого тийиш; 

- атайын режим белгиленбөөгө. Атайын режимде турган Банк, Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими болгон шартта гана баалуу кагаздарды жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасында күрөө алдында ликвиддүүлүктү колдоо үчүн өткөрүлгөн аукциондорго гана катыша алат; 

- Улуттук банк алдында алынган кредиттер жана аларга кошуп эсептелинген пайыздар боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн акчалай милдеттенмелерге, ошондой эле кредиттик аукциондордун жыйынтыгында мурда алынган же алуу процессинде турган кредиттер, анын ичинде Улуттук банктын кайра каржылоого тиешелүү башка инструменттери боюнча өздөштүрүлбөгөн кредиттик ресурстарга ээ болбоого; 

- кредиттик аукциондорго катышуу укугунан четтетилбөөгө

- Банктын атынан кредиттик ресурстарды алууга билдирмелерге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн Банктын жоопкерчиликтүү адамдарынын тизмесин Улуттук банкка берүүгө тийиш; 

- Банктын эсептериндеги каражаттарды тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдардын кол тамгаларынын үлгүлөрү түшүрүлгөн, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эки карточканы Улуттук банкка берүүгө тийиш; 

- банктык көчүрмөлөрдү, Банктын төлөм тапшырмаларын жана башка документтерди алууга жоопкерчиликтүү жакка Банктын атынан берилген ишеним катты Улуттук банкка берүүгө тийиш; 

- банк операцияларынын айрым түрлөрүн жүргүзүүгө чектөөлөр же тыюу салуулар болбоого: жеке адамдардан депозиттерди тартуу, жеке адамдарга жана юридикалык жактарга эсептешүү эсебин ачуу, кредиттөө

- CAMELS рейтингдик системасы боюнча 3төн төмөн болбогон жана/же тобокелдикти аныктоого багытталган күзөмөлдүк рейтингдик системасы боюнча 3ден төмөн болбогон деңгээлге ээ; 

30. Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети кредиттик аукционду өткөрүү параметрлерин, шарттарын жана ыкмаларын, анын ичинде сунушталуучу кредиттик ресурстардын көлөмүн, Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык ченди, минималдуу пайыздык ченди, бир билдирменин минималдуу жана максималдуу көлөмүн, күрөөлүк камсыздоого карата талаптарды, аукцион түрүн, кредиттин тармактын багытын мезгил-мезгили менен аныктап турат. 

31. Улуттук банк аукцион өткөрүлгөнгө чейинки эки күндөн кечиктирбестен өз расмий интернет-сайтына төмөнкүлөрдү кошо алганда, кредиттик аукциондун параметрлерин жана аны өткөрүү шарттары жарыялап турат: 

- аукционду өткөрүү ыкмаларын; 

- аукцион өткөрүлүүчү күндү

- аукциондун кодун; 

- кредиттик ресурстардын көлөмүн; 

- аукциондогу минималдуу пайыздык ченин (Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими менен белгиленген); 

- билдирменин минималдуу көлөмүн (Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген шартта); 

- күрөөлүк камсыздоого карата талаптарды; 

- аукцион тууралуу башка маалыматтарды (болгон болсо). 

32. Улуттук банктын кредиттик аукционуна катышууга билдирме Банктар тарабынан Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 2-тиркемеде көрсөтүлгөн формага ылайык документ түрүндө Улуттук банкка берилет. Билдирме калың конвертке салынып, чапталган түрүндө берилиши зарыл. Аукционго катышуу билдирмесине, Банктын ыйгарым укуктуу органынын кредиттик аукциондо катышуу жана кредит боюнча күрөөлүк камсыздоо тизмегин тиркөө менен аны сунуштоо чечими кошо тиркелүүгө тийиш. Банк аукционго бир гана билдирмени бере алат. 

33. Банктын билдирмеси аукцион өткөрүлгөн күнү саат 12.00гө чейин Улуттук банкка берилүүгө тийиш. Билдирмени кабыл алуу убактысы өтүп кеткенден кийин Банктар билдирмелерди бере алышпайт/өзгөртө алышпайт. Берилген билдирмелер кайтарылып алынгыс болуп эсептелет. 

34. Билдирменин ар бир бетине кредиттик ресурстарды алууга Банктын атынан билдирмеге кол коюуга ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы коюлуп, Банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Билдирмеде милдеттүү түрдө ал берилген күн, Банктын аталышы, аукцион өткөрүлгөн күн, зарыл болуп жаткан кредиттик каражаттардын көлөмү, сунушталган пайыздык чен, күрөөлүк камсыздоону суммасы жана түрү көрсөтүлүүгө тийиш. 

35. Банктын билдирмесинин көлөмү кредиттик аукциондун параметрлеринде белгиленген минималдуу жана максималдуу көлөмгө дал келүүгө тийиш. 

36. Документ түрүндөгү билдирме Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 боюнча жайгашкан имаратынын 1-кабатындагы "Кредиттик аукциондорго билдирмелер үчүн" деп жазылган ящикке салынууга тийиш. Банк билдирме берилгендиги фактысын, ал берилген күндү жана убактысын көрсөтүү менен билдирмелер катталган журналга чагылдырууга тийиш. 

37. Банктардын Улуттук банк жарыяланган минималдуу пайыздык ченден жогору же ага барабар болгон пайыздык чендеги билдирмелерине кредиттик аукционго катышууга жол берилет. 

38. Банктын ушул жобонун 29-пунктунун талаптарына ылайык келбеши, кредиттин талап кылынган суммасын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз боло алат. Улуттук банк, билдирмелери аукционго кирбей калган Банктарга тиешелүү себептерин көрсөтүү менен аукцион өткөрүлгөндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен кат жүзүндө маалымдоого тийиш. 

39. Туура эмес толтурулган же тариздетилген, ошондой эле убактысынан кечиктирилип берилген билдирмелер анык эмес катары таанылып, аукционго киргизилбейт. 

40. Улуттук банк билдирмеде көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга тийиш. 

 

6. Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

41. Кредиттик ресурстар Банктарга күрөөлүк камсыздоо болгон шартта гана сунушталат. Төмөнкүлөр кайра каржылоо максаттары үчүн кредиттик ресурстар боюнча Банктардын күрөөлүк камсыздоосунан боло алат: 

1) Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы; 

2) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик баалуу кагаздары, Улуттук банктын ноталары, Бишкек шаарынын мэриясы чыгарган, листингге ээ жана Кыргыз Республикасынын лицензияланган соода аянтында котировкаланган муниципалдык баалуу кагаздар, «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ААК чыгарган ипотекалык жабымы бар облигациялар « (мындан кийин баалуу кагаздар); 

3) Белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык келген кредит портфели боюнча Улуттук банк Башкармасынын «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптар» токтомунда каралган тартипте талап кылуу укугу. Мында алар боюнча талап кылуу укугу күрөөгө коюлган кредиттер, кредиттик каражаттарды алууга билдирме берилген учурда Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен улуттук валютада сунушталууга жана классификацияланбаган активдер категориясына чегерилүүгө тийиш (байкоого алынган активдерди эске албаганда) жана реструктуризацияланбаган болушу зарыл. 

41-1. Банк тарабынан кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндө күрөөлүк камсыздоо сунушталган болсо, алууга ниеттенген сумманын бөлүгү, тиешелүү күрөөлүк коэффициенти эске алуу менен ушул Жобонун 41-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларында көрсөтүлгөн жана Банкка менчик укугунда таандык күрөө менен камсыздалууга тийиш. Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоого карата талаптар Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан күрөөлүк камсыздоого карата башка талаптар менен бирге эле, пайыздык туюндурууда аныкталат. 

42. Кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө үчүнчү жакка күрөөгө же кайра күрөөгө коюлууга тийиш эмес. Ушул Жобонун 44-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте күрөөгө коюлган мүлктү эске албаганда, күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган күрөөлүк мүлк Банкка менчик укугунда таандык болуу менен ага чектөөлөр жана/же башка милдеттенмелер (арест, мурдагы күрөө, описке жаңылыш киргизип коюу ж.б ) жүктөлүүгө тийиш эмес. 

43. Банктар Кредиттик келишимге карата Күрөө келишиминде көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону тиешелүү коэффициенттерди колдонуу менен кредиттик ресурстарды алгандан кийинки 3 (үч) айдан кийин гана ага барабар күрөөгө алмаштырууга укуктуу. 

44. Жобонун 25-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда баалуу кагаздар жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган, БФКУдун - кредиттик ресурсту алуучунун менчик укугуна таандык болгон акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы күрөөлүк камсыздоодон болушу мүмкүн. 

45. Банк тарабынан баалуу кагаз жана/же БФКУга - кредиттик ресурсту алуучуга менчик укугунда таандык болгон нак эмес чет өлкө валютасы түрүндөгү күрөөлүк камсыздоо сунушталган жана/же алмаштырылган учурда, банк өзүнүн баалуу кагаздарын жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасын күрөө катары сунуштоого жана/же алмаштырууга БФКУдун макулдугун Улуттук банкка берүүгө тийиш. 

46. Күрөөгө коюлган мүлктүн бааланган (күрөөлүк) наркы күрөөнүн ар бир түрү боюнча, талап кылынган кредиттин суммасына жараша Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген мааниден (пайыздык туюндурулушунда) төмөн болбоого тийиш. 

47. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык каттоодон өткөртүлүүгө тийиш болгон күрөөлүк мүлк, ушул Жобонун 62, 63 жана 64-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде Банк тарабынан ыйгарым укуктуу органда каттоодон өткөртүлүшү зарыл. 

48. Күрөөлүк камсыздоонун жетишсиздиги Банк тарабынан талап кылынган кредиттик ресурстардын суммасын берүүдөн баш тартууга негиз болуп саналат. 

49. Кредиттик ресурстарды берүү макулдашуусуна ылайык Банк, өз милдеттенмелерин талаптагыдай аткарбай койгон, аткара албаган учурда, ошондой эле ошол макулдашууда жана Күрөө келишиминде каралган башка учурларда Улуттук банк, күрөөлүк мүлктөн соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жана Күрөө келишиминде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарга жана талаптарга ылайык, күрөө предметин соттук эмес тартипте сатуу аркылуу күрөөлүк мүлктүн эсебинен өз талаптарын толук канааттандырып алууга укуктуу. Банк кредит портфели боюнча талап кылуу укугу менен камсыздалган кредиттик ресурстарды алуу макулдашуусуна ылайык өз милдеттенмелерин аткарбай койгон же талаптагыдай аткара албаган учурда, Улуттук банк күрөө кармоочунун күрөө келишими боюнча укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттарда жана тартипте бирөөгө өткөрүп берүүсүнө жол берилет. 

50. Банк кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча милдеттенмелерин өз учурунда жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөнү он жумуш күнү ичинде бошотуп берүүгө тийиш. 

 

7. Кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби 

51. Аукциондор Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген жана Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган мезгил аралыгында өткөрүлүп турат. 

51-1. Аукциондор, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин чечими боюнча төмөнкү ыкмалардын бири аркылуу өткөрүлүшү мүмкүн:  

1) I ыкма - Көптөгөн чен боюнча аукцион. Бул, сунушталган пайыздык чен деңгээли боюнча аукционго катышууга жол берилген билдирмелерди жогорку чектен тартып ушул аукциондо белгиленген кредиттик ресурстар көлөмү толугу менен бөлүштүрүлгөнгө чейин (чектөө ченине чейин) канааттандыруу каралган ыкма. Мында, эгерде чектөө чени боюнча бир нече билдирме сунушталса, анда кредиттик ресурстар бул билдирмелер ортосунда миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде бөлүштүрүлөт;  

2) II ыкма - Бир чен боюнча аукцион. Бул, катышууга жол берилген бардык билдирмелерди чектөө чени боюнча, ушул аукциондо белгиленген кредиттик ресурстар көлөмүнүн чегинде канааттандыруу каралган ыкма. Мында, эгерде чектөө чени боюнча бир нече билдирме сунушталса, анда кредиттик ресурстар бул билдирмелер ортосунда миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде бөлүштүрүлөт;  

3) III ыкма Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде канааттандырылат. 

4) IV методу кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондо өздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен ушул жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш. 

52. Улуттук банк кредиттик аукционду өткөрүп, анын жыйынтыгын чыгарат, мында Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасынын же аны алмаштырган адамдын чечими менен кредиттик ресурстар көлөмү келип түшкөн билдирменин жалпы көлөмүнө жараша кыскартылышы мүмкүн. I же II ыкмасы боюнча өткөрүлгөн аукционго экиден аз катышуучу катышкан шартта, ал өткөрүлбөгөн катары таанылат. 

53. Аукционго уруксат алган билдирмелерди Улуттук банкта иштеп чыгуу аукцион өткөрүлгөн күнү саат 13:00дөн 15:00гө чейин ишке ашырылат. 

54. Аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен төмөнкү формула боюнча эсептелинет: 

  

  

мында Р аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен, рi канааттандырылган лоттордун пайыздык чени, qi канааттандырылган лоттордун көлөмү

55. Өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча протокол толтурулуп ал, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитетинин төрагасы же аны алмаштырган адам тарабынан бекитилип, кол коюлат. 

56. Аукциондун жыйынтыгы бекитилгенден кийин, аукцион өткөрүлгөн күнү саат 16.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банк аукциондун жыйынтыгын катышуучуларга маалымдоого тийиш. 

57. Аукциондорго код белгилөөнүн төмөнкүдөй түзүмү белгиленет. 

** 

** 

** 

  

  

  

  

  

  

кредиттик аукциондун өтүп жаткан жылдан катар номери  

  

  

  

  

Жылы 

  

  

  

  

кайра каржылоо кредиттеринин аукционун идентификациялоо 

  

Мисалы: 

АК 

12 

22 

  

  

  

  

  

  

кредиттик аукциондун катар номери 

  

  

  

  

2012-жыл 

  

  

  

  

кайра каржылоо кредиттеринин аукционун идентификациялоо 

  

58. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча расмий билдирмеде төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш: 

- аукциондун коду; 

- аукцион өткөрүлгөн күн; 

- аукциондогу баштапкы пайыздык чен; билдирмелердин жалпы көлөмү

- канааттандырылган билдирмелердин минималдуу жана максималдуу пайыздык чендери; 

- орточо салмактанып алынган пайыздык чен; 

- жана башка маалыматтар. 

59. Улуттук банк кредиттик аукциондун расмий жыйынтыгын аукцион өткөрүлгөн күнү саат 17:00гө чейин расмий интернет-сайтында жарыялайт. 

 

8. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү 

60. Канааттандырылган билдирмелер боюнча улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасын Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептерине өз учурунда жана толук чегерүү, өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын милдеттенмелеринин талаптагыдай аткарылышы болуп саналат. 

61. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын чегерүү, өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгына ылайык Улуттук банк менен Банк ортосундагы тиешелүү кредиттик келишим (Башкы келишимге карата 4-тиркеме) жана Күрөө келишими (Башкы келишимге карата 5-тиркеме, 6, 7, 8-тиркемелер) тариздетилип, аларга кол коюлуп, күрөө келишими ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлгөндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирилбестен ишке ашырылат. 

62. Эгерде баалуу кагаз катары күрөөлүк камсыздоо сунушталса, Улуттук банк менен Банк ортосунда тиешелүү Кредиттик келишимди жана Күрөө келишимин тариздетип, аларга кол коюу кредиттик аукцион өткөрүлгөн күндөн кийинки 3 жумуш күнү ичинде, ал эми ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүү 1 жумуш күнү ичинде ишке ашырылат. 

63. Эгерде Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап коюу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы күрөөлүк камсыздоодон болсо, Улуттук банк менен Банк ортосундагы тиешелүү Кредиттик келишимди жана Күрөө келишимин тариздөө жана аларга кол коюу кредиттик аукцион өткөрүлгөндөн кийинки 3 жумуш күнү ичинде, ал эми ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүү 1 жумуш күнү ичинде ишке ашырылат. Күрөөлүк камсыздоо катарындагы, чет өлкө валютасы боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү шарттары жана мөөнөттөрү Улуттук банктагы күрөөлүк камсыздоо алдындагы чет өлкө валютасындагы депозиттик эсептерди ачуу жана тейлөө жөнүндө келишим менен жөнгө салынат. 

64. Эгерде Банктын кредит портфели боюнча талап кылуу укугу күрөөлүк камсыздоодон болсо, Улуттук банк менен Банк ортосунда тиешелүү кредиттик келишимди, Күрөө келишимин тариздетүү жана кол коюу кредиттик аукцион өткөрүлгөндөн кийинки 10 жумуш күнү ичинде, ал эми ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүү 3 жумуш күнү ичинде ишке ашырылат. 

65. Кредиттин суммасына пайыздарды кошуп эсептөө, жыл ичинде 365 күн жана ай ичинде күндөрдүн айкын санына жараша, кредитти анык пайдаланган мезгил үчүн төмөнкү формулада ишке ашырылат: 

  

Р = (С х I х Т) / 365 / 100, мында: 

  

- Р чегерилген пайыздар; 

- С кредиттин суммасы (сом); 

- I чен (жылдык %); 

- Т берилген кредиттин мөөнөтүүндөр менен). 

 

9. Катышуучулардын жоопкерчилиги жана санкциялар 

66. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк тарабынан жеңүүчү катары таанылган Банк кредиттик ресурстарды алуудан баш тартса же Башкы келишимдин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык Кредиттик келишимди, Күрөө келишимин өз учурунда алып келбесе, Банктын билдирмеси жокко чыгарылып, ага карата Башкы келишимде каралган айыптык санкциялар колдонулат. 

67. Күрөөлүк камсыздоонун болушу жана өз убагында берилиши, Кредиттик келишимдин жана Күрөө келишиминин тариздетилиши жана берилиши, алардын ушул Жобонун 62, 63 жана 64-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттө каттоодон өткөртүлүшү үчүн Банк жоопкерчиликтүү болуп саналат. 

68. Банк, кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күнү ичинде Улуттук банктан алынган акча каражаттарын карыз алуучулар арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресурстар же алардын бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толук пайдаланылбай калса же жарым-жартылай пайдаланылса, Улуттук банк көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү талап кылышы мүмкүн. 

69. Банк ушул жобонун баардык шарттарынын жана талаптарынын так сакталышы үчүн жоопкерчиликтүү. Жобонун шарттарын жана талаптарын бузууга жол берген жана/же талаптагыдай аткарбаган учурда Улуттук банк Башкы келишимде каралган санкцияларды колдонууга, анын ичинде берилген кредиттик ресурстардын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын талап кылып, банкты Улуттук банктын кийинки аукциондоруна катышуудан четтетүүгө укуктуу. 

70. Банк кредиттин негизги суммасынын жана ал боюнча чегерилген пайыздардын өз убагында жана толугу менен төлөнүшү, анын ичинде кредиттик ресурстар ушул Жобонун 25-пунктунда белгиленген максаттарга башталган учурларда да, ал үчүн жооп берет. 

71. Банк, кредиттик аукциондо алган ресурстар боюнча карызын жана кредит боюнча пайыздарды белгиленген мөөнөттөрдө төлөбөгөн шартта, Улуттук банк кошумча маалымдоосуз эле, Банктын корреспонденттик эсебинен тиешелүү каражаттарды акцептсиз тартипте эсептен алып салуу аркылуу өндүрүп алат. 

72. Эгерде кредиттин негизги суммасынын, ага кошуп эсептелинген пайыздардын ордун жабууга багытталган кандай болбосун төлөм, ошондой эле Башкы келишимден, Кредиттик келишимден улам келип чыккан башка төлөмдөр толук көлөмдө жана/же тиешелүү мөөнөт ичинде төлөнбөй калса, мындай карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары эсептелинип, Банкка карата Башкы келишимде каралган айыптык санкциялар колдонулат. 

73. Банк кредиттик ресурстардын максаттуу пайдаланылышы үчүн жооп берет. Банк жана/же БФКУ тарабынан 16, 21-пункттардын талабын бузууга жол берсе, Улуттук банк кредиттик ресурстардын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын кредитти айкын пайдаланган мезгил үчүн чегерилген пайыздарды жана Улуттук банкка тиешелүү болгон башка суммаларды төлөөнү банктан талап кылууга жана аны кийинки кредиттик ауциондорго катышуу укугунан 6 айга чейинки мөөнөткө четтетүүгө жана/же кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды каражаттарды максаттуу пайдалануу талабын бузууга жол берген БФКУду кредиттөө үчүн пайдаланууга Банктарга 6 айга чейинки мөөнөткө тыюу салууга укуктуу укуктуу. 

73-1. Банк жана/же БФКУ, кредиттик аукциондун алкагында алынган ресурстардын эсебинен Банктын/БФКУдун карыз алуучуларына берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдоого жоопкерчилик тартат. Эгерде Банктын/БФКУдун карыз алуучусу кредиттик ресурстарды максаттуу пайдалануу талаптарын бузууга жол берсе Улуттук банк, ушул жобонун талаптарын бузуу менен пайдаланылган кредиттик ресурстар суммасын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын Банктан талап кылууга, максаттуу пайдаланылбаган суммадан 1 пайыз өлчөмүндө айыптык төлөм чегерүүгө, ошондой эле Банкка жана/же БФКУга карата ушул жободо жана/же Башкы келишимде белгиленген башка чараларды колдонууга укуктуу. 

74. Контролдукту жүргүзүү максатында Улуттук банк банктан жана/же БФКУдан тиешелүү маалыматтарды, анын ичинде банктын жана/же БФКУдун финансылык абалына, ошол кредит боюнча камсыздоонун абалына, кредиттин максаттуу пайдаланылып жатышына тиешелүү маалыматтарды жана башка маалыматтарды талап кылып, алууга укуктуу. Улуттук банктын талабы боюнча банк жана/же БФКУ кредиттик каражаттардын пайдаланылып жатышы жөнүндө отчетту жана башка зарыл документтерди Улуттук банк белгилеген формада жана мөөнөттөрдө сунуштап турууга тийиш. 

10. Кредитти пролонгациялоо тартиби 

75. Банк ушул Жобонун, Башкы келишимдин талаптарын, ошондой эле Улуттук банктьш башка талаптарын аткарып, кредиттик ресурстар боюнча милдеттенмелерин өз учурунда жана толук жапкан шартта, кредиттик аукциондордун алкагында алынган кредиттер боюнча эч кандай мыйзам бузуулар жок болсо, Банктын өтүнүч катынын негизинде Улуттук банк кредиттик ресурстарды пролонгациялоого укуктуу. 

76. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берилген кредиттик ресурстар гана пролонгацияланууга тийиш. Мында, пролонгациялоо чечими төмөнкү учурларды эске алуу менен кабыл алынат: 

Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен банкка берилген кредиттер боюнча пайыздык чендер; 

Кредиттердин тармактык багыттуулугу. Мында, экономиканын төмөнкү тармактары артыкчылыктуу багыттардан болуп саналат: 

- өнөр жайы, мында экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу тармактар артыкчылыктуу болуп саналат; 

- айыл чарбасы, мал чарбасын жана өсүмдүк өстүрүүнү кошо алганда, даярдоо жана кайра иштетүү

77. Пролонгациялоо шарттары, анын ичинде пролонгациялоолордун саны, ошондой эле пролонгациялоодо пайдаланылган пайыздык чен Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат. 

78. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредиттик келишимди жана Күрөө келишимин же болбосо кредитти пролонгациялоо боюнча кошумча келишимди түзүү үчүн кредит мөөнөтү бүткөнгө чейинки кеминде 1 ай мурда кредитти пролонгациялоо тууралуу өтүнүч катты Улуттук банкка жөнөтүүгө тийиш. Өтүнүч кат ушул пунктта белгиленген мөөнөт ичинде сунушталбаса, кредит пролонгацияланбайт. 

 

11. Кредитти төлөө тартиби 

79. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредиттин мөөнөтү бүткөн күнү, операциялык күндүн акырына чейин, өз корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасын Улуттук банктагы тиешелүү эсепке которуу аркылуу ишке ашырылат. Банк тарабынан кредитти пайдалангандыгы үчүн кошуп эсептелген пайыздарды төлөө кредиттик келишимге ылайык ай сайын жүзүгөө ашырылып турат. 

80. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. 

81. Кредитти төлөө күнү кредиттин негизги суммасы жана/же ага кошуп эсептелинген пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, бөлүп төлөөгө жол берилбейт. 

82. Банк, Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралган карыздын негизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды пландаштырылып жаткан төлөө күнүнө чейинки үч жумуш күнү аралыгында Улуттук банкка ал тууралуу алдын ала маалымдоо менен мөөнөтүнөн мурда бөлүп төлөөгө же толугу менен төлөөгө укуктуу. 

83. Кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча Банк өз милдеттенмелерин өз убагында жана толук аткарган шартта, күрөөнү бошотуп берүү ушул жобонун 50-пунктуна ылайык ишке ашырылат. 

84. Эгерде кредит мөөнөтүндө төлөнбөсө, төлөмдү кийинкиге калтырууга жол берилбейт. Банктын кредит боюнча жоопкерчилиги Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралат. 

85. Эгерде ушул жобого ылайык Банкка берилген кредит мөөнөтүндө төлөнбөсө, Улуттук банк: 

- кредитти төлөөнүн эсебине кредиттин негизги суммасына, чегерилген пайыздарга жана айыптык санкцияларга барабар өлчөмдөгү улуттук валютадагы акча каражаттарын Банктын корреспонденттик эсебинен акцептсиз тартипте эсептеп алып салат; 

- кредиттин, ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана айыптык төлөмдүн ордун, ушул Жобого, Кредиттик аукциондор жөнүндө Башкы келишимге жана Күрөө келишимине ылайык күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүнүн эсебинен жаба алат. 

 

 

 

12. Корутунду жобо 

86. Ушул Жобого карата кредиттик аукциондорду өткөрүүнү өркүндөтүүгө багытталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк Башкармасынын чечими менен киргизилет. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын 27-ноябрындагы 

№ 45/13 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү 

тартиби жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме 

Кредиттик аукцион жөнүндө 

БАШКЫ КЕЛИШИМ 

Бишкек шаары 20__-жылдын ____________ № __________ 

 

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ____ жылдын __________ № ________ буйругунун негизинде иш алып барган ________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» деп аталуучу ________________ атынан, Уставдын негизинде иш алып барган _________________ экинчи тараптан, мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар Улуттук Банк Башкармасынын 20__-жылдын "__" ______________ № _____________ токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобого (мындан ары Жобо) таянуу менен, төмөнкүлөр боюнча Кредиттик аукцион жөнүндө ушул Башкы келишимди (мындан ары Башкы келишим) түзүштү

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк Банкка кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо үчүн кредиттерди берүү жана андан улам келип чыккан укуктук мамилелерди жөнгө салуу шарттарын жана тартибин аныктоо, ушул Башкы келишимдин предметинен болуп саналат. 

2. КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ 

2.1. Кредит алуу тартиби жана аны пайдалануу шарттары ушул Жобо жана Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат. 

2.2. Башкы келишимге ылайык кайра каржылоого кредит алуу үчүн Банк, Жобого жана Башкы келишимге карата 2-тиркемеге ылайык, Улуттук банкка билдирме берүүгө тийиш. 

2.3. Банктын кредит алууга билдирмеси жана тиешелүү күрөөлүк камсыздоону сунуштоого макулдугу Банктын тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарынын чечими менен тастыкталууга тийиш. 

2.4. Банк кредит алуу үчүн Жобонун 29-пунктунун талаптарына жооп берүүгө жана ошол адамдардын аты-жөнү кол тамга үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлбөсө, кредит алууда Банктын атынан документтерге кол коюуга ыйгарым укуктуу жоопкерчиликтүү адамдардын (ушул Башкы келишимге карата 1-тиркеме) тизмесин берүүсү, ошондой эле камсыздоо катары сунуштоо үчүн жетиштүү сандагы күрөөлүк камсыздоосунун болуусу зарыл. 

2.5. Банкка кредит кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатына, кредиттик келишимде көрсөтүлгөн төлөө мөөнөттөрү менен улуттук валютада берилет. 

2.6. Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды баалуу кагаздар рыногун кошо алганда, банктар аралык рынокто, валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногунда операцияларды жүргүзүү, ошондой эле Банкка байланыштуу же аффилирленген жактары менен операцияларды ишке ашыруу үчүн пайдаланууга укугу жок. Банк Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды Жобонун 16, 17, 21 жана 26-пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга гана жана шарттарга ылайык пайдаланууга тийиш. 

2.7. Улуттук банктын кредиттик ресурстарынын эсебинен банктарга берилген кредиттер боюнча номиналдык жылдык пайыздык чен, Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган пайыздык чендерден ашпоого тийиш.  

Мында банк, Улуттук банктын каражаттарынын эсебинен кредит берүүдө, карыз алуучулардын алар менен түзүлгөн келишимдерде көрсөтүлүүгө тийиш болгон кредиттик милдеттенмелерди аткарбай койгондугу үчүн айыптык төлөмдөрдү эске албаганда, белгиленген нарктык түрүндө туюндурулган номиналдык пайыздык чендин, б.а. карыз алуучу банкка төлөп берүүчү сумманын ашып кетишине тике жана/же кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн болгон комиссиялык төлөмдөрдү, жыйымдарды же башка кошумча төлөмдөрдү, анын ичинде салыктык жыйымдарды өз карыз алуучуларына чегерүүгө/алардан кармап калууга укугу жок. Пайыздык чендердин туура эсептелиниши жана колдонулушу үчүн жоопкерчилик, кредиттик каражаттарды берүү келишимине ылайык, Банкка жүктөлүүгө тийиш. 

2.8. Банктар кредиттик аукциондордун алкагында долбоорлорду кредиттөөгө Улуттук банктан алынган кредиттик ресурстарды ушул Жобонун 16-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга жана багыттарга ылайык пайдаланууга тийиш. Мында, кредиттик ресурстар Банктын карыз алуучуларына тиешелүү кредиттик келишимдерди тариздетүү менен банктын карыз алуучусунун эсебине акча каражаттарын чегерүү аркылуу сунушталууга тийиш. Кредиттик келишимде кредит берүүнүн төмөнкүдөй айкын шарттары чагылдырылат: кредиттин суммасы, мөөнөтү, пайыздык чени, кредиттин негизги суммасын жана пайыздарды төлөө шарттары ж.б. Кредиттик келишим шарттары ушул Жобонун жана Башкы келишимдин бардык талаптарына ылайык келүүгө тийиш. 

2.9. Банктар кредиттик аукциондордун алкагында алынган кредиттик ресурстарды Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого ылайык классификацияланган, байкоого алынган кредит статусунда турган кредиттерди, ошондой эле Улуттук банктын кредиттик аукциондорунун алкагында алынган, өздөштүрүлүп жаткан кредиттик ресурстардын эсебинен буга чейин берилген кредиттерди каржылоо үчүн багыттоого укугу жок. 

2.10. Банк, кредиттик аукциондо алынган кредиттик ресурстарды Жобонун 26-пунктунда көрсөтүлгөн шарттарга ылайык, микрофинансылык компаниялар жана микрокредиттик компаниялар сыяктуу банктык эмес финансы-кредиттик уюмдарды андан-ары кредиттөө үчүн пайдаланууга укуктуу. 

2.11. Эгерде, кредиттик ресурстар ушул Башкы келишимдин 2.10-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарга багыттала турган болсо, Банктар кредиттик ресурстарды берүү күнү ал тууралуу кат жүзүндө Улуттук банкка маалымдап, Банк менен БФКУ ортосунда түзүлгөн кредиттик келишимдин көчүрмөсүн ага сунуштоого тийиш. 

2.12. БФКУларга кредиттик ресурстарды сунуштоодо Банктын маржасы Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген өлчөмдөн ашпоого тийиш. 

2.13. Контролдукка алуу максатында Улуттук банк, кандай болбосун зарыл маалыматтарды, анын ичинде кредиттин максатка ылайык пайдаланышына тиешелүү маалыматтарды Банктан талап кылууга жана алууга укуктуу. Банк кредиттик каражаттардын пайдаланылышы тууралуу отчетту жана башка зарыл документтерди Улуттук банк тарабынан белгилеген формада жана мөөнөттө анын талабы боюнча берүүгө тийиш. 

2.14. Кредит, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча, күрөөлүк камсыздоо алдында, катталган пайыздык чен боюнча улуттук валютада берилет. Мында, коммерциялык банктар өз кардарларына кредиттерди катталган пайыздык чен боюнча бериши зарыл. 

2.15. Кредиттик аукциондун жыйынтыктары Башкы келишимге карата 3-тиркемеге ылайык Банкка маалымдалат. 

2.16. Кредит Банкка тиешелүү Кредиттик келишимди тариздөө менен берилет, анда кредит берүүнүн төмөнкүдөй айкын шарттары чагылдырылат: кредиттин өлчөмү (суммасы), мөөнөтү, пайыздык чени, кредиттин негизги суммасы жана ал боюнча пайыздарды төлөө шарттары ж.б. Көрсөтүлгөн Кредиттик келишимде ушул Башкы келишимге карата шилтеме камтылууга тийиш. Аукционго катышуучунун ыйгарым укуктуу адамынын колу коюлган Кредиттик келишим Жобонун 62, 63 жана 64-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө Улуттук банкка берилүүгө тийиш. 

2.17. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине акча каражаттарын чегерүү, өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгына ылайык Улуттук банк менен Банк ортосунда тиешелүү Кредиттик келишимге жана Күрөө келишимине кол коюлуп, тариздетилгенден жана Күрөө келишими ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлгөндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирилбестен ишке ашырылат. 

2.18. Тараптар Жобонун жана ушул Башкы келишимдин бардык талаптарынын аткарылышына кепилдик беришет. 

3. КРЕДИТТИН КАМСЫЗДООСУ 

3.1. Кредиттик ресурстардын түрүнө жараша, ушул Жобонун 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоо Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча кредиттин негизги суммасын, ага кошуп эсептелинген пайыздарды кайтарып берүү, туумдарды жана айыптык санкцияларды төлөө боюнча Банктын өзүнө алган милдеттенмелерин аткаруусунун камсыздоосунан болуп саналат. Ушул Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин камсыздоосунан болуп саналган күрөөлүк камсыздоолордун айкын тизмеги, Банк менен Улуттук банктын ортосунда түзүлгөн Күрөө келишиминде көрсөтүлөт. 

3.2. Банк, Жобонун 62, 63 жана 64-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө күрөөлүк камсыздоону каттоодон өткөртүүгө милдеттенет. 

3.3. Банк Тараптардын өз ара макулдугу боюнча Кредиттик келишимге карата Күрөө келишиминде көрсөтүлгөн күрөөлүк камсыздоону ошондой эле баадагы күрөө менен алмаштырууга укуктуу. 

3.4. Баалуу кагаздар жана/же БФКУга-кредиттик ресурстарды алуучуга менчик укугунда таандык болгон, Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасы да Банк тарабынан БФКУга берилүүчү кредиттердин камсыздоосунан боло алат. 

3.5. Күрөөлүк камсыздоо сунушталып жана/же алмаштырылган учурда, баалуу кагаздар жана/же БФКУга-кредиттик ресурстарды алуучуга менчик укугунда таандык болгон нак эмес чет өлкө валютасы Банк тарабынан күрөөлүк камсыздоо катары сунушталган жана/же алмаштырылган учурда Банк, баалуу кагаздарын жана/же Улуттук банктагы пайызсыз депозит эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндөгү нак эмес чет өлкө валютасын күрөөгө коюуга жана/же кайра күрөөгө коюу укугуна БФКУнун макулдугун Улуттук банкка сунуштоого тийиш. 

4. КРЕДИТТИ ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ 

4.1. Кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу кредиттин мөөнөтү бүткөн күнү, операциялык күндүн акырына чейин, өз корреспонденттик эсебинен улуттук валютадагы акча каражаттарынын суммасын Улуттук банктагы тиешелүү эсепке которуу аркылуу ишке ашырылат. Банк тарабынан кредитти пайдалангандыгы үчүн кошуп эсептелген пайыздарды төлөө кредиттик келишимге ылайык ай сайын жүзөгө ашырылып турат. 

4.2. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. 

4.3. Кредитти төлөө күнү кредиттин негизги суммасы жана/же ага кошуп эсептелинген пайыздар толук көлөмдө төлөнүүгө тийиш, ал эми Кредитти бөлүп төлөөгө жол берилбейт. 

4.4. Банк, Башкы келишимде жана Кредиттик келишимде каралган карыздын негизги суммасын жана ал боюнча пайыздарды пландаштырылып жаткан төлөө күнүнө чейинки үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен, Улуттук банкка ал тууралуу алдын ала билдирүү менен мөөнөтүнөн мурда бөлүп төлөөгө же толук жабууга укуктуу. 

4.5. Кредит жана ага чегерилген пайыздар боюнча Банк өз милдеттенмелерин өз убагында жана толук аткарган шартта, Улуттук банк күрөөлүк камсыздоону 10 жумуш күнү ичинде бошотуп берет. 

4.6. Келишимдин 4.5-пункту сакталган учурда, Улуттук банкта пайызсыз депозиттик эсебинде турган акча каражаттарына талап кылуу укугу түрүндө нак эмес чет өлкө валютасы формасындагы Банктын күрөөлүк каражаттары бошотулган шартта, Банк SWIFT эл аралык стандарттарына ылайык, SWIFT системасы боюнча (МТ 202 форматында) төлөм нускоосун төлөмдүн негизин жана багытын толук жана так көрсөтүү менен Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү. Мында, Улуттук банкка саат 12-00го чейин келип түшкөн төлөм нускоолору, ошол күнкү валюталоо күнүндө, ал эми саат 12-00дон кийин келип түшкөн төлөм нускоолору кийинки валюталоо күнүнөн кечиктирбестен аткарылат. Ошону менен бирге эле, валюталоо күнү Кыргыз Республикасында же Улуттук банктын корреспондентинин өлкөсүндө дем алыш күн болуп саналса, анда күрөөлүк каражаттарды бошотуу кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. 

4.7. Банк тарабынан кредиттин негизги суммасы жана ага кошуп эсептелинген пайыздар боюнча тиешелүү милдеттенмелер Кредиттик келишимде белгиленген мөөнөттө аткарылбай калган шартта, Банк милдеттенмелер аткарылбай калган учурдан тартып, өзүнүн Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен кредиттен негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздардын, туумдардын жана айыптык төлөмдөрдүн ордун жабуу үчүн жетиштүү суммадагы каражаттарды акцептсиз тартипте эсептен алып салууга Улуттук банкка укук берет. 

4.8. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги каражаттардын жетишсиздигинен улам, кредиттин негизги суммасынын жана/же ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана айыптык төлөмдөрдүн ордун жабуу боюнча милдеттенмелер аткарылбай калган шартта, Банк кредиттин камсыздоосу катары сунушталган күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзүү жолу менен, кредит боюнча Банктын аткарылбай калган милдеттенмелеринин ордун жабууга Улуттук банкка токтоосуз түрдө макулдугун берет. Бул учурда Улуттук банк, кредит боюнча милдеттенмелер белгиленген мөөнөттө аткарылбай калгандыгын жана күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнү жүргүзгөндүгү жол-жобосу жөнүндө Банкка кат жүзүндө маалымдайт. 

4.9. Банктын кредит боюнча аткарылбаган милдеттенмелеринин ордун жабуунун эсебине ага карата менчик укугу Улуттук банкка өткөн күрөө, Улуттук банктын балансына Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты жана Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Эсепке алуу саясатына ылайык адилет нарк боюнча кабыл алынат. 

4.10. Өндүрүлүп алынган күрөө эсебинен Банктын кредиттин негизги суммасы боюнча Улуттук банк алдындагы карызынын, ага кошуп эсептелинген пайыздардын, туумдардын жана айыптык төлөмдөрдүн орду жабылууга тийиш. 

4.11. Улуттук банктын Банкка карата утурлама талаптарын чегеришүү аркылуу алынган сумма жетишсиз болуп калган шартта, Улуттук банк Банктын кандай болбосун башка мүлкүнөн жана талап коюу укугунан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жетпеген сумманы алууга укуктуу. 

4.12. Улуттук банктын бардык талаптарын канааттандыруудан кийинки калган сумма Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилет. 

5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ 

5.1. Банк Жобого, Башкы келишимге жана Кредиттик келишимге ылайык, кредит боюнча өз милдеттенмелери үчүн толук жоопкерчилик тартат. 

5.2. Улуттук банк тарабынан жеңүүчү катары таанылган Банк кредиттик каражаттарды алуудан баш тарткан шартта, ал кийинки кредиттик аукциондорго катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт жана канааттандырылган билдирмеден бир пайыз өлчөмүндө айыптык төлөмдү аукцион боюнча эсептешүү жүргүзүлгөн күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен төлөөгө тийиш. 

5.3. Банк күрөөлүк камсыздоонун болушу жана өз убагында сунушталышы, ошондой эле күрөө келишиминин ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөртүлүшү үчүн жоопкерчиликтүү

5.3.1. Кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде Банк кредиттик камсыздоо катары сунушталган күрөөгө баа берүү ишин жүргүзүүгө милдеттүү. Эгерде Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алганда күрөөнүн жалпы наркы төмөндөсө, Банк бул тууралуу Күрөө кармоочуга кат жүзүндө маалымдоо менен күрөө наркы төмөндөгөн учурдан тартып 5 жумуш күнү ичинде сунушталып жаткан жаңы/кошумча күрөөнүн тизмегин жөнөтүүгө милдеттүү

5.3.2. Эгерде Банк, күрөөлүк камсыздоону же кошумча камсыздоону сунуштоо, же болбосо Банк тарабынан кредитти камсыздоого сунушталган күрөө предметин алмаштыруу боюнча талаптарды аткарбаса, Улуттук банк ушул Башкы келишимдин жана Күрөө жөнүндө келишимдин талаптарына ылайык, Банктын Улуттук банкта ачылган корреспонденттик эсебинен анын Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишим боюнча карызынын бүтүндөй суммасын, анын ичинде кредит боюнча негизги сумманы, ал боюнча чегерилген пайыздарды, айыптык санкцияларды же камсыздоо үчүн жетишсиз болуп жаткан эквиваленттүү сумманы акцептсиз тартипте алууга укуктуу.  

5.3.3. Эгерде Банк күрөөлүк камсыздоону же кошумча камсыздоону сунуштоо, же болбосо Банк тарабынан кредитти камсыздоого сунушталган күрөө предметин алмаштыруу үчүн белгиленген мөөнөттөрдү бузууга жол берсе, Улуттук банк ушул Башкы келишимге жана Күрөө жөнүндө келишимге ылайык туум чегерүүгө укуктуу. 

5.4. Банк, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Улуттук банк менен кредиттик келишимге, Күрөө келишимине өз убагында кол коюлушу үчүн жоопкерчиликтүү. Эгерде Банк, кол коюлган жана талаптагыдай тариздетилген Кредиттик келишимди, Күрөө келишимин белгиленген мөөнөттөрдө сунуштабаса, Банктын билдирмеси жокко чыгарылат. Бул учурда Банк аукцион боюнча эсептешүүлөр жүргүзүлгөн күндөн кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен, канааттандырылган билдирмеден бир пайыз (1%) өлчөмүндө бир жолку айыптык төлөм төлөп берет жана ага карата кийинки аукциондорго катышуу боюнча чектөөлөр белгиленет. 

5.5. Банк, кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күнү ичинде Улуттук банктан алынган акча каражаттарын карыз алуучулар, анын ичинде БФКУлар арасында жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде, кредиттик ресурстар же алардын бөлүгү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө толук пайдаланылбай калса же жарым-жартылай пайдаланылса, Улуттук банк көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөй калган бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда кайтарып берүүнү талап кылышы мүмкүн. 

Ушул Башкы келишимдин 5.5-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө алынган акча каражаттары толук эмес жана/же өз учурунда жайгаштырылбаса, алынган каражаттар толук жайгаштырылганга же кредиттик каражаттардын өздөштүрүлбөгөн бөлүгү Улуттук банкка кайтарылып берилгенге чейинки ар бир күн үчүн банк Улуттук банкка кредиттик ресурстардын өздөштүрүлбөгөн бөлүгүнөн 0,1 пайыз өлчөмүндөгү туум түрүндөгү айыптык төлөмдү төлөөгө тийиш. 

5.6. Банк Жобонун жана Башкы келишимдин бардык шарттарынын жана талаптарынын так сакталышы үчүн жоопкерчиликтүү. Эгерде, ушул Жобонун жана Башкы келишимдин талаптарын бузууга жол берип жана/же талаптагыдай аткарбаса Улуттук банк кемчиликтерге жол берүүнүн мүнөзүнө жараша, төмөнкүлөргө укуктуу: 

5.6.1. Орун алган кемчиликтерди четтетүү тууралуу жазма буйрукту жөнөтүүгө

5.6.2. Берилген кредиттик ресурстардын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын талап кылуу; 

5.6.3. Улуттук банктын талабына ылайык, акча каражаттары толук эмес жана/же өз учурунда кайтарылбаса, Улуттук банк банктын корреспонденттик эсебинен акча каражаттарын акцептсиз тартипте эсептеп алып коюуга жана мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз суммасынан ар бир күн үчүн 0,1 пайыз өлчөмүндө туум чегерүүгө

5.6.4. Банкты Улуттук банктын кийинки кредиттик аукциондоруна катышуудан 6 айга чейинки мөөнөткө четтетүүгө

5.6.5. Кредиттик аукциондор тууралуу Башкы келишимди бузууга. 

5.7. Эгерде, Башкы келишимден жана Кредиттик келишимден улам кредиттин негизги суммасынын жана/же ага чегерилген пайыздардын ордун жабууга багытталган кандай болбосун төлөм толук эмес төлөнүп жана белгиленген мөөнөттө ишке ашырылбаса, мындай карыз мөөнөтүндө төлөнбөгөн катары каралып, ага мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын суммасынан 0,1% өлчөмүндө туум чегерилет. Туум мөөнөтүндө төлөнбөгөн ар бир күн үчүн, төлөнбөгөн карыз келип чыккан күндөн тартып орду жабылбаган сумманын бөлүгү толугу менен төлөнгөнгө чейин чегерилип турат. 

5.8. Улуттук банк Жобого жана Башкы келишимге ылайык кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Банктардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептерине канааттандырылган билдирмелер боюнча акча каражаттарынын суммасын өз убагында жана толугу менен чегерилишине, ошондой эле Банк кредит жана ал боюнча чегерилген пайыздар жагында өз милдеттенмелерин учурунда жана толугу менен аткарган шартта, күрөөлүк камсыздоонун өз учурунда бошотулуп берилиши үчүн жоопкерчиликтүү. Эгерде, Банктын корреспонденттик эсебине улуттук валютадагы кредиттик каражаттар өз учурунда жана/же толугу менен чегерилбесе, Улуттук банк Банкка мөөнөтүндө төлөнбөгөн милдеттенменин суммасынан 0,1% өлчөмүндө туум төлөп берүүгө тийиш. 

5.9. Улуттук банк, Жобонун, Башкы келишимдин жана Кредиттик келишимдин шарттарын бузууга жол берилишинен улам, Банктын чыгым тартышы үчүн жоопкерчиликтүү эмес. 

5.10. Контролдоо максатында Улуттук банк, кредиттик аукциондордун алкагында берилген кредиттик ресурстардын максаттуу пайдаланылып жатышына текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, ошондой эле күрөө жайгашкан жерге түздөн-түз баруу менен күрөөлүк камсыздоого мониторинг жүргүзүүгө укуктуу. Мындан тышкары, банктын жана/же БФКУнун финансылык абалына, ошол кредит боюнча камсыздоонун абалына, кредиттин максаттуу пайдаланылып жатышына тиешелүү маалыматтарды жана башка маалыматтарды талап кылып, алууга укуктуу. Улуттук банктын талабы боюнча банк жана/же БФКУ кредиттик каражаттардын пайдаланылып жатышы жөнүндө отчетту жана башка зарыл документтерди Улуттук банк белгилеген формада жана мөөнөттөрдө сунуштап турууга тийиш. 

5.11. Тараптар, Жобого жана Башкы келишимге ылайык, кредит алуу жана анын ордун жабуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу алардын кызматкерлеринин иш-аракеттеринин тактыгы, өз убагында аткарылгандыгы жана купуялуулуктун сакталышы үчүн толук жоопкерчиликтүү

5.12. Кредитти колдонуу мөөнөтү ичинде кредиттик аукциондордун алкагында сунушталган каражаттардын эсебинен берилген кредиттин ордун жабууга Банктын карыз алуучуларынан келип түшкөн акча каражаттарды Банк, Улуттук банкка алардын жайгаштырылышы жөнүндө отчетту кийинки айдын бешине чейин тапшыруу менен аларды өз кардарлары арасында 3.3-пунктка ылайык жайгаштырууга тийиш. Жаңыдан берилип жаткан кредиттер мурда алынган максаттарга жана багыттарга туура келүүгө тийиш.  

5.13. Банк, карыз алуучулардан ордун жабууга кабыл алган каражаттарды отчеттук мезгилден кийинки бир ай ичинде жайгаштырууга милдеттүү. Эгерде Банк ал каражаттарды ушул пунктка ылайык жайгаштырбаса, жайгаштыруу мезгилинен кийинки айдын 1инде жайгаштырылбаган каражаттардын бүтүндөй суммасын Улуттук банкка кайтарып берүүгө милдеттүү.  

5.14. Эгерде банк ушул Башкы келишимдин 5.13-пунктуна ылайык өз кардарлары арасында жайгаштырылбаган каражаттарды чегерүүнү ишке ашырбаса, Банк мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген каражаттарды толугу менен жайгаштырганга чейинки же болбосо жайгаштырылбаган каражаттардын суммасын Улуттук банкка кайтарганга чейинки ар бир күн үчүн жайгаштырылбаган каражаттар суммасынан 0,1 пайыз өлчөмүндө туум төлөйт.  

5.15. Банк кредиттик аукциондун алкагында алынган ресурстардын эсебинен банктын карыз алуучуларына берилген каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдоого жоопкерчилик тартат. Эгерде Банктын карыз алуучусу кредиттик ресурстарды максаттуу пайдалануу талаптарын бузууга жол берсе Улуттук банк, ушул жобонун талаптарын бузуу менен пайдаланылган кредиттик ресурстар суммасын мөөнөтүнөн мурда кайтарылышын Банктан талап кылууга, максатсыз пайдаланылган суммадан 1 пайыз өлчөмүндө айыптык төлөм чегерүүгө, ошондой эле ал Банкка карата ушул Башкы келишимде белгиленген башка чараларды колдонууга укуктуу. 

6. КРЕДИТТИ ПРОЛОНГАЦИЯЛОО ТАРТИБИ 

6.1. Банк ушул Жобонун, Башкы келишимдин талаптарын, ошондой эле Улуттук банктын башка талаптарын аткарып, кредиттик ресурстар боюнча милдеттенмелерин өз учурунда жана толук жапкан шартта, кредиттик аукциондордун алкагында алынган кредиттер боюнча эч кандай мыйзам бузуулар жок болсо, Банктын өтүнүч катынын негизинде Улуттук банк кредиттик ресурстарды пролонгациялоого укуктуу. 

6.2. Улуттук банк тарабынан кайра каржылоо максаттары үчүн берилген кредиттик ресурстар гана пролонгацияланууга тийиш. 

6.3. Пролонгациялоо шарттары, анын ичинде пролонгациялоолордун саны, ошондой эле пролонгациялоодо пайдаланылган пайыздык чен Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат. 

6.4. Кредиттик ресурстарды пролонгациялоо үчүн Банк, жаңы Кредиттик келишимди жана Күрөө келишимин же болбосо кредитти пролонгациялоо боюнча кошумча келишимди түзүү үчүн кредит мөөнөтү бүткөнгө чейинки кеминде 1 ай мурда кредитти пролонгациялоо тууралуу өтүнүч катты Улуттук банкка жөнөтүүгө тийиш. Өтүнүч кат ушул пунктта белгиленген мөөнөт ичинде сунушталбаса, кредит пролонгацияланбайт. 

7. ӨЗГӨЧӨ ШАРТТАР 

7.1. Жер титирөөнү жана ар кандай жаратылышы кырсыктарын, мамлекеттик органдардын аракеттерин жана чечимдерин, согуш аракеттерин жана массалык баш аламандыкты кошо алганда, Башкы келишимде тараптар болгондор контролдугуна ала албаган жана алардын ушул Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусуна тоскоолдук кылган кырдаалдардын тике же кыйыр түрдө таасир этишинен улам форс-мажордук жагдайлар келип чыккан шартта милдеттенмелерди аткаруу мөөнөттөрү, ошол күтүүсүз жагдайлар орун алып турган убакытка шайкеш, бирок ушул Башкы келишимдин жана Кредиттик келишимдин же көрсөтүлгөн форс-мажордук жагдайлар келип чыккандан кийин аткарылуучу бөлүгүн аткаруу мөөнөтүнө олуттуу таасир тийгизген өлчөмдө гана кийинкиге жылдырылат. 

7.2. Ушул Башкы келишимдин эки Тарабы тең тез арада, Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттерин аткарууга тоскоолдук кылган форс-мажордук жагдайлардын орун алып жатышы жөнүндө бири-бирине оозеки жана кат жүзүндө 2 (эки) жумуш күнү ичинде маалымдоосу зарыл. 

7.3. Тараптардын бири форс-мажордук жагдайлардан улам, ушул Башкы келишим жана Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмесин аткара албай калса, бирок ал ошол жагдайлардын кесепеттерин четтетүү үчүн бардык зарыл чараларды өз учурунда көргөн болсо, Башкы келишимдин жана Кредиттик келишимдин шарттарын бузууга жол бергендик катары каралбайт. 

8. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ 

8.1. Ушул Башкы келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан талаш маселелер жана пикир келишпестиктер, өз ара алгылыктуу чечимди кабыл алуу максатында, тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу жөнгө салынууга тийиш. 

8.2. Чечилбеген талаш маселелер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында жана башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте чечилет. 

9. БАШКА ШАРТТАР 

9.1. Башкы келишимдин шарттары Тараптардын макулдугу боюнча толукталышы жана өзгөртүлүшү мүмкүн. 

9.2. Башкы келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр кат жүзүндө даярдалып, Тараптар ага кол койгон шартта анык болуп саналат. 

9.3Башкы келишим, Тараптардын ар бири үчүн бирдей юридикалык күчкө ээ официалдык тилинде 2 (эки) түп нускада жана мамлекеттик тилинде 2 (эки) нускада түзүлгөн  

9.4. Башкы келишимге карата 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7-тиркемелер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

10. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТТЕНҮҮ МӨӨНӨТҮ ЖАНА АНЫ ТОКТОТУУ ТАРТИБИ 

10.1. Башкы келишим, ага эки тарап тең кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана бир жыл аралыгында колдонулат. Башкы келишимдин токтотулушу Банктын алынган кредиттерди кайтарып берүү жана Башкы келишимде каралган күрөө шарттарынын сакталышын, ошондой эле Башкы келишимде жана Жободо каралган тартипте күрөөнү бошотуп берүү боюнча Улуттук банктын милдеттенмесин токтотпойт. 

10.2. Башкы келишим, анын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейинки бир календардык ай мурда Тараптардын бири аны токтотуу ниетин билдирүү менен кат жүзүндө кайрылбаса, ар бир кийинки календардык жылга узартылган катары эсептелинет. 

10.3. Улуттук банк төмөнкү учурларда Банкка алдын ала билдирүүсүз эле, Башкы келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу: 

- Банк Жобонун жана Башкы келишимдин шарттарын бузууга жол берген болсо; 

- Улуттук банк тарабынан берилген банктык операцияны жүргүзүү укугуна лицензия кайтарылып алынса; 

- Юридикалык жак катары Банктын иши, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык токтотулса; 

- Банк банкрот деп жарыяланса. 

11. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ 

Улуттук банк: 

  

Банк: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

  

"Коммерциялык банк" ААКсы/ЖАК 

Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 

  

Бишкек шаары, ___________ көчөсү

  

  

Улуттук банктагы корэсеби N 1010126 _______ 

  

  

Улуттук банктын БИК N ____________________ 

  

  

ИНН N _________________________ 

  

  

ОКПО N ________________________ 

  

  

Мамлекеттик салык инспекциясынын коду: _______________________ 

Кызматы __________________ 

  

Кызматы __________________ 

(кол тамгасы) ___________ М.О 

  

(кол тамгасы) ___________ М.О 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

20__-жылдын "__" ________ №_______________________ Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

№ 1 тиркеме 

Кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын өтүнүчүнө кол коюу жана Улуттук банктан кредит алуу үчүн күрөөлүк камсыздоону берүү укугуна ээ банктан жоопкерчиликтүү адамдарынын 

ТИЗМЕСИ 

20__-жылдын "__" ____________ 

  

Бишкек шаары 

  

Ушул аркылуу ____________________________________________________, (банктын аталышы) 

________________________________________________________________ атынан 

(аты-жөнү, кызматы) 

_________________негизинде иш алып барган________________ төмөнкү адамдарга кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын өтүнүчүнө кол коюуга жана Улуттук банктан кредит алуу үчүн күрөөлүк камсыздоону берүүгө укук чегерет. 

1. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын аты-жөнү _____________________ 

2. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын электрондук почтасынын дареги _____________________________________________ 

3. Банктын жоопкерчиликтүү адамынын жумуштагы телефон номери _____ ______________________________________________________ 

Кандайдыр бир өзгөртүүлөр сунушталган шартта Банк тез арада, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Банктын кредит алууга өтүнүчүнө кол коюуга укуктуу жоопкерчиликтүү адамдарынын жаңыртылган тизмесин Улуттук банкка сунуштайт. Банктын кредит алуу билдирмесине кол коюу укугуна ээ банктын жоопкерчиликтүү адамдарынын жаңыртылган тизмеси, кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча кредит алууга Банктын билдирмесине кол коюуга укуктуу жоопкерчиликтүү адамдары алмашкан учурда да жаңыртылган тизме сунушталат. 

  

Кызматы 

Аты-жөнү ____________________ Кол тамгасы __________ М.О. ________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

20__-жылдын "__" _______ 

№_______________________ Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

№ 2 тиркеме 

Кредиттик аукционго катышуу үчүн 

20-жылдын "__" ___________ N _____________ 

БИЛДИРМЕ 

Карызгер _________________________________________________________ (Банк-карызгердин аталышы) 

1. Ушул аркылуу Банк _______________ сом суммасындагы (суммасы сан менен жана жазуу түрүндө) кредит алуу үчүн кредиттик аукционго катышууга билдирме жөнөтөт. 

2. Мында Банк кредиттик каражаттар боюнча төмөнкү ченди сунуш кылат: 

Кредит боюнча чен жылдык ________________ %. 

3. Банк алган кредиттик сумманы төмөнкү максаттарда жумшайт: 

 

  

Кредиттин суммасы 

Кредиттин мөөнөтү 

Максаттуу багытталышы (ликвиддүүлүк/кайра каржылоо) 

Өздүк билдирме 

  

  

БФКУ билдирмеси 

  

  

Бардыгы: 

  

  

  

4. Кредитти камсыздоо катары _____________ сом суммасындагы (суммасы сан менен жана жазуу жүзүндө) баалуу кагаздар түрүндө күрөө сунушталат, анын ичинде: 

катар N 

Каттоо номери 

Чыгарылган күнү 

Төлөө күнү 

Саны 

Баалуу кагаздардын номиналы, сом менен 

Номиналдык наркы, сом менен 

  

Чет өлкө валютасы: 

Валюта түрү 

Сумма 

  

  

  

  

  

  

  

Кредит портфели: 

Кредит портфелинин жалпы номиналдык наркы ________________________ 

Күрөөгө сунушталган кредиттердин саны ____________________________ 

5. Милдеттенмелер Жободо жана Кредиттик келишимде каралган тартипте аткарылбаган шартта Банк, кредит боюнча карыз суммасынын корреспонденттик эсептен акцептсиз тартипте эсептеп алынышына макулдук берет. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинде каражаттар жетишсиз болсо, Банк Улуттук банкка Жобого жана Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге ылайык, ушул билдирменин 4-пунктунда чагылдырылган күрөө предметинен соттук эмес тартипте тез арада өндүрүүнү жүргүзүүгө укук берет. 

  

(Банк-карызгердин аталышы) 

  

Кызматы 

Аты-жөнү ____________________ Кол тамгасы __________ М.О. ________ 

  

  

 

  

  

20__-жылдын"__" _________ №_______________________Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

№ 3 тиркеме 

БИЛДИРМЕ 

Ушул аркылуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 20__-жылдын "__" __________ болуп өткөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча Сиздин билдирмеңиз төмөнкү көлөмдө канааттандырылгандыгын маалымдайт: 

Аукциондун коду 

Банктын билдирмеси 

Суммасы (сом) 

% чен 

  

  

  

________________________ Кызматы ______________ (кол тамгасы) ________________________ (Аты-жөнү

Аткар уучу: Аты-жөнү 

Тел: _______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

20__-жылдын "__" ________ №_______________________ Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

№ 4-тиркеме 

20__-жылдын "__" _____________ № _____________ 

Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

N ________________ КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ 

 

Бишкек шаары 

  

____-жылдын "__" ______________ 

  

Мындан ары "Улуттук банк" деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "____ жылдын __________ № ___________ буйругунун негизинде иш алып баруучу __________________ бир тараптан, жана мындан ары "Банк" деп аталуучу __________________ атынан Уставдын негизинде иш алып барган _______________________ экинчи тараптан, мындан ары биргелешип "Тараптар" деп аталуучулар төмөнкүлөр жөнүндө ушул Келишимди (мындан ары "Келишим") түзүштү

1. КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Улуттук банк, 20__-жылдын "__" _____________________ № ______________________ Кредиттик аукцондун жыйынтыгы боюнча 20__-жылдын "__" _____________________ № _____________________ Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин (мындан ары - Башкы келишим) жана жана ушул Кредиттик келишимдин негизинде, Кредиттик келишимде, Башкы келишимде жана Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын "__" ___________________ N ____________________ токтому менен бекитилген, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жободо (мындан ары - Жобо) каралган шарттарда _____________________ сом суммасында (суммасы жазуу менен) Банкка кредит сунуштайт. 

2. КРЕДИТ БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ 

2.1. Кредит 20__-жылдын "__" _____________________ тартып "__" ______________ чейинки мезгилге _____________________ мөөнөткө берилет. 

2.2. Кредит берилген күн катары, кредит боюнча акча каражаттар Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине чегерилген күн саналат. 

2.3. Улуттук банк кредит боюнча акча каражаттарды, ушул Келишимге кол коюлгандан кийинки жана Кредиттик келишимге ылайык Банк тарабынан Улуттук банктан талап кылынган кредит боюнча күрөөнү, күрөө келишимдерин каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарда катталгандан кийинки жумуш күндөн кечиктирбестен чегерет. 

2.4. Улуттук банк тарабынан ушул Кредиттик келишимдин алкагында Банкка сунушталган кредит кредиттик аукцион параметрлерине ылайык (ушул Кредиттик келишимге карата 4-тиркеме) кайра каржылоого/ликвиддүүлүктү колдоого багытталган. 

2.5. Кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен Кредиттик келишимдин 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн бүтүндөй мөөнөткө жылдык _________________ (жазуу жүзүндө) өлчөмүндө белгиленет. Кредитти пайдалангандыгы үчүн чегерилген пайыздарды төлөө, Банк тарабынан ушул Кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган карызды төлөө графигине ылайык (ушул Кредиттик келишимге карата 1-тиркеме) ай сайын ишке ашырылып турат. 

2.6. Пайыздар кредит берилген күндөн тартып (ошол күндү кошпогондо) кредит төлөнгөн күнгө чейин (ошол күндү кошо алуу менен) кредит боюнча карыздын айкын калдыгына, жыл ичиндеги 365 күн эсебинде жана ай ичиндеги күндөрдүн санына жараша чегерилет. 

2.7. Кредит боюнча карыздын негизги суммасын жана кредитти пайдалангандыгы үчүн чегерилген пайыздарды төлөө ушул Кредиттик келишимге жана анын ажырагыс бөлүгү болуп саналган карызды төлөө графигине (Кредиттик келишимге карата 1-тиркеме) ылайык ишке ашырылат. 

2.8. Эгерде кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө күнү майрам күнүнө, иштебеген күнгө же дем алыш күнгө туура келип калса, анда кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө кийинки жумуш күнү ишке ашырылат. 

2.9. Кредиттин негизги суммасын жана/же ал боюнча чегерилген пайыздарды төлөө үчүн Банк тиешелүү суммаларды Улуттук банктагы эсепке которот (негизги карыз боюнча суммаларды N ___________ жеке эсепке, пайыздык төлөмдөр боюнча суммаларды N _____________________ жеке эсепке). 

3. КРЕДИТТИ ПАЙДАЛАНУУ ШАРТТАРЫ 

3.1. Банк, Улуттук банк тарабынан берилген кредитти банктар аралык рынокто, валюта рыногунда жана баалуу кагаздар рыногунда операцияларды, ошондой эле башка операцияларды, анын ичинде Банкка байланыштуу же аффилирленген жактары менен операцияларды жүргүзүү үчүн пайдаланууга укугу жок. 

3.2. Кредит берилген күндөн кийинки 30 (отуз) календардык күн ичинде Банк, Улуттук банктан алган акча каражаттарын өз карыз алуучулары арасында, анын ичинде БФКУда жайгаштырууга милдеттүү

3.3. Кредиттик каражаттарды жайгаштыруу мөөнөтү бүткөндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде Банк, ар бир түпкү карызгерди, анын ичинде БФКУду, анын аталышы/аты-жөнүн, кредиттөө шартын (пайыздык ченин, мөөнөтүн, кредиттөө багытын (тармагын), аталышын жана күрөө өлчөмүн) жана тиешелүү кредиттик келишимдин жана күрөө келишиминин реквизиттерин (номерин жана кол коюлган күнүн) Улуттук банкка ушул Кредиттик келишимдин 2-тиркемесине ылайык берүүгө милдеттүү

3.3-1. Банк, кредиттик портфелинин абалы жөнүндө отчетту ушул Кредиттик келишимге карата 3-тиркемеге ылайык Улуттук банкка ай сайын сунуштап турууга тийиш. 

3.4. Банк тарабынан ушул Кредиттик келишимдин 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимдин негизинде алынган кредиттик каражаттар толугу менен же анын бөлүгү өздөштүрүлбөй калган учурда, Улуттук банк кредит боюнча өздөштүрүлбөй калган акча каражаттарынын бүтүндөй суммасын ушул кредиттик келишимдин 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткөндөн кийинки жумуш күнү кайтарылып берилишин талап кылууга укуктуу. 

3.5. Банк акча каражаттарын толук эмес жана/же өз учурунда жайгаштыра албай калса, ал кредиттин өздөштүрүлбөй калган бөлүгүнөн 0,1 пайыз өлчөмүндө туум түрүндөгү айыптык төлөмдү алынган каражаттар толук жайгаштырылганга чейинки Же кредиттик каражаттардын өздөштүрүлбөгөн бөлүгү кайтарылганга чейинки ар бир күн үчүн Улуттук банкка төлөйт. 

3.6. Ушул келишимдин 3.2-3.5-пункттарынын аракети 2.4-пунктка ылайык кайра каржылоого багытталган кредиттерге жайылтылат. 

4. КҮРӨӨЛҮК КАМСЫЗДОО 

4.1. Банк тарабынан ушул Кредиттик келишимдин негизинде алган кредити боюнча карызынын негизги суммасын, ал боюнча чегерилген пайыздарды, айыптык төлөм түрүндө кошумча төлөмдү, туумду жана Банктын ушул Кредиттик келишим, Башкы келишим боюнча башка төлөөлөрдү кайтаруу боюнча өзүнө алган милдеттенмелеринин аткарылышынын камсыздоосу катары, Банкка таандык _____________ (күрөөнүн түрү көрсөтүлсүн) же кредитти кайра кредиттөө учурунда БФКУга таандык ___________________ (күрөөнүн түрү көрсөтүлсүн) саналат. Банк тарабынан Улуттук банкка ушул Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелеринин Банкка же кредитти кайра кредиттөө учурунда БФКУга таандык камсыздоосу катары күрөөгө өткөрүлүп берилген күрөөлүк камсыздоонун так тизмеги Банк менен Улуттук банк ортосунда түзүлгөн тиешелүү күрөө келишиминде көрсөтүлөт. 

5. БАШКА ШАРТТАР 

5.1. Ушул Кредиттик келишимде каралбаган башка шарттар, Тараптардын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери ушул Жобо жана Башкы келишим аркылуу жөнгө салынат. 

5.2. Кредиттик келишимге карата бардык толуктоолор жана өзгөртүүлөр кат жүзүндө даярдалып, кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган кошумча келишим аркылуу кабыл алынат. 

5.3. Ушул Кредиттик келишим, анын ичинде билдирмени жана Жобого карата 3 жана 5, 6, 7, 8-тиркемелер формасындагы (күрөө түрүнө жараша) күрөө келишимин кошо алганда, Улуттук банк менен Банк ортосунда түзүлгөн Кредиттик аукцион жөнүндө 20___жылдын «__»______ түзүлгөн №_____ Башкы келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ал Тараптардын ар бири үчүн бирден, 2 (эки) түп нускада түзүлгөн. Күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап кылса кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ. 

6. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ 

Улуттук банк: 

  

Банк: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

  

"Коммерциялык банк" ААКсы/ЖАК 

Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 

  

Бишкек шаары, ___________ көчөсү

  

  

Улуттук банктагы корэсеби № 1010126 _______ 

  

  

Улуттук банктын БИК № ____________________ 

  

  

ИНН № _________________________ 

  

  

ОКПО № ________________________ 

  

  

Мамлекеттик салык инспекциясынын коду: _______________________ 

Кызматы __________________ 

  

Кызматы __________________ 

(кол тамгасы) _________ М.О 

  

(кол тамгасы) ___________ М.О 

   

  

 

 

 

20__-жылдын "__" ________  

№_______________________Кредиттик келишимге карата № 1-тиркеме 

Кредитти төлөө графиги 

Кредиттин суммасы: ___________________________________________ сом 

Пайыздык чен (жылдык): _________________________________________ % 

Пайыздарды төлөө: ай сайын 

Эсептөө жылы: 365 күн 

Кредиттин мөөнөтү: күн 

Кредит берүү күнү: 20__-ж. "__" _____________________ 

Кредиттин ордун жабуу күнү: 20__-ж. "__" ____________ 

Айлар 

Ордун жабуу күнү 

Пайыздарды төлөө(*) 

Негизги сумманы төлөө 

Бардыгы болуп, ордун жабууга карата 

  

Жыйынтыгында 

  

  

  

(*) пайыздарды эсептөөдө кредитти пайдалануунун айкын күндөрү эсепке алынат. 

  

  

  

20___-жылдын "___" ______ № ______________________ Кредиттик келишимге карата 

2-тиркеме 

  

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин  

  

Форма 1 

Кредиттик аукциондордун алкагында алынган Улуттук банктын каражат эсебинен берилген кредиттер жөнүндө 

ОТЧЕТ 

мезгили 

банк 

сом/пайыз түрүндө 

№ 

Аукциондун коду 

Кредиттик келишимдин номери 

Кредит берүү күнү 

Кредитти төлөө күнү 

Кредиттин максаттуу багытталышы 

Экономиканын тармагы 

Региону 

Акыркы кредит алуучунун аты 

Кредиттин суммасы 

Пайыздык чени 

Күрөөнүн түрү 

Күрөөнүн наркы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

 

 

 

 

  

Банктын жетекчисинин аты-жөнү  

кол тамгасы  

мөөр 

  

 

20___-жылын “___”________ 

№____ Кредиттик келишимге карата  

3-тиркеме 

 

Кийинки айдын бешине чейин ай сайын 

 

 

 

 

2-форма. Кредиттик аукциондордун алкагында Улуттук банктын каражаттарынын эсебинен берилген кредит портфелинин абалы жөнүндө отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

күнү   

  

  

  

  

  

  

 

Банк   

  

  

  

  

  

  

 

сом/пайыз түрүндө  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Аукциондун коду 

Бир мезгилдин башталышына карата орду жабылбаган кредиттердин калдыгы 

Бир мезгилдин акырына карата орду жабылбаган кредиттердин калдыгы 

Карыз алуучулардын төлөө көлөмү 

Банк тарабынан жаңы берилген кредиттин көлөмү 

Банктын Улуттук банк алдындагы карызынын көлөмү 

Улуттук банкка кайтарылган суммалар 

1  

3  

4  

5  (3-4+6)  

6  

7  

8  (7-3-6)  

АК1  

   

   

   

   

   

   

…  

   

   

   

   

   

   

АКn  

   

   

   

   

   

   

Жыйынтыгында  

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Банк жетекчисинин аты-жөнү  

  

  

  

  

 

кол тамгасы 

мөөрү 

  

  

  

  

 

 

20___-жылын “___”________ 

№____ Кредиттик келишимге карата  

4-тиркеме 

 

АК ** ** Кредиттик аукциондун параметрлери  

Аукциондун коду 

АК ** **  

Кредиттик ресурстардын көлөмү (млн. сом) 

  

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

  

Максаттуу багытталышы  

  

Регионалдык багытталышы 

  

Минималдуу пайыздык чен (%) 

  

Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 

  

Билдирменин максималдуу көлөмү (млн. сом) 

  

Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен 

  

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

  

Кредитти кредит портфели боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

  

  

  

  

Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

№ 5-тиркеме 

20__-жылдын "__" _______________ № ___________________ Кредиттик келишимге карата 

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ 

Бишкек ш. N ____________ 20__-жылдын "__" ____________ № ___________ 

 

Мындан ары "Улуттук банк" же "Күрөө кармоочу" деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "____ жылдын __________ № ________ буйругунун негизинде иш алып барган ____________________ бир тараптан, жана мындан ары "Банк" же "Күрөө коюучу" деп аталуучу ________________ атынан Уставдын негизинде иш алып барган __________________ экинчи тараптан, мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ушул Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик баалуу кагаздарын/Улуттук банктын ноталарын күрөөгө коюу жөнүндө Келишимди (мындан ары - "Келишим") түзүштү

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга ____________________ сом өлчөмүндө (суммасы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__-жылдын "__" _______________ № _______________ Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин) 20__-жылдын "__" ____________ № _________________ Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык (мындан ары - Кредиттик келишим) 20__-жылдын "__" _______________ келип жетет. 

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө кармоочуга _________________ (суммасы жазуу түрүндө) сом өлчөмүндөгү жалпы номиналдык нарктан төмөнкү чыгарылыштагы жана көлөмдөрдөгү _________Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин мамлекеттик баалуу кагаздарын/Улуттук банктын ноталарын (мындан ары - баалуу кагаздар) күрөө катары өткөрүп берет: 

Каттоо номери 

Баалуу кагаздын чыгарылган күнү 

Баалуу кагаздын орду жабылган күнү 

Баалуу кагаздар дын саны (даана) 

1 баалуу кагаздын номиналдык баасы (сом) 

Баалуу кагаздын номиналдык наркы (сом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтык 

  

  

  

  

  

1.3. Бул Келишим Күрөө коюучунун, аны бүтүндөй колдонуу мөөнөтү ичинде Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышынын камсыздоосу катары кызмат кылат. 

1.4. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында, кредиттин негизги суммасын жана ага кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык санкцияларды жана туумдарды кошо алганда, Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук көлөмдө аткаруу; Кредиттик келишим жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттенмелерди аткарбай коюунун же кечиктирип аткаруунун же болбосо башка кемчиликтердин кесепетинен күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдөн улам келип чыккан чыгымдар жана башка чыгашалар үчүн (соттук чыгашаларды кошо алганда) ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган мүлкү менен жооп берет. 

1.5. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз милдеттенмелерин толук же бөлүгүн төлөбөй койгон учурда, ушул Келишимде, Башкы келишимде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларында белгиленген тартипте, күрөөгө коюлган баалуу кагаздарга карата менчик укук Күрөө кармоочуга өтөт. 

1.6. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган баалуу кагаздар, башка жерде күрөөгө коюлбагандыгына, талаш-тартышта эместигин жана ага тыюу салынбагандыгына, ошондой эле Күрөө коюучунун башка милдеттерин камсыздоо предмети эместигине кепилдик берет. 

2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

2.1. Күрөө коюучу төмөнкүлөргө милдеттүү

2.1.1. Күрөөгө коюлган баалуу кагаздарды Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз кимдир-бирөөгө акысыз бербөөгө, башка күрөөгө койбоого, алмаштырбоого (ушул Келишимде каралган учурларды эске албаганда), ошондой эле кандайдыр бир негиздер боюнча аны пайдаланбоого. 

2.1.2. Жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү жана ушул Келишим, Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча Күрөө кармоочу алдында милдеттерин аткаруусуна таасир этиши мүмкүн болгон ишиндеги башка өзгөрүүлөр тууралуу, алар күчүнө кирген күн келип жеткенге/башталганга чейин алдын ала маалымдоого. 

2.1.3. Күрөө коюучу Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткара албай калган же талаптагыдай аткарбаган учурда, ушул Келишимдин жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык, баалуу кагаздардан токтоосуз түрдө (талашсыз), соттук эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүн толугу менен гарантиялайт жана макулдугун берет; 

2.1.4. Ушул келишимдин каттоодон өткөртүлүшү жана күчүнө киргизилиши үчүн зарыл болгон, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык иш чараларды өз учурунда жана талаптагыдай ишке ашырууга. 

2.1.5. Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин төлөө мөөнөтү келип жеткен баалуу кагаздарды кийин төлөө мөөнөтү менен башка ушундай эле баадагы баалуу кагаздарга «(мамлекеттик казына векселдери, мамлекеттик казына облигациялары жана Улуттук банктын ноталары)» алмаштырылышын камсыз кылууга (Күрөө кармоочуга алдын ала маалымдоо менен). Мында, баалуу кагаздар, тиешелүү эмиссиядагы/тиешелүү эмиссиялардагы баалуу кагаздардын ордун жабуу күнү келип жеткенге чейинки 10 (он) жумуш күн мурда алмаштырылууга тийиш. 

2.2. Күрөө коюучу күрөөдөгү баалуу кагаздар боюнча купондук төлөөлөрдү алуу укугуна ээ. 

2.3. Ушул Келишим боюнча күрөө предметинен болуп саналган баалуу кагаздарды кайра күрөөгө коюуга жол берилбейт. 

2.4. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу: 

2.4.1. Күрөө коюучудан ушул Келишимде көрсөтүлгөн милдеттердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын талабы канааттандырылбаса - төмөнкү учурларда баалуу кагаздардын эсебинен өндүрүүнү жүргүзүүгө

1) Күрөө коюучу Кредиттик келишимдин жана Башкы келишимдин талаптарын жана жоболорун бузган шартта; 

2) Күрөө коюучу кийинки күрөөгө коюу эрежелерин, баалуу кагаздарга карата үчүнчү жактардын укугу жөнүндө Күрөө кармоочуга эскертүү милдеттенмесин бузган учурда; 

3) Күрөө коюучу ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган башка талаптарды жана жоболорду аткарбаса. 

2.4.2. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак баалуу кагаздардын Күрөө кармоочунун ээлигине өткөрүлүп берилишине тоскоолдук кылса, Күрөө коюучудан же үчүнчү тараптан мүлктү алуу үчүн зарыл болгон бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүгө

2.4.3. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө

2.4.4. Баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырууга. 

2.5. Күрөө кармоочу күрөө менен камсыздалган талаптын өлчөмүнөн ашкан сумманын айырмасын Күрөө коюучуга кайтарып берүүгө милдеттенет. Күрөө кармоочунун баалуу кагаздардын наркынан канааттандырылуучу талаптарында төмөнкүлөр камтылат: кредиттин негизги суммасын кайтарып берүү, кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө, Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттенмелерин аткарбай коюудан, мөөнөтүн өткөрүп жиберүүдөн же талаптагыдай аткарбай коюудан улам келип чыккан чыгымдарды жана үстөк айыптарды (айыптык төлөм, туум) төлөө, өндүрүүнү жүргүзүүдөн келип чыккан мүмкүн болуучу чыгымдарды жана башка чыгашаларды (соттук чыгымдарды кошо алганда) төлөө

3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ 

3.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган баалуу кагаздар, Күрөө коюучунун Улуттук банктын баалуу кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк) субэсебинде жайгаштырууга макулдашышты. 

Ушул Келишимге кол коюлгандан кийин Күрөө коюучу Келишим шарттарына ылайык баалуу кагаздарды Күрөө коюучунун Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк) субэсебине Жободо көрсөтүлгөн шарттарга ылайык которуу жөнүндө Башкы депозитарийге тапшырма жөнөтүүгө милдеттенет. 

3.2. Тараптардын өз ара макулдугу боюнча ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган баалуу кагаздар башка баалуу кагаздарга же ушул Башкы келишимде көрсөтүлгөн, Күрөө коюучуга тиешелүү болгон ушундай эле баадагы башка күрөөгө алмаштырылышы мүмкүн. Мында, Күрөө кармоочу менен Күрөө коюучунун ортосунда Тараптардын макулдугу боюнча жаңы Күрөө келишими тариздетилип, алар каттоо учурундагы төлөмдү төлөө менен тиешелүү мамлекеттик органдарда каттатылууга тийиш. Каттоодон өткөртүүгө чыгымдарды Күрөө коюучу төлөйт. 

3.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1.5-пунктунда жана башка пункттарында каралган талаптарды аткарбай койгон шартта жана ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган, Күрөө коюучунун Улуттук банктын баалуу кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк) субэсебинде турган баалуу кагаздарды төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда, Тараптар Башкы депозитарийге ошол баалуу кагаздардын номиналдык наркын бюнча суммасын анын ичинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыктын эсебинен Күрөө кармоочунун эсебине которууга ыйгарым укук чегеришкен. 

3.4. Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык күрөө менен камсыздалган милдеттенмелер аткарылбай калган учурда, Күрөө кармоочу ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган баалуу кагаздарды Улуттук банктын баалуу кагаздарынын Башкы депозитарийиндеги Депо-эсебинин камдык (күрөөлүк) субэсебинен Күрөө кармоочунун эсебине которулушун аткарууга укуктуу. 

3.5. Тараптар, ушул Келишимдин Улуттук банктын баалуу кагаздарынын Башкы депозитарийинде каттоодон өткөртүлүшү үчүн төлөмдүн Күрөө коюучу тарабынан төлөнүшүнө макулдашышты. 

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ 

4.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган шартта, Тараптар бири-бирине келтирилген чыгымдарды Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык төлөп берүүгө тийиш. 

4.2. Келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу жана туумдарды төлөө күнөөлүү тараптарды ушул Келишимде, Кредиттик Келишимде жана Башкы келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

4.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1.5-пунктунда каралган милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн (өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн) алмаштырылууга тийиш болгон баалуу кагаздардын номиналдык наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө туум төлөйт. 

5. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ 

5.1. Ушул Келишимдин жоболоруна ылайык баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта Тараптар, баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин, Башкы келишимдин жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларынын шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте дароо ишке ашырыла тургандыгына келишишти. 

6. БАШКА ШАРТТАР 

6.1. Келишим белгиленген тартипте каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет жана Күрөө коюучу Күрөө кармоочу алдындагы өз милдеттенмесин, анын ичинде кредит боюнча негизги карыздын суммасын, ал боюнча кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык төлөмдөрдү/туумдарды төлөө жана Күрөө коюучунун Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай коюусунан же талаптагыдай аткарбашынан улам келип чыккан башка чыгымдардын/чыгашалардын ордун жабуу боюнча милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат. 

6.2. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

6.3. Келишимди тариздетүү жана каттоодон өткөртүү боюнча сарптоолор Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат. Келишимди Күрөө коюучу каттоодон өткөртүүгө тийиш. 

6.4. Келишим Улуттук банктагы баалуу кагаздардын Башкы депозитарийинде катталууга тийиш. 

6.5. Келишим, ушул Келишимдин 6.4-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет. 

6.6. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) түп нускада түзүлгөн, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Күрөө коюучуга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. Күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап кылса кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ. 

7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ 

Күрөө кармоочу 

  

Күрөө коюучу 

 

  

 

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: 

  

 "Коммерциялык банк" ААКсы/ЖАК 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Бишкек шаары, ____________ көчөсү 

Бишкек ш., Чүй проспектиси 168. 

 

Улуттук банктагы корэсеп 

 

 

№ 1010126 _______________________ 

 

 

БИК Улуттук банк № ______________________ 

 

 

ИНН № ___________________________ 

 

 

ОКПО № __________________________ 

 

 

Мамлекеттик салык инспекциясынын коду: ___________________________ 

Кызматы ______________________ 

  

Кызматы ______________________ 

(кол тамгасы) ___________ 

М.О. 

  

(кол тамгасы) ___________ 

М.О. 

  

20__-жылдын "__" _________________ 

Улуттук банкта каттоодон өткөртүлгөн № _______________ ____________________________ /______________________________________________ 

(кызматы, аты-жөнү) (кол тамгасы)  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

20__-жылдын "__" _________ N________________________Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

№ 6 тиркеме 

20__-жылдын "__" _______________ № ___________________ Кредиттик келишимге карата 

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ 

Бишкек ш. 

№ ____________ 

20__-жылдын "__" ____________ № ___________ 

 Мындан ары "Улуттук банк" же "Күрөө кармоочу" деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "____ жылдын __________ № ____________ буйругунун негизинде иш алып барган _______________ бир тараптан, жана мындан ары "Банк" же "Күрөө коюучу" деп аталуучу _________________ атынан Уставдын негизинде иш алып барган _________________ экинчи тараптан, мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар төмөнкүлөргө тиешелүү банктык аманат келишими боюнча талап коюу укугунун мына ушул Күрөө келишимин (мындан ары - "Келишим") түзүштү

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _____________ сом өлчөмүндө (суммасы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__-жылдын "__" _______________ № ______________ Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин) 20__-жылдын "__" ________________ № ____________________ Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык (мындан ары Кредиттик келишим) 20__-жылдын "__" _______________ келип жетет. 

1.2. Күрөө коюучунун Кредиттик келишим боюнча милдеттеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө коюучу ___________________ жылдын "__" __________________ Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу менен Улуттук банктын ортосунда түзүлгөн № _______________ Банктык аманат келишими (Банктын чет өлкө валютасындагы депозит эсебин Улуттук банкта ачуу жана тейлөө жөнүндө макулдашуу) боюнча (мындан ары "Күрөө предмети" же "Банктык аманат келишими") акча каражаттарын талап кылуу укугун толугу менен Күрөө кармоочуга өткөрүп берет. 

1.3. Банктык аманат боюнча акча каражаттары Улуттук банкта Күрөө коюучунун атына ачылган ______________ эсепке жайгаштырылган жана алардын өлчөмү _________________ (суммасы жазуу жүзүндө) АКШ долларын/еврону түзөт. Банктык (депозиттик) аманатты кайтаруу мөөнөтү Кредиттик келишим аяктагандан кийин келип жетет. 

1.4. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-мартындагы № 9/4 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

1.5. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметин Күрөө кармоочунун макулдугусуз кайра күрөөгө коюуну, каражаттарды эсептен алып салууну/чегерүүнү кошо алганда, аларды тескөө укугуна ээ эмес. 

1.6. Күрөө коюучу Күрөө предмети башка жерде күрөөгө коюлбагандыгын, карыздардан жана үчүнчү жактардын укугунан эркин экендигине кепилдик берет. 

2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

2.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери: 

2.1.1. Күрөө коюучудан банктык аманат (депозит) жайгаштырылган валютанын расмий курсунун төмөндөшүнүн натыйжасында анын наркы төмөндөгөн учурда, күрөө предметин алмаштырууну же кошумча камсыздоону талап кылууга. 

2.1.2. Күрөө коюучудан ушул Келишимдин 1.2-пункттарындагы жана Кредиттик келишимдеги милдеттенмелердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын талабы канааттандырылбаса, анда төмөнкү учурларда күрөө предметинен өндүрүү ишке ашырылат: 

1) Күрөө коюучу кредиттик келишимдин шарттарын, талаптарын жана жоболорун бузган учурда; 

2) Күрөө коюучу кредиттин негизги суммасы боюнча карызын жана ага чегерилген пайыздарды, үстөк акыларды (айыптар жана туумдар) жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, карызын төлөбөгөн же кредиттик келишим боюнча аны төлөө мөөнөтүн сактабаган учурда; 

3) Күрөө коюучу ушул Келишимдин талаптарын жана жоболорун бузган учурда; 

4) Күрөө коюучу "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобонун жана Кредиттик аукцион жөнүндөгү башкы келишимдин шарттарын бузган учурда; 

5) Ушул жободо же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

2.1.3. Күрөө предметин сатуудан алынган сумма Күрөө кармоочунун талабын толук канааттандырууга жетишсиз болгон учурда, жетпей жаткан сумма Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн алынат, андан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүү жүргүзүлүшү мүмкүн. 

2.1.4. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү бир тарап Күрөө кармоочуга күрөө предметин өткөрүп берүүгө тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан же үчүнчү тараптан мүлктү алууга зарыл болгон мыйзамдуу аракеттерди көрүү

2.1.5. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын (кайтарымдуу же кайтарымсыз) үчүнчү жактарга өткөрүп берүү

2.1.6. Ушул Келишимде каралган башка укуктарга ээ. 

2.1.7. Күрөө кармоочу ушул Келишимдин аткарылышына контролдук жүргүзүүгө жана контролдук функцияларды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды талап кылууга, Күрөө предметинин болушун жана абалын текшерүүгө укуктуу. 

2.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери: 

2.2.1. Келишим боюнча банктык аманаттын акча каражаттарын өткөрүп бербөөгө, күрөөгө койбоого, ошондой эле Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз кандай болбосун башка жолдор менен банктык аманат келишими боюнча акча каражаттарын тескөөгө албоого. 

2.2.2. Күрөө кармоочунун макулдугусуз күрөө предметин азайтууга, түрүн өзгөртүүгө, токтотууга, жоготууга алып келүүчү иш-аракеттерге жол бербөөгө

2.2.3. Күрөө предметинин өзгөрүүлөрү, үчүнчү жактар тарабынан бузууга жол берилиши ыктымалдуулугу же бул укуктарга үчүнчү тараптардын тартылышы жөнүндө маалымат алган учурдан тартып, үч күндүк мөөнөт ичинде Күрөө кармоочуга ал тууралуу билдирүү

2.2.4. Күрөө кармоочунун талабы боюнча, үч күндүк мөөнөт ичинде, ага күрөө предметине тиешелүү бардык документтерди жана зарыл болгон башка бардык маалыматты берүүгө

2.2.5. Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз, Банктык аманат Келишимине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбөөгө

2.2.6. Ушул Келишимде каралган башка милдеттенмелерге ээ. 

2.2.7. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырылат. Күрөө коюучу күрөө предметинен соттук эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүнө жана кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишим жана ушул келишим боюнча алынган милдеттенмелер аткарылбай калса же талаптагыдай аткарылбаса, алардын мүнөздөмөлөрүнө жана курамдык түзүмүнө көз карандысыз, күрөө предметин соттук эмес тартипте сатып өткөрүүгө өз макулдугун берет жана аны гарантиялайт. 

2.2.8. Күрөө коюучу күрөө предметин ушул Келишимге ылайык сатууга чейинки кайсы гана убакта болбосун, бул күрөө аркылуу камсыз болгон милдеттенмени же анын аткаруу мөөнөтү өтүп кеткен бөлүгүн аткарууга укуктуу. 

3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ 

3.1. Тараптар, Банктык аманат Келишими боюнча Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган № ________________ эсебинде жайгаштырылган, Улуттук банктын кайра баа берүү күнүнө карата расмий курсу боюнча сом эквивалентиндеги АКШ долларында/евродо (сомго кайра эсептөөдө) акча каражаттарынын күндөлүк калдыгы, Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү ордун жабуу коэффициентин (күрөөлүк коэффициентин) эске алуу менен кредит берүү жөнүндө Макулдашууга ылайык, Күрөө коюучунун алынган кредиттик каражаттар боюнча Күрөө кармоочу алдындагы карызынын күндөлүк калдыгынан төмөн болбоого тийиш экендигине макул болушту. 

Күрөө кармоочу Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган № ____________ эсебинде жайгаштырылган акча каражаттарынын күндөлүк калдыгынын ушул пункттун биринчи абзацында каралган жоболорго ылайык келүүсүнө мезгил-мезгили менен кайра баа берүүнү жүргүзүп турат жана Күрөө коюучуга кошумча күрөө берүү же кредит берүү жөнүндө Макулдашуу боюнча алынган кредиттик каражаттар боюнча тиешелүү бөлүгүн төлөө зарылчылыгы жөнүндө талап-билдирүүлөрдү жөнөтөт. 

Эгерде, ушул Келишимди колдонуу мөөнөтү ичинде Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган № _______________ эсебинде сом эквивалентинде жайгаштырылган акча каражаттарынын күндөлүк калдыгынын төмөндөшү, ушул пункттун биринчи абзацына ылайык эсептелинген суммадан 5 (беш) пайызынан ашыгыраакка төмөн болсо, анда Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун тиешелүү талап-билдирмеси келип түшкөндөн кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган N ______________ эсебинде АКШ долларында/евродо жайгаштырылган акча каражаттарынын суммасын, Күрөө кармоочунун талап-билдирмелеринде көрсөтүлгөн талап кылынган суммага чейин жеткирүүгө же болбосо Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, Күрөө кармоочудан Күрөө коюучу алган кредиттин тиешелүү бөлүгүн кайра баа берүү күнүнө карата Улуттук банктын расмий курсу боюнча сом эквивалентиндеги АКШ доллары/евродогу күрөөнүн суммасынын тиешелүү күрөө коэффициентин эске алуу менен Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишим боюнча Күрөө коюучунун Күрөө кармоочу алдындагы учурдагы карыз калдыгынын ордун жабууга тийиш. 

Мында, Улуттук банк белгилеген АКШ долларынын/евронун расмий курсунун жогорулоосу шартында карыз суммасынын кандайдыр-бир бөлүгү бошотулбайт жана Күрөө коюучуга кайтарылып берилбейт. 

3.2. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-мартындагы № 9/4 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

3.3. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу менен ушул Келишимдин 3.1-пунктунда каралган шарттар сакталган учурда, кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, Күрөө коюучу Күрөө кармоочудан алган кредити боюнча өз милдеттенмелерин толук же анын бир бөлүгүн аткарган шартта, Күрөө коюучунун Улуттук банкта ачылган № ____________________ эсебиндеги акча каражаттарын Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугу менен гана толук же бөлүп алууга укуктуу. 

4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ 

4.1. Кредит берүү келишимине ылайык, күрөө менен камсыздалган милдеттенмелер аткарылбай калса, ошондой эле ушул Келишимдин 2.1.2-пунктунда каралган жагдайлар келип чыкса жана күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү башталган болсо, Күрөө коюучу банктык аманат Келишими боюнча Улуттук банкта ачылган N ________________ өз эсебинен акча каражаттарын акцептсиз (талашсыз) тартипте эсептеп алып коюуга жана аларды Күрөө кармоочунун эсебине которууга Улуттук банкка укук ыйгарат. 

4.2. Чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын акцептсиз (талашсыз) тартипте эсептен алып салуу/алуу учурунда алынган/эсептен алып салынган акча каражаттарын, Күрөө кармоочу тарабынан Күрөө коюучуга берилген кредиттин валютасына конвертирлөө, Улуттук банктын эсептен алып салуу/алуу күнүнө карата белгиленген расмий курска ылайык жүргүзүлөт. 

4.3. Ошондой эле күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдө, Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн жана Күрөө предмети болуп саналган банктык аманат Келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берүүгө милдеттенет. 

4.4. Банктык аманат Келишими боюнча, Күрөө предмети болуп саналган, банктык аманат Келишими боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берүү жагында Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 173-беренесине жана 18-главасына ылайык, бул Келишим кийинкиге калтыруу шарты менен түзүлгөн. Көрсөтүлгөн банктык аманат Келишими боюнча талап кылуу укуктары Күрөө кармоочуга, ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү башталгандан кийинки күнү өтөт. 

5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ 

5.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бири-бирине келтирилген зыяндардын ордун жаап берүүгө тийиш. 

5.2. Ушул Келишимдин 3.1-пунктунда каралган милдеттенмелер аткарылбаган шартта, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимдин 1.3-пунктуна ылайык, өз милдеттенмелерин аткарбаган ар бир күн үчүн Күрөө предметинин жалпы наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө туум төлөп берет. 

5.3. Чыгымдардын ордун жабуу жана туум төлөп берүү күнөөлүү тарапты ушул Келишимде жана кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

6. БАШКА ШАРТТАР 

6.1. Ушул Келишим боюнча Күрөө кармоочунун укуктарын ыйгарып берүүсү, Күрөө коюучунун макулдугусуз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 

6.2. Ушул Келишим боюнча Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугусуз үчүнчү жактарга өз укуктарын жана милдеттерин өткөрүп берүүгө укугу жок. 

6.3. Ушул Келишимге байланыштуу келип чыккан талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө тийиш. 

6.4. Ушул Келишимдин шарттары эки Тараптын өз ара макулдугу боюнча өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

6.5. Келишимди тариздөө жана каттоо боюнча сарптоолор Күрөө коюучунун эсебинен жүргүзүлөт. 

6.6. Келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлөрдү каттоо конторасында катталууга тийиш. 

6.7. Келишим, ушул Келишимдин 6.6-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда катталган убактан тартып күчүнө кирет. 

6.8. Келишим, Күрөө коюучу кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарганга чейин колдонулат. 

6.9. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) нускада түзүлгөн, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Күрөө коюучуга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. Күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап кылса кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ. 

7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ 

Күрөө кармоочу 

  

Күрөө коюучу 

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: 

  

Банк: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Бишкек ш.,  

  

"Коммерциялык банк" ААКсы/ЖАК 

Чүй проспектиси 168 

 

Бишкек шаары, ____________ көчөсү 

 

 

Улуттук банктагы корэсеп 

 

 

№ 1010126 _______________________ 

 

 

БИК Улуттук банк № ______________________ 

 

 

ИНН № ___________________________ 

 

 

ОКПО № __________________________ 

Кызматы ______________________ 

 

Мамлекеттик салык инспекциясынын коду: ___________________________ 

(кол тамгасы) ________М.О. 

  

Кызматы ______________________ 

 

  

(кол тамгасы) __________М.О. 

 

 

 

  

 

 

  

20__-жылдын "__" _________ №_________________________ Кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимге карата 

№ 7 тиркеме 

  

20__-жылдын "__" _______________ № ___________________ Кредиттик келишимге карата 

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ 

Бишкек ш. 

№ ____________ 

20__-жылдын "__" ____________ № ___________ 

  

Мындан ары "Улуттук банк" же "Күрөө кармоочу" деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан, Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "____" жылдын __________ № _____________ буйругунун негизинде иш алып барган _______________________ бир тараптан жана мындан ары "Банк" же "Күрөө коюучу" деп аталуучу ____________________ атынан Уставдын негизинде иш алып барган _________________________ экинчи тараптан, мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар, төмөнкүлөргө тиешелүү кредиттик келишимдер боюнча талап коюу укугунун мына ушул Күрөө келишимин (мындан ары - "Келишим") түзүштү

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга _________________________ (жазуу менен) сом өлчөмүндө кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төлөөнүн акыркы мөөнөтү Кредиттик аукцион жөнүндө 20__-жылдын "__" _______________ № ________________ Башкы келишимдин алкагында (мындан ары - Башкы келишим) 20__-жылдын "__" _____________ № _____________________ Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишимге ылайык, _______ жылдын "__" ______________ келип жетет. 

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылышын камсыз кылуу үчүн, Күрөө кармоочуга Күрөө коюучу жана анын кардарлары-карызгерлеринин ортосунда (мындан ары - "Күрөө предметтери" же "Кредиттик келишимдер") түзүлгөн кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугун өткөрүп берет. Кредиттик келишимдердин так тизмеси, алар боюнча күрөөгө сунушталган талап кылуу укугу ушул келишимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн. 

1.3. Күрөөлүк наркы ушул келишимге кол коюу учуруна ___________________ (суммасы жазуу менен) сомду түзөт. 

1.4. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугусуз ушул келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметтерин тескөөгө, анын ичинде кийинки күрөөгө коюуга укугу жок. 

2. КЕЛИШИМ ШАРТТАРЫ 

2.1. Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда Күрөө предметтери төмөнкү талаптарга жооп бере тургандыгын тастыктайт: 

1) Кредиттик келишимдер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо менен түзүлгөн жана көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдерге колдонулган укук болуп кыргыз укугу саналат; 

2) көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучу алдындагы милдеттенмелер Кыргыз Республикасынын резидентинде келип чыгат; 

3) Кредиттик келишимдер, ошондой эле көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдерге ылайык келишилген күрөө келишимдери, кредитордун/күрөө кармоочунун талап кылуу укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү боюнча чектөөлөрдү камтыбайт; 

4) мүлккө карата укук (талап кылуу укугу) Кредиттик келишимдерге жараша, Күрөө коюучуга тиешелүү жана Күрөө коюучунун башка милдеттенмелери жүктөлгөн эмес, аларга карата талаптар жана белгиленген тартипте коюлган талаптар жок жана укугунан ажыратуу үчүн үчүнчү жактын макулдугу же уруксаты талап кылынбайт; 

5) ушул Келишим боюнча талап кылуу укугу күрөө предмети болуп саналган кредиттер, Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого ылайык, классификацияланбаган активдердин категориясына чегерилген жана реструктуризацияланган эмес. 

) ал боюнча талап кылуу укугу катары ушул Келишим боюнча күрөө предмети саналган кредиттер Улуттук банк Башкармасынын «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптар» токтомунда каралган мүнөздөмөлөргө ылайык келет

2.2. Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга ушул Келишимди түзүү учурунда Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун карызгери болуп саналган уюм/жеке адам төмөнкү талаптарга жооп берээрин тастыктайт: 

1) уюм же жеке адам Күрөө коюучунун 10 пайыздан ашпаган акцияларына ээ (эгерде болгон шартта) жана Күрөө коюучу уюмдун уставдык капиталында анын уставдык капиталынын 10 пайызынан ашпаган өлчөмдө үлүшкө ээ же уюмдун акцияларынын 10 пайызынан ашпаган үлүшүнө ээ (эгерде болгон шартта); жеке адам Күрөө коюучуга байланышкан же Күрөө коюучунун аффилирленген жагы болуп эсептелбейт; 

2) Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналат. 

2.3. Күрөө предметтери кредиттик келишимде каралган бардык милдеттенмелер аткарылганга чейин буйрук берүү укугусуз Күрөө коюучунун менчигинде калат. 

2.4. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-декабрындагы № 60/1 токтомуна ылайык күчүн жоготту) 

3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

3.1. Күрөө кармоочунун укуктары жана милдеттери: 

3.1.1. Кредиттик келишимдер боюнча Күрөө коюучунун талап кылуу укуктарынын документалдык жактан жана айкын бар болушун, көлөмүн жана абалын текшерүү

3.1.2. Күрөө коюучудан күрөө предметине кандай гана болбосун аларды жоготуу же наркын төмөндөтүү коркунучун туудурган кол салууларды токтотууну талап кылуу. 

3.1.3. Күрөө коюучудан күрөө предметин калыбына келтирүү же алмаштыруу же болбосо аларды жоготуу же наркын төмөндөтүү учурунда кошумча камсыздоону сунуштоону талап кылуу. 

3.1.4. Күрөө коюучудан, эгерде күрөө предметтери жоготууга учураса, ушул күрөө предметтери аркылуу камсыз кылынган милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну, ошондой эле Тараптар тарабынан күрөө предметтерин калыбына келтирүү же алмаштыруу жөнүндө макулдашууга жетишилбеген шартта кошумча камсыз кылууну талап кылуу. 

3.1.5. Күрөө коюучудан ушул келишимдин 1.1. жана 1.2-пункттарында берилген милдеттенмелерди мөөнөтүнөн мурда аткарууну талап кылуу, эгерде анын талабы канааттандырылбаса, төмөнкү учурларда күрөө предметтеринен өндүрүү жүргүзүлөт: 

1) Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишимдин шарттарын, талаптарын жана жоболорун бузууга жол берилген учурда; 

2) Кредиттин негизги суммасы боюнча карызын жана ага чегерилген пайыздарды, үстөк айыптарды (айыптар жана туумдар) жана башка төлөмдөрдү кошо алганда, Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча карызды төлөбөгөн же төлөө мөөнөтүн сактабаган учурда; 

3) Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин талаптарын же жоболорун бузууга жол берилген учурда; 

4) Күрөө коюучу тарабынан Күрөө предметтерин сактоо, алмаштыруу же калыбына келтирүү эрежелери бузулган учурда; 

5) Күрөө коюучу жооп бербеген жагдайларды кошо алганда Күрөө предметтерин жоготкон, ошондой эле эгерде, Күрөө коюучу күрөө предметтерин алмаштырбаган же калыбына келтирбеген же ушул Келишимге ылайык кошумча камсыздоону сунуштабаган шартта, күрөө предметинин наркы төмөндөгөн учурда; 

6) Күрөө коюучу тарабынан кийинкиде күрөөгө коюу жөнүндө эрежелер, күрөө предметтеринин сакталышы боюнча милдеттер, Күрөө коюучуга күрөө предметине үчүнчү жактардын укуктары жөнүндө эскертүү боюнча милдеттер бузууга жол берилген шартта; 

7) Күрөө коюучу тарабынан "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобонун жана кредиттик аукцион жөнүндө Башкы келишимдин талаптарын бузууга жол берилген шартта; 

8) Ушул Келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

3.1.6. Эгерде, күрөө предметин сатып өткөрүүдөн алынган сумма Күрөө кармоочунун талаптарын толук канааттандырууга жетишсиз болсо, жетпеген сумманы Күрөө коюучунун башка мүлкүнөн алууга укуктуу, андан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүү жүргүзүлүшү мүмкүн. 

3.1.7. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак Күрөө кармоочуга Күрөө предметин өткөрүп берүүгө тоскоолдук жаратса, Күрөө коюучудан же үчүнчү жактан мүлк алуу үчүн зарыл болгон мыйзам ченемдүү аракеттерди көрүү

3.1.8. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жактарга өткөрүп берүү (кайтарымдуу же кайтарымсыз). 

3.1.9. Ушул келишимдин аткарылышына контролдук жүргүзүүгө жана ага контролдук функцияларды ишке ашырууга зарыл болгон маалыматтарды сурап-билүүгө, Күрөө предметинин болушун жана абалын текшерүүгө

3.1.10. Ушул Келишимде каралган башка укуктарга ээ. 

3.2. Күрөө коюучунун укуктары жана милдеттери: 

3.2.1. Күрөө предметин жоготуу коркунучу келип чыккандыгы жана наркынын төмөндөшү тууралуу Күрөө кармоочуга дароо билдирүү

3.2.2. Күрөө предметтеринин аныктыгы жана мыйзамдуулугу үчүн зарыл болгон иш-аракеттерди ишке ашыруу. 

3.2.3. Күрөө предметинин азайышына, сырткы көрүнүшүнүн өзгөрүшүнө, токтотулушуна, жоголуп кетишине алып келген иш-аракеттер тууралуу Күрөө кармоочуга жогоруда көрсөтүлгөн аракеттер орун алгандан кийинки 5 жумуш күндөн кечиктирбестен кат жүзүндө маалымдоо зарыл. 

3.2.4. Күрөө коюучуга Күрөө предмети менен болгон өзгөрүүлөр, үчүнчү жактар тарабынан жол берилген бузуулар же алардын бул укуктарга (Күрөө предметине) кийлигишүүсү тууралуу маалым болгон учурдан кийинки үч күндүк мөөнөт ичинде Күрөө кармоочуга маалымдоо. 

3.2.5. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча, үч күндүк мөөнөттө Күрөө предметине тиешелүү кайсы болбосун документ менен таанышууга ага мүмкүнчүлүк берүү жана Күрөө предмети жөнүндө Күрөө кармоочуга зарыл болгон кайсы болбосун маалыматтарды сунуштоо. 

3.2.6. Күрөө предметин жоготуу же анын наркынын төмөндөшү тобокелдигин алып жүрүү жана Күрөө предмети жоголуп кеткен же анын нарксызданышына, өзгөрүшүнө, жоголушуна алып келген башка жагдайлар орун алган, же болбосо Күрөө предмети ушул Келишим талаптарына ылайык келбеген шартта, Күрөө кармоочунун макулдугу менен анын наркына эквиваленттүү нарктагы башка камсыздоону ушул Келишимдин 4.2-пунктунда каралган мөөнөттөрдө сунуштоого милдеттенет. 

3.2.7. Күрөө кармоочунун өкүлдөрүнө талап кылуу укугу (Күрөө предметтери) жайгашкан жерге, ошондой эле Кредиттик келишимдердин күрөөлүк камсыздоолорунун жайгашкан жерине кирүү мүмкүнчүлүгүн алардын бар экендигине, абалына жана аларды күтүү шарттарына мониторинг жүргүзүү максатында камсыз кылуу. 

3.2.8. Күрөө кармоочуга өзүнүн жайгашкан ордунун, укуктук статусунун өзгөргөндүгү, Банк акционерлеринин жана жетекчилигинин курамы жөнүндө жана башка өзгөрүүлөр жөнүндө өзгөрүүлөр жүргөн күндөн тартып билдирүү

3.2.9. Күрөө коюучунун Күрөө предметин толугу менен же жарым-жартылай ээликтен ажыратууга, кандайдыр бир милдеттерди жүктөөгө, же болбосо аны башкача негизде пайдаланууга укугу жок. 

3.2.10. Эгерде ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде Күрөө предмети ушул Келишимдин 2.1 жана 2.3-пункттарынын талаптарына, ошондой эле Күрөө кармоочунун башка талаптарына жооп бербей калса, Күрөө коюучу ушул келишимдин 3.2.6-пунктчаларында каралган аракеттерди жүзөгө ашырат. 

3.2.11. Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун карызгерлери тарабынан ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишимдердин шарттары аткарылгандыгы тууралуу жана алар боюнча камсыздоонун абалы тууралуу ар бир айдын 5-күнүнө чейин маалымдоо жана ушул Келишимге карата 2-тиркемеде көрсөтүлгөн отчетту сунуштоо. 

3.2.12. Ушул келишим боюнча күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишимдерге жана Кредиттик келишимдердин аткарылышын камсыз кылган күрөө келишимдерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген шартта, тиешелүү келишимдерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгенден кийинки 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен Күрөө кармоочуга ал өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу кат жүзүндө маалымдоо зарыл. 

3.2.13. Күрөө кармоочунун талап кылуусу боюнча, Күрөө коюучу ушул талап келип түшкөндөн кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде Күрөө предмети боюнча Кредиттик келишимдердин түп нускаларын жана көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча күрөө келишимдеринин түп нускаларын аларга кошо тиркелген бардык зарыл документтери менен кошо Күрөө кармоочуга берүүгө милдеттенет. 

3.2.14. Күрөө коюучу Күрөө кармоочу тарабынан күрөөлүк камсыздоо боюнча коюлган талаптарды аткарууга жана алардан четтеген учурда ушул келишимдин 4.2-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө кошумча күрөө сунуштоого милдеттүү

3.2.15. Ушул келишимде каралган башка милдеттенмелер жүктөлөт. 

3.3. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин шарттарына ылайык соттон тышкаркы тартипте жүргүзүлөт. Күрөө коюучу ушул Келишим жана Кредит берүү жөнүндө Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган шартта, Күрөө предметинен соттон тышкаркы тартипте өндүрүүнү жүргүзүүнү жана анын мүнөздөмөсүнөн жана курамынан көз карандысыз, соттон тышкаркы тартипте сатып өткөрүүнү гарантиялайт жана ага толук макулдугун берет. 

3.4. Күрөө коюучу ушул Келишимге ылайык жүзөгө ашырууга мүмкүн болгон Күрөө предметин сатып өткөрүү мезгилине чейинки кайсы болбосун убакытта ушул күрөө менен камсыздалган милдеттенмелерди аткарууга же анын мөөнөтүндө аткарылбаган башка бөлүгүн аткарууга укуктуу. 

4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТТЕРИН АЛМАШТЫРУУ ТАРТИБИ 

4.1. Ушул Келишимдин аракеттенүү мөөнөтү ичинде, Келишимдин 1.3-пунктунда көрсөтүлгөн Күрөө предметтеринин жалпы наркы төмөнкү учурларда төмөндөтүлүшү мүмкүн: 

- Күрөө коюучунун карызгерлеринин өз милдеттерин аткаруу мөөнөттөрү, ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган талап кылуу укугу аяктаганда; 

- Кредиттик келишим боюнча карыздардын ордун жабуу графигине ылайык, анын ичинде мөөнөтүнөн мурда төлөө боюнча өз милдеттенмелери Күрөө коюучунун карызгерлери тарабынан аткарылганда; 

- Күрөө предметтери ушул Келишимдин талаптарына ылайык келбесе; 

- ушул Кредиттик келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишим боюнча камсыздоо жоготулган учурда жана башка учурларда. 

4.2. Ушул Келишим аракеттенген мөөнөт ичинде Күрөө кармоочу мезгил-мезгили менен Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугунун жалпы наркына (Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алуу менен) жана Кредит сунуштоо жөнүндө келишимге кирген Күрөө келишимине ылайык Күрөө предметинен болуп саналган күрөөнүн башка түрлөрүнө (эгерде болгон болсо) кайра баалоону жүргүзөт. 

Эгерде, жүргүзүлгөн кайра баалоонун жыйынтыгы боюнча Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугунун жалпы наркы (Күрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алуу менен) Кредит берүү келишимине ылайык алынган кредит боюнча Күрөө коюучунун Күрөө кармоочу алдында карызынын күндөлүк калдык суммасынын 80 (сексен) пайыздан азыраагын түзсө, Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарыл экендиги тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмесин жөнөтөт. 

Күрөө коюучу, Күрөө кармоочунун кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарылчылыгы тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмесин алгандан кийинки 10 (он) жумуш күнү ичинде, Күрөө кармоочунун талап кылуу-билдирмесинде көрсөтүлгөн суммадан төмөн болбогон суммада кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү кошумча күрөөлүк камсыздоону ага сунуштоого жана аны тариздетүүгө, ошондой эле Кошумча күрөөнү сунуштоо келишимин Башкы келишимдин 3.2-пунктуна ылайык каттоодон өткөртүүгө же болбосо Күрөө коюучу Күрөө кармоочудан Кредитти сунуштоо тууралуу кредиттик келишимге ылайык алган кредитинин тиешелүү бөлүгүнүн ордун жабууга милдеттенет. 

5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ 

5.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, бири-бирине келтирилген чыгымдардын ордун толтурушат. 

5.2. Күрөө коюучу тарабынан ушул Келишимдин 4.2-пунктунда каралган милдеттенмелер аткарылбаган шартта, ал ушул Келишимдин 1.3-пунктуна ылайык, милдеттенмелер аткарылбаган ар бир күн үчүн Күрөө кармоочуга Күрөө предметинин жалпы наркынын 0,05 өлчөмүндө туум төлөйт. 

5.3. Чыгымдардын ордун толтуруу жана туумдарды төлөө, күнөөлүү тарапты ушул Келишимде жана Кредит берүү тууралуу келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

 

6. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТ ИШТЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ 

6.1. Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта, ушул Келишимдин жана Кредит берүү тууралуу келишимдин жоболоруна ылайык, Тараптар Күрөө предметинен өндүрүү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык соттон тышкаркы тартипте жүзөгө ашырыла тургандыгы жөнүндө макулдашууга жетишишти. 

6.2. Күрөө предметинен өндүрүү жүргүзүлгөн учурда, Тараптар ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугун Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга өткөрүп берди деген макулдашууга жетишишти. 

6.3. Ушул Келишим шарттарына ылайык, Күрөө предметинен өндүрүү жүргүзүүдө Күрөө кармоочу Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү укугуна (Күрөө коюучу тарабынан Кредиттик келишим боюнча күрөөгө коюлган талап кылуу укугунан улам келип чыккан, ушул Келишим боюнча Күрөө предмети болуп саналган акчалай талаптарды алууга) ээ болот жана Күрөө предмети болуп саналган күрөөгө коюлган мүлктүк укуктарды сатып өткөрө алат жана алардын эсебинен Кредит берүү тууралуу келишим боюнча өзүнүн акчалай талаптарын толук көлөмдө канааттандыра алат. Мында, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдерди камсыз кылуу үчүн түзүлгөн келишимдер боюнча укугун ыйгарып өткөрүп берген катары саналат. 

6.4. Күрөө предмети болуп саналган Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугун, ошондой эле күрөө кармоочунун көрсөтүлгөн кредиттик келишимдер камсыз болгон күрөө келишими боюнча укугун ыйгарып өткөрүп берүү боюнча, бул Келишим Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 173-беренесине жана 18-главасына ылайык кийинкиге калтыруу шарты менен түзүлгөн. Көрсөтүлгөн Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугу, ошондой эле ошол Кредиттик келишимдер боюнча күрөө предметин сатып өткөрүү укугу, ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү башталгандан кийинки күнү Күрөө кармоочуга өтөт. 

6.5. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн Кредиттик келишим боюнча өз карызгерлеринин кепилдиги (гаранты) болооруна милдеттенет жана гарантиялайт, ошондой эле Күрөө кармоочу алдында өз карыз алуучулары тарабынан Кредиттик келишимде көрсөтүлгөн милдеттенмелердин толугу менен аткарылышы үчүн өз карызгерлери менен жооп берээрине милдеттенет. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде көрсөтүлгөн, Кредиттик келишим боюнча өз карызгерлеринин гаранты болуу менен Күрөө коюучунун карызгерлеринин милдеттенмелерди аткарбагандыгынан же тиешелүү деңгээлде аткарылбагандыгынан улам келип чыккан пайыздарды төлөөнү, карызды өндүрүү боюнча соттук чыгымдардын жана Күрөө кармоочунун башка чыгымдарынын ордун толтурууну кошо алганда, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз карызгерлери сыяктуу эле жооп берет. 

6.6. Эгерде, Күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүү жана ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча талап кылуу укугу Күрөө кармоочуга өткөрүлсө, Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун макулдугу менен анын агенти катары иш алып барууга жана бул учурда ушул Келишимдин 1,2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча төлөөгө каралган акча каражаттарды Күрөө коюучунун карызгерлеринен кабыл алууга жана көрсөтүлгөн акча каражаттарды ушул Келишимде белгиленген Күрөө кармоочунун эсебине чегерүүгө милдеттенет. Мында Банк, Күрөө кармоочунун эсебине айдын 15ине чейин кабыл алган акча каражаттар - айдын 15инен кечиктирбестен чегерүүгө милдеттүү, ал эми 15инен кийин кабыл алган каражаттар ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча карызгерлер тарабынан акча каражаттардын орду жабылган айдын 30нан кечиктирилбестен чегерилүүгө тийиш. 

6.6.1. Ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча акча каражаттар чегерилгенден кийин Күрөө кармоочуга Күрөө коюучунун Кредит берүү келишими боюнча колдо болгон карызы чегерилген акча каражаттар суммасында төлөнгөн катары эсептелинет. Күрөө коюучунун карыз алуучуларында ушул Келишимдин 1.2-пунктунда жана ушул Келишимге карата 1-тиркемеде белгиленген Кредиттик келишим боюнча карыздын ордун жабууга акча каражаттары болбосо, Күрөө кармоочу күрөөнүн тиешелүү шарттарына ылайык өндүрүүнү жүргүзүүгө жана күрөө предметтерин сатууга укуктуу. 

6.6.2. Келишимдин 6.6-пунктуна ылайык, Күрөө кармоочунун агентинин милдеттерин аткаргандыгы үчүн Күрөө коюучуга акы төлөнбөйт. 

7. БАШКА ШАРТТАР 

7.1. Эгерде, Кыргыз Республикасынын кайсыл болбосун мамлекеттик/соттук органдары тарабынан Күрөө кармоочунун Күрөө предметине ээлик кылуу жана/же тескөө жана/же андан пайдалануу боюнча анын укуктарына чек коюу сыяктуу ушул Келишим аркылуу белгиленген катары, же болбосо Күрөө кармоочуга кандайдыр-бир келишим түзүүгө же мындай чектөөлөрдү өзүнө алуу максатында, кандайдыр-бир иш-аракеттерди көрүүгө түрткү берген чектөөлөр боюнча чечимдер же акттар кабыл алынса, Күрөө кармоочу ушул Келишимди Күрөө коюучуга кат жүзүндөгү билдирүү жөнөтүү аркылуу бир тараптуу тартипте бузууга укуктуу. 

7.2. Бул Келишим боюнча Күрөө кармоочунун укугун ыйгарып өткөрүп берүү Күрөө коюучунун макулдугусуз, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат. 

7.3. Күрөө коюучу ушул Келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттерин Күрөө кармоочунун макулдугусуз үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө укугу жок. 

7.4. Ушул Келишимге байланыштуу талаш маселелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте чечилүүгө тийиш. 

7.5. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча гана өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

7.6. Ушул Келишимди тариздөө жана каттоодон өткөрүү боюнча чыгашалар Күрөө кармоочунун эсебинен ишке ашырылат. 

7.7. Тараптар кайра түзүлгөн учурда же жоюлган шартта, тараптардын ушул келишим боюнча бардык укуктары жана милдеттери алардын укугу өткөндөргө өткөрүлүп берилет. 

7.8. Ушул келишим Кыргыз Республикасынын Күрөөлүк каттоо конторасында катталууга тийиш. 

7.9. Келишим, ушул Келишимдин 7.8-пунктуна ылайык, тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда катталган учурдан тартып күчүнө кирет. 

7.10. Келишим Күрөө коюучу тарабынан Кредит берүү келишими боюнча өз милдеттенмелерин толугу менен аткарганга чейин колдонулат. 

7.11. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) нускада түзүлгөн, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Күрөө коюучуга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. Күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу орган нусканы милдеттүү түрдө талап кылса кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ. 

 

 

8. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ 

Улуттук банк: 

  

Банк: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

  

"Коммерциялык банк" ААКсы/ЖАК 

Бишкек шаары, Чүй проспектиси 168 

  

Бишкек шаары, ___________ көчөсү

  

  

Улуттук банктагы корэсеби N 1010126 _______ 

  

  

Улуттук банктын БИК № ____________________ 

  

  

ИНН № _________________________ 

  

  

ОКПО № ________________________ 

  

  

Мамлекеттик салык инспекциясынын коду: _______________________ 

Кызматы __________________ 

  

Кызматы __________________ 

(кол тамгасы) ___________ М.О 

  

(кол тамгасы) ___________ М.О 

  

  

  

 

 

20__-жылдын "__" _________ №________________________ Кредиттик келишимдер боюнча талап кылуу укугун күрөөгө коюу келишимине карата 1-тиркеме 

  

Бул тизмеде милдеттүү түрдө кредит портфели жөнүндө толук маалымат камтылуусу зарыл, анын ичинде:  

1. Кардардын аты-жөнү;   

2. Кредиттик келишимдин номери;  

3. Кредиттик келишимдин күнү

4. _______карата абал боюнча карыз калдыгы;  

5. Пайыздык чен;  

6. Төлөө күнү;  

7. Долбоорду каржылоого алган тармак;  

8. Күрөөнүн аталышы;  

9. Күрөөнүн дареги; 

10. Күрөөнүн бааланган наркы;  

11. Башка зарыл маалыматтар.  

*Тиркеменин форматы Улуттук банк тарабынан Күрөө келишимине кол коюлган учурда сунушталууга тийиш.» 

  

  

  

20___-жылдын "___" _____ 

№ _________________ 

Кредиттер келишимдер боюнча талап кылуу укугун күрөөгө коюу келишимине карата 2-тиркеме 

  

Ай сайын кийинки айдын бешине чейин  

  

3-форма  

№ ______ (аукциондун коду) кредиттик келишим боюнча күрөөлүк камсыздоо мониторинги - кредит/кредиттик портфель боюнча талап кылуу укугуна тиешелүү отчет (ошол күнгө карата) 

мезгили 

Банк 

сом түрүндө 

Кредиттик портфелдин жалпы суммасы, анын ичинде 

Берилген кредиттин баштапкы суммасы (сом) 

Отчеттук айдын башталышына карата карыздын суммасы (сом) 

Отчеттук айдын аягына карата карыздын суммасы (сом) 

Кредитти классификациялоо (сом) 

Күрөөлүк камсыздоонун жалпы наркы (сом) 

нормалдуу 

канааттандыраарлык 

көзөмөл алдында турган активдер 

субстандарттык активдер 

шектүү активдер 

жоготуулар катары классификациялануучу активдер 

а) өнөр жайына кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) айыл-чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) соода жана коммерциялык операцияларга кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) курулушка кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) туристтик чөйрөгө кредиттер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ё) жеке адамдарга кредиттер (керектөө кредиттери) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Банктын жетекчисинин аты-жөнү  

кол тамгасы мөөр 

  

  

20__-жылдын "__" _________ №_________________________ 

Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимге карата 

№ 8-тиркеме 

20__-жылдын "__" _______________ № ___________________ Кредиттик келишимге карата 

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ 

Бишкек ш. 20__-жылдын "__" ____________ 

Мындан ары "Улуттук банк" же "Күрөө кармоочу" деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан ___-жылдын “___”_______ № ________ буйругунун негизинде иш алып барган ____________________ бир тараптан, жана мындан ары "Банк" же "Күрөө коюучу" деп аталуучу ________________ атынан Уставдын негизинде иш алып барган __________________ экинчи тараптан, мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ушул муниципалдык баалуу кагаздарды күрөөгө коюу жөнүндө ушул келишимди (мындан ары - "Келишим") түзүштү

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга ____________________ сом өлчөмүндө (суммасы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__-жылдын "__" _______________ № _______________ Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин) 20__-жылдын "__" ____________ № _________________ Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык (мындан ары - Кредиттик келишим) 20__-жылдын "__" _______________ келип жетет. 

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө кармоочуга _________________ (суммасы жазуу түрүндө) сом өлчөмүндөгү жалпы номиналдык нарктан төмөнкү чыгарылыштагы жана көлөмдөрдөгү ________________ муниципалдык баалуу кагаздарды (мындан ары - баалуу кагаздар) күрөө катары өткөрүп берет: 

Каттоо номери 

Баалуу кагаздын чыгарылган күнү 

Баалуу кагаздын ордун жабуу күнү 

Баалуу кагаздар дын саны (даана) 

1 баалуу кагаздын номиналдык баасы (сом) 

Баалуу кагаздын номиналдык наркы (сом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

  

1.3. Бул келишим Күрөө коюучунун, аны бүтүндөй колдонуу мөөнөтү ичинде Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышынын камсыздоосу катары кызмат кылат. 

1.4. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында, кредиттин негизги суммасын жана ага кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык санкцияларды жана туумдарды кошо алганда, Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук көлөмдө аткаруу; Кредиттик келишим жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттенмелерди аткарбай коюунун же кечиктирип аткаруунун же болбосо башка кемчиликтердин кесепетинен күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдөн улам келип чыккан чыгымдар жана башка чыгашалар үчүн (соттук чыгашаларды кошо алганда) ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган мүлкү менен жооп берет. 

1.5. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз милдеттенмелерин толук же анын бир бөлүгүн төлөбөй койгон учурда, ушул Келишимде, Башкы келишимде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларында белгиленген тартипте, күрөөгө коюлган баалуу кагаздарга карата менчик укук Күрөө кармоочуга өтөт. 

1.6. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган баалуу кагаздар, башка жерде күрөөгө коюлбагандыгына, талаш-тартышта эместигин жана ага тыюу салынбагандыгына, ошондой эле Күрөө коюучунун башка милдеттерин камсыздоо предмети эместигине кепилдик берет. 

2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

2.1. Күрөө коюучу төмөнкүлөргө милдеттүү

2.1.1. Күрөөгө коюлган баалуу кагаздарды Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз кимдир-бирөөгө акысыз бербөөгө, башка күрөөгө койбоого, алмаштырбоого (ушул Келишимде каралган учурларды эске албаганда), ошондой эле кандайдыр бир негиздер боюнча аны пайдаланбоого. 

2.1.2. Жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү жана ушул Келишим, Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча Күрөө кармоочу алдында милдеттерин аткаруусуна таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка өзгөрүүлөр тууралуу, алар күчүнө кирген күн келип жеткенге/башталганга чейин алдын ала маалымдоого. 

2.1.3. Күрөө коюучу Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткара албай калган шартта же талаптагыдай аткарбаган учурда, ушул Келишимдин жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык, баалуу кагаздардан токтоосуз (талашсыз), соттук эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүн толугу менен гарантиялайт жана макулдугун берет. 

2.1.4. Ушул келишимдин каттоодон өткөртүү жана күчүнө киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык зарыл чараларды өз учурунда жана талаптагыдай ишке ашырууга. 

2.1.5. Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин төлөө мөөнөтү келип жеткен баалуу кагаздарды кийин төлөө мөөнөтү менен башка баадагы баалуу кагаздарга (муниципалдык баалуу кагаздар, мамлекеттик казына векселдер, мамлекеттик казына облигациялар жана Улуттук банктын ноталары) алмаштырылышын камсыз кылууга (Күрөө кармоочуга алдын ала маалымдоо менен). Мында, баалуу кагаздар, тиешелүү эмиссиядагы/тиешелүү эмиссиялардагы баалуу кагаздардын ордун жабуу күнү келип жеткенге чейинки 10 (он) жумуш күн мурда алмаштырылууга тийиш. 

2.2. Күрөө коюучу күрөөдөгү баалуу кагаздар боюнча купондук төлөөлөрдү алуу укугуна ээ. 

2.3. Ушул Келишим боюнча күрөө предметинен болуп саналган баалуу кагаздарды кайра күрөөгө коюуга жол берилбейт. 

2.4. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу: 

2.4.1. Күрөө коюучудан ушул Келишимде көрсөтүлгөн милдеттердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын талабы канааттандырылбаса - төмөнкү учурларда баалуу кагаздардын эсебинен өндүрүүнү жүргүзүүгө

1) Күрөө коюучу Кредиттик келишимдин жана Башкы келишимдин талаптарын жана жоболорун бузган шартта; 

2) Күрөө коюучу кийин күрөөгө коюу эрежелерин, үчүнчү жактардын баалуу кагаздарга укугу жөнүндө Күрөө кармоочуга эскертүү милдеттенмесин бузган учурда; 

3) Күрөө коюучу ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган башка талаптарды жана жоболорду аткарбаса. 

2.4.2. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү жак баалуу кагаздардын Күрөө кармоочунун ээлигине өткөрүлүп берилишине тоскоолдук кылса, Күрөө коюучудан же үчүнчү тараптан мүлктү алуу үчүн зарыл болгон бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүгө

2.4.3. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө

2.4.4. Баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте ишке ашырууга. 

2.5. Күрөө кармоочу күрөө менен камсыздалган талаптын өлчөмүнөн ашкан сумманын айырмасын Күрөө коюучуга кайтарып берүүгө милдеттенет. Күрөө кармоочунун баалуу кагаздардын наркынан канааттандырылуучу талаптарында төмөнкүлөр камтылат: кредиттин негизги суммасын кайтарып берүү, кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө, Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттенмелерин аткарбай коюудан, мөөнөтүн өткөрүп жиберүүдөн же талаптагыдай аткарбай коюудан улам келип чыккан чыгымдарды жана үстөк айыптарды (айыптык төлөм, туум) төлөө, өндүрүүнү жүргүзүүдөн келип чыккан мүмкүн болуучу чыгымдарды жана башка чыгашаларды (соттук чыгымдарды кошо алганда) төлөө

3. КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ 

3.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык баалуу кагаздарды күрөөгө коюуда Күрөө коюучу ошол баалуу кагаздарга укугун тастыктаган документти сунуштайт.  

3.2. Тараптардын өз ара макулдугу боюнча ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган баалуу кагаздар башка баалуу кагаздарга же ушул Башкы келишимде көрсөтүлгөн, Күрөө коюучуга тиешелүү болгон ушундай эле баадагы башка күрөөгө алмаштырылышы мүмкүн. Мында, Күрөө кармоочу менен Күрөө коюучунун ортосунда Тараптардын макулдугу боюнча жаңы Күрөө келишими тариздетилип, алар каттоо учурундагы төлөмдү төлөө менен тиешелүү мамлекеттик органдарда катталууга тийиш. Каттоодон өткөртүүгө кеткен чыгымдарды Күрөө коюучу төлөйт. 

3.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1.5-пунктунда жана башка пункттарында каралган талаптарды аткарбай койгон шартта жана ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган, Күрөө коюучунун Улуттук банктын баалуу кагаздарынын баалуу кагаздарды сактоого жана эсепке алууга ыйгарым укуктуу органда күрөөлүк депо-эсебинде турган баалуу кагаздарды төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда, Тараптар баалуу кагаздарды сактоо жана эсепке алуу органы ошол баалуу кагаздардын номиналдык наркын суммасын анын ичинде Күрөө коюучу депо-эсебинен Күрөө кармоочунун эсебине которууга ыйгарым укук чегеришкен. 

3.4.  Тараптар ушул Келишимди каттоодон өткөртүү, ыйгарым укуктуу органда сактоо жана эсепке алуу үчүн Күрөө коюучу төлөй тургандыгына макулдашышты. 

4. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ 

4.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган шартта, Тараптар бири-бирине келип чыккан чыгымдарды Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык төлөп берүүгө тийиш. 

4.2. Келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу жана туумдарды төлөө күнөөлүү тараптарды ушул Келишимде, Кредиттик Келишимде жана Башкы келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт. 

4.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1.5-пунктунда каралган милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн (өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн) алмаштырылууга тийиш болгон баалуу кагаздардын номиналдык наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө туум төлөйт. 

5. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ 

5.1. Ушул Келишимдин жоболоруна ылайык баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта Тараптар, баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин, Башкы келишимдин жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларынын шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте дароо ишке ашырыла тургандыгына келишишти. 

6. БАШКА ШАРТТАР 

6.1. Келишим белгиленген тартипте каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет жана Күрөө коюучу Күрөө кармоочу алдындагы өз милдеттенмесин, анын ичинде кредит боюнча негизги карыздын суммасын, ал боюнча кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык төлөмдөрдү/туумдарды төлөө жана Күрөө коюучунун Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай коюусунан же талаптагыдай аткарбашынан улам келип чыккан башка чыгымдардын/чыгашалардын ордун жабуу боюнча милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат. 

6.2. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн. 

6.3. Келишимди тариздетүү жана каттоодон өткөртүү боюнча сарптоолор Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат. Келишимди каттоодон өткөртүү Күрөө коюучу тарабынан ишке ашырылууга тийиш. 

6.4. Келишим баалуу кагаздарды сактоо жана эсепке алуу боюнча ыйгарым укуктуу органда катталууга тийиш. 

6.5. Келишим, ушул Келишимдин 6.4-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет. 

6.6. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) түп нускада түзүлгөн, 1 (бир) нускасы Күрөө коюучуга, 1 (бир) нускасы - сактоо үчүн Улуттук банкка берилет. Күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу органга 1 нусканы милдеттүү түрдө сунуштоо зарыл болгон шартта, кошумча 1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ. 

7. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ 

Күрөө кармоочу 

  

Күрөө коюучу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы: 

  

Банк: "Коммерциялык банк" ААКсы/ЖАК 

 

 

Бишкек шаары, ____________ көчөсү 

Бишкек ш., Чүй проспектиси 168. 

 

Улуттук банктагы корэсеп 

 

 

№ 1010126 _______________________ 

 

 

Улуттук банктын БИК № ______________________ 

 

 

ИНН № ___________________________ 

 

 

ОКПО № __________________________ 

 

 

Мамлекеттик салык кызматынын коду: ___________________________ 

Кызматы ______________________ 

  

Кызматы ______________________ 

(кол тамгасы) __________ 

М.О. 

  

(кол тамгасы) ___________ 

М.О. 

  

 

20__-жылдын "__" _________ №_________________________ 

Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимге карата 

№ 9-тиркеме 

20__-жылдын «__» _______________ № ___________________ Кредиттик келишимге карата  

 

КҮРӨӨ КЕЛИШИМИ  

(«Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ААК тарабынан чыгарылган ипотекалык жабымы бар облигацияларды күрөөгө коюу жөнүндө келишим) 

Бишкек ш. 20__-жылдын «__» ____________  

 

Мындан ары «Улуттук банк» же «Күрөө кармоочу» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атынан ____________________________ негизинде иш алып барган ____________________ бир тараптан жана мындан ары «Банк» же «Күрөө коюучу» деп аталуучу ________________ атынан __________________негизинде иш алып барган __________________ экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ушул «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ААК тарабынан чыгарылган ипотекалык жабымы бар облигацияларды күрөөгө коюу жөнүндө ушул келишимди (мындан ары - «Келишим») түзүштү:  

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ  

1.1. Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга ____________________ сом өлчөмүндө (суммасы жазуу менен) кредит берет. Кредитти жана ага кошуп эсептелген пайыздарды төөлөнүн акыркы мөөнөтү, 20__-жылдын «__» _______________ № _______________ Башкы келишимдин алкагында (Кредиттик аукцион жөнүндө башкы келишимдин) 20__-жылдын «__» ____________ № _________________ Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык (мындан ары - Кредиттик келишим)  

20__-жылдын «__» _______________ келип жетет.  

1.2. Күрөө коюучу Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн Күрөө кармоочуга төмөнкү ипотекалык жабымы бар «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ААК тарабынан чыгарылган облигацияларды (мындан ары баалуу кагаздар), чыгарылган облигациялардын жалпы көлөмүн, номиналдык наркын, жүгүртүү мөөнөтүн, кирешени төлөп берүү тартибин көрсөтүү менен, күрөө катары өткөрүп берет:  

 

N  

Каттоо номери  

Баалуу кагаздын чыгарылган күнү  

Баалуу кагаздын ордун жабуу күнү  

Баалуу кагаздар дын саны (даана)  

1 баалуу кагаздын номиналдык баасы (сом)  

Баалуу кагаздын номиналдык наркы (сом)  

Кирешени төлөп берүү тартиби 

1  

   

   

   

   

   

   

 

2  

   

   

   

   

   

   

 

   

Жыйынтыгында  

   

   

   

   

   

 

1.3. Бул келишим Күрөө коюучунун, аны бүтүндөй колдонуу мөөнөтү ичинде Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышынын камсыздоосу катары кызмат кылат.  

1.4. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында, кредиттин негизги суммасын жана ага кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык санкцияларды жана туумдарды кошо алганда, Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча өз милдеттенмелерин толук көлөмдө аткаруу; Кредиттик келишим жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттенмелерди аткарбай коюунун же кечиктирип аткаруунун же болбосо башка кемчиликтердин кесепетинен күрөө предметинен өндүрүүнү жүргүзүүдөн улам келип чыккан чыгымдар жана башка чыгашалар үчүн (соттук чыгашаларды кошо алганда) ушул Келишимдин  

1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган мүлкү менен жооп берет.  

1.5. Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун алдында өз милдеттенмелерин толук же анын бир бөлүгүн төлөбөй койгон учурда, ушул Келишимде, Башкы келишимде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларында белгиленген тартипте, күрөөгө коюлган баалуу кагаздарга карата менчик укук Күрөө кармоочуга өтөт.  

1.6. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн күрөөгө коюлган баалуу кагаздар, башка жерде күрөөгө коюлбагандыгына, талаш-тартышта эместигине жана ага тыюу салынбагандыгына, ошондой эле Күрөө коюучунун башка милдеттерин камсыздоо предмети эместигине кепилдик берет.  

2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ  

2.1. Күрөө коюучу төмөнкүлөргө милдеттүү:  

2.1.1. Кредиттик келишимдин, Башкы келишимдин шарттарын талаптагыдай аткарууга жана Күрөө кармоочу алдында карызын толук төлөөгө.  

2.1.2. Күрөөгө коюлган баалуу кагаздарды Күрөө кармоочунун кат жүзүндөгү макулдугусуз кимдир-бирөөгө акысыз бербөөгө, башка күрөөгө койбоого, алмаштырбоого (ушул Келишимде каралган учурларды эске албаганда), ошондой эле кандайдыр бир негиздер боюнча аны пайдаланбоого.  

2.1.3. Жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү жана ушул Келишим, Кредиттик келишим жана Башкы келишим боюнча Күрөө кармоочу алдында милдеттерин аткаруусуна таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка өзгөрүүлөр тууралуу, алар күчүнө кирген күн келип жеткенге/башталганга чейин алдын ала маалымдоого.  

2.1.4. Күрөө коюучу Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелерди аткара албай калган шартта же талаптагыдай аткарбаган учурда, ушул Келишимдин жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык, ипотекалык жабымы менен камсыз болгон баалуу кагаздардан токтоосуз (талашсыз), соттук эмес тартипте өндүрүүнүн жүргүзүлүшүн толугу менен гарантиялайт жана макулдугун берет.  

2.1.5. Ушул Келишимде көрсөтүлгөн учурларда, Күрөө коюучу толук же айрым бөлүгүн баалуу кагаздарга, муниципалдык баалуу кагаздарга, мамлекеттик казына векселдерине, мамлекеттик казына облигацияларына жана Улуттук банктын ноталарына жана/же Күрөө кармоочуга алгылыктуу башка күрөөгө алмаштырууга, ошол эле учурда кошумча келишимди түзүүгө милдеттендирилет.  

2.1.6. Реестр кармоочу ушул күрөө келишимди каттодон өткөрөт жана ошол баалуу кагаздардын андан ары пайданалышына тыюу салууну белгилейт, ошондой эле ипотекалык баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамда каралган башка иш милдеттерди ишке ашырат.  

2.1.7. Ушул келишимдин каттоодон өткөртүү жана күчүнө киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык чараларды өз учурунда жана талаптагыдай ишке ашырууга.  

2.1.8. Кредиттик келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин төлөө мөөнөтү келип жеткен баалуу кагаздарды кийин төлөө мөөнөтү менен башка баадагы баалуу кагаздарга (муниципалдык баалуу кагаздар, мамлекеттик казына векселдери, мамлекеттик казына облигациялары, Улуттук банктын ноталары) же Күрөө кармоочуга алгылыктуу башка күрөөгө алмаштырылышын камсыз кылууга (Күрөө кармоочуга алдын ала маалымдоо менен). Мында баалуу кагаздар, тиешелүү эмиссиядагы/ тиешелүү эмиссиялардагы баалуу кагаздардын ордун жабуу күнү келип жеткенге чейинки 20 (жыйырма) жумуш күн мурда алмаштырылууга тийиш.  

2.2. Күрөө коюучу күрөөдөгү баалуу кагаздар боюнча алардын номиналдык наркынан алынып белгиленген пайыздарды алуу укугуна ээ.  

2.3. Ушул Келишим боюнча күрөө предметинен болуп саналган баалуу кагаздарды кайра күрөөгө коюуга жол берилбейт.  

2.4. Күрөө предмети жоголгон же наркы төмөндөп кеткен учурда тобокелдик чыгымын тартууга, баалуу кагаздарды жоготуп алган же алардын баасынын нарксызданышына алып келген башка жагдайлар пайда болгон учурда же Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекителген “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө” жобого ылайык, баалуу кагаздар «нормалдуу» классификациясындагы категорияга туура келбеген учурда, Күрөө кармоочунун макулдугу менен өзүнүн наркы боюнча баалуу кагаздардын наркына эквиваленттүү болгон башка камсыздоону ушул Келишимдин 4.1-пунктунда каралган мөөнөттө берүүгө.   

2.5. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекителген “Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган резервге чегерүүлөр жөнүндө” жобонун  

4.1.3-пунктунда көрсөтүлгөн иш-чаралардын Күрөө коюучу тарабынан аткарылгандыгын тастыктоо, отчетту 1-тиркемеге ылайык берүү менен баалуу кагаздар боюнча ипотекалык ордун жабууну классификациялоо жөнүндө ар бир чейректин 10-күнүнө (онунчу) чейин Күрөө кармоочуга маалымдап турууга.  

2.6. Күрөө коюучу Күрөө кармоочу тарабынан күрөөлүк камсыздоо боюнча коюлган талаптарды аткарууга жана алардан четтеген учурда ушул келишимдин 4.1-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө кошумча күрөө сунуштоого милдеттүү  

2.7. Күрөө коюучу ушул Келишимге ылайык жүзөгө ашырууга мүмкүн болгон Күрөө предметин сатып өткөрүү мезгилине чейинки кайсы болбосун убакытта ушул күрөө менен камсыздалган милдеттенмени аткарууга же анын мөөнөтүндө аткарылбаган башка бөлүгүн аткарууга укуктуу.   

2.8. Күрөө кармоочу төмөнкүлөргө укуктуу:  

2.8.1. Күрөө коюучудан ушул Келишимде көрсөтүлгөн милдеттердин мөөнөтүнөн мурда аткарылышын талап кылууга, эгерде анын талабы канааттандырылбаса төмөнкү учурларда баалуу кагаздардын эсебинен өндүрүүнү жүргүзүүгө:  

1) Күрөө коюучу Кредиттик келишимдин жана Башкы келишимдин талаптарын жана жоболорун бузган шартта;  

2) Күрөө коюучу кийин күрөөгө коюу эрежелерин, үчүнчү жактардын баалуу кагаздарга укугу жөнүндө Күрөө кармоочуга эскертүү милдеттерин бузган учурда;  

3)  Күрөө коюучу ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка талаптарды жана жоболорду аткарбаса.  

2.8.2. Эгерде, Күрөө коюучу же үчүнчү тарап баалуу кагаздардын Күрөө кармоочунун ээлигине өткөрүлүп берилишине тоскоолдук кылса, Күрөө коюучудан же үчүнчү тараптан мүлктү алуу үчүн зарыл болгон бардык мыйзамдуу аракеттерди көрүүгө.  

2.8.3. Ушул Келишим боюнча өз укуктарын үчүнчү жакка өткөрүп берүүгө.  

2.8.4. Баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык, аларды чыгаруу (эмиссия) шарттарын эске алуу менен соттук эмес тартипте ишке ашырууга.  

2.9. Күрөө кармоочу күрөө менен камсыздалган талаптын өлчөмүнөн ашкан сумманын айырмасын Күрөө коюучуга кайтарып берүүгө милдеттенет. Күрөө кармоочунун баалуу кагаздардын наркынан канааттандырылуучу талаптарында төмөнкүлөр камтылат: кредиттин негизги суммасын кайтарып берүү, кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө, Кредиттик келишимге жана Башкы келишимге ылайык негизги милдеттенмелерин аткарбай коюудан, мөөнөтүн өткөрүп жиберүүдөн же талаптагыдай аткарбай коюудан улам келип чыккан чыгымдарды жана үстөк айыптарды (айыптык төлөм, туум) төлөө, өндүрүүнү жүргүзүүдөн келип чыккан чыгымдарды жана башка чыгашаларды (соттук чыгымдарды кошо алганда) төлөө.  

3.КҮРӨӨ ШАРТТАРЫ  

3.1. Тараптар ушул Келишимге ылайык баалуу кагаздарды күрөөгө коюуда Күрөө коюучу ошол баалуу кагаздарга укугун тастыктаган документти, ошондой эле Күрөө кармоочунун талабы боюнча ипотекалык баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамда каралган башка документтери сунуштайт.  

3.2. Тараптардын өз ара макулдугу боюнча ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган баалуу кагаздар башка баалуу кагаздарга же Башкы келишимде көрсөтүлгөн, Күрөө коюучуга тиешелүү болгон ушундай эле баадагы башка күрөөгө алмаштырылышы мүмкүн. Мында, Күрөө кармоочу менен Күрөө коюучунун ортосунда Тараптардын макулдугу боюнча жаңы Күрөө келишимдери таризделип, аларды каттоо учурундагы төлөмдү төлөө менен тиешелүү мамлекеттик органдарда катталууга тийиш. Каттоодон өткөрүүгө жана тариздөөгө кеткен чыгымдарды Күрөө коюучу төлөйт.  

3.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1-пунктунда жана башка пункттарында каралган талаптарды аткарбай койгон шартта жана ушул Келишимге ылайык күрөөгө коюлган жана баалуу кагаздарды сактоону жана эсепке алууну ишке ашырган реестр кармоочуда Күрөө коюучунун эсебинде турган баалуу кагаздардын төлөө мөөнөтү келип жеткен учурда, Тараптар реестр кармоочуга ошол баалуу кагаздардын номиналдык наркынын суммасын Күрөө коюучунун эсебинен Күрөө кармоочунун эсебине которууга ыйгарым укук чегеришкен.  

3.4.  Тараптар ушул Келишимди каттоодон өткөрүү, баалуу кагаздарды жана башка чыгашаларды реестр кармоочуда сактоо жана эсепке алуу, ошондой эле ушул Келишимди аткарууга байланыштуу кайсы болбосун башка чыгымды Күрөө коюучу төлөй тургандыгын макулдашышты.  

4. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТТЕРИН АЛМАШТЫРУУ ТАРТИБИ  

4.1. Ушул Келишимдин колдонуу мөөнөтү ичинде баалуу кагаздардын классификациясынын начарлап кетиши аныкталган учурда, Күрөө кармоочу Күрөө коюучуга кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарылдыгы тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмесин жөнөтөт.   

Күрөө коюучу Күрөө кармоочунун кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоо зарылчылыгы тууралуу тиешелүү талап кылуу-билдирмесин алгандан кийинки  

10 (үч) жумуш күнү ичинде, Күрөө кармоочуга кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоого жана аны тариздөөгө, ошондой эле Кошумча күрөөнү сунуштоо келишимин Башкы келишимдин 3.2-пунктуна ылайык каттоодон өткөртүүгө же болбосо Күрөө коюучу Күрөө кармоочудан Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык алган кредитинин тиешелүү бөлүгүнүн ордун мөөнөтүнөн мурда жабууга милдеттенет.  

Мында күрөөнүн башка түрлөрү бар болгон учурда, Күрөө кармоочу кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоого зарыл болгон сумманы күрөөнүн башка түрлөрүнүн жалпы наркын эске алуу менен эсептөөгө укуктуу (тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди колдонуу менен). Эгерде, күрөөнүн башка түрлөрүүрөө кармоочу тарабынан колдонулган тиешелүү күрөөлүк коэффициенттерди эске алуу менен) Кредит берүү жөнүндө кредиттик келишимге ылайык, алынган кредиттик каражаттар боюнча Күрөө коюучунун Күрөө кармоочунун алдындагы калган карызынын калдыгын жапкан учурда, Күрөө кармоочу ушул пункттун биринчи абзацына ылайык, Күрөө коюучудан кошумча күрөөлүк камсыздоону сунуштоону талап кылбоого укуктуу. 

 5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ  

5.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелер аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган шартта, Тараптар бири-бирине келтирилген чыгымдарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөп берүүгө тийиш.  

5.2. Келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу жана туумдарды төлөө күнөөлүү тараптарды ушул Келишимде, Кредиттик Келишимде жана Башкы келишимде каралган милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт.  

5.3. Күрөө коюучу ушул Келишимдин 2.1-пунктунда жана башка пункттарында каралган милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, Күрөө коюучу Күрөө кармоочуга мөөнөтү өткөрүлгөн ар бир күн үчүн (өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн) ушул Келишимдин 1.2-пунктунда көрсөтүлгөн баалуу кагаздардын номиналдык наркынан 0,05 пайыз өлчөмүндө туум төлөйт.  

6. КҮРӨӨ ПРЕДМЕТИНЕН ӨНДҮРҮҮНҮ ЖҮРГҮЗҮҮ ТАРТИБИ 

6.1. Ушул Келишимдин жоболоруна ылайык баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү зарылчылыгы келип чыккан шартта Тараптар, баалуу кагаздардан өндүрүүнү жүргүзүү ушул Келишимдин, Башкы келишимдин жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларынын шарттарына ылайык, соттук эмес тартипте дароо ишке ашырыла тургандыгына келишишти.  

  7. БАШКА ШАРТТАР  

7.1. Ушул Келишим Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Күрөөнү каттоо бөлүмүндө жана реестр кармоочуда каттоодон өтүүгө тийиш. Келишим белгиленген тартипте каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет жана Күрөө коюучу Күрөө кармоочу алдындагы өз милдеттенмесин, анын ичинде кредит боюнча негизги карыздын суммасын, ал боюнча кошуп эсептелген пайыздарды, айыптык төлөмдөрдү/туумдарды төлөө жана Күрөө коюучунун Кредиттик келишим, Башкы келишим жана ушул Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбай коюусунан же талаптагыдай аткарбашынан улам келип чыккан башка чыгымдардын/чыгашалардын ордун жабуу боюнча милдеттенмелерин толук аткарганга чейин колдонулат.  

7.2. Ушул Келишим шарттары Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.  

7.3. Келишимди тариздетүү жана каттоодон өткөртүү боюнча сарптоолор Күрөө коюучунун эсебинен жүзөгө ашырылат. Келишимди каттоодон өткөртүү Күрөө коюучу тарабынан ишке ашырылууга тийиш.  

7.4. Келишим, ушул Келишимдин 7.1-пунктуна ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон өткөн учурдан тартып күчүнө кирет.  

7.5. Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ 5 (беш) түп нускада түзүлгөн, 1 (бир) нускасы  Күрөө коюучуга, 1 (бир) нускасы сактоо үчүн Улуттук банкка, калган нускалары - ыйгарым укуктуу органдарга берилет. Күрөөнү каттоодон өткөргөн ыйгарым укуктуу органга 1 нусканы милдеттүү түрдө сунуштоо зарыл болгон шартта, кошумча  

1 (бир) нуска түзүлөт. Бардык нускалар бирдей юридикалык күчкө ээ.  

 

8. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ  

 

КҮРӨӨ КАРМООЧУ  

   

 

КҮРӨӨ КОЮУЧУ  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы:  

Бишкек ш.,  

Чүй проспектиси 168. 

   

Банк: «Коммерциялык банк» ААКсы/ЖАК Бишкек шаары, ____ көчөсү  

Улуттук банктагы корэсеп 

№ 1010126 __________________   

Улуттук банктын БИК № ______  

  

  

ИНН № _____________________  

  

  

ОКПО № ____________________  

 

 

 

 

 

Кызматы__________________ 

(кол тамгасы) ______  М.О.   

  

Мамлекеттик салык кызматынын коду 

___________  

Кызматы____________________ 

(кол тамгасы) ___________  М.О.  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

20___-жылдын «___» _____  

№ ______________   

«Мамлекеттик Ипотекалык Компания» 

ААК тарабынан чыгарылган ипотекалык 

жабымы бар облигацияларды күрөөгө 

коюу жөнүндө келишимге карата  

1-тиркеме 

Чейрек сайын кийинки айдын онуна чейин   

4-форма   

№ ______ (аукциондун коду) Күрөөлүк келишим боюнча «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» ААК тарабынан чыгарылган ипотекалык жабымы бар облигациялардын абалына жүргүзүлгөн мониториг (ошол күнгө карата)  боюнча отчет  

мезгили  

банк    

сом түрүндө    

 

Баштапкы ипотекалык жабуу  

Отчеттук чейректин башталышына карата ипотекалык ордун жабуу 

Отчеттук чейректин аягына карата ипотекалык ордун жабуу  

Отчеттук күнгө карата ипотекалык жабууну классификациялоо (сом)  

 

 

Сумма (сом)  

Саны  

Сумма (сом)  

Саны 

Сумма (сом)  

Саны 

нормалдуу  

канааттандыраарлык 

көзөмөл алдында турган активдер  

субстандарттык активдер  

шектүү активдер  

жоготуулар катары классификациялануучу активдер  

 

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

 

 

Жыйынтыгында 

 

   

   

 

   

 

   

   

   

   

 

 

 

 

Банктын жетекчисинин аты-жөнү   

 

 

кол тамгасы мөөр