Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-10/83-10-(НПА) токтому менен бекитилген 

 

 

 

 

 

Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу 

НУСКОО 

1. Аныктамалар жана жалпы маалыматтар 

1. Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу нускоодо (мындан ары - Нускоо) Кыргыз Республикасынын төлөм теңдемин түзүү максатында төлөм багыттары боюнча маалыматтарды топтоо жана алардын эсебин жүргүзүү жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) талаптары аныкталган. 

Улуттук банк ушул Нускоого ылайык алынган маалыматтардын купуялыгына кепилдик берет. Алынган маалыматтарды банктардын айрым кардарларынын иш-аракеттерин же финансылык абалын текшерүү үчүн пайдаланууга мүмкүн эмес жана алар Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеминде жыйынтыкталган формада гана чагылдырылат. 

2. Бул Нускоодо, Улуттук банктан лицензия алган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын төлөм теңдемин түзүү үчүн зарыл болгон төлөм багыттары боюнча маалыматтарды сунуштоо формасы жана мөөнөттөрү аныкталган. 

3. Отчеттор ушул Нускоого ылайык Улуттук банктан лицензия алышкан, чет өлкө валютасында операцияларды жүзөгө ашырышкан, чет өлкө банктарында корреспонденттик эсепке же банкта чет өлкөлүк корреспондент банктардын эсептерине ээ болгон, ошондой эле резидент эместер менен улуттук валютада жана чет өлкө валютасында операцияларды жүзөгө ашыруучу бардык банктар жана финансы-кредит уюмдар (мындан ары - банктар) тарабынан берилет. 

Эгерде, банк тарабынан чет өлкө валютасында операциялар токтотулган болсо, банк бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө билдирет. Чет өлкө валютасындагы операциялар калыбына келтирилген учурда да, банк Улуттук банкка билдирет. 

4. Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми - бул статистикалык отчеттуулук, анда Кыргыз Республикасынын дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен белгилүү бир убакыт ичинде жүргүзгөн тышкы экономикалык операциялар жөнүндө суммардык маалыматтар чагылдырылат. 

5. Төмөндөгүлөр резидент болуп саналышат: 

- Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган, анын ичинде чет өлкөдө убактылуу жүргөн жеке адамдар. Кыргыз Республикасында туруктуу жашап жатышкан чет өлкөлүк жеке адамдар тиешелүү органдарга иммиграция тууралуу билдирүүнү бергенден кийин резидент болуп саналышат; 

- Кыргыз Республикасында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар; 

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана башка расмий өкүлчүлүктөрү

- чет өлкөлүк юридикалык жактардын Кыргыз Республикасында жайгашкан, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

- Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарынын чет өлкөдө жайгашкан филиалдары жана өкүлчүлүктөрү

6. Резидент эместер - резидент болуп саналбаган адамдар. 

2. Отчетторду берүүнүн формалары жана мөөнөттөрү 

7. ПБ-1 жана ПБ-2 формалары боюнча отчеттор ушул Нускоонун талаптарын эске алуу менен жооптуу кызмат адамынын электрондук колтамгасы коюлган электрондук форматта Улуттук банкка берилет. 

8. ПБ-1 формасы боюнча отчет өзүнө эсептердеги каражаттардын отчеттук мезгилдин башталышына жана аягына карата калдыктары боюнча жана акча каражаттарынын бир мезгил ичиндеги жылышы боюнча маалыматтарды камтыйт. Бул форма ушул Нускоонун 3-пунктунда белгиленген форматтагы файл түрүндө электрондук почта аркылуу берилет. ПБ-1 формасы боюнча отчетто төмөнкүлөр чагылдырылат: 

а) чет өлкө банкындагы ар бир корреспонденттик эсеп боюнча (ностро-эсеби) жана резидент эмес банктардын кыргыз банкындагы ар бир корреспонденттик эсеби (лоро-эсеби) боюнча операциялар. Эгерде, лоро-эсеби сом менен ачылса, бул эсеп боюнча операцияны дагы отчетто чагылдыруу зарыл; 

б) накталай чет өлкө валютасынын жылышы; 

в) резидент эмес кардарлардын улуттук жана четөлкө валютасында эсептериндеги каражаттарынын жылышы. 

9. ПБ-1К, ПБ-1Н, ПБ-1СИ формалары боюнча отчеттук мезгилдин башындагы жана аягындагы каражат калдыктары жөнүндө маалымат жооптуу кызмат адамынын электрондук колтамгасы коюлган электрондук форматта берилет жана төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

а) ПБ-1К формасы боюнча чет өлкө банктарындагы корреспонденттик эсептердеги каражаттардын калдыктары боюнча маалыматты; 

б) ПБ-1Н формасы боюнча - накталай чет өлкө валютасындагы каражаттардын калдыктары боюнча маалыматты; 

в) ПБ-1СИ формасы боюнча - резидент эмес кардарлардын улуттук валютада жана чет өлкө валютасындагы эсептериндеги каражаттардын калдыктары боюнча маалыматты. 

Бул маалыматтар каражаттардын отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата калдыктары боюнча ПБ-1 отчетунун электрондук формасында чагылдырылган маалыматтар менен дал келүүгө тийиш. 

10. ПБ-2 формасы боюнча отчет банктын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары банк эсептерине ээ кардарлары (Кыргыз Республикасынын резиденттери - юридикалык жактар) боюнча маалыматты камтууга тийиш. Отчеттуулуктун бул формасы жооптуу кызмат адамынын электрондук колтамгасы коюлган электрондук форматта берилет. 

11. ПБ-1 формасы боюнча отчет Улуттук банкка ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-числосунан кечиктирилбестен берилет. ПБ-2 формасы боюнча отчет Улуттук банкка чейрек сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-числосунан кечиктирилбестен берилет. Берилген отчеттордон Улуттук банктын кызматкерлери тарабынан ката табылган учурда, банктар каталарды оңдоого жана Улуттук банкка оңдолгон отчетту каталардын бар экендиги жөнүндө билдирүүдөн кийинки 3 иш күнүнүн ичинде жөнөтүүгө милдеттүү

12. Отчеттор берилбесе же өз убагында берилбесе жана атайын туура эмес берилген болсо, банктарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таасир этүү чаралары колдонулат. 

3. Отчеттордун электрондук формасын толтуруунун тартиби 

13. Ар бир операция корреспондент банктар, эсеп, операциялардын валютасы, операциялардын датасы, операциялардын түрлөрү, банктын кардарынын өнөктөш өлкөсү (контрагент), экономиканын белгилүү бир секторуна таандык экендиги, анын эсеби менен операция жүргүзүлүп жаткан кардардын өлкөсү боюнча классификацияланат. Операциянын түрү, өлкөнүн аталышы, валютанын жана экономика секторунун аталышы коддолгон формада берилет. Маалыматтарга код белгилөөдө 1-тиркемеде көрсөтүлгөн коддордун классификаторлорун пайдалануу зарыл. 

ПБ-1 формасы боюнча отчеттун электрондук формасы төмөндөгү структура боюнча 14 тилкеде берилет. 

  

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тилкенин номери 

Тилкенин аталышы 

Тилкенин мазмуну 

1. 

Өнөктөштүн аталышы 

Мында чет өлкөдөгү корреспондент-банктын аталышы көрсөтүлөт. Бул тилкедеги накталай валюта менен операцияларды эскепке алууда: "накталай чет өлкө валютасын" көрсөтүү керек. Кыргыз Республикасындагы резидент эместердин операцияларын эсепке алууда: "резидент эмес кардарлардын эсебин" көрсөтүү керек. 

2. 

Өнөктөш жайгашкан өлкөнүн аталышы 

Бул жерде корреспондент банк жайгашкан өлкөнүн коду көрсөтүлөт. Мында Улуттук статистика комитетинин (УСК) өлкөлөрдүн кодификаторунда келтирилген өлкөлөрдүн коддору пайдаланылат. Накталай четөлкө валюталары менен операцияларды же резидент эместердин Кыргыз Республикасындагы улуттук валютадагы жана чет өлкө валютасындагы операцияларын эсепке алууда Кыргыз Республикасынын кодун көрсөтүү керек. 

3. 

Эсеп 

Мында эсептин, анын классификациялануусуна ылайык коду көрсөтүлөт ("1-ностро", "2-лоро", "3-накталай чет өлкө валютасы", "4- резидент эмес кардарлардын эсеби"). 

4. 

Валютанын аталышы 

Бул жерде операция жүргүзүлүп жаткан валютанын коду көрсөтүлөт. Мында валюталардын мамлекеттер аралык классификаторунда келтирилген валюталардын тамга түрүндөгү коддору пайдаланылат. 

5. 

Операциянын датасы 

Мында банктын бухгалтердик отчетунда операцияларды чагылдыруу датасы көрсөтүлөт. 

Операциянын коду 

Мында операциялардын тиркемеде келтирилген коддорунун тизмесине ылайык операциянын коду көрсөтүлөт. 

Төлөөчүнүн-алуучунун өлкөсүнүн коду 

Накталай эмес операцияларды эсепке алууда: чыгыш төлөмдөрү боюнча бул жерде бенефициардын (алуучунун) өлкөсүнүн коду, кириш төлөмдөрү боюнча - жөнөтүүчүнүн өлкөсүнүн коду көрсөтүлөт. Накталай чет өлкө валютасы менен операциялар да ушундай эле негизде эсепке алынат. Мисалы, ар кандай системалар (Western Union, Соntасt, Моnеу Gram, Аnеlik ж.б.) боюнча которуу үчүн накталай акчаларды салууда, бул жерде алуучунун өлкөсүнүн коду, (Western Union, Соntасt, Моnеу Gram, Аnеlik ж.б.) боюнча накталай акчаларды алууда - жөнөтүүчүнүн өлкөсүнүн коду көрсөтүлөт. Мында Улуттук статистика комитетинин кодификаторунда келтирилген өлкөлөрдүн коддору пайдаланылат. 

Сектордун коду 

Мында, Кыргыз Республикасындагы банктын банкта анын эсеби боюнча операция жүзөгө ашырылып жаткан кардары таандык болгон экономиканын секторунун коду көрсөтүлөт. Мында Эларалык Валюта Фондусу (ЭВФ) тарабынан иштелип чыккан төлөө балансы боюнча колдонмонун негизинде классификаторго ылайык экономиканын секторунун коддор пайдаланылат. 

Кардардын өлкөсүнүн коду 

Мында, Кыргыз Республикасындагы банктын банкта анын эсеби менен операция жүзөгө ашырылып жаткан кардары анын резидент болуп саналган өлкөнүн коду көрсөтүлөт. Мында Улуттук статистика комитетинин өлкөлөрдү кодификаторунда келтирилген өлкөлөрдүн коддору пайдаланылат. 

10 

11 

Кредит 

Дебет 

Эсептердеги каражаттардын кыймылы кредит жана дебет саптарында чагылдырылат. Маалыматтарды төмөндөгүдөй жол менен чагылдырууга болот: ностро-эсептери боюнча операциялар жана накталай чет өлкө валюталары менен операциялар үчүн - каражаттардын келип түшүшү - кредит боюнча, ал эми дебет боюнча - алардын алынып салынышы, резидент эмес кардарлардын лоро эсептери жана улуттук валютадагы жана чет өлкө валютасындагы эсептери боюнча операциялар үчүн, тескерисинче: кредит боюнча - эсептен алып салуу, дебет боюнча - эсепке каражаттардын келип түшүшү. Сумма номиналда, үтүрдөн кийинки эки белги менен валюта бирдигинде көрсөтүлөт. 

12 

Сом түрүндөгү сумма 

Мында банктын бухгалтердик отчетунда операцияларды чагылдыруу датасына карата абал боюнча Улуттук банктын курсу боюнча сом түрүндөгү эквиваленттүү сумма көрсөтүлөт. Сумма үтүрдөн кийинки эки белги менен көрсөтүлөт. 

13 

АКШ долларындагы сумма 

Мында банктын бухгалтердик отчетунда операцияларды чагылдыруу датасына карата абал боюнча Улуттук банктын курсу боюнча АКШ долларын дагы эквиваленттүү сумма көрсөтүлөт. Сумма үтүрдөн кийинки эки белги менен көрсөтүлөт. 

14 

Операция 

Мында акча каражаттарынын ар бир которулушунун багыты жөнүндө толук маалымат көрсөтүлөт. Бул тилкедеги маалыматтиркемеде келтирилген төлөө балансынын стандарттык классификациясы боюнча операциялардын аталышын кайталабастан, конкреттүү операциялардын мазмунун чагылдырууга тийиш. 

14. Отчеттогу ар бир эсеп боюнча маалымат эсептеги каражаттардын бир мезгилдин башталашына карата калдыктарынын суммасын көрсөтүү менен башталат, бул операциялардын "000001" коду менен чагылдырылат (бир мезгилдин башталышына карата калдык). Андан соң, эсептеги каражаттардын отчеттук мезгил ичиндеги жылышы берилет. Ар бир эсеп боюнча маалымат каражаттардын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктарынын суммасын көрсөтүү менен операциялырдын "999999" коду менен аяктайт (бир мезгилдин акырына карата калдык). Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо эсептин мүнөзүнө жараша көрсөтүлөт: ностро-эсептери жана накталай четөлкө валюталар үчүн бир мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо кредит боюнча, ал эми резидент эмес кардарлардын лоро эсептери жана улуттук жана четөлкө валютасындагы эсептер үчүн тескерисинче - дебет боюнча чагылдырылат. 

15. Корреспонденттик эсептер боюнча каражаттардын жылышы төмөнкүчө чагылдырылат: ностро-эсептери боюнча - кредит боюнча каражаттардын эсепке келип түшүүсү, дебет боюнча алардын алынып салынышы; лоро эсептери боюнча, тескерисинче, кредит боюнча каражаттардын эсептен алынып салынышы, дебет боюнча келип түшүүсү чагылдырылат. Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо ностро эсептери үчүн кредит боюнча, ал эми лоро эсептери үчүн - дебет боюнча чагылдырылат. 

16. Накталай чет өлкө валюталары менен операциялар боюнча отчет корреспонденттик эсептер боюнча накталай эмес эсептешүүлөрдөгү операцияларга тиешелүү отчет сыяктуу формага ээ болот. 1-тилкеде (өнөктөштүн аталышы) "накталай четөлкө валютасы" деп жазылат. Кредит боюнча накталай чет өлкө валюталарынын келип түшүү операциялары, дебет боюнча накталай чет өлкө валюталарынын чыгаша болушу чагылдырылат. Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо кредит боюнча чагылдырылат. 

17. Кыргыз Республикасындагы резидент эместердин операциялары боюнча отчет өзүнө резидент эместердин улуттук жана четөлкө валютасындагы эсептер боюнча акча каражаттарынын Кыргыз Республикасынын бир банкынан Кыргыз Республикасынын башка банкына же бир кыргыз банкынын ичиндеги жылышын камтыйт. Операциялар бул жерде операциялардын классификациясына ылайык, корреспонденттик эсептер боюнча сыяктуу эле чагылдырылат. 8-тилкеде (кардардын өлкөсүнүн коду) банктын анын эсеби менен операциялар жүргүзүлүп жаткан резидент эмес кардары кайсы өлкөнүн резиденти болуп санала тургандыгын көрсөтүү зарыл. 7-тилкеде (сектордун коду) аны менен банктын резидент эмес кардары операцияларды жүргүзүп жаткан контрагент кайсы секторго таандык экендигин көрсөтүү керек. 1-тилкеде (өнөктөштүн аталышы) "резидент эмес кардарлардын эсептери" жазылат. Кредит боюнча резидент эместердин эсебинен каражаттарды алып салуу, дебет боюнча - резидент эместердин эсебине каражаттардын келип түшүүсү чагылдырылат. Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата сальдо дебет боюнча жазылат. 

18. Резидент банктардын чет өлкө валютасындагы активдеринин түзүмүн өзгөртүү менен чет өлкө валютасындагы каражаттарды резидент эмес банктардын ортосунда, ошондой эле резидент банктардын ортосунда которулушун туюндурган операциялар төлөм теңдеми үчүн нейтралдуу операциялар катары каралат жана нейтралдуу операцияларды чагылдыруу үчүн белгиленген коддор менен форма боюнча отчетко киргизилүүгө тийиш. Нейтралдуу катары төмөндөгү операциялар чагылдырылат: 

а) накталай эмес бир чет өлкө валютасын башка накталай эмес чет өлкө валютасына алмаштыруу (валюталардын конвертациясы); 

б) накталай эмесвалютаны түрдөгү накталай формага которуу (валюталарды накталай акчага айландыруу); 

в) накталай валютаны накталай эмес формадагы ошол эле валютага которуу (валюталарды накталай эмес түргө айландыруу); 

г) акча каражаттарын бир корреспонденттик эсептен башка корреспонденттик эсепке которуу (корреспонденттик эсепти толуктоо); 

д) отчет берүүчү банктагы корресподенттик эсептерден юридикалык жактардын жана жеке адамдардын каражаттарынын келип түшүшү жана андан ары алынып салынышы (ортомчулук операциялары). 

19. Отчеттук мезгили ичинде берилген жана кайтарылган суммалар (алынган жана кайтарылган) "овернайттардын" суммалары отчетто чагылдырылбайт. Отчетто каражаттарды берүү (же алуу) үчүн алынган (же төлөнгөн) пайыздар гана чагылдырылат. 

20. Эгерде, отчеттук мезгил ичинде чет өлкөдөн акча каражаттарын которууларды багыттары боюнча классификациялоо мүмкүн болбосо, "классификацияланбаган маалымат" коду колдонулат. Багыты жөнүндө маалыматты өтүп жаткан ай ичинде тактоо мүмкүн болбосо, ал 100200 коду астында көрсөтүлөт. 

Кийинки мезгил ичинде өткөн мезгилде келип түшкөн каражаттардын багытын аныктоо же анын эсебине каражаттар келип түшкөн кардар жөнүндө болгон маалыматтын негизинде божомолдоо сунушталат. 

Багыты ошол айдын ичинде аныкталган (же божомолдонгон) акча каражаттарын которулушу 100100 коду менен көрсөтүлөт, бирок 13-тилкеде (операция) бул төлөмдүн багытын төлөө балансынын стандарттарына ылайык код коюуу менен кененирээк жазуу керек (эгерде тилке банктын кызматкерлеринин божомолунун негизинде толтурулган болсо, кашаанын ичине "божомол" деп белгилөө зарыл). 

21. Катачылык менен чегерилген жана чагылдырылган акча каражаттары, аларды кайтарууда ошол эле кредит же дебет графасында, келип түшкондөгү ошол эле код астында, "минус" белгиси менен чагылдырылат. 

22. Банк ПБ-1 формасы боюнча отчеттогу операцияларга документтердин жана кардардан алынган маалыматтардын негизинде, коддордун тизмелерин пайдалануу менен коет. 

23. Чыгыш төлөмдөрү боюнча алардын багыты жөнүндө маалыматты банктар төлөм тапшырмасынан/которууга карата билдирмеден алууга милдеттүү

24. Чет өлкө валютасындагы чыгыш төлөмдөрү боюнча (АКШ доллары, евро, орус рубли, казак теңгеси ж.б.) банктар төмөнкүлөргө милдеттүү

1) кардардан төлөм документин толтурууда төлөм багытын кеңири көрсөтүүнү, тактап айтканда төлөм/которуу эмне үчүн жүргүзүлүп жаткандыгын (мисалы, "авто унаа үчүн төлөө", "КММ үчүн алдына ала төлөө" "маркетингдик кызмат көрсөтүүлөр үчүн", "жарнаама үчүн", "туугандарга материалдык жардам", "кредит алуу", "балуу кагаздарды сатуу" ж.б.) талап кылууга. Ошентип, "контрактка ылайык", "келишимге ылайык", "которуу", "жеке которуу" ("private transfer") ж.б. сыяктуу төлөө багыттарына жол берилбейт. 

2) кардарлардан төлөө документин толтурууда бенефициардын аталышын көрсөтүүнү талап кылууга (ага акча каражаттары келип түшүүчү жеке адамдардын жана юридикалык жактардын, өлкөлөрдүн, шаарлардын аталышы). 

3) эгерде төлөм документинин "төлөмдүн багыты" тилкесинде төлөм багыты толук чагылдырылбаса, ошондой эле "бенефициар" тилкесинде бенефициардын аталышы жана бенефициардын өлкөсү жөнүндө маалымат жок болсо, банк төлөм документинин акцептинен баш тартууга тийиш. 

25. Чет өлкө валютасындагы кириш төлөмдөрү боюнча (АКШ доллары, евро, орус рубли, казак теңгеси ж.б.) банктарга бардык корреспондент банктар менен төлөм документтерин берүү жөнүндө келишимди "төлөмдүн багыты" сабын милдеттүү түрдө толтуруу менен бекитүүлөрү сунушталат. 

26. Ушул отчетто маалыматтардын туура чагылдырылышын контролдоо жана текшерүү максатында Улуттук банктын отчетторду топтоо жана иштеп чыгуу үчүн жоопкерчиликтүү болгон кызматкерлери коммерциялык банктарды текшерүүгө катыша алышат.  

27. 500 АКШ долларынан ашпаган акча каражаттарын, ошондой эле башка валюталардагы эквиваленттүү суммаларды которуулар отчетто бир жазуу менен бирок, эгерде, 1 (өнөктөштүн аталышы), 2 (өнөктөш жайгашкан өлкөнүн коду), 3 (валютанын аталышы), 5 (операциянын коду), 6 (төлөмдөрдү төлөөчүнүн/алуучунун өлкөсүнүн коду), 7 (сектордун коду), 8 (кардардын өлкөсүнүн коду), 9, 10 (кредит/дебет) тилкелеринде маалыматтар дал келген учурда гана бириктирилиши жана чагылдырылышы мүмкүн. 13-тилкеде (операция) кашаанын ичинде бир жазууга бириктирилген төлөмдөрдүн саны көрсөтүлөт. Бир нече төлөмдү бир жазууга бириктирүүдө 4-тилкеде (операциянын датасы) бул жазууга камтылган акыркы төлөмдүн датасы көрсөтүлөт. 

28. Жооптуу кызмат адамынын электрондук колтамгасы коюлган электрондук форматта берилген отчеттук формалар төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

29. ПБ-1К формасы - корреспонденттик эсептердин абалы жөнүндө

ПБ-1К формасы  

валюта бирдигинде 

Эсептин түрү ("лоро", "ностро") 

Эсеп ачылган валюта 

Корреспондент банктын аталышы 

Корреспондент банк жайгашкан өлкө 

Отчеттук мезгилдин башталы- шына карата калдыктар 

Отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктар 

  

  

  

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүүлөр: 

- 1- тилкеде эсептердин түрү - "лоро" же "ностро" көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде Кыргыз Республикасындагы резидент эмес банктын же чет өлкөлөрдөгү кыргыз банкынын коррэсептери ачылган валютанын коду көрсөтүлөт. Валютанын коду ВК (ИСО4217) валюталардын тамгалык классификаторлоруна ылайык көрсөтүлөт; 

- 3-тилкеде алар менен корреспонденттик мамилелер белгиленген чет өлкөдөгү банктардын аталышы көрсөтүлөт; 

- 4-тилкеде алар менен корреспонденттик мамилелер белгиленген банк жайгашкан өлкө көрсөтүлөт; 

- 5-тилкеде акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

- 6-тилкеде акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

30. ПБ-1Н формасы - накталай четөлкө валютасы боюнча отчет: 

ПБ-1Н формасы валюта бирдигинде 

Валютанын түрү 

Отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктар 

Отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктар 

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүүлөр: 

- 1-тилкеде аны менен банк отчеттук мезгил ичинде операцияларды жүргүзгөн накталай чет өлкө валюталарынын түрү көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

- 3-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктары көрсөтүлөт. 

31. ПБ-1СИ формасы - резидент эмес кардарлардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы эсептери боюнча отчету: 

ПБ-1СИ формасы  

валюта бирдигинде 

Валютанын түрү 

Отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктар 

Отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктар 

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүүлөр: 

- 1-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин башталышына карата калдыктары көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде накталай акча каражаттарынын отчеттук мезгилдин акырына карата калдыктары көрсөтүлөт. 

32. Ушул Нускоого ылайык резиденттерден болушкан (юридикалык жактардын) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары ачылган эсептери жана депозиттери Улуттук банкта милдеттүү түрдө катталууга тийиш. Чет өлкөдө эсептери бар банк кардарлардын тизмеси ПБ-2 формасында бир эле юридикалык жактын эсебине чет өлкөдөн же чет өлкөдөн которуу жүргүзүлгөн бардык учурларда берилет. ПБ-2 формасындагы отчет жооптуу кызмат адамынын электрондук колтамгасы коюлган электрондук форматта берилет. 

ПБ-2 формасы 

Юридикалык жактын аталышы  

Юридикалык жактын менчигинин формасы 

Дареги жана телефон номери 

Эсеп ачылган чет өлкө 

Эсеп ачылган өлкө 

  

  

  

  

  

Толтуруу боюнча эскертүүлөр: 

- 1-тилкеде анын чет өлкөдө эсеби ачылган жана каражаттарды чет өлкөдөгү банктагы өзүнүн эсебинен чет өлкөгө же чет өлкөдөн Кыргыз Республикасындагы банктагы өзүнүн эсебине которуучу юридикалык жактын аталышы көрсөтүлөт; 

- 2-тилкеде эгерде, юридикалык жактын чет өлкөдөгү банкта эсеби ачылган учурда, менчик формасы көрсөтүлөт; 

- 3-тилкеде чет өлкөдөгү банкта эсепке ээ болгон юридикалык жактын дареги жана телефон номери көрсөтүлөт; 

- 4-тилкеде юридикалык жактын эсептери бар чет өлкө банкынын аталышы көрсөтүлөт; 

- 5-тилкеде юридикалык жактын эсеби ачылган өлкө көрсөтүлөт. 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-10/83-10-(НПА) токтому менен бекитилген Банктарда төлөм багыттарын эсепке алуу тууралуу Нускоого карата тиркеме 

 

ПБ-1 формасын толтуруу үчүн коддор боюнча маалымдама 

1. Операциялардын коддору боюнча маалымдама 

Форманын "операциянын коду" позициясындагы коддору төлөмдүн багыттарын көрсөтөт. 

Төлөм багыттары төлөм теңдеминини негизги статьяларына ылайык классификацияланган. 

Бир мезгилдин башталышына карата калдык 

000001 

Бир мезгилдин акырына карата калдык 

999999 

  

Товарлар 

Кредит 

Экспорт 

Дебет 

Импорт 

Товарлар үчүн алдын ала төлөөлөр товарлар үчүн факт боюнча төлөөлөр (аккредитив боюнча төлөөлөрдү кошо алганда), мурда берилген товарларга төлөөлөр, төмөндөгү товарлар боюнча карыздарды төлөөлөр 

  

  

- Алтын, монетардык эмес 

010011 

010012 

- Пахта 

010021 

010022 

- Мунай, мунай заттары жана окшош материалдар 

010031 

010032 

- Жаратылыш газы 

010041 

010042 

- Кант, кант азыктары 

010051 

010052 

- Органикалык эмес химиялык заттар 

010061 

010062 

- Металл сыныктары жана кара металл калдыктары 

010071 

010072 

- Ысытуу лампалары 

010081 

010082 

- Ишететилбеген тамекилер, тамеки продукциялары 

010091 

010092 

- Жашылчалар жана жемиштер 

010111 

010112 

- Асбестоцементтен курулуш материалдары 

010121 

010122 

- Куюлган жана тапталган айнектер 

010131 

010132 

- Медикаменттер (ветеринардык менен кошо) 

010141 

010142 

- Башка товарлар 

010151 

010152 

  

Эл аралык кызмат көрсөтүүлөр 

Операция 

Операциялардын коду 

Баяндалышы 

Кредит 

Дебет 

Транспорт  

   

   

   

Аба транспорту  

   

   

   

Аба жолдору боюнча жүктөрдү ташуу  

020011  

020012  

Аба транспорттору менен жүктөрдү ташуу.  

Аба жолдору боюнча жүргүнчүлөрдү ташуу  

020021  

020022  

Ашыкча жүктү ташуу чыгашаларына, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка жана аба транспортунун бортунан сатып алган башка буюмдарга төлөөлөрүн кошо алганда, жүргүнчүлөрдү ташуучу аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү. Мында жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен аба кемелерин ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат  

Жана башка аба кызмат көрсөтүүлөрү   

020031  

020032  

Аба транспорт кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: аба портторунда жүктү жүктөө - түшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, аба кемелерин сүйрөө ж.б. Буга жүк ташуучуларды навигациялык колдоо, авиадиспетчердик кызмат жана аэропорт кызматтары кирет (транспорт жабдууларын жыйноо жана тазалоо, ошондой эле учуп чыгуучу-конуучу аянтчаны пайдалануу). Аба кемелерин техникалык тейлөө боюнча кызматтарды ремонт жана техникалык тейлөө боюнча кызматтарга кошуу зарыл (020801/020802 операцияны карагыла)  

Автоунаа транспорту  

   

   

   

Автоунаа менен жүк ташуулар  

020041  

020042  

Автоунаа транспорттору менен жүктөрдү ташуу  

Автоунаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу  

020051  

020052  

Жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаалардын кызматтары жана ашыкча жүк ташуу үчүн төлөөнү кошо алганда, ушуга байланыштуу чыгашалар. Мында, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен автоунааны ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат.  

Жана башка автоунаа кызмат көрсөтүүлөрү   

020061  

020062  

Автоунаа кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: жүктү жүктөөүшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөө, жүктү жөнөтүү кызматтары, транспортту жыйноо жана тазалоо, куткаруучулук операциялар ж.б. Буга транспортту техникалык тейлөөнү кошпогондо, автоунаа станцияларынын жана автоунаа токтотуучу жайлардын кызматтары да кирет. Транспортту тейхникалык тейлөө кызматтарын оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча кызматтарга кошуу зарыл (020801/020802 операцияны карагыла).  

Темир жол транспорту  

   

   

   

Темир жол аркылуу жүк ташуулар  

020071  

020072  

Темир жол транспорту аркылуу жүк ташуу  

Темир жол аркылуу жүргүнчүлөрдү ташуулар  

020081  

020082  

Ашыкча жүктү ташуу чыгашаларына, жүргүнчүлөрдүн тамактанууга, суусундукка жана аба транспортунун бортунан сатып алган башка буюмдарга төлөөлөрдү кошо алганда, жүргүнчүлөрдү ташуучу аба транспортунун кызмат көрсөтүүлөрү. Мында, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн экипажы менен темир жол транспортун ижаралоо, фрахт жана узак мөөнөткө ижаралоо да эске алынат  

Жана башка темир жол кызмат көрсөтүүлөрү  

020091  

020092  

Темир жол транспорту кызмат көрсөтүүлөрүнө кошумча кызмат көрсөтүүлөр болуп төмөнкүлөр саналат: жүктү жүктөөүшүрүү иштери, сактоо жана кампага жайгаштыруу, таңгактоо жана кайра таңгактоо, сүйрөө, жүктү экспедициялоо боюнча кызмат көрсөтүү ж.б. Буга темир жол маневрдук кызматтары да кирет. Темир жол транспортун тейлөө жана оңдоо боюнча кызматтар оңдоо жана техникалык тейлөө кызматтарына кирет. (020801/020802 операцияны карагыла)  

Транспорттун башка түрлөрү  

   

   

   

Мунайды жана газды ташуу үчүн түтүк өткөргүчтөр   

020111  

020112  

Түтүк өткөргүчтөрдүн жардамы менен мунайды жана газды ташуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

Транспорттун башка түрлөрү менен ташуулар 

020121  

020122  

Деңиз жолдору аркылуу (деңиз транспорту) жүргүзүлгөн ташуу кызмат көрсөтүүлөрү жана бир өлкө ичиндеги суу жолдорун кошо алганда (ички суу транспорту) дарыялар, каналдар жана көлдөр аркылуу эл аралык жүк ташуулар 

Жүк ташуучу транспорт агенттиктеринин кызмат көрсөтүүлөрү жана башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр   

020131  

020132  

Транспорттук агенттиктердин жүк ташуу кызматтары жана жогоруда көрсөтүлбөгөн башка транспорттук кызмат көрсөтүүлөр  

Почта кызматтары жана курьердик байланыш кызматтары   

020141  

020142  

Каттар, гезиттер, мезгилдүү басылмалар жана башка басылып чыгуучу материалдарды, жөнөтмөлөрдү жана бандеролдорду топтоо, ташуу, жеткирүү, экспресс-жеткирүү жана үйдөн үйгө чейин жеткирүү, почта бөлүмдөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү - почта маркаларын сатуу, акча которууларды тариздөө, телеграф кызматтары ж.б. 

Кыдыруулар 

   

   

   

Жеке кыдыруулар 

   

   

   

Туристтик фирмалардын жана мейманканалардын кызмат көрсөтүүлөрү 

020211  

020212  

Туристтик компаниялар жана мейманканалар тарабынан (күнүмдүк жашоо, тамактануу жана башка кызматтар) ишкердик, медициналык жана билим берүүдөн башка максаттар менен чет өлкөгө баруучу адамдарга сунушталуучу кызматтар: эмгек өргүү, көңүл ачуу жана маданий иш-чараларга катышуу, досторго жана туугандарга конокко баруу, зыяратка баруу ж.б. 

Билим берүү жагында кызмат көрсөтүүлөр 

020221  

020222  

Чет өлкөдө билим алуу, семинарлар, иш боюнча такшалуудан өтүү ж.б.у.с. Мында резидент эмес студенттер тарабынан сатылып алынган азык-түлүккө, жергиликтүү транспортко чыгашалар, саламаттыкты сактоо кызмат көрсөтүүлөрү да эске алынат. 

Саламаттыкты сактоо жагындагы кызмат көрсөтүүлөр 

020231  

020232  

Ооруканада дарылануу, догдурлардын кызмат көрсөтүүлөрү жана башка медициналык кызмат көрсөтүүлөр. Мында медициналык максаттарда сапарда жүрүшкөн адамдар тарабынан сатылып алынган азык-түлүккө, жергиликтүү транспортко чыгашалар жана саламаттыкты сактоо кызматтары да эске алынат. 

Ишкердик кыдыруулар   

   

   

   

Сезондук ишке жана башка жагдайларга байланыштуу кыска мөөнөткө чек арадан өткөн адамдар тарабынан товарлардын жана кызматтардын сатылып алынышы 

020241  

020242  

Сезондук ишке жана башка жагдайлардан улам кыска мөөнөткө чек арадан өткөн адамдар тарабынан товарлардын жана кызматтардын сатылып алынышы    

Жана башкалар  

020251  

020252  

Сапардын негизги максаты ишкердик жигердүүлүк болуп саналган (жумуш боюнча иш сапарлар, конференциялар, съезддер, башка ишкердик жолугушуулар) адамдар тарабынан жеке пайдалануу үчүн сатылып алынган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

Телекоммуникациялык, компьютердик жана маалымат кызмат көрсөтүүлөрү   

   

   

   

Телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

020311  

020312  

Телефон байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

Программаларды эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр   

020321  

020322  

Телекөрсөтүүлөрдүн жана радио берүүлөрдүн радио тилкелик магистралдарынын республикалык өндүрүштүк бирикмеси (РПО РМТР) тарабынан алынган/сунушталган радио жана теле программаларды эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

Радио- жана телевизиондук кабелдик байланыш   

020331  

020332  

Радио жана теле программаларды кабелдик байланыш аркылуу эфирге чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

020341  

020342  

Мобилдик байланыш кызмат көрсөтүүлөрү  

Интернет кызмат көрсөтүүлөрү  

020351  

020352  

Интернет магистрал түйүндөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү жана Интернеттен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн кошо алганда, онлайн мүмкүнчүлүгүн сунуштоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр   

Башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр  

020361  

020362  

Жогоруда аталбаган, башка телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр  

Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Компьютердик жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр  

020371  

020372  

Техникалык каражаттар жана программалык камсыздоого байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр, маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр, маалымат агенттиктеринин кызмат көрсөтүүлөрү, маалымат базасынын кызмат көрсөтүүлөрү, веб-издөө порталы, гезиттерге жана журналдарга жазылуу, китепканалардын жана архивдердин кызмат көрсөтүүлөрү   

Курулуш   

   

   

   

Чек арадан тышкары курулуш 

020411  

020412  

Резидент ишканалар тарабынан резидент эместер үчүн аткарылган курулуш иштери; Кыргыз Республикасынын резидент ишканаларынын алар курулуш иштерин жүргүзүп жаткан башка өлкөлөрдүн аймагынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулары 

Кыргыз Республикасындагы курулуш  

020421  

020422  

Резиденттер үчүн резидент эмес курулуш ишканалары тарабынан жүргүзүлүп жаткан курулуш иштери; Кыргыз Республикасынын аймагында курулуш иштерин жүргүзүп жаткан резидент эмес ишканалардын Кыргыз Республикасынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулары 

Камсыздандыруу жана пенсия жагындагы кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Камсыздандыруу жана пенсия жагындагы кызмат көрсөтүүлөр  

020501  

020502  

Өмүрдү камсыздандыруу боюнча кызматтар, аннуитеттер жана өмүрдү камсыздандырууну кошпогондо, камсыздандыруу, кайра камсыздандыруу, жүктөрдү камсыздандыруу, пенсиялар, стандарттык гарантиялар; камсыздандырууга, пенсиялык программаларга жана стандарттык гарантиялардын программаларына карата кошумча болуп саналган кызмат көрсөтүүлөр.  

Финансылык кызмат көрсөтүүлөр 

Банктык операцияларды жүргүзгөндүгү үчүн комиссиялык сый акы   

020601  

020602  

Эсептерди тейлөө, кредиттерди жана насыяларды берүү, депозиттерди кабыл алуу, кредиттик карттарды тейлөө, чет өлкө валютасы менен жүргүзүлгөн операциялар үчүн комиссиялык төлөмдөр; аккредитивдерге, банктык акцептерге жана башка ушу сыяктуу башка инструменттерге байланыштуу кызматтарга төлөө; финансы маселелери боюнча консультациялык кызматтар  

Которуу системалары аркылуу жүзөгө ашырылуучу акча которуулар боюнча комиссиялар  

020611  

020612  

Жеке адамдардын каражаттарын которуу системалары аркылуу которуулар үчүн комисиялык төлөмдөр  

Кыйыр түрдө өлчөнүүчү, финансылык ортомчулук боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр   

020621  

020622  

Ссудалар жана насыялар боюнча айкын төлөнүүгө тийиш болгон пайыздар менен эгерде, пайыздык чен колдонулган болсо, төлөнүүгө тийиш боло турган сумманын ортосундагы айырма (маржа); эгерде базалык чен колдонулган болсо, чегерилиши мүмкүн болгон пайыздар менен айкын чегерилген пайыздардын ортосундагы маржа.  

Баалуу кагаздар менен операциялар боюнча комиссиялык сый акылар   

020631  

020632  

Брокердик кызматтар, чыгарылыштарды жайгаштыруу, андеррайтинг жана төлөө, туунду финансылык инструменттер боюнча контракттарды уюштуруу үчүн комиссия; баалуу кагаздар менен операциялар боюнча консультациялык кызмат көрсөтүүлөр  

Жана башка финансылык кызмат көрсөтүүлөр   

020641  

020642  

Жогоруда аталбаган, башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрү  

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө  

   

   

   

Интеллектуалдык менчикти пайдалангандыгы үчүн төлөө  

020701  

020702  

Менчик укугун пайдалангандыгы үчүн төлөө (коммерциялык сырды, коммерциялык концепцияларды кошо алганда, патенттер, соода маркалары, автордук укуктар, өнөр жай процесстерине жана дизайнга укук); интеллектуалдык менчикти чыгарууга жана/же жайылтууга лицензия үчүн төлөөлөр (китептерге жана кол жазмаларга, компьютердик программалык камсыздоого, кинематографиялык иштерге жана үн жаздырууларга автордук укуктар)  

Ремонт жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Ремонт жана техникалык тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

020801  

020802  

Автоунааларды, аба кемелерин, кемелерди жана башка транспорт каражаттарын техникалык тейлөө жана ремонт кылуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр. Буларга төмөнкүлөр кирбейт:  

- Курулушка байланыштуу оңдоо иштери жана техникалык тейлөө (курулуш кызмат көрсөтүүлөрү

- Компьютерлерди тейлөө жана оңдоо (компьютердик кызмат көрсөтүүлөр)  

- транспорт каражаттарын тазалоо жана жыйноо (транспорт) 

Башкаруу жагында кесипкөй кызмат көрсөтүүлөр жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр  

020901  

020902  

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр, бухгалтердик эсепти жүргүзүү, башкаруу жагында консультациялык кызмат көрсөтүүлөр, коомчулук менен байланыш кызмат көрсөтүүлөрү; жарнама кызматтары, маркетингдик изилдөөлөр жана коомдук пикирди сурамжылоо боюнча кызматтар  

Башка тараптарга таандык болгон материалдык ресурстарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Башка тараптарга таандык болгон материалдык ресурстарды иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

021011  

021012  

Бир өлкөнүн резиденттери тарабынан экинчи бир өлкөнүн резиденти болуп саналган товарга ээлик кылуучуга товарлар боюнча аткарылган иштерге (иштеп чыгуу, чогултуу, маркалоо, таңгактоо ж.б.) төлөө. Бул учурда товарларга менчик укугу товарга ээлик кылуучудан товарды иштетүү менен иш жүргүзгөн ишканага өтпөйт, ал эми бул ишканалар товар ээсинен жүргүзүлгөн иштер үчүн төлөм акы өндүрүп алат.  

Пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштеп чыгууга байланыштуу, тоо кендерин казып алуу жана иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

Тоо кендерин казып алуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр   

021101  

021102  

Пайдалуу тоо кендерин казып алууга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр  

Иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр   

021111  

021112  

Иштеп чыгуу өнөр жай тармагында кызмат көрсөтүүлөр  

Электр энергиясын 

жеткирүү жана жана электр жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү  

021121  

021122  

Электр тогунун жыштыгын жөнгө салуу жана колдоо кызматтары жана электр энергиясынын транзити  

Операциялык лизинг  

   

   

   

Кыймылдуу мүлктү ижаралоо  

021211  

021212  

Экипажсыз транспортту ижаралоо жана фрахт; компьютердик жана телекоммуникациялык жабдууларды кошо алганда жабдууларды операторсуз ижаралоо  

Кыймылсыз мүлктү ижаралоо  

021221  

021222  

Турак-жайларды жана башка имараттарды ижаралоо  

Башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр  

021301  

021302  

Илимий-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштер (изилдөөлөр жана тажрыйбалык иштеп чыгуулар) боюнча кызмат көрсөтүүлөр, архитектуралык, инженердик жана техникалык кызмат көрсөтүүлөр; калдыктарды кайра иштетүү жана айлана-чөйрөнүн булганышына каршы күрөшүү; жана башка ишкердик кызмат көрсөтүүлөр: бөлүштүрүү 

түйүндөрүнүн (суу, буу, газ жана башка мунай заттары) кызматтары, булар жеткирип берүү 

кызматтарынан өзүнчө сунушталат, персоналды ишке тартуу (жалдоо), коопсуздукту камсыз кылуу жана иликтөөлөрдү жүргүзүү кызмат көрсөтүүлөрү, жазуу жүзүндө жана оозеки котормо кызмат көрсөтүүлөрү, фотографиялык кызматтар, басып чыгаруу кызматтары, имараттарды тазалап жыйноо жана риэлтордук кызмат көрсөтүүлөр   

Мамлекеттик товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр  

   

   

   

Элчиликтердин, консулдук 

өкүлчүлүктөрдүн жана башка чет мамлекеттердин расмий 

өкүлчүлүктөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү   

021411  

021412  

Элчиликтер менен консулдуктардын визалар жана башка кызматтар үчүн жыйымдары 

Элчиликтердин, консулдуктардын жана башка дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн товарларды жана кызматтарды сатып алуусу, дипломатиялык миссиялардын кызматкерлеринин жеке чыгашалары 

021421  

021422  

Чет мамлекеттердин элчиликтери тарабынан өздөрү жайгашкан өлкөдөн же башка мамлекеттерден (алар өндүрүлгөн өлкөлөрдөн тышкары) сатып алган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрү (кеңсе буюмдары, транспорт каражаттары, ремонт, электр энергиясы жана имарат жайларды ижаралоо); дипломаттар жана алардын үй-бүлөлөрү келген өлкөдөн сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

Эл аралык уюмдардын товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусу, эл аралык уюмдардын жеке чыгашалары 

021431  

021432  

Эл аралык уюмдар тарабынан өздөрү жайгашкан өлкөдөн же башка мамлекеттерден (алар өндүрүлгөн өлкөлөрдөн тышкары) сатып алган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрү (кеңсе буюмдары, транспорт каражаттары, ремонт, электр энергиясы жана имарат жайларды ижаралоо); эл аралык уюмдардын кызматкерлери жана алардын үй-бүлөлөрү келген өлкөдөн сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

Аскердик базалардын башка өлкөлөрдөн товарларды жана кызматтарды сатып алуусу, аскер базалардын кызматкерлеринин жеке чыгашалары  

021441  

021442  

Башка мамлекеттердин аскердик базасы тарабынан өздөрү жайгашкан өлкөдөн же башка өлкөлөрдөн сатып алган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрлөрү (кеңсе буюмдары, транспорт каражаттары, ремонт, электр энергиясы жана имараттарды ижаралоо); аскер кызматчылары жана аскердик базалардын кызматчылары келген өлкөдөн сатып алган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр  

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият жана эс алуу чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Жеке адамдарга кызмат көрсөтүүлөр жана маданият жана эс алуу чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр  

021501  

021502  

Аудиовизуалдык кызмат көрсөтүүлөр (кинофильмдерди, радио- жана теле программаларды, музыка жаздырууну ишке ашыруу), музейлердин жана маданият, спорт жана кумар оюндары жана эс алуу жагындагы иштердин башка түрлөрү  

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр   

   

   

   

Жана башка кызмат көрсөтүүлөр  

021601  

021602  

Жогоруда көрсөтүлбөгөн жана башка кызмат көрсөтүүлөр  

  

Кирешелер 

Алынган киреше  

Төлөнгөн киреше  

Инвестициядан алынган кирешелер финансылык активдер боюнча алынган кирешелерди камтыйт 

  

  

- ишканалардын капиталына катышуудан кирешелер, бөлүмдөрдүн жана туунду ишканалардын пайдалары 

030111 

030112 

- тике инвесторлордон алынган кредиттер боюнча пайыздар 

030121 

030122 

- мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча кирешелерден тышкаркы акциялар, облигациялар жана узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча кирешелер 

030131 

030132 

- өкмөт тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар боюнча кирешелер 

030141 

030142 

- "овернайт" боюнча жана өкмөттүн кепилдиги менен алынган/берилген кредиттер боюнча пайыздардан тышкаркы, корэсептер, депозиттер жана алынган/ берилген кредиттер, ссудалар боюнча пайыздар 

030151 

030152 

- алынган/берилген "овернайттар" боюнча пайыздар 

030161 

030162 

- өкмөттүн кепилдиги менен алынган/ берилген кредиттер боюнча пайыздар 

030171 

030172 

- РЕПО келишимдери боюнча сатылган/ сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздар 

030181 

030182 

Эмгек акы төлөмдөрү жумушчулар менен кызматкерлердин эмгек акыларын которууну камтыйт 

  

  

- эмгек акы төлөмдөрү 

030201 

030202 

  

Трансферттер  

Жеке трансферттер  

Келип түшкөн 

Жөнөтүлгөн 

Баяндалышы 

Жеке адамдар ортосундагы которуулар  

040101  

040102  

Жеке адамдар ортосундагы кайтарымсыз которуулар: туугандарынын которуулары, тартуу, белекке берүү, жардам кылуу ж.б.  

Акча которуу системалары аркылуу жүзөгө ашырылуучу, жеке адамдардын которуулары (СДП)  

   

   

Жеке адамдардын төмөндөгү акча которуу системалары аркылуу (СДП) жүзөгө ашырылуучу которуулары 

Western Union  

041101  

041102  

Жеке адамдардын Western Union системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Anelik  

041201  

041202  

Жеке адамдардын Anelik системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары  

Money Gram  

041301  

041302  

Жеке адамдардын Money Gram системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Контакт  

041401  

041402  

Жеке адамдардын Контакт системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Мигом  

041501  

041502  

Жеке адамдардын Мигом системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Юнистрим  

041601  

041602  

Жеке адамдардын Юнистрим системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Лидер  

041701  

041702  

Жеке адамдардын Лидер системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Золотая Корона  

041801  

041802  

Жеке адамдардын Золотая Корона системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Faster  

041901  

041902  

Жеке адамдардын Faster системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

Башка СДП   

042001  

042002  

Жеке адамдардын СДП системасы аркылуу жүзөгө ашырылуучу которуулары   

"Кыргызпочтасы" МИ акча которуулар боюнча операциялары  

042101  

042102  

"Кыргызпочтасы" МИ тарабынан жүзөгө ашырылган СДП аркылуу которуулар   

Жана башка күндөлүк трансферттер  

   

   

   

Салыктар жана алымдар  

040201  

040202  

Кирешеге, мүлккө учурдагы салыктар жана салыктарды төлөө мөөнөтүн өткөрүп жибергендиги үчүн айыптар менен туумдарды кошуп алганда учурунда төлөнчү башка салыктар 

Грант, кайтарымсыз финансылык жардам  

040301  

040302  

Жеке жактардан башка тармактарга берилген, ордуна башка реалдуу жана финансылык ресурстарды алуу менен коштолбогон грант, кайтарымсыз финансылык жардам 

Социалдык муктаждыктарга чегерүүлөр   

040401  

040402  

Жеке адамдардын социалдык жөлөк пулдарды төлөөгө фонддорду түзүү үчүн социалдык камсыздандыруу программаларына төлөмдөрү: социалдык камсыздоо программалары, пенсиялык программаларды кошо алганда эмгек ишине байланыштуу программалар  

Социалдык жөлөк пулдар  

040501  

040502  

Социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык программалардын алкагында төлөнүүчү жөлөк пулдар  (пенсиялар, жумушсуздук боюнча жөлөк пулдар, ден соолугу боюнча жөлөк пулдар, турак-жай жөлөк пулдары, стипендиялар) 

Адам өмүрүн камсыздандырууну кошпогондо, камсыздандыруу боюнча төлөмдөр   

040601  

040602  

Камсыздандыруу жагдайы келип жеткен шартта камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 

Эл аралык кызматташтыктын чегинде күндөлүк операциялар   

040701  

040702  

Ар кыл өлкөлөрдүн мамлекеттик башкаруу органдарынын же мамлекеттик башкаруу органдары менен эл аралык уюмдардын ортосундагы трансферттер: табигый кырсыктар убагындагы жардам, мамлекеттер тарабынан эл аралык уюмдарга үзгүлтүксүз чегерүүлөрүүчөлүк төлөмдөр) ж.б.   

Жана башка күндөлүк трансферттер   

040801  

040802  

Мүчөлүк төлөмдөр (мамлекеттик органдардын эл аралык уюмдарга төлөмдөрүн эске албаганда), жазылуулар, садага берүүлөр, айыптар жана туумдар, компенсацияларды төлөөлөр ж.б.  

  

 

Тике инвестициялар 

 

Тике инвестициялар - ишкананын капиталына инвестордун 10% жана андан көбүрөөк катышуусун камсыз кылуучу акчалай жана материалдык каражаттарды салуу. Тике инвестициялоонун объектиси болуп саналган көптөгөн ишканалар алардын бардык акционердик капиталдары же акцияларынын бөлүгү инвесторлорго таандык болгон бөлүмдөрдү, туунду жана биргелешкен ишканаларды билдирет.  

 

Тике инвестицияларды ПБ-1 формасы боюнча эсепке алуу максаты үчүн төмөндөгүлөрдү жетекчиликке алуу зарыл: ишкананын өздүк капиталына салынган баалуу кагаз эмес түрүндөгү бардык акча каражаттарын, ошондой эле, тике инвесторлордон алынган кредиттерди тике инвестиция катары эсепке алуу керек (акцияга каражат салуу ишкананын капиталынын 10% көбүрөөгүн түзө тургандыгын так аныктоо мүмкүн болгон учурларды тике инвестиция катары чагылдыруу керек). 

 

Кыргыз Республикасына тике инвестициялар. Тике инвестициялардан төлөнгөн кирешелер ишкананын өздүк капиталына катышуудан алынган кирешелер катары чагылдырылат (030112, 030122). 

 

- ишканалардын өздүк капиталына акча каражаттарын салуу, бөлүмдөргө жана туунду ишканаларга узак мөөнөттүү капиталды которуулар (акча каражаттарын алуу кредит боюнча чагылдырылат, тике инвесторго каражаттарды кайтарып берүү кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат) 

050102 

- тике инвесторлордон алардын бөлүмдөрү, туунду компаниялары жана ассоциацияланган ишканалары тарабынан карыздык каражаттарды тартуу боюнча операциялар (карыздык каражаттарын тартуу кредит боюнча чагылдырылат, ал эми тике инвестордон алынган кредиттин негизги суммасын төлөө кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат) 

050202 

- тике инвестордун капиталына ишканалар тарабынан тике инвестициялоо каражаттарын салуу (акча каражаттарын салуу кредит боюнча "минус" белгиси менен, каражаттардын кайтарылышы кредит боюнча "плюс" менен чагылдырылат) 

050302 

Тике чет өлкө инвестициялары. Тике инвестициялоодон алынган кирешелер ишкананын өздүк капиталына катышуудан кирешелер катары чагылдырылат (030111,030121) 

  

- ишканалардын өздүк капиталына акча каражаттарын салуу, бөлүмдөргө жана туунду ишканаларга узак мөөнөттүү капиталды которуулар (акча каражаттарын салуу дебет боюнча чагылдырылат, каражаттарды тике инвесторго кайтарып берүү дебет боюнча "минус" белгиси менен көрсөтүлөт) 

050102 

- тике инвесторлор жана алардын бөлүмдөрүнүн, туунду компанияларынын жана ассоциацияланган ишканалары ортосунда боло турган кредиттик ресурстарды берүү боюнча операциялар (кредиттик ресурстарды берүү дебет боюнча чагылдырылат, ал эми тике инвестордон алынган кредиттин негизги сумманы төлөө дебет боюнча жана "минус" белгиси менен чагылдырылат) 

050202 

- тике инвестордун капиталына ишканалар тарабынан тике инвестициялоо каражаттарын салуу (акча каражаттарын алуу дебет боюнча "минус" белгиси менен, каражаттардын кайтарылышы дебет боюнча "плюс" менен чагылдырылат) 

050302 

Портфелдик инвестициялар 

 

Портфелдик инвестициялар - капиталга катышууну 10 пайыздан азыраак камсыз кылуучу баалуу кагаздарга акча каражаттарын салуу жана облигациялар жана башка узак мөөнөттүү баалуу кагаздар формасындагы карыздык милдеттенмелер, ошондой эле, акча рыногунун инструменттери (кыска мөөнөттүү капитал рыногу) жана туунду финансылык инструменттер. 

 

Портфелдик инвестицияларды ПБ-1 формасында эсепке алуу максаты үчүн төмөндөгү критерийлерди жетекчиликке алуу зарыл: баалуу кагаздарга бардык акча каражаттарын салууну портфелдик инвестициялар катары эске алууга болот (сатылып алынган/сатылган акциялар ишкананын капиталынын 10% көбүрөөгүн түзгөндүгү качан так белгилүү болгон учурларды эске албаганда). 

 

Пассивдер (Кыргыз Республикасында чыгарылган баалуу кагаздар). Баалуу кагаздарды сатуу кредит боюнча чагылдырылат, кайтарым сатып алуу - "минус" белгиси менен кредит боюнча чагылдырылат. Резидент эместерге баалуу кагаздар боюнча төлөнүп берилген кирешелер баалуу кагаздар боюнча кирешелер катары өзүнчө эсепке алынат (030132,030142). 

 

- капиталга катышууну камсыз кылуучу баалуу кагаздар - корпоративдик ишканалардын калган мүлктөрүнө карата талаптар катары коюлган кайсы болбосун документтер жана жазуулар (акциялар, пайлар, капиталга катышууну тастыктоочу документтер) 

060101 

- суммасы белгиленген же контракттын шарттарына ылайык өзгөрүп турган акчалай кирешелерди алууга карата укук берүүчү облигациялар, карыздык милдеттенмелер (артыкчылык берилген "катышпаган" акциялар, облигациялар) 

060201 

- МКВ МКМ жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган башка баалуу кагаздарынан тышкары, белгиленген мөөнөттө келишим менен аныкталган суммадагы акчаны алууга тике укук берген жана адатта уюштурулган рынокто сатып алуу баасынан төмөн баада сатылган/сатып алынган (коммерциялык жана финансылык кагаздар, банктык акцептер, жүгүртүлүүчү депозиттик сертификаттар) акча рыногунун баалуу кагаздары 

060301 

- МКВ, МКМ жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган башка баалуу кагаздар  

060401  

- туунду жана экинчилик финансылык инструменттер, булар келечекте айрым экономикалык байлыктарды, мисалы накталай акча, биринчилик финансылык инструмент ж.б. түрүндө белгиленген мөөнөттө алууга мурда келишилген укукту камсыз кылат (валюталык, пайыздык, товардык опциондор, жүгүртүлүүчү финансылык фьючерстер, варанттар, валюталык же пайыздык своптор жөнүндө келишимдер) 

060501 

Активдер (чет өлкөдө чыгарылуучу баалуу кагаздар) 

 

Баалуу кагаздарды сатып алуу дебет боюнча, ал эми кайтарым сатуу "минус" белгиси менен дебет боюнча чагылдырылат. Резидент эместерден баалуу кагаздар боюнча алынган кирешелер баалуу кагаздар боюнча кирешелер катары өзүнчө эсепке алынат (030131, 030141) 

 

- капиталга катышууну камсыз кылуучу баалуу кагаздар 

060102 

- облигациялар, карыздык милдеттенмелер 

060202 

- МКВ, МКМ тышкаркы акча рыногунун баалуу кагаздары жана чет мамлекеттердин өкмөттөрү чыгарган башка баалуу кагаздар 

060302 

- МКВ, МКМ жана чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан чыгарылган жана башка баалуу кагаздары 

060402 

- туунду жана экинчилик финансылык инструменттер 

060502 

Башка инвестициялар 

 

Пассивдер (кредит алуу). Кредиттерди, ссудаларды алуу, РЕПО келишими боюнча баалуу кагаздарды сатуу кредит боюнча чагылдырылат, ал эми алынган кредиттин, ссуданын негизги суммаларын төлөө, РЕПО келишимдери боюнча баалуу кагаздарды кайрадан сатып алуу кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат. Мурда алынган кредиттер, сатылган баалуу кагаздар (РЕПО келишимдери боюнча) боюнча пайыздарды төлөө кирешелер катары чагылдырылат (030152, 030172, 030182) 

 

- узак мөөнөттүү кредиттерди, ссудаларды алуу ( алгачкы төлөө мөөнөтү 1 жылды жана андан ашык убакытты түзөт) 

070111 

- кыска мөөнөттүү кредиттерди, ссудаларды алуу ( алгачкы төлөө мөөнөтү 1 жылга чейинки убакытты түзөт) 

070121 

- Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кепилдиги менен алынган кредиттер 

070201 

- РЕПО келишимдери - баалуу кагаздарды келишилген баада ушул эле же ушуга окшогон баалуу кагаздарды белгиленген баада бир кыйла кийинки мөөнөттө же сатып алуучунун каалоосу боюнча белгиленген мөөнөттө кайра сатып алуу жөнүндө милдеттенмелерди алуу менен сатуу 

070301 

Активдер (кредиттерди берүү). Кредиттерди, ссудаларды берүү, РЕПО келишимдери боюнча баалуу кагаздарды сатып алуу дебет боюнча чагылдырылат, ал эми берилген кредиттин, ссуданын негизги суммаларын карыздар тарабынан төлөө, РЕПО келишимдери боюнча баалуу кагаздарды кайрадан сатуу дебет боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат. Мурда берилген кредиттер, сатылып алынган баалуу кагаздар (РЕПО келишимдери боюнча) боюнча пайыздарды алуу кирешелер катары чагылдырылат (030151,030171,030181) 

 

- узак мөөнөттүү кредиттерди, ссудаларды берүү ( алгачкы төлөө мөөнөтү 1 жыл жана андан ашык убакытты түзөт) 

070111 

- кыска мөөнөттүү кредиттерди ссудаларды берүү (алгачкы төлөө мөөнөтү 1 жылга чейинки убакытты түзөт) 

070122 

- РЕПО келишимдери - баалуу кагаздарды келишилген баада ушул эле же ушуга окшогон баалуу кагаздарды белгиленген баада бир кыйла кийинки мөөнөттө же сатып алуучунун каалоосу боюнча белгиленген мөөнөттө кайра сатып алуу жөнүндө милдеттенмелерди алуу менен сатып алуу 

070302 

  

Депозиттер жана накталай валюта 

 

Келип түшүү 

  

- башка банктагы өзүнүн эсебинен отчет берип жаткан коммерциялык банктагы өзүнүн күндөлүк эсебине акча каражаттарын которуу 

080101 

- отчет берип жаткан коммерциялык банктагы депозитке акча каражаттарын которуу. Депозиттерге каражаттарды которуу кредит боюнча, ал эми каражаттарды депозиттерден алуу - кредит боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат 

080201 

- накталай эмес валюталардын келип түшүүсү (сомго накталай эмес чет өлкө валюталарын сатып алуу, сом эсептеринен кардарлардын валюта эсептерине каражаттардын келип түшүүсү

080301  

- накталай чет өлкө валюталарынын келип түшүүсү (кардарлардын күндөлүк эсебине келип түшүүлөр, ошондой эле калктан накталай чет өлкө валюталарын сатып алуу жана банк менен анын филиалдарынын ортосунда накталай чет өлкө валюталары менен операциялар) 

080401 

- пластикалык карточкалар, жол жана өздүк чектери боюнча келип түшүүлөр) 

080501 

Чыгашалар 

 

- отчет берип жаткан коммерциялык банктагы өзүнүн эсебинен башка банктагы өзүнүн күндөлүк эсебине акча каражаттарын которуу 

080102 

- башка банктагы депозитке акча каражаттарын которуу.  

080202 

Депозиттерге каражаттарды которуу дебет боюнча, ал эми каражаттарды депозиттерден алуу - дебет боюнча "минус" белгиси менен чагылдырылат 

 

- накталай эмес валюталардын чыгашасы (сомго накталай эмес чет өлкө валюталарын сатуу, кардарлардын сом эсебине валюта эсептеринен каражаттардын чыгашасы) 

080302 

- накталай чет өлкө валюталардын чыгашасы (кардардын күндөлүк эсебинен чыгашалар, ошондой эле, калкка накталай чет өлкө валюталарын сатуу жана банк менен анын филиалдарынын ортосунда накталай чет өлкө валюталары менен операциялар) 

080402 

- пластикалык карточкалар, жол жана өздүк чектери боюнча алуу 

080502 

  

Нейтралдуу операциялар 

 

Кыргыз банктарынын чет өлкө банктарындагы коррэсептери боюнча кыймылы (ностро-эсеп жана накталай валюта). Каражаттардын келип түшүүсү кредит боюнча, ал эми чыгарып салуу дебет боюнча чагылдырылат. 

 

- валюталарды сатып алуу/сатуу - чет өлкөдөгү коррэсептерди өзгөртүүгө алып келе турган накталай эмес бир валютаны башка накталай эмес валюталарга алмаштыруу 

090101 

- валюталарды накталай түргө келтирүү - ошол эле накталай эмес валютаны накталай түргө которуу операциясы 

090201 

- валюталарды накталай эмес түргө келтирүү - ошол эле накталай валютаны накталай эмес түргө которуу операциясы 

090301 

- коррэсептерди толтуруу - акча каражаттарын бир коррэсептен чет өлкөдөгү башка корэсепке которуу 

090401 

- чет өлкөдөгү коррэсептерди өзгөртүүгө алып келүүчү ортомчулук операциялары 

090501 

Кыргыз Республикасындагы резидент эмес банктардын коррэсептери боюнча кыймылдар (лоро-эсеби). Каражаттардын келип түшүүсү дебет боюнча, ал эми чыгарып салуу кредит боюнча чагылдырылат 

 

- валюталарды сатып алуу/сатуу - бир накталай эмес валютаны башка накталай эмес валюталарга резидент эмес банктын коррсчетун өзгөртүүгө алып келүүчү алмаштыруу 

090102 

- валюталарды накталай түргө келтирүү - ошол эле накталай эмес валютаны накталай түргө которуу операциясы 

090202 

- валюталарды накталай эмес түргө келтирүү - ошол эле накталай валютаны накталай эмес түргө которуу операциясы 

090302 

- коррэсептерди толтуруу - акча каражаттарын бир коррэсептен резидент эмес банктын Кыргыз Республикасындагы башка коррэсебине которуу 

090402 

- Кыргыз Республикасындагы резидент эмес банктардын алардын коррэсебин өзгөртүүгө алып келүүчү ортомчулук операциялары 

090502 

Классификацияланбаган операция 

 

- Отчеттук мезгилде классификацияланган өткөн мезгилдин операциясы 

100100 

- Отчеттук мезгил аралыгында классификацияланбаган отчеттук мезгилдин операциясы. Классификацияланбаган төлөмдөрдүн кайтарылышы ошол эле тилкеде (кредит же дебет) келип түшүүөнөтүү операциясындай эле "минус" белгиси менен чагылдырылат 

100200