Долбоор 

 

Алмашуу бюролорунун адистештирилген финансы мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелери  

 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Эреже Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында банктар жана банк иши жөнүндө” мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык иштелип чыккан.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) алмашуу бюролорунун адистештирилген финансы мекемесинин (мындан ары финансы мекемеси) иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келүүсүн камсыз кылуу максатында ага карата көзөмөлдүктү жүзөгө ашырат. 

3. Улуттук банк финансы мекемесин туруктуу өнүктүрүү жана финансылык системанын туруктуулугун сактоо максатында аталган мекеменин аткарууга милдеттүү экономикалык ченемдерди, талаптарды жана чектөөлөрдү белгилейт.  

4. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эрежелерге ылайык финансы мекемесине карата эскертүү чараларын жана санкцияларды колдонууга укуктуу.  

5. Финансы мекемеси Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында жана эрежелеринде белгиленген экономикалык ченемдердин жана талаптардын маанисин бузууга жол бербестен тобокелдиктерди кошумча төмөндөтүү максатында алар боюнча жогорку талаптарды белгилейт.  

6. Финансы мекемеси тарабынан нак акчаны ташып жеткирүү иши өз алдынча же инкассатордук кызматтын/уюмдун жардамы менен ишке ашырылып, мекеменин баалуулуктарын ташып жеткирүүдө анын коопсуздугун камсыз кылуу, ал эми баалуулук жоголгон учурда инкассатордук кызмат/уюм тарабынан баалуулуктардын ордун жабуу маселелерин алдын алган тиешелүү келишим түзүлөт.  

 

2. Финансы мекемеси тарабынан аткарууга милдеттүү экономикалык ченемдер, талаптар жана чектөөлөр  

 

 

7. Финансы мекемеси Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди, талаптарды жана чектөөлөрдү аткарууга тийиш. 

8. Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми  

8.1. Финансы мекемесинин өздүк капиталынын минималдуу ченеминин өлчөмү кеминде 100% деңгээлде колдонулууга тийиш.  

8.2. Финансы мекемесинин өздүк капиталынын минималдуу ченеминин өлчөмү төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

 Н1 = СК / УК * 100%, мында: 

СК баа берүү күнүнө карата өздүк капитал; 

УК - Финансы мекемеси үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген минималдуу уставдык капитал. 

8.3. Финансы мекемесинин өздүк капиталынын эсеби (баа берүү күнүнө карата) төмөнкү көрсөткүчтөрдүн негизинде жүргүзүлөт: 

төлөнүлгөн уставдык капитал (жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялар); 

номиналдан үстөк салынган капитал; 

юридикалык жактар тарабынан салынган кошумча капитал; 

өткөн жылдардын бөлүштүрүлбөгөн пайдасы/чыгымы; 

өтүп жаткан жылдын чыгымы.  

9. Ликвиддүүлүк ченеми  

9.1. Н3 ликвиддүүлүк ченеминин маанисин 100% төмөн эмес деңгээлде кармап туруу зарыл. 

9.2. Ликвиддүүлүк ченеми төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

Н3 = ЛА / ОБ * 100%, мында: 

ЛА ликвиддүү активдер, ага улуттук жана чет өлкө валютасындагы нак акча каражаттар (касса) жана ошол эле валюталарда финансы мекемесинин эсептешүүүндөлүк) эсептериндеги каражаттар кирет; 

ОБ финансы мекемесинин милдеттенмелери.  

10. Финансы мекемесинин АКШ долларында каражаттарынын концентрациялануусу өздөрүнүн активдеринин өлчөмүнөн 50% ашпоого тийиш.  

11. Финансы мекемеси кардарлар менен эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде ишин жүзөгө ашырган бир нече коммерциялык банктарда улуттук жана чет өлкө валюталарында эсептешүүүндөлүк) эсептерин ачууга тийиш.  

12. Коммерциялык банктагы эсептешүүүндөлүк) эсебинде жайгаштырылган финансы мекемесинин каражатынын өлчөмү төлөнүлгөн уставдык капиталдын өлчөмүнөн 20% ашпаганга тийиш.  

13. Кардардын алмаштыруу үчүн финансы мекемесинин эсептешүүүндөлүк) эсебине чегерген акча каражаты боюнча финансы мекемесинин милдеттенмеси эки жумуш күндүн ичинде кечиктирилбестен аткарылууга тийиш.  

14. Эки жумуш күндүк мөөнөттү эсептөө, эгерде башкасы Кыргыз Республикасынын мыйзамында жана (же) коммерциялык банктар жана финансы мекемеси ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимде каралбаган болсо, кардардын финансы мекемесинин эсептешүүүндөлүк) эсебине каражаттарды чегерген күндөн тартып анын төлөм документи коммерциялык банктар тарабынан таризделген күн катары көрсөтүлгөн күн ичинде аталган документти аткарууга кабыл алууга чейинки күн эсептелинет.  

15. Кардардын эсептешүүүндөлүк) эсебине каражаттар өз убагында чегерилбеген учурда, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамында же кардар жана финансы мекемеси ортосундагы эки тараптуу келишимде пайыздардын өтө жогорку өлчөмү каралбаган болсо, кардар финансы мекемесинен мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген ар бир күн үчүн мөөнөтү өткөрүлгөн төлөмдүн суммасынан Улуттук банктын колдонуудагы эки эсептик чен өлчөмүндө акча милдеттенмесинин аткарылбагандыгы үчүн пайыздарды төлөөнү талап кылууга укуктуу.  

16. Финансы мекемесинде тобокелдиктерди тескөө саясаты иштелип чыгууга жана анын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилиши үчүн ал Башкарма тарабынан жактырылууга тийиш.  

17. Финансы мекемесинин Дирокторлор кеңеши мезгил-мезгили менен саясаттын шайкештүүлүгүнө баяндама жүргүзүшү зарыл, ал эми зарылчылык келип чыккан учурда, ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизе алат, бул Башкарманын алдын ала жактырылышына тийиштүү.  

18. Рынокто улуттук валюта курсунун кескин өзгөрүлүшү учурунда, анын туруктуулугун колдоо максатында Улуттук банк маржа өлчөмүн белгилөө укугуна ээ. 

19. Финансы мекемеси төмөнкүлөргө укуктуу эмес: 

- юридикалык жактарга жана жеке адамдарга кредиттерди жана караздарды берүүгө

- юридикалык жактардан жана жеке адамдардан каражаттарды карыз алууга.  

 

3. Регулятивдүү жана башка отчетторду берүү тартиби жана убактысы 

 

20. Финансы мекемеси автоматташтырылган эсепке алуу жана отчет берүү системаларына ээ болууга тийиш, алар Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы N 52/12 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык болууга милдеттүү. Финансы мекеменин филиалдары менен жүргүзүлгөн нак жана нак эмес чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатуу операциялары бүтүн системада айкын иш ыргагында (on-line) маалымат топтоонун автоматташтырылган системасы (мындан ары портал) аркылуу көрсөтүлүшү зарыл.   

21. Ишин шайкештүү жөнгө салынышын камсыз кылуу максатында, Финансы мекемеси өз алдынча жыйноого, жалпылоого жана өз убагында Улуттук банкка ишенимдүү мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту 1-7-тиркемелерге ылайык формада, тартипте жана мөөнөттөрдө, ошондой эле башка кошумча маалыматтарды Улуттук банктын кат түрүндө берилген талабына ылайык берип турууга тийиш. 

22. Финансы мекемеси жумуш күнүнүн акырында ар бир филиал/бөлүм боюнча бир күн ичинде жүргүзүлгөн операциялар тууралуу жыйынтыктар саналып чыгып, портал аркылуу бүтүн системада айкын иш ыргагында (on-line) киргизилет жана кийинки күнгө карата калдыктар чыгарылып, нак жана накталай эмес чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча отчет түзүлөт (мындан ары - операциялар боюнча). Күндүн акырына карата калган нак акчанын калдыгы кийинки күндүн калдыгына барабар болуусу зарыл. 

23. Финансы мекемеси тарабынан операциялар боюнча отчет берилбеген учурда, анын жетекчиси Улуттук банкты кийинки жумуш күнүнөн кечиктирбестен отчеттун мөөнөтүндө берилбегендиги себептери жөнүндө кат түрүндө билдирет.     

24. Улуттук банкка көрсөтүлгөн отчетту портал аркылуу өз убагында жана так берүү үчүн жоопкерчиликти Финансы мекемесинин Башкармасынын Төрагасы ээси тартат.    

25. Финансы мекемесинин финансылык отчету “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө” жобосуна ылайык коммерциялык банктар үчүн белгиленген талаптарга ылайык Улуттук банкка сунушталат.  

 

4. Финансы мекемесине колдонулган эскертүү чаралар жана сакциялар 

 

26. Финансы мекемеси өз ишинде орун алуучу тобокелдиктерди өз убагында аныктоо жана тийиштүү деңгээлде тескөө үчүн жоопкерчилик тартат.  

27. Улуттук банк алдын ала билдирүүсүз эле текшерүү үчүн негиз болуп саналган документти көрсөтүү менен финансы мекемесинин ишин текшерүү укугуна ээ.  

28. Финансы мекемеси Улуттук банктын текшерүү тобуна аудио/видео жабдуулары жок өзүнчө жайды бөлүп берүүгө, үчүнчү жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуусуна жол бербөөгө, текшерүү тобунун жана өз документтеринин сакталуусунун коопсуздугун камсыз кылууга, ошондой эле текшерүүнү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон техниканы жана жабдууну берүүгө милдеттүү.  

29. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган учурларда финансы мекемесине карата эскертүү чараларын жана санкцияларды колдонуу укугуна ээ.  

30. Эгерде финансы мекемесинин ишинде бузуулар табылса, так эмес маалыматтарды боюнча, операциялардын тартиби бузулса, жана башка ченемдик укуктук актыларын, финансы мекемесинин ишин караган бузуулар табылса, Улуттук банк кийинки көрсөтүлгөн эскертүү чараларды жана санкцияларды кылууга укуктуу:  

- эскертүүнү же жазма буйрукту табылган бузууларды чечүүгө жана бузуунун түрүнө караштуу аны чечүгө убакытты берип жиберет.  

- колдонулган мыйзамдарга караштуу штрафдык санкцияларды коюуга чара кыла алат.  

- башка операциялардын түрлөрүнө чектөө коюуга, дивиденддердин төлөнүшүнө жана кошулушуна, өздүк бөлүктөрдүн ишин токтотуп турууга;  

- айрым же бүт кызмат адамдарды алмашууга талап кылынат; 

- лицензиянын иштөөсүн токтотуу; 

- лицензияны алуу. 

31. Эскертүү чаралар жана санкциялар, финансы мекемесине көрсөтүлгөн, эскертүү менен же/жана жазма буйрук көзөмөл бөлүктүн структуралык бөлүмдүн начальниктин колу менен оформить этет, бузуу фактысы табылганда, Улуттук банктын облустук башкарма тарабынан же Улуттук банктын Баткен облусундагы Өкүлдүгүнөн (мындан ары укуктуу кызмат адамы), Көзөмөл боюнча комитеттин чечими менен.  

32. Көзөмөл боюнча комитеттин компетенциясына кийинки эскертүү чараларды жана санкцияларды коюуга чечим ала алат: 

- башка операцияларды токтотуу же чектөө, кошууну же төлөөнү

- айрым же бардык кызмат адамдардын алмашуусун талап жөнөтүү

- лицензияны иштөөсүн токтотуу; 

- лицензияны алуу. 

33. Облустук башкармалар жана Улуттук банктын Баткен облусунун өкүлдүгү документтердин долбоорун Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетине даярдашат жана тиешелүү болгон Улуттук банктын көзөмөл бөлүктүн структуралык бөлүмдөргө кийинки Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетине жөнөтөт: 

- Тышкы көзөмөл башкармасына тышкы көзөмөл ичинде бузуулардын фактылары табылгандан жана талаптардын/жазуу буйруктардын аткарууну инспектордук текшерүүнүн мониторингде; 

- Инспектордук башкармасына инспектордук текшерүүдө табылган бузуулардын фактыларын; 

- Көзөмөл методология жана лицензиялоо башкармасына лицензия боюнча мыйзамдын талаптарын бузуу фактылары табылганда. 

34. Укуктуу кызмат адамдын компетенциясына кийинки чечимди эскертүүнү жана санкцияны кабыл алууга кирет: 

- эскертүү

- жазма буйрук. 

35. Эскертүүлөр финансы мекемесине маалымдоо негизинде, финансы мекемеси айрым ченемдерди жана эрежелерди бузууда жана эскертүү максатында, кийин ага ылайыктуу санкциялар колдонуу негизинде жөнөтүлөт.  

36. Жазма буйруктар бузуулардын көрсөтүлгөн убакытта чечилишин финансы мекемесинин аткаруучу бөлүмүнө жөнөтүлөт, кийики учурларда: 

- так жана толук эмес маалымат берүүдө

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдардарынын ченемдерин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын бузууда; 

- жана башка табылган бузуулардын учурунда. 

37. Финансы мекемесинин лицензиясы кийинки учурларда болушу мүмкүн: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын нормативдүү укуктук актыларынын системадивдүү (бир календардуу жылдын ичинде эки же андан көп жолу болгондо); 

- финансы мекемеси Улуттук банк тарабынан берилген жазма буйруктун же/жана талаптарын системативдүү (эки же андан көп) аткарбоодо; 

- системативдүү (эки же андан көп) туура эмес жана толук эмес маалыматтарды берүүдө;  

- негизги иши боюнча бир жылдан көбүрөөк ишин жүргүзбөсө

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына караштуу болгон учурда. 

Финансы мекемеси лицензиясын алуу чечими башка эскертүү чараларсыз жана санкцияларсыз кабыл алынышы мүмкүн.  

Кыргыз Республикасынын мыйзамына караштуу финансы мекемеси лицензиясын алууда жоюуга алып келет. 

38. Лицензияны алуу учурунда, финансы мекемеси үч күндүн ичинде, Улуттук банктын чечимин алгандан кийин, лицензиянын оригиналын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына тапшырышы керек, а бир айдын ичинде соттук эмес тартипте жоюу процедурасын баштасы керек. 

39. Финансы мекемесинин ликвидациясын милдетин, финансы мекемеси уставы боюнча башкарманын ликвидация боюнча бөлүмүнө, эгер финансы мекемесинин үчүнчү жактардын астында аткарылбаган милдеттенмелери болбосо, жүктөлөт.  

Финансы мекемесинин үчүнү жактардын астында аткарылбаган милдеттенмелери болсо, финансы мекемесинин ликвидатору Улуттук банк тарабынан дайындалат.  

40. Эгерде Финансы мекемеси, 33 пунктунда көрсөтүлгөн Эрежеде талаптарды аткарбаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына караштуу, Кыргыз Республикасынан Улуттук банкы сотко, Финансы мекемесинин мажбурлоо ликвидациясын баштоо талабы менен кайрылууга укуктуу. 

41. Финансы мекемесине, эскертүү чарасы жана санкция чечими кабыл алыныт каралса, протест жасоого кийинки тартипте укуктуу: 

- ыйгарым укуктуу жак менен кабыл алынган чечимге макул болбоодо, Улуттук банктын Төраганын Орун басарына каршылыгын жөнөтүүгө укуктуу; 

- эгерде Улуттук банктын Төраганын Орун басарынын чечимине макул болбоодо, СФУ Улуттук банктын Төрагасына даттанууга укуктуу. 

42. Териштирүү процедура иши жазма түрүндө апелляция арызын алгандан кийин башталат. Апелляция арызы Улуттук банктын жазма буйругун же башка чечимин алгандан кийин 10 күндүн ичинде берилиши керек.  

43. Апелляция арыза кийинкини камтыш керек:  

- Улуттук банк тарабынан жазма буйруктун же санкциянын даттануу чечимин көрсөтүү;  

- даттануу себепке алып келген кырдаалын жана далилин камтыш керек;  

- Улуттук банк тарабынан санкция чечими кабыл алынганы, факт боюнча же юридика боюнча негизинде апеллянттын бардык каршы болуунусу, жана/же мазмунун; 

- апеллянттын колу, апеллянт тарабынан берилген материалдар топтолгонун, жана бул материалдар териштирүү иши боюнча жана шексиздигин жазуу менен чогу жөнөтүлөт.  

44. Апелляция боюнча арыз алгандан кийин Улуттук банктын Төраганын Орун басары (Улуттук банктын структуралык бөлүмүнүн начальнигинин чечимине даттануу болсо), же Улуттук банктын Төрагасы (Улуттук банктын Төраганын Орун басарынын чечимине даттануу болсо) апелляция боюнча караштыруу отурумун датасын аныктайт, апелляция боюнча арызын алгандан кийин 10 күндөн жогору эмес убакытта. Улуттук банктын көзөмөл ыйгарым структуралык бөлүгүнүн кийинки күндөн кем эмес датасынан отурумуна Улуттук банктын Төраганын Орун басарына/ Улуттук банктын Төрагасына апелляция арызынын көчүрмөсүн жана ылайыктуу Улуттук банктын структуралык бөлүмдөрүнө жөнөтөт жана СФУну отурумдун жерин жана убактысы жөнүндө кабарлайт. 

45. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин чечимин Улуттук банктын Башкармасы тарабынан 18.03.2005 - жылдын №5/5 бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашыруучу уюмдардын жана алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосундагы пикир келишпестиктерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» Жобонун негизинде даттануу жүргүзүлөт. 

46. Улуттук банктын көзөмөл бөлүгүнүн ыйгарымдалган структуралык бөлүмүнүн чечимин финансы мекемесине үч жумуш күндүн ичинде кабардандыруу жөнөтөт. 

47. Улуттук банк тарабынан чараларды жана санкцияларды аткаруу сотко чейинки жөнгө салуу тартибин сактоо милдеттүү түрдө болушу керек. 

 

Тиркеме 1 

Алмашуу бюролорунун  

адистештирилген финансылык мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелерине 

 

 

Алмашуу бюролорунун адистештирилген финансы мекемесинин  

мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик отчеттун 

КУРАМЫ  

 

 

  

Бөлүгү 

Аты   

Мезгилдүүлүгү   

Берүү мөөнөтү 

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме    

1   

    

Титулдук барак 

Ай сайын же жылда бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

Бөлүктөргө тиркелет  

2   

    

Финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар   

Жылына бир жолу жана өзгөргөн учурларда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

Бөлүктөргө тиркелет    

3   

    

Айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөргөн учурларда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

Бөлүктөргө тиркелет   

4   

   

Базалык маалымат 

Жылына бир жолу жана өзгөргөн учурларда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

Бөлүктөргө тиркелет  

5   

1-бөлүк.   

Баланстык отчет  

 

А. Активдер  

Б. Милдеттенмелер  

В. Капитал 

Г. Финансы мекемесинин активдеринин жайгаштыруу  

Д.Өлкө белгиси боюнча капиталды тартуу 

Е. Финансы мекемесиниин башка активдерин жана милдеттенмелерин чечмелөө 

Ай сайын 

 

    

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

    

6   

2-бөлүк.   

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

 

А.Пайыздык кирешелер  

Б. Пайыздык чыгашалар  

В. Пайыздык эмес кирешелер  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

    

7   

3-бөлүк.   

Капиталдын түзүмү  

 

А. Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүү  

Б. Финансы мекемесинин акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

  

 

4-бөлүк.  

Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр 

Ай сайын   

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

 

8  

5-бөлүк. 

Нак жана накталай эмес чет өлкө валютасын сатуу жана сатып алуу боюнча отчету 

Күн сайын 

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин  

   

6-бөлүк. 

Экономикалык ченемдердин сакталгандыгы тууралуу маалыматтар  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күндүн аралыгында 

 

 

 

Тиркеме 2 

Алмашуу бюролорунун  

адистештирилген финансылык мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелерине 

 

 

 

  

МЕЗГИЛ-МЕЗГИЛИ МЕНЕН БЕРИЛҮҮЧҮ РЕГУЛЯТИВДИК ОТЧЕТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(берилген күнү

(каттоо, чыгышы) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________ карата абал боюнча ___________________ түзүлгөн   

үн, ай, жыл) (күн, ай, жыл)   

Мезгилдүүлүгү: - ай сайын; - жыл сайын; - корректировка.   

Отчеттун тактыгы тастыкталды: _______ ички текшерүү тарабынан   

_______ корутунду берүүсүз аудит тарабынан    

_______ корутунду берүү менен аудит тарабынан   

Отчет берип жаткан Финансы мекемеси: ___________________________________ _______________________________________________________________________   

(Финансы мекемесинин аталышы ири басма тамгалары менен берүү зарыл)   

   

Финансы мекемесинин тышкы аудитору ____________________________________________   

(корутундунун № жана берилген күнүнө шилтеме)   

«__» ____ 20___ ж. 

Түзгөн: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КОЛ КОЮУ ЖАНА ЫРАСТОО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Биз, төмөндө кол койгондор, бул ____ барактан турган отчеттун Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Биз, ошондой эле бул отчетту текшерип чыккандыгыбызды, отчет банктын отчеттук датага карата абалын так чагылдыра тургандыгын жана жоопкерчилик тарткандыгыбызды билдиребиз.  

  

1. Финансы мекемесинин директорлор Кеңешинин Төрагасы  

  

  

  

  

же Директорлор Кеңешинин Мүчөсү, убактылуу 

  

(колу) (аты-жөнү

  

  

Төраганын ордуна  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башкарманын Төрагасы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(колу) (аты-жөнү

  

  

3. Башкы бухгалтер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(колу) (аты-жөнү

  

  

4. Башкарманын Мүчөсү, отчетту даярдоого жооп берүүчү  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

(колу) (аты-жөнү

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Финансы мекемесинин кызматчысы, ПРО түзүүгө жооп берүүчү 

Кызматы: 

Аткаруучу 

  

Аты жөнү.:  

  

  

колу:  

  

  

  

  

  

телефон: 

  

 

Эскертүү:  

1. Титулдук баракта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:  

- күнү жана чыгыш номери каттоо; 

- күн абалы боюнча ага отчет даярдалган дата (мисалы, 2015-жылдын 20-ноябрындагы карата абал боюнча); 

- отчет түзүү аяктаган күн; 

- мезгилдүүлүгү - "айлык", "жылдык" же "кайра баалоо". Егерде техникалык мүнөздөгү каталар пайда болсо, кайра бааланган отчетту берүүгө жол берилет. Бул учурда өзгөртүүлөр киргизилген отчеттордун гана формалары берилет, мында өзгөртүүлөр маркером менен белгиленет. 

- жүргүзүлгөн аудиттин же текшерүүнүн түрү - бир же эки төмөндөгү саптар көрсөтүлөт: 

а) ички текшерүү - эгерде текшерүү ички аудит же ревизорлор менен жүргүзүлсө

б) корутундусуз аудит - эгерде, сунуш-көрсөтмөлөрдү, келечектеги иш планын бербеген аудит жүргүгзүлсө, бирок операцияларды жүргүзүүнүн жана бухгалтердик эсепке алуунун тууралыгы жөнүндө корутундуну берүү менен чектелет; 

в) корутунду берүү менен аудит - эгерде, операцияларды жүргүзүүнүн жана бухгалтердик эсепке алуунун тууралыгынан тышкары, Финансы мекемесинин ишин жакшыртуу жана/же өркүндөтүү үчүн ага сунуш-көрсөтмөлөрдү жана иш планын бере турган аудит жүргүзүлсө;  

- отчет берип жаткан Финансы мекемесинин аталышы, ал басма тамгалар менен көрсөтүлөт; 

- тышкы аудитору - жылдык отчетту берүүдө толтурулат; 

- Финансы мекемесинин директорлор Кеңешинин Төрагасынын же болбосо директорлор Кеңешинин мүчөсүн алмаштырган мүчөсүнүн, Финансы мекемесинин Башкарманын Төрагасынын, Башкы бухгалтердин, отчетту даярдоо боюнча ишти басымдаган Башкарманын мүчөсүнүн, жана отчетту түзүү жана берүү үчүн жооптуу адамдын күбөлөндүрүүчү кол тамгалары; 

- МРОну түзүү жана берүү үчүн жооптуу Финансы мекемесинин кызматкеринин колу, анын кызмат ордун, аты-жөнүн жана телефон номерин көрсөтүү менен. 

 

 

ФИНАНСЫ МЕКЕМЕСИНИН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

  

Аты-жөнү 

  

Иштеген жери 

  

Кызматы 

  

Телефон 

  

Кол тамгасынын үлгүсү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ФИНАНСЫ МЕКЕМЕСИНИН БАШКАРМАНЫН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

  

Аты-жөнү 

  

Иштеген жери 

  

Кызматы 

  

Телефон 

  

Кол тамгасынын үлгүсү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Эскертүү

1. Финансы мекемесинин директорлор Кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш: 

- аты-жөнү

- иштеген жери; 

- кызматы; 

- жумуш телефонунун номери; 

- кол тамгасынын үлгүсү

2. Финансы мекемесинин Башкарманын мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш: 

- фамилиясы жана аты; 

- иштеген жери; 

- кызматы; 

- жумуш телефонунун номери; 

- кол тамгасынын үлгүсү

  

ФИНАНСЫ МЕКЕМЕСИНИН БАШКА КЫЗМАТТЫК ЖАКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

  

1. Башкы бухгалтеp 

  

  

а) аты-жөнү  

  

  

б) кызматы  

  

  

в) телефону  

  

  

  

г) кол тамгасынын үлгүсү 

  

  

  

2. Ликвиддүүлүктү тескөөгө жооптуу кызмат адамы  

  

а) аты-жөнү 

  

  

б) кызматы  

  

  

в) телефону  

  

  

  

г) кол тамгасынын үлгүсү 

  

  

  

3. Ички аудит кызматынын жетекчиси  

 

а) аты жана фамилиясы ___________________________ 

 

б) кызматы ___________________________ 

 

в) телефон ___________________________ 

 

г) кол тамгасыны үлгүсү ___________________________ 

  

4. Чет өлкө валютасы менен нак жана накталай эмес чет өлкө валютасын сатуп алуу жана сатуу бобюнча операцияларга жооптуу кызмат адамы  

  

а) аты-жөнү 

  

  

б) кызматы  

  

  

в) телефон  

  

  

  

г) кол тамгасынын үлгүсү 

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу колу: ____________________ 

 

 

 

Эскретүү

1. Финансы мекемесинин айрым кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар төмөнкү Финансы мекемсиинн айрым кызмат адамдарынын тизмесин камтыйт: 

1) башкы бухгалтер; 

2) Финансы мекемедеги ликвиддүүлүктү тескөөгө жооптуу кызмат адамы;  

3) Ички аудит кызматынын жетекчиси;  

4) Чет өлкө валютасы менен нак жана накталай эмес чет өлкө валютасын сатуп алуу жана сатуу бобюнча операцияларга жооптуу кызмат адамы. 

2. Ар бир кызмат адамы боюнча төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш: 

- аты-жөнү

- кызматы; 

- жумуш телефонунун номери; 

- кол тамгасынын үлгүсү

3. Финансы мекемесинин айрым кызмат адамдарына анын белгиленген багыттардагы иши үчүн жоопкерчиликти бекитүүсү Финансы мекемесинин Уставына ылайык ыйгарым укуктуу башкаруу органдарынын (Совет Кеңеши, Башкармасы) чечими менен оформить этилиши керек. 

 

 

 

  

БАНК БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Отчет берген Финансы мекемесинин  

толук аты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Адpес: 

  

  

  

  

  

  

  

а) шаар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) көчөсү, үйдүн номери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) почтасынын индекси 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Официалдуу айтылган байланышы: 

 

  

  

  

  

  

а) телефон 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) факс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) телекс 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) электрондук почтасы  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

4. Финансы мекемесинин интернеттеги веб-сайты 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Уставдык (акционердик) капиталдын суммасы:  

  

  

  

а) жарыяланган 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) факттылык төлөнгөн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу колу: ____________________ 

 

 

 

 

Эскертүү

1. Финансы мекемеси жөнүндө базалык маалыматы төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш: 

- отчет берүүчү Финансы мекемесинин толук аталышы Финансы мекемесинин толук расмий аталышы; 

- дареги; 

а) шаары Финансы мекемесинин башкы кеңсе жайгашкан шаардын аталышы; 

б) көчөсү, үйдүн номери - көчөнүн аталышы жана башкы кеңсе имараттын номери; 

в) почта индекси - почта бөлүмүнүн индекси; 

- расмий жарыяланган байланыш: 

а) телефон Финансы мекемесинин расмий телефон номери; 

б) факс - Финансы мекемесинин расмий факс номери; 

в) телекс - Финансы мекемесинин расмий телекстин номери; 

г) электрондук почта - электрондук почтасынын расмий дареги; 

- Финансы мекемесинин Интернеттеги веб-сайты Интернеттеги Финансы мекемесинин расмий веб-сайты; 

- уставдык (акционердик) капиталынын суммасы: 

а) жарыяланган Финансы мекемсинин жарыяланган уставдык капиталдын суммасы; 

б) иш жүзүндө төлөнгөн иш жүзүндө төлөнгөн уставдык капиталынын суммасы. 

 

Тиркеме 3 

Алмашуу бюролорунун  

адистештирилген финансылык мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелерине 

 

 

1.А БӨЛҮГҮ. БАЛАНС ОТЧЕТУ 

 

 

 

 

(миң. сом) 

Статьянын аталышы 

  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

А. Активдер 

  

  

  

1. Акча каражаттары  

  

анын ичинде: 

  

а) улуттук валютада 

  

  

  

б) чет өлкө валютада 

  

  

  

2. Банктардагы корреспонденттик эсептер 

анын ичинде: 

  

а) улуттук валютада 

 

  

  

б) чет өлкө валютада 

  

  

  

3. Баалуу кагаздар  

  

4. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

5. Негизги каражаттар 

  

анын ичинде: 

 

а) жер жана имараттар 

  

  

  

б) бүткөрүлө элек курулуш  

 

  

  

в) башка негизги каражаттар 

  

  

  

6. Консолидацияланбаган компанияларга инвестициялар 

анын ичинде: 

  

а) банктар 

  

  

  

б) башка финансы мекемелер 

 

  

  

в) финансылык эмес мекемелер 

  

  

  

7. Башка активдер 

 

8. Бардыгы болуп активдер 

  

  

  

  

  

Б. Милдеттенме 

  

  

9. Корреспонденттик эсептер 

 

 

10. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар  

  

  

11. Башка милдеттенмелер 

12. Бардыгы болуп милдеттенмелер 

 

В. Капитал 

  

  

13. Акционердик капитал 

  

а) жөнөкөй акциялар 

 

  

б) артыкчылык берилген акциялар  

  

  

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал  

  

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда, анын ичинде: 

  

г1) өткөн жылдардын пайдасы 

 

  

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы  

  

  

  

14. Жалпы капитал 

  

15. Жалпы Милдеттенме жана Капитал 

  

 

Аткаруучу колу: 

____________________ 

 

 

 

Эскертүү

1. "А. Активдер" бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат чагылдырылат. 

"Акча каражаттары" деп аталган 1-статьяда акча каражаттарынын суммасы, анын ичинде жүгүртүү кассадагы банкноттор жана монеталар, жолдогу банкноттор жана монеталар, сактык кассаларындагы банкноттор жана монеталар, банкоматтардагы валюталардын түрлөрү: сомдор, КМШ жана Балтия өлкөлөрүнүн валютасы, ОЭСР өлкөлөрүнүн валютасы жана башка валюталар боюнча банкноттор жана монеталар чагылдырылат. 

"Корреспонденттик эсептер башка банктардагы" деп аталган 2-статьяда банктардагы корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат, мында маалыматтар ар бир банк боюнча ачылып берилүүгө тийиш. Калдыгы валюталар боюнча: сом жана чет өлкөлүк валюта боюнча көрсөтүлөт. 

"Баалуу кагаздар" деп аталган 3-статьяда Финансы мекемесине таандык соодалык баалуу кагаздардын, сатуу үчүн каралган баалуу кагаздардын жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздардын портфели - баалуу кагаздардын баланстык наркы көрсөтүлөт:  

"РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар" деп аталган 4-статьяда Финансы мекемеси белгилүү бир мезгил ичинде жана белгилүү бир баадагы милдеттенмеси менен сатып алынган баалуу кагаздар киргизилет. 

"Негизги каражаттар" деп аталган 5-статьяда Финансы мекемесинин ээлигинде же пайдалануусунда турган жердин жана/же жер үлүшүнүн, имараттардын жана башка курулмалардын баасы, эмерек жана жабдуулар, анын ичинде автоунаа, ошондой эле, курулушта келип чыккан материалдардын, иштердин жана башка капиталдаштырылган чыгашалардын баасы, ижарага алынган менчикке юолгон капиталдык салымдар киргизилет. Материалдык эмес активдер бул статьяга кошулбайт. Негизги каражаттарды жер жана имараттар; бүтө элек имараттар жана башка негизги каражаттар аттуу топтор боюнча көрсөтүүгө зарыл. 

"Консолидацияланбаган компанияларга инвестициялар" деп аталган 6-статьяда консолидацияланбаган компанияларга капиталдык инвестициялардын суммасы көрсөтүлөт. 

"Башка активдер" деп аталган 7-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн баланстык активдердин наркы чагылдырылат. 

"Бардыгы болуп активдер" деп аталган 8-статьяда 1-7 статьялардын суммасы көрсөтүлөт. 

 

2. "Б. Милдеттенмелер" бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат чагылдырылат. 

"Корреспонденттик эсептер" деп аталган 9-статьяда суммасы чагылдырылат эсептердеги акча каражаттардын банк-корреспонденттердин СФУ. 

"РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар" деп аталган 10-статьяда келечекте жана белгилүү бир баада кайтарым сатып алуу жөнүндө клишим боюнча Финансы мекемелер менен сатылган баалуу кагаздардын наркы көрсөтүлөт. 

"Башка милдеттенмелер" деп аталган 11-статьяда жогоруда көрсөтүлбөгөн башка милдеттенмелер чагылдырылат. 

"Бардыгы болуп милдеттенмелер" деп аталган 12-статьяда 9-11 статьяладрдын суммасы көрсөтүлөт. 

 

3. "В. Капитал" бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат чагылдырылат. 

"Акционердик капитал" деп аталган 13-статьяда акционердик капиталдын мааниси көрсөтүлөт: 

а) жөнөкөй акциялар - Финансы мекемесинин жөнөкөй акциялардын жалпы суммасы көрсөтүлөт; 

б) артыкчылык берилген акциялар - Финансы мекемесинин артыкчылык берилген акциялардын жалпы суммасы көрсөтүлөт; 

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал - акциялардын номиналдык наркынан тышкары акционерлер киргизилген акча каражаттардын суммасы, ошондой эле Улуттук банктын минималдуу өлчөмү боюнча капиталынын (өздүк каражаттарынын) талаптарын аткаруу үчүн уюштуруучулар/акционерлер киргизилген кошумча капитал көрсөтүлөт;  

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда Финансы мекемесинин бөлүштүрүлбөгөн пайданы суммасы чагылдырылат; 

г1) өткөн жылдардын пайдасы - акционерлердин каражаттарын бөлүштүргөндөн кийин жана Финансы мекемелердин болочок керектөөлөрү үчүн резервдерге которулгандан кийин өткөн жылдардын пайдасы чагылдырылат; 

г2) өтүп жаткан жылдын пайдасы - үстүбүздөгү жылдын пайдасы чагылдырылат. 

"Бардыгы болуп капитал" деп аталган 14-статьяда 13-статьянын суммасы көрсөтүлөт. 

"Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал" деп аталган 15-статьяда 12-13-статьялардын суммасы көрсөтүлөт. 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик отчет 

«___» ______ 20___ ж. 

 

 

Г. Финансы мекемесинин активдеринин жайгалышы 

(миң. сом) 

Баланстын статьялары 

Кыргыз Республикасы 

Казахстан 

Россия 

СНГ башка мамлекет. 

ОЭСР 

мамлекеттер 

Оффшорные зоналары 

Башкалар 

Бардыгы 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

 

 

1. Акча каражаттары 

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка банктардагы корреспонденттик эесептер 

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалу кагаздардын портфели 

  

  

  

  

  

  

  

4. Кыска мөөнөттүү жайгаштыруулар 

  

  

  

  

  

  

  

5. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар  

  

  

  

  

  

  

  

6. Негизги каражаттар 

  

  

  

  

  

  

  

7. Консолидацияланбаган компанияларга инвестициялар  

  

  

  

  

  

  

  

8. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп активдер 

 

Аткаруучу колу: ____________________ 

 

 

Эскертүү

“Г. Финансы мекемесинин активдеринин жайгалышы” бөлүкчөсүндө Фмнансы мекемесинин активдеринин географиялык жайгалышы көрсөтүлөт. Активдин анык колдонуу жерине жараша өлкө боюнча бөлүштүрүү аткарылат.  

 

 

 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик отчет 

«_» __ 20___ ж. 

Д. Өлкө белгиси боюнча капиталды тартуу 

(миң сом) 

 

(тыс. сом) 

Баланстын статьясы 

Кыргыз Республикасы 

Казахстан 

Россия 

СНГ башка мамлекет. 

ОЭСР 

мамлекеттер 

Оффшордук зоналары 

Башкалар 

Бардыгы 

Капитал 

  

  

  

  

  

  

  

  

Акционердик капитал 

  

а) жөнөкөй акциялар 

  

  

  

  

  

  

  

б) артыкчылык берилген акциялар  

  

  

  

  

  

  

  

в) акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталды кошо алганда, номиналдан үстөк салынган капитал  

  

  

  

  

  

  

  

г) бөлүштүрүлбөгөн пайда 

  

  

  

  

  

  

  

 

Аткаруучу колу: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү

1.« Өлкө белгиси боюнча капиталды тартуу» бөлүкчөдө Финансы мекемесинин акционердик капиталын өлкөлөр боюнча бөлүү менен тартуу жөнүндө маалымат берилет. Өлкөлөр боюнча бөлүү Финансы мекемесинин акционеринин тигил же бул өлкөгө таандык экендигине жараша жүргүзүлөт. Чогуу алгандагы акционердик капиталдын суммасы "Баланстык отчет" деп аталган 1-бөлүктүн 15-статьясындагы маалыматтарга дал келүүгө тийиш. Мында г) "бөлүштүрүлбөгөн пайда" статьясы өзүндө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 

- каражаттардын бөлүгүн акционерлерге бөлүштүргөндөн кийин жана Финансы мекемесинин келечектеги керектөөлөрү үчүн камга которгондон кийин Финансы мекемесинде калган өткөн жылдардын пайдасы;  

- учурдагы жылдын пайдасы;  

- Финансы мекемесинде келечекте жагдайлар үчүн, пайданы бөлүштүрүүнүн эсебинен келишилген Финансы мекемесиннин келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар.  

2. Бардык суммалар миң сом менен көрсөтүлүүгө тийиш. 

 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

 

регулятивдик отчет 

«_» _ 20___ ж. 

  

  

(миң. сом) 

Е. Финансы мекемсинин башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө  

  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

1. Башка активдер  

  

а) алууга кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

б) төлөнүп берилген алдын ала төлөө  

  

  

  

в) аныкталбаган дебитордук суммалар  

  

  

  

г) баалуу металлдар 

  

  

  

д) башка активдер 

  

  

  

2. Башка милдеттенме 

  

а) төлөөгө кошуп эсептелинген пайыздар  

  

  

  

б) төлөгө салыктар  

  

  

  

в) аныкталбаган кредитордук карыз  

  

  

  

г) төлөөгө каралган дивиденддер  

  

  

  

д) башка милдеттенмелер  

  

  

  

 

Аткаруучу колу:____________________ 

 

Эскертүү

“Е. Финансы мекемсинин башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалматтар көрсөтүлөт.  

1. "Башка активдер" деп аталган 1-статьяда банктын баланстык отчеттун тиешелүү статьясында камтылуучу активдерин чечмелөөнү көрсөтөт:  

а) алууга карата чегерилген пайыздар алууга карата чегерилген пайыздардын суммасы чагылдырылат;  

б) төлөнгөн алдын-ала төлөм келишим шарттарына ылайык, башка тараптарга банк тарабынан төлөнгөн төлөмдөрдүн суммасы көрсөтүлөт;  

в) аныкталбаган дебитордук суммалар аныктоого чейинки акча каражаттарынын суммасы көрсөтүлөт.  

г) баалуу металлдар Финансы мекемесинин карамагында турган баалуу металлдардын наркы көрсөтүлөт;  

д) жана башка активдер Финансы мекемесинин жогоруда көрсөтүлбөгөн башка активдеринин суммасы көрсөтүлөт.  

Бул статья "Баланстык отчет" деп аталган I бөлүгүнүн А бөлүкчөсүнүн 8-статьясына барабар болууга тийиш.  

2. “Башка милдеттенмелер" деп аталган 2-статьяда баланстык отчеттун тиешелүү статьясында камтылуучу милдеттенмелерин чечмелөө көрсөтүлөт:  

а) төлөөгө карата чегерилген пайыздар - төлөөгө карата чегерилген пайыздардын суммасы көрсөтүлөт;  

б) төлөөгө карата салыктар Финансы мекемесинин бюджетке чегерүүгө тийиш болгон милдеттенмелеринин суммасы көрсөтүлөт;  

в) такталбаган кредитордук карыз тактоого чейинки акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт;  

г) төлөөгө карата дивиденддер акционерлерге төлөөгө таандык болгон акча каражаттардын суммасы көрсөтүлөт;  

д) жана башка милдеттенмелер жогоруда көрсөтүлбөгөн жана башка милдеттенмелер чагылдырылат.  

3. Бул статья "Баланстык отчет" деп аталган 1-бөлүктүн А бөлүкчөсүнүн 13-статьясына барабар болууга тийиш.  

 

 

 

Тиркеме 4 

Алмашуу бюролорунун  

адистештирилген финансылык мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелерине 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

 

регулятивдик отчет 

 

«___» _____ 2015 ж. 

 

 

 

 

2-БӨЛҮК. ТҮШКӨН ПАЙДАЛАР ЖАНА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ  

 

 

 

 

 

(миң. сом) 

А. Пайыздык кирешелер  

  

азыркы период 

жылдын башынан 

1. Соодалык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

  

2. Сатуу үчүн жарактуу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

 

  

  

3. Төлөөгө чейин кармалып турган баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

  

4. РЕПО-келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер  

  

  

  

5. Башка пайыздык кирешелер  

 

  

  

6. Бардыгы болуп пайыздык кирешелер 

  

  

  

  

  

Б. Пайыздык чыгашалар  

  

  

  

7. РЕПО-келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча пайыздык чыгашалар  

  

  

  

8. Башка пайыздык чыгашалар 

 

  

  

9. Жалпы пайыздык чыгашалар 

  

 

  

  

  

В. Пайыздык эмес кирешелер  

  

  

10. Баалуу кагаздар менен операциялардан кирешелер 

 

  

  

11. Чет өлкө валютасы менен операциялардан кирешелер  

  

  

  

12. Акцияларга жана пайларга салуулардан кирешелер/дивиденддер  

  

  

13. Башка пайыздык эмес кирешелер 

  

  

  

14. Бардыгы пайыздык кирешелер 

  

  

  

  

  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар 

  

  

15. Баалуу кагаздар менен операциялардан чыгашалар 

  

  

16. Чет өлкө валютасы менен операциялардан чыгашалар  

  

  

  

17. Башка пайыздык эмес чыгашалар  

 

  

  

18. Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар  

  

  

  

  

  

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар  

  

  

  

19. Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар, анын ичинде:   

  

а) эмгек акы жана сый акылар    

 

  

  

б) башка компенсациялар жана субсидиялар (башка төлөп берүүлөр)    

  

  

  

в) Социалдык фондго төлөөлөр 

 

  

  

20. Финансы мекемесинин Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар    

  

  

  

21. Менчиктен салыктарды кошо алганда, негизги каражаттарга башка чыгашалар, анын ичинде:   

 

а) ижара төлөмү    

  

  

  

б) коммуналдык кызматтар менчикке салык 

  

  

  

в) амортизацияга кеткен чыгашалар   

  

  

  

22. Салыктар жана камсыздандыруу  

 

  

  

23. Башка операциялар жана административдик чыгашалар  

  

  

  

24. Баардыгы болуп, башка операциялар жана административдик чыгашалар 

 

25. Таза операциялык киреше (чыгаша)  

  

26. Пайда салыгы  

 

  

  

27. Таза пайда (чыгым)  

  

 

 

 

 

Аткаруучу колу: ____________________ 

 

 

 

 

В статье 5 «Прочие процентные доходы» показываются процентные или другие подобные доходы, не перечисленные выше. 

В статье 6 «Всего процентные доходы» указывается сумма статей с 1 по 5. 

 

 

 

Эскертүү

1. “А. Пайыздык кирешелер” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат көрсөтүлөт.  

"Соодалык баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 1-статьяда Финансы мекемеси тарабынан соодалык баалуу кагаздар боюнча алынган пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.  

"Сатууга жарактуу болгон баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 2-статьяда Финансы мекемеси тарабынан сатууга жарактуу болгон баалуу кагаздар боюнча алынган пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.  

өлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 3-статьяда Финансы мекемеси тарабынан төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча алынган пайыздык кирешелер көрсөтүлөт.  

"РЕПО келишимдери боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар боюнча пайыздык кирешелер" деп аталган 4-статьяда Финансы мекемесинин кайтарым РЕПО келишимдери боюнча пайыздык кирешелери көрсөтүлөт.  

"Башка пайыздык кирешелер" деп аталган 5-статьяда жогоруда эсептелинбеген, пайыздык же ушуга окшогон кирешелер чагылдырылат.  

"Бардыгы болуп пайыздык кирешелер" деп аталган 6-статьяда 1-статьядан тартып 5-статьяга чейинки статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

2. “Б. Пайыздык чыгашалар” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат көрсөтүлөт.  

"РЕПО келишимдери боюнча сатылган баалуу кагаздар боюнча пайыздык чыгашалар" деп аталган 7-статьяда Финансы мекемесинин РЕПО келишимдери боюнча чыгашалары көрсөтүлөт.  

"Башка пайыздык чыгашалар" деп аталган 8-статьяда жогоруда саналбаган пайыздык чыгашалар көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп пайыздык чыгашалар" деп аталган 9-статьяда 7-статьядан тартып 8-статьяга чейинки статьялардын суммасы чагылдырылат.  

3. “В. Пайыздык эмес кирешелер” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат көрсөтүлөт.  

Бул бөлүкчөдө бухгалтердик баланстын тиешелүү эсептериндеги кредиттик калдыктар көрсөтүлөт.  

"Баалуу кагаздар менен операциялардан кирешелер" деп аталган 10-статьяда Финансы мекемеси тарабынан карыздык жана капиталдык сооджалык баалуу кагаздар, сатууга жарактуу болгон карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар жана төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар менен операциялардан алынган кирешелер көрсөтүлөт.  

"Чет өлкө валюталары менен операциялардан кирешелер" деп аталган 11-статьяда Финансы мекемеси тарабынан чет өлкө валютасы менен операциялардан алынган кирешелери көрсөтүлөт.  

“Акцияларга жана пайларга салымдардан кирешелер/дивиденддер" деп аталган 12-статьяда Финансы мекемеси тарабынан акцияларга жана пайларга салуудан дивиденддер түрүндө (капиталга катышуунун натыйжасы катары) алынган кирешелер чагылдырылган.  

"Башка пайыздык эмес кирешелер" деп аталган 13-статьяда жогоруда эсептелинбеген киреше, ошондой эле чет өлкө валютасын кайра баалоодон түшкөн киреше көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп башка пайыздык эмес кирешелер" деп аталган 14-статьяда 11-статьядан тартып 13-статьяга чейинки статьялардын суммасы көрсөтүлөт.  

4. “Г. Пайыздык эмес чыгашалар” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат көрсөтүлөт.  

Бул бөлүкчөдө бухгалтердик баланстын тиешелүү эсептериндеги дебеттик калдыктары көрсөтүлөт.  

"Баалуу кагаздар менен операциялардан чыгымдар" деп аталган 15-статьяда Финансы мекемеси тарабынан карыздык жана капиталдык соодалык баалуу кагаздар, сатууга жарактуу болгон карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар жана төлөөгө чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар менен операциялар боюнча кетирилген чыгымдары көрсөтүлөт.  

"Чет өлкө валюталары менен операциялардан чыгым тартуулар" деп аталган 16-статьяда Финансы мекемесинин чет өлкө валюталары менен операциялар боюнча тарткан чыгымдары көрсөтүлөт.  

"Башка пайыздык эмес чыгашалар" деп аталган 17-статьяда жогоруда келтирилбеген, чет өлкө валютасын кайра баалоодон тарткан чыгымды кошо алганда пайыздык эмес чыгашалар чагылдырылат.  

"Бардыгы болуп пайыздык эмес чыгашалар" деп аталган 18-статьяда 15-статьядан тартып 17-статьяга чейинки статьялардын суммалары көрсөтүлөт.  

5. “Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат көрсөтүлөт. 

"Персоналды күтүүгө карата сарптоолор" деп аталган 19-статьяда Финансы мекемесинин кызматкерлеринин эмгек акысына, сыйакыларга жана башка ушул сыяктуу төлөмдөргө байланыштуу (Финансы мекемесинин кеңешинин мүчөлөрүнө төлөмдөрдөн тышкары) төмөнкүдөй сарптоолор көрсөтүлөт:  

а) эмгек акы жана сыйакылар;  

б) башка компенсациялар жана субсидиялар (башка төлөөлөр);  

в) Социалдык фондго төлөмдөр.  

"Финансы мекемесинин кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар" деп аталган 20-статьяда Финансы мекемесинин Башкармасынын/Кеңешинин мүчөлөрүнө төлөнүүчү төлөмдөр жана гонорарлар көрсөтүлөт.  

"Менчикке салыкты кошо алганда, негизги каражаттарга карата башка чыгашалар" деп аталган 21-статьяда амортизацияларга чегерүүлөрдү жана менчикке салыктар боюнча сарптоолорду кошо алганда, Финансы мекемесинин имаратына жана курулмаларына, эмеректерине, транспортуна, жабдууларына, компьютерлерине, программалык камсыздоолоруна жана материалдык эмес активдерине чыгашалар көрсөтүлөт:  

а) ижара төлөмү;  

б) коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр жана менчикке карата салык;  

в) амортизацияга чыгашалар.  

"Салыктар жана камсыздандыруулар" деп аталган 22-статьяда келип түшкөн пайдаларга салыкты жана менчикке салыктарды эске албаганда, камсыздандыруулар, салыктар менен байланыштуу чыгашалар көрсөтүлөт.  

"Башка операциялык жана административдик чыгашалар" деп аталган 23-статьяда күтүлбөгөн кирешелерди жана чыгашаларды кошо алганда, жогоруда көрсөтүлбөгөн бардык операциялык жана административдик чыгашалар көрсөтүлөт.  

"Бардыгы болуп операциялык жана административдик чыгашалар" деп аталган 24-статьяда 19-статьядан тартып 23-статьяга чейинки статьялардын суммасы чагылдырылат.  

"Таза операциялык киреше (чыгым)" деп аталган 25-статьяда Финансы мекемеси тарабынан алынган таза операциялык киреше (чыгым) (6- жана 14-статьялардын суммасы менен 9-, 18- жана 24-статьялардын суммасынын ортосундагы айырма) көрсөтүлөт.  

"Пайдага салык" деп аталган 26-статьяда Финансы мекемесинин пайда салыгы боюнча чыгашалары көрсөтүлөт.  

"Таза пайда (чыгым)" деп аталган 27-статьяда Финансы мекемесинин таза пайдасы (чыгымы) - 25-статья минус 26-статья көрсөтүлөт.  

 

Тиркеме 5 

Алмашуу бюролорунун  

адистештирилген финансылык мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелерине 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

 

регулятивдик отчет 

 

 

«___» _____ 2015 ж. 

БӨЛҮК 3. А. КАПИТАЛДЫН ТҮЗҮМҮ 

 

 

 

 

(миң. сом) 

1. Жыйынтыгында, өткөн календардык жылдын отчетунда чагылдырылган капитал    

  

 

2. Өткөн жылдын отчетунда көрсөтүлбөгөн капиталдын эсептерин корректировкалоо    

  

  

3. Корректировакаларды эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата капитал    

 

4. Жыл башынан бери алынган пайда (чыгым)   

  

5. Өтүп жаткан жылдагы номиналдан үстөк төлөнгөн капитал (нетто)   

  

6. . Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери    

  

7. Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери    

  

8. Өтүп жаткан жылдагы капиталды башка корректировкалоо (нетто)   

 

  

9. Жыйынтыгында отчеттук мезгилдин акырына карата капитал  

  

 

 

 

 

 

 

Б. ФИНАНСЫ МЕКЕМЕСИНИН АКЦИЯЛАРЫ ЖАНА БАШКА БААЛУУ КАГАЗДАРЫ ТУУРАЛУУ СПРАВКАЛУУ МААЛЫМАТ  

 

 

 

(миң. сом) 

Баланстын статьялары 

Жергиликтүү капитал  

Чет өлкө капитал 

1. Жарыяланган уставдык капитал   

  

  

2. Төлөнгөн уставдык капитал, жалпы 

анын ичинде: 

  

  

а) жөнөкөй акциялар 

  

  

б) артыкчылык берилген акциялар 

  

  

3. Төлөнгөн уставдык капиталдагы мамлекеттин үлүшү  

  

  

 

 

 

 

 

 

БӨЛҮК 4. БӨЛҮШТҮРҮЛБӨГӨН КИРЕШЕДЕГИ ӨЗГӨРҮҮЛӨР 

 

 

 

  

(миң. сом) 

1. Бөлүштүрүлбөгөн киреше, мурунку жылда көрсөтүлгөн 

  

  

2. Бөлүштүрүлбөгөн кирешенин корректировкалары, мурунку жылдын аягында көрсөтүлбөгөн 

  

3. Бөлүштүрүлбөгөн киреше мурунку жылдын аягында корректировкалар менен 

  

4. Киреше (жоготуу) жылдын башынан  

 

  

5. Минус менен: акчалай дивиденддер, жөнөкөй акциялар менен жарыяланган 

  

  

6. Минус менен: акчалай дивиденддер, привелигированные акциялар менен жарыяланган 

  

7. Минус менен: дивиденддер СФУнун акцияларында, жөнөкөй акциялар менен жарыяланган 

  

  

8. Минус менен: дивиденддер СФУнун акцияларында, привилегированный акциялар менен жарыяланган  

  

9. Башка корректировкалар бөлүштүрүлбөгөн киреше, бул жылда, (нетто) 

  

  

10. Бөлүштүрүлбөгөн кирешенин бардыгы отчеттук жылдын аягында 

  

 

 

 

Аткаруучу колу: ____________________ 

 

 

 

 

 

Эскертүү

1. “А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалыматтар көрсөтүлөт. 

Капитал өзүндө жөнөкөй жана артыкчылык берилген акцияларды, бөлүштүрүлбөгөн пайданы жана капиталдык камдарды камтыйт. Бул отчетто чогуу алгандагы капиталдын суммасы баланстык отчеттун 33-статьясында көрсөтүлгөн чогуу алгандагы капиталдын суммасына барабар болууга тийиш. Бул таблицадагы 1, 3 жана 9-саптарды кошпогондо, бардык суммалар жыл башынан берки таза суммардык өзгөрүүлөр катары көрсөтүлүүгө тийиш. Бул бөлүктө суммалар оң жана терс мааниде болушу мүмкүн.. Бардык суммалар миң сом менен берилүүгө тийиш.   

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн, жыйынтыгында капитал" деп аталган 1-статьяда алгач жыл башына карата баланстык отчетто көрсөтүлгөн, капиталдын оңдоолор киргизилгенге чейинки суммасы чагылдырылат. Учурдагы жылдын 1-январында же андан кийинчерээк өз ишин баштаган Финансы мекемеси үчүн бул статьяда нөлдүк маани көрсөтүлөт, ал эми баштапкы капитал 2-статьяда чагылдырылат.   

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлбөгөн, капиталдын эсептерин корректировкалоо" деп аталган 2-статьяда жыл башында маалыматтардын өзгөрүшүнө алып келген, капиталдын эсептериндеги калдыктарга киргизилген бардык өзгөртүүлөрдүн суммасы чагылдырылат. Бул сапта эгерде эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбесе, нөл көрсөтүлүүсү зарыл.   

"Корректировкалоолорду эске алуу менен өткөн жылдын акырына карата капитал" деп аталган 3-статьяда 1 жана 2-статьялардын суммасы берилет. Эгерде эч кандай оңдоолор киргизилбесе, анда 3-статьянын мааниси 1-статьянын маанисине барабар болууга тийиш.   

"Жыл башынан берки пайда (чыгым)" деп аталган 4-статьяда жыл башынан берки таза пайда (чыгым) көрсөтүлөт. Бул статьянын мааниси Алынган пайда жана тарткан чыгымдар жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн пайдаларга (чыгымдарга) ылайык келүүгө тийиш.   

"Ушул жылы номиналдан ашык төлөнгөн капитал" (нетто) деп аталган 5-статьяда акционерлер тарабынан номиналга ашыкча салынган акча каражаттарынын суммасы чагылдырылат.   

"Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери" деп аталган 6-статьяда отчеттук күнгө карата төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, учурдагы жыл ичинде жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери чагылдырылат.   

"Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча билдирилген акча дивиденддери" деп аталган 7-статьяда кийинки отчеттук мезгилде төлөнө турган дивиденддерди кошо алганда, учурдагы жыл ичинде төлөө мөөнөтү чектелүү болгон сыяктуу эле, мөөнөтсүз болгон артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери көрсөтүлөт.   

"Учурдагы жылда капиталдын жана башка корректировкалары (нетто)" деп аталган 8-статьяда жогоруда эсептелинбеген, бирок капиталга таасир этүүчү башка статьялар боюнча корректировкалоолордун таза суммасы, ошондой эле уставдык капиталды көбөйтүү үчүн салынган акча каражаттардын суммасы жана негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча камдардын которулган бөлүгү көрсөтүлөт.   

"Отчеттук мезгилдин акырына карата капиталдын жыйынтыгы" деп аталган 9-статьяда 3-статьядан тартып 8-статьяга чейинки саптардын суммасы көрсөтүлөт. Бул сумма отчеттук мезгилдин акырына карата баланстык отчетто көрсөтүлгөн капиталдын суммасына барабар болууга тийиш.   

2. “Б. Финансы мекемесинин акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу справкалуу маалымат” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат көрсөтүлөт. Маалыматтар Финансы мекемесинин капиталынын чыккан өлкөсүнө жараша "жергиликтүү капитал" жана "чет өлкө капиталына" бөлүштүрүү менен келтирилет.   

"Жарыяланган уставдык капитал" деп аталган 1-статьяда Финансы мекемесинин уюштуруу документтеринде көрсөтүлгөн уставдык капитал көрсөтүлөт.   

өлөнгөн уставдык капитал" деп аталган 2-статьяда 1-бөлүктүн В. "Капитал" деп аталган бөлүкчөсүнүн 13-статьясынын а) жана б) пунктчаларындагы жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялар чагылдырылат.   

"Мамлекеттин төлөнгөн уставдык капиталдагы үлүшү" деп аталган 3-статьяда Финансы мекемесинин төлөнгөн уставдык капиталында мамлекетке таандык болгон акциялардын бөлүгү көрсөтүлөт, эгерде болгон болсо. Буга 51% ашык акцияларына мамлекеттин катышуусу менен мамлекеттик мекемелердин жана юридикалык жактардын ациялары да кирет.   

Бардык суммалар миң сом менен көрсөтүлүүгө тийиш.   

3. “Бөлүштүрүлбөгөн пайдалардагы өзгөртүүлөр”  4-бөлүктө төмөнкү маалымат көрсөтүлөт. 

Эгерде отчеттук мезгилде бул отчеттун кайсы бир статьясы боюнча эч кандай өзгөрүүлөр болбосо, мындай статья боюнча нөлдүк маани көрсөтүлөт. Бардык суммалар миң сом менен көрсөтүлүүгө тийиш.   

"Өткөн жыл үчүн отчетто көрсөтүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 1-статьяда Баланстык отчетто жана Алынган пайда жана тарткан чыгымдар жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн, Финансы мекемесинин алгач бөлүштүрүлбөгөн пайдалары чагылдырылат. Өз ишин учурдагы жылдын 1-январында же андан кечирээк баштаган Финансы мекемеси үчүн бул статьяда нөлдүк маани көрсөтүлөт.   

"Өткөн жылдын акырына карата көрсөтүлбөгөн, бөлүштүрүлбөгөн пайданы корректировкалоо" деп аталган 2-статьяда алгач өткөн жыл үчүн баланс отчетунда бөлүштүрүлбөгөн пайдалардын алгач көрсөтүлгөн санариптерине карата жасалган бардык корректировкалоолордун таза суммасы көрсөтүлөт.   

"Корректировкаларды эске алуу менен, өткөн жылдын акырына карата бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 3-статьяда бул бөлүктүн 1 жана 2-саптарындагы суммасы көрсөтүлөт. Эгерде, эч кандай корректировкалар киргизилбесе, анда бул статьянын мааниси 1-статьясынын маанисине барабар болууга тийиш.   

"Жыл башынан берки пайда (чыгым) " деп аталган 4-статьяда пайда жана чыгым тартуулар жөнүндө отчетто көрсөтүлгөн, учурдагы мезгил үчүн таза пайда (чыгым) чагылдырылат.   

"Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган, акчалай дивиденддер" деп аталган 5-статьяда отчеттук күнгө карата төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, өтүп жаткан жыл ичинде жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган бардык акча дивиденддери көрсөтүлөт.   

"Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акча дивиденддери" деп аталган 6-статьяда отчеттук күнгө карата төлөнбөгөн дивиденддерди кошо алганда, учурдагы жыл ичинде төлөө мөөнөтү чектелген сыяктуу эле, мөөнөтсүз артыкчылыктуу акциялар боюнча жарыяланган бардык акчалай дивиденддер көрсөтүлөт.   

"Минуска чыгаруу менен: жөнөкөй акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндө дивиденддер" деп аталган 7-статьяда отчеттук күнгө карата капиталда таанылбаган акцияларды кошо алганда, учурдагы жыл ичинде акциялар түрүндө жарыяланган дивиденддер чагылдырылат.   

"Минуска чыгаруу менен: артыкчылык берилген акциялар боюнча жарыяланган акциялар түрүндөгү дивидендер" деп аталган 8-статьяда отчеттук күнгө карата капиталда таанылбаган дивиденддерди кошо алганда, төлөө мөөнөтү чектелүү сыяктуу эле, мөөнөтсүз артыкчылык берилген акциялар боюнча, акциялар түрүндө учурдагы жылдын ичинде жарыяланган дивиденддер көрсөтүлөт.   

"Учурдагы жылда бөлүштүрүлбөгөн пайдага жана башка корректировкалар, нетто" деп аталган 9-статьяда учурдагы жылда бөлүштүрүлбөгөн пайдага таасир этүүчү кайсы болбосун башка өзгөрүүлөрдүн нетто-балансы.   

"Отчеттук мезгилдин акырына карата, жыйынтыгында бөлүштүрүлбөгөн пайда" деп аталган 10-статьяда бул таблицада 3-саптан тартып 9-сапка чейинки саптардын суммасын билдирет. Бул сумма отчеттук мезгилдин баланстык отчетундагы бөлүштүрүлбөгөн пайданын суммасына ылайык келүүгө тийиш.   

 

 

Тиркеме 6 

Алмашуу бюролорунун  

адистештирилген финансылык мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелерине 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

 

регулятивдик отчет 

 

«___» _____ 2015 ж. 

 

 

 

БӨЛҮК 5. НАК ЖАНА НАКТАЛАЙ ЭМЕС ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫН САТЫП АЛУУ ЖАНА САТУУ ОТЧЁТУ 

 

Бөлүкчө А. НАК ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫН САТЫП АЛУУ ЖАНА САТУУ БОЮНЧА ОТЧЕТ 

 

Валютанын коду  

Күндүн башталышына карата калдык  

Сатып алуунун курсу (сом/чет. валюта) 

Сатып алуунун көлөмү  

анын ичинде: коммерциялык банктардан сатып алуу 

анын ичинде: Кыргыз Республикасынын жарандары болбологн жактардан сатып алуу 

Башка агылып келүүлөр 

Башка агылып келүүлөрбоюнча түшүндүрмөлөр 

Сатуунун курсу (сом/чет. валюта) 

Сатуу көлөмү 

анын ичинде: коммерциялык банктарга сатуу 

Анын ичинде: Кыргыз Республикасынын жарандары болбологн жактарга сатуу 

Башка агылып чыгуулар 

Башка агылып чыгуулар бюнча түшүндүрмөлөр 

 

Күндүн аягына калдык 

№ 1 справочниги 

  

  

 

  

  

  

№2 справочниги 

  

 

  

  

  

№3 справочниги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Эскертүү

"Накталай чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу боюнча отчет” бөлүкчөсүндө төмөнкү маалымат чагылдырылат.  

"Валютанын Коду" тилкесинде валютанын цифралык коду, аталышы көрсөтүлөт.  

үндүн башталышына карата калдык" тилкесинде күндүн башталышына карата нак чет өлкө валютасынын калдыгынын.жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

"Сатып алуунун көлөмү" тилкесинде сатып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

"Сатып алуунун курсу (сом/ин.валюта)" тилкесинде сатылып алынган нак чет өлкө валюталарынын орточо салмактанып алынган курсу көрсөтүлөт.  

"анын ичинде коммерциялык банктардан сатып алуу" тилкесинде коммерциялык банктардан сатып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары болбогон жактардан сатып алуу" тилкесинде Кыргыз Республикасынын жарандары болбогон жактардан сатып алынган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“Башка агылып келүүлөр" тилкесинде негизги статьялардын тизмегине кирбеген нак чет өлкө валютасы боюнча операциялардан келип түшкөн жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"Сатуу көлөмү" тилкесинде сомго сатылган нак чет өлкө валюталардын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

"Сатуунун курсу (сом/ин.валюта)" тилкесинде сатылган нак чет өлкө валюталарынын орточо салмактанып алынган курсу көрсөтүлөт.  

"анын ичинде коммерциялык банктарга сатылган" тилкесинде коммерциялык банктарга сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

“анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары болбогон жактарга сатуу" тилкесинде Кыргыз Республикасынын жарандары болбогон жактарга сатылган нак чет өлкө валютасынын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"Башка агылып чыгуулар" тилкесинде негизги статьялардын тизмегине кирбеген нак чет өлкө валютасы боюнча операциялардан келип чыккан чыгашалардын жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

үндүн акырына карата калдык" тилкесинде күндүн акырындагы нак чет өлкө валютасынын калдыгынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

 

Текшерүү

Сатуу курсу сатып алуу курсунан кем болушу керек.  

24.06.15ж. болгон баштапкы баланс 23.06.15 ж. Бүтүрүүчү баланска барабар болушу керек. 

"Сатып алуунун көлөмү" "анын ичинде коммерциялык банктардан сатып алуу" же "анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары болбогон жактардан сатып алуу" тилкесине карагандан ар биринен көп болушу керек. 

"Сатып алуунун көлөмү" "анын ичинде коммерциялык банктардан сатып алуу" жана "анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары болбогон жактардан сатып алуу" тилкесине карагандан көп болушу керек.  

Бардык позициясынын толтурулууга тийиш. Зарыл болгон учурда 0 дегенди коюга зарыл. 

Суммалардын текшерүүсү зарыл: 

C+D+H-I-M=N 

 

 

Бөлүкчө Б. Накталай эмес чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча отчет    

   

I бөлүк   

   

Көрсөткүчтөр    

АКШ доллары   

Евро   

Россия   

рубли   

Казак   

теңгеси   

Кытай   

юаны   

Күндүн башталышына карата калдык, бардыгы болуп   

анын ичинде:   

Банк-резиденттердин эсептешүү (ностро) эсептеринде: 

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5   

Банк-резидент эместердин эсептешүү (ностро) эсептеринде:   

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5 

Валюталардын агылып кирүүсү, бардыгы болуп,    

анын ичинде:    

- акча которуулар, пластик карттар, чектер ж.б. боюнча каражаттардын келип түшүүсү (эсепти ачуусуз)   

-сатылып алынганы, бардыгы болуп (орточо салмактанып алынган курс)   

анын ичинде:   

- банк-резиденттерден: 

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5  

- банк-резиденттерден эмес: 

Банк 1  

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5  

- нак акчага айландыруу   

-конвертация   

- башка агылып кирүү   

   

   

   

   

   

   

Эскертүү: отчетто бардык чет өлкө валюталары менен операциялар чагылдырылат.   

   

II бөлүк   

   

Көрсөткүчтөр    

АКШ доллары   

Евро   

Россия   

рубли   

Казак    

теңгеси   

Кытай   

юаны   

Валюталардын агылып чыгуусу, бардыгы болуп   

анын ичинде:   

- акча которуулар, пластик карттар, чектер ж.б. боюнча каражаттарды төлөп берүү (эсепти ачуусуз)   

-сатылганы, бардыгы болуп (орточо салмактанып алынган курс)   

анын ичинде:   

- банк-резиденттерге: 

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5 

- банк-резиденттер эместерге: 

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5   

- нак акчага айландыруу   

-конвертация   

- Күндүн акырына карата калдык, бардыгы болуп    

анын ичинде:   

Банк-резиденттердин эсептешүү (ностро) эсептеринде: 

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5 

Банк-резидент эместердин эсептешүү (ностро) эсептеринде: 

Банк 1 

Банк 2 

Банк 3 

Банк 4 

Банк 5   

   

   

   

   

   

  Эскертүү: отчетто бардык чет өлкө валюталары менен операциялар чагылдырылат.   

 

Аткаруучу колу: ____________________ 

 

 

   

Тиркеме 7 

Алмашуу бюролорунун  

адистештирилген финансылык мекемесинин  

ишин жөнгө салуу эрежелерине 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү  

регулятивдик отчет 

«___» _____ 2015 ж. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БӨЛҮК 6. ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО МААЛЫМАТЫ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Экономическалык нормативдердин жана талаптардын аталышы 

Көрсөткүч 

Нормативдин эсептелиши 

Нормативдин фактылуу мааниси 

Нормативдин коюлган мааниси 

Коюлган нормативден чыгуусу 

минималдуу өздүк капиталдын нормативи 

Н1 

СК 

 

 

100% кем эмес 

 

УК 

 

Капиталдын шайкештигинин нормативи 

Н2 

ЧСК  

  

  

50% кем эмес  

 

ЧРА 

  

СА 

  

Ликвиддүүлүктүн нормативи 

Н3 

ЛА 

  

  

100% кем эмес 

 

ОБ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу колу: ____________________