Долбоор  

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын "____"________ 

№____ токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүү жана толуктоо 

 

 Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө жобонун: 

- 1-тиркемесиндеги: 

таблицанын 13 жана 22-пунктар төмөнкү редакцияда берилсин: 

№ 

Бөлүк 

Аталышы  

Мезгилдүүлүгү 

Берүү мөөнөтү 

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме  

13 

9-бөлүк  

Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар 

  

  

  

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы №24/4 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 7-октябрында 109-04 номеринде каттоодон өткөн "Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу" нускоого карата 1-тиркеме.  

А.Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар  

 

Ай сайын  

 

 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде 

А-1. 15 ири каржылоо булактары, анын ичинде ФКМ жана мамлекеттик мекемелер (Социалдык фонд жана у.б.с.) боюнча маалыматтар. 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин 

Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалымат  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы №24/4 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 7-октябрында 109-04 номеринде каттоодон өткөн "Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу" нускоого карата 2-тиркеме  

Б-1. Корреспонденттик эсептердеги акча каражаттардын калдыктары боюнча маалыматтар  

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин 

В. Эң ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат  

Ай сайын  

 Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде 

  

Г. Банк тейлеген брокер/дилер/ депозитарий жөнүндө маалымат  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде 

  

Д. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар жөнүндө маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде 

  

Е. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде 

  

Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде 

  

22 

18өлүк  

Жана башка маалыматтар.  

А. Активдердин жана милдеттенмелердин ай ичиндеги орточо мааниси. Б. Банктын иши жөнүндө башка маалыматтар.  

В. Банктын персоналы жөнүндө.  

Г. Эсептер боюнча көбүрөөк жүгүртүүлөрү менен кардарлар боюнча маалыматтар.  

Д. Финансылык чалгындоо кызматына жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн саны жана суммасы жөнүндө маалыматтар  

Ай сайын  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн тартып 12 календардык күн ичинде 

  

Е. Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуу эсебине баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалыматтар  

Чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттин катышуу үлүшү менен чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин 

 

З. Колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чендер боюнча маалыматтар 

Ай сайын  

 

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин 

 

"; 

2) таблицаны төмөнкү мазмундагы 41- пункт менен толукталсын:  

 

 

№ 

Бөлүк  

Аталышы  

Мезгилдүүлүгү 

Берүү мөөнөтү 

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме  

41 

37-бөлүк  

А. Жеке адамдардын кредиттери боюнча карыздары жөнүндө маалыматтар  

Ай сайын  

Отчеттук айдан кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

Б.1. Юридикалык жактардын кредиттери боюнча карыздары жөнүндө маалыматтар  

 

 

 

 

 

Б.2. Карыз алуучу-юридикалык жактын уюштуруучулары/ акционерлери тууралуу маалымат  

 

 

 

"; 

- 2-тиркемесинин: 

37-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

37.А. Жеке адамдардын кредиттери боюнча карыздары жөнүндө_____________________ абал боюнча маалыматтар (кредиттер боюнча)  

  

Банктын коду 

күнү 

Карыз алуучунун аты-жөнү 

Карыз алуучунун паспортунун № 

Паспорт берилген күнү 

Карыз алуучунун жеке номуру 

Карыз алуучунун катталган жери боюнча дареги 

Карыз алуучунун түрү 

Карыз алуучунун белгиси 

Башка карыз алуучулар ортосундагы байланыш 

Карыз алуучунун негизги кирешесе (50% жогору) 

Карыз алуучунун киреше валютасы 

Карыз алуучунун кирешелеринин валюталык түзүмү 

Карыз алуучунун сом эквивалентиндеги бир жылдык кирешесинин көлөмү 

Кредит берген филиалдын коду 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

( Уландысы)  

Кредит берилген аймактын коду 

Карыз алуучунун өлкөсүнүн коду 

Кредит берилген күн 

Келишим боюнча кредитти төлөө күнү 

Кредиттин айкын төлөнгөн күнү 

Кредиттин максаттуу пайдаланылышы 

Кредиттин түрү 

Кредиттин камсыздалышы 

Гарант болуучу тууралуу маалымат (Аты-жөнү/ мекеменин аталышы) 

Гарант болуучунун жеке номуру/ юридикалык жактардын ИННни 

Күрөөнүн түрү 

Күрөөнү мамлекеттик каттоо № 

Күрөөнүн келишимде көрсөтүлгөн баасы 

Күрөөнүн сом эквивалентиндеги рыноктук наркы 

Жеке ишкер 

башкалар 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(Уландысы) 

Кредит валютасы 

Кредит төлөө шартары 

валюта номиналында берилген кредиттин суммасы 

Сом эквивалентинде берилген кредиттин суммасы 

Пайыздык чен 

Валюта номиналында негизги карыздын 

суммасы боюнча төлөмдөрдүн көлөмү 

Сом эквивалендинде негизги карыздын суммасы боюнча төлөмдөрдүн көлөмү 

Валюта номиналында чегерилген пайыз пайыз 

Сом эквивалентинде чегерилген пайыз 

 

Валюта номиналындагы төлөнгөн пайыз 

Сом эквивалентинде төлөнгөн пайыз 

Дисконт 

Кредит боюнча валюта номиналындагы карыз 

Кредит боюнча сом эквивалентиндеги 

карыз 

Валюта номиналында пайыз боюнча карыз 

Сом эквивалентинде пайыз боюнча 

карыз 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

(Уландысы) 

Валюта номиналында чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз 

Сом номиналында чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз 

Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки мөөнөтүндө төлөнбөгөн негизги карыздын калдыгы 

Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки эсептелген,бирок мөөнөтүндө төлөнбөй калган пайыздар 

Келишим боюнча негизги карыздын суммасын төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

Акыркы төлөө күндөн тартып негизги карыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

Келишим боюнча төлөө пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

Акыркы төлөө күндөн тартып пайыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

кредитти классификациялоо 

Валюта номиналында РППУнун өлчөмү 

Сом эквивалентинде РППУнун өлчөмү 

Кредиттин статусу 

Коммерциялык банктар дын кредиттөө булагы 

Реструктуризациялар саны 

Айыптардын /туумдардын көлөмү 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

37. Б.1. Юридикалык жактардын кредиттери боюнча карыздар тууралуу маалымат _____________ карата абал боюнча  

   

Банктын коду 

күнү 

юридикалык жактын аталышы 

Уюмдарда иштеген кызматчылардын саны 

юридикалык жактын жеке ИНН № 

юридикалык жактын юридикалык дареги 

юридикалык жактын айкын жайгашкан дареги 

юридикалык жактын жетекчисинин аты- жөнү 

юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун № 

юридикалык жактын жетекчисинин жеке номуру 

паспорт берилген күн 

Карыз алуучунун ишинин түрү 

Карыз алуучунун банк менен болгон байланыш 

Карыз алуучунун башка кардарлар менен байланыш 

Карыз алуучунун киреше валютасы  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(Уландысы) 

Карыз алуучунун кирешелеринин валюталык түзүмү 

Карыз алуучунун сом эквивалентиндеги бир жылдык кирешесинин көлөмү 

Кредит берген филиалдын коду 

Кредит берилген аймактын коду 

Карыз алуучунун өлкөсүнүн коду 

кредит берилген күн 

келишим боюнча кредитти төлөө күнү 

кредиттин айкын төлөнгөн күнү 

Кредиттин максаттуу пайдаланылышы  

Кредиттин максаты 

Кредиттин формасы 

кредиттин камсыз болуусу 

Гарант берүүчү тууралуу маалымат (Аты-жөнү/ мекеменин аталышы) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(Уландысы) 

Гарант берүүчүнүнИННни 

Күрөөнүн түрү  

Күрөөнүн мамлекеттик регистрациялоо № 

Күрөөнүн келишимде көрсөтүлгөн баасы 

Күрөөнүн сом эквивалентиндеги базар баасы  

Кредиттин валютасы 

Кредит төлөө шартары 

Валюта номиналында берилген кредиттин суммасы 

Сом эквивалентинде берилген кредиттин суммасы 

Пайыздык чен 

Валюта номиналында негизги карыздын 

суммасы боюнча төлөмдөрдүн көлөмү  

Сом эквивалендинде негизги карыздын суммасы боюнча төлөмдөрдүн көлөмү  

валюта номиналында чегерилген пайыз 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(Уландысы)  

Сом эквивалентинде чегерилген пайыз 

Валюта номиналындагы төлөнгөн пайыз 

Сом эквивалентинде төлөнгөн пайыз  

Дисконт 

Валюта номиналында кредит боюнча карыз  

Сом эквивалентинде кредит боюнча  

карыз 

Валюта номиналында пайыз боюнча карыз  

Сом эквивалентинде пайыз боюнча  

карыз 

Валюта номиналында чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз  

Сом номиналында чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз  

Кредиттин мөөнөтү бүткөндөн кийинки мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз калдыгы 

Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки эсептелген,бирок мөөнөтүндө төлөнбөй калган пайыздар 

Келишим боюнча негизги карыздын суммасын төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(Уландысы)  

Акыркы төлөө күндөн тартып негизги карыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

Келишим боюнча төлөө пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

Акыркы төлөө күндөн тартып пайыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

кредитти классификациялоо 

Валюта номиналында РППУнун өлчөмү 

Сом эквивалентинде РППУнун өлчөмү 

Кредиттин статусу  

Коммерциялык банктар дын кредиттөө булагы 

Реструктуризациялоолордун саны 

Айыптардын /туумдардын көлөмү 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

37.Б.2 Карыз алуучунун-юридикалык жактын уюштуруучулары/ акционерлери тууралуу маалымат 

  

банктын коду 

күнү 

юридикалык жактын аталышы 

уюштуруучунун/акционердин -жеке адамдардын аты-жөнү; юридикалык жактын аталышы 

уюштуруучунун/акционердин -жеке адамдын өздүк №; юридикалык жактын ИННи  

уюштуруучунун/акционердин -жеке адамдын паспорту берилген күн; юридикалык жактын ИННи катталган күн.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

". 

Долбоор 

 

Улуттук банктын 

Көзөмөл боюнча комитетинин 

_____-жылдын "__"________ 

№____ токтомуна карата 

тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2005-жылдын 5-октябрындагы "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетун толтуруу жөнүндө методикалык көрсөтмөлөр тууралуу долбоор жөнүндө" токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2005-жылдын 5-октябрындагы "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетун толтуруу боюнча методикалык көрсөтмөлөрдүн долбоору тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

аталышында "методикалык көрсөтмөлөрдүн долбоору тууралуу" деген сөздөр "Методикалык көрсөтмөлөр тууралуу" деген сөздөргө алмаштырылсын; 

1-пунктундагы "методикалык көрсөтмөлөрдүн сунушталган долбоору" деген сөздөр "сунушталган методикалык көрсөтмөлөр" деген сөздөргө алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту толтуруу боюнча методикалык көрсөтмөлөрдө

- 36-глава төмөнкү редакцияда берилсин: 

36. 37-бөлүк. Кредит боюнча карыз тууралуу маалымат  

36.1. Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын кредит боюнча карызы тууралуу маалымат DBF форматында электрондук версияда сунушталат. 

36.2. Отчет үч бөлүкчөдөн турат: " А. Жеке адамдардын кредиттери боюнча карызы жөнүндө маалымат", "Б.1.Юридикалык жактардын кредиттери боюнча карыз жөнүндө маалымат" жана "Б.2. Карыз алуучу-юридикалык жактын уюштуруучулары/ акционерлери тууралуу маалымат".  

36.3 А. бөлүкчө. "Жеке адамдардын кредиттери боюнча карызы жөнүндө маалымат". Бул бөлүкчөдө отчеттук күнгө карата абал боюнча улуттук жана чет өлкө валютасындагы ар бир кредит жөнүндө маалымат карыз алуучу жеке адам жана юридикалык жакты түзүүсүз карыз алуучу жеке ишкер жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен келтирилет. "Сом эквиваленти" көрсөтүлгөн тилкелерде бардык суммалар миң сомдо көрсөтүлүүгө тийиш. Чет өлкө валютасынын суммалары сом эквивалентинде отчеттук күнгө карата Улуттук банктын расмий курсу боюнча көрсөтүлөт. "Валюта номиналында" деген тилкелерде бардык суммалар валюталардын номиналында көрсөтүлөт жана чет өлкө валютасында берилген кредит боюнча толтурулат. Бул маалымат ар айлык негизде отчеттук айдан кийинки айдын 15-күнүнө чейин сунушталат. Отчеттун электрондук версиясынын түзүлүшү 2-тиркемеде берилген.  

"Карыз алуучунун аты-жөнү" деген 3-тилкеде карыз алуучунун аты-жөнү толугу менен көрсөтүлөт.  

"Карыз алуучунун жеке №" деген 6-тилкеде карыз алуучунун ички паспортунун алдыңкы бетинде чагылдырылган өздүк № көрсөтүлөт.  

"Карыз алуучунун катталган жери боюнча дареги" деген 7-тилкеде карыз алуучунун паспорту боюнча катталган дареги көрсөтүлөт.  

"Карыз алуучунун түрү" деген 8-тилкеде карыз алуучунун 3-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык түрүнүн коду берилген. 

"Карыз алуучунун банк менен байланыштуулугу" деген 9-тилкеде 4-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык байланыштуулук белгисинин коду көрсөтүлөт.  

"Карыз алуучунун башка кардарлар менен байланыштуулугу" деген 10-тилкеде жеке адамдын өздүк № жана/же юридикалык жактын ИНН (карыз алуучунун байланышы жок учурда, бул тилкеге "О" саны жазылат) көрсөтүлөт. 

"Карыз алуучунун негизги киреше булагы (50% көбүрөөк)" деген 11-тилкеде 5-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, карыз алуучунун негизги киреше булагынын коду көрсөтүлөт.  

"Карыз алуучунун киреше валютасы" деген 12-тилкеде 12-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, валютанын сан түрүндөгү коду чагылдырылат. 

"Карыз алуучунун кирешелеринин валюталык түзүмү" деген 13-тилкеде 6-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, карыз алуучунун киреше түзүмүнүн валюталык коду көрсөтүлөт.  

"Карыз алуучунун жылдык кирешесинин сом эквивалентиндеги көлөмү" деген 14-тилкеде карыз алуучунун жылдык кирешесинин сом түрүндөгү жалпы суммасы (көлөмү) берилет. 

"Кредит берген филиалдын коду" деген 15-тилкеде кредит берген филиалдын коммерциялык банк тарабынан ыйгарылган коду көрсөтүлөт. 

"Кредит берген аймактын коду" деген 16-тилкеде 7-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, "Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бирдик объекттерин белгилөө системасы" Мамлекеттик классификаторунун негизинде иштелип чыккан, областтардын локалдык классификаторунун коду көрсөтүлөт.  

"Карыз алуучунун өлкөсүнүн коду" деген 17-тилкеде дүйнө өлкөлөрүнүн Эл аралык классификаторуна ылайык (ISO 3166) карыз алуучунун өлкөсүнүн коду көрсөтүлөт, ал: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекет аралык классификатору веб сайтында жайгаштырылган. 

"Кредит берилген күн" деген 18-тилкеде кредиттик келишимге ылайык кредит бериле турган күн белгиленет.  

"Келишим боюнча кредиттин ордун жабуу күнү" деген 19-тилкеде кредиттик келишимге ылайык кредиттин орду жабыла турган күн белгиленет. 

"Кредиттин орду айкын жабылган күн" деген 2-тилкеде кредиттин орду айкын жабыла турган күн көрсөтүлөт.  

"Жеке ишкерлер үчүн кредиттин максаттуу багытталышы" деген 21-тилкеде Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин экономикалык ишинин 5-белгиге чейинки түрлөрүнүн (бөлүк/топ/класс/чакан класс) Мамлекеттик классификаторуна ылайык чакан классынын коду көрсөтүлөт, ал ал УСКнын: www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекет аралык классификатору веб сайтында жайгаштырылган. 

"Жана башка жеке адамдар үчүн кредиттин максаттуу багытталышы" деген 22-тилкеде 8-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредиттин максаттуу багытталышынын коду көрсөтүлөт.  

"Кредиттин формасы" деген 23-тилкеде 9-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредиттин формасынын коду көрсөтүлөт.  

"Кредитти камсыздоо" деген 24-тилкеде 10-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредитти камсыздоо коду көрсөтүлөт.  

"Гарант болуучу тууралуу маалымат (Аты-жөнү/ мекеменин аталышы)"деген 25-тилкеде кепилдик берүүчүнүн аты-жөнү (эгер кепилдик берүүчү жеке адам болсо), юридикалык жактын мамлекеттик мекеме тарабынан берилген каттоо документтерине ылайык юридикалык жактын расмий аталышы көрсөтүлөт.  

"Гарант болуучунун жеке номуру/ юридикалык жактардын ИННни" деген 26-тилкеде кепилдик берүүчүнүн ички паспортунун алдыңкы бетинде чагылдырылган жеке №/эгер кепилдик берүүчү юридикалык жак болсо, анын ИНН көрсөтүлөт. 

үрөө түрү " деген 27-тилкеде 11-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, күрөө түрүнүн коду берилет. Эгерде күрөөгө бир нече күрөөнүн түрү коюлса,анда пайыздык чен боюнча катышынын жогоркусу көрсөтүлөт. 

Эгерде, бир нече күрөөнүн түрү коюлса жана алардын пайыздык катышы бирдей болсо, анда күрөөнүн жгору ликвидүүсү көрсөтүлөт. 

үрөөнүн мамлекеттик каттоо №" деген 28-тилкеде күрөөнүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматында мамлекеттик каттоодон өткөн № көрсөтүлөт.  

үрөөнүн келишимде көрсөтүлгөн наркы" деген 29-тилкеде күрөөлүк мүлктүн келишимде көрсөтүлгөн наркы берилет.  

үрөөнүн сом түрүндөгү рыноктук наркы" деген 30-тилкеде күрөөнүн сом түрүндөгү наркы көрсөтүлөт.  

"Кредит валютасы" деген 31-тилкеде 12-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, валютанын сан түрүндөгү коду чагылдырылат. Валюталардын эл аралык маалымдамасы (ISO 4712) УСКнын: www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ Валюталардын мамлекет аралык классификатору веб-сайтында жайгаштырылган. 

"Кредиттин ордун жабуу шарттары" деген 32-тилкеде 13-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредиттин негизги суммасынын ордун жабуу шарттарынын коду көрсөтүлөт.  

"Валюта номиналында берилген кредиттин суммасы" деген 33-тилкеде кредиттин валюта номиналындагы суммасы берилет. 

"Сом эквивалентинде берилген кредиттин суммасы" деген 34-тилкеде Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсу боюнча сом түрүндө берилген кредиттин суммасы көрсөтүлөт.  

"% чен" деген 35-тилкеде кредиттин кредиттик келишимге ылайык %чени көрсөтүлөт.  

36 жана 37-тилкелерде валюталардын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык, төлөө графигинин негизинде кредит боюнча жана негизги карыз боюнча валюта номиналында жана сом эквивалентинде пландык төлөөлөрдүн көлөмү көрсөтүлөт.  

38 жана 39-тилкелерде валюталардын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде чегерилген пайыздардын суммасы берилген. 

40 жана 41-тилкелерде валюталардын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде төлөнгөн  

пайыздардын суммасы берилген. 

"Дисконт" деген 42-тилкеде кредит боюнча дисконттун суммасы көрсөтүлөт.  

43 жана 44-тилкелерде валюталардын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык карыздын валюта номиналында жана сом эквивалентинде жалпы суммасы берилген. 

45 жана 46-тилкелеринде валюталардын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде чегерилген пайыздардын суммасы берилген. 

47 жана 48-тилкелерде Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги №11/2 токтому менен бекитилген, пайыздык киреше чегербөө статусун берүү тартибине ылайык, пайыздык киреше чегербөө статусуна ээ кардарлардын кредиттери боюнча карыздын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз калдыгы" деген 49-тилкеде кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин калган кредит боюнча карыздын суммасы көрсөтүлөт.  

"Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки эсептелген,бирок мөөнөтүндө төлөнбөй калган пайыздар" деген 50- тилкеде эсептелген,бирок кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин пайыздар бюнча төлөнбөй калган карыздын суммасы көрсөтүлөт. 

"Келишим боюнча негизги карыздын суммасын төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны" деген 51-тилкеде кредиттин негизги сумма боюнча мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны көрсөтүлөт. 

"Акыркы төлөө күндөн тартып негизги карыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны"деген 52-тилкеде негизги карыз боюнча акыркы төлөө күндөн тартып төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны. 

"Келишим боюнча төлөө пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны" деген 53-тилкеде келишим боюнча пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны. 

"Акыркы төлөө күндөн тартып пайыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны" деген 54- тилкеде пайыз боюнча акыркы төлөө күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны. 

"Кредитти классификациялоо" деген 55-тилкеде Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен бекитилген "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого жана Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 токтому менен бекитилген, белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттерди атайы классификациялоону колдонуу тартибине жана 14-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык карыз алуучунун кредитине ыйгарылган классификациялоо категориясы берилет.  

56 жана 57-тилкелерде карыз алуучунун кредити боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата камдын жалпы суммасы Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде көрсөтүлөт.  

"Кредиттин статусу" деген 58-тилкеде 15-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык кредиттин отчеттук күнгө карата статусу көрсөтүлөт.  

"Коммерциялык банктардын кредиттөө булагы" деген 59-тилкеде 16-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредит кайсы каражаттардан каржылангандыгы көрсөтүлөт.  

"Реструктуризациялар саны" деген 60-тилкеде ушул кредит боюнча реструктуризациялардын саны көрсөтүлөт. 

"Айыптардын/туумдардын көлөмү" деген 61-тилкеде айыптардын/туумдардын суммасы берилет. 

36.4. "Юридикалык жактардын кредиттери боюнча маалымат" деген Б.1-бөлүкчө. Бул бөлүкчөдө карыз алуучу юридикалык жак тууралуу маалыматты көрсөтүү менен отчеттук күнгө карата абал боюнча улуттук жана чет өлкө валюталарындагы ар бир кредит жөнүндө маалымат келтирилет. Бардык суммалар валюталар номиналында көрсөтүлүүгө тийиш. Чет өлкө валютасындагы суммалар сом эквивалентинде Улуттук банктын очеттук күнгө карата расмий курсу боюнча көрсөтүлөт. Бул маалымат ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 15-күнүнө чейинки мөөнөттө сунушталат. Отчеттун электрондук версиясынын түзүлүшү 2-тиркемеде келтирилген. 

"Мекемедеги кызматчылардын саны" деген 4-тилкеде 17-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кызматчылардын жалпы (штаттык) саны көрсөтүлөт.  

"Юридикалык жактын жеке ИНН №" деген 5-тилкеде юридикалык жактын жеке номери көрсөтүлөт. 

"Юридикалык жактын юридикалык дареги" деген 6-тилкеде бул юридикалык жак катталган юридикалык дарек көрсөтүлөт.  

"Юридикалык жактын айкын жашаган дареги" деген 7-тилкеде юридикалык жактын айкын жашаган дареги көрсөтүлөт. Бул маалымат юридикалык жактын жашаган жери өзгөргөн шартта жаңыртылып турууга тийиш, бирок алты айда бир гана жолу.  

"Юридикалык жактын жетекчисинин аты-жөнү" деген 8-тилкеде карыз алуучу юридикалык жактын жетекчисинин аты-жөнү толугу менен көрсөтүлөт.  

"Юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун №" деген 9-тилкеде карыз алуучу юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун № көрсөтүлөт.  

"Юридикалык жактын жетекчисинин жеке номуру" деген 10-тилкеде карыз алуучу юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун алдыңкы бетинде чагылдырылган өздүк № көрсөтүлөт. 

"Паспорт берилген күн" деген 11-тилкеде карыз алуучу юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун берилген күнү

"Карыз алуучунун ишинин түрү" деген 12-тилкеде Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин экономикалык ишинин 5-белгиге чейинки түрлөрүнүн (бөлүк/топ/класс/чакан класс) Мамлекеттик классификаторуна ылайык чакан классынын коду көрсөтүлөт, ал ал УСКнын веб сайтында жайгаштырылган: www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ экономикалык иш түрлөрүнүн мамлекеттик классификатору. 

"Карыз алуучунун банк менен байланышы" деген 13-тилкеде 4-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык байланыш белгисинин коду көрсөтүлөт. 

"Карыз алуучунун башка кардарлар менен байланышы" деген 14-тилкеде жеке адамдын жеке № жана/же юридикалык жактын ИНН (карыз алуучунун байланышы жок болсо, бул тилкеде "0" саны белгиленет) көрсөтүлөт. 

"Карыз алуучунун киреше валютасы" деген 15-тилкеде 12-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык валютанын сан түрүндөгү коду берилет. Валюталар боюнча эл аралык маалымдама Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика: www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ Валюталардын мамлекет аралык классификатору комитетинин веб сайтында жайгаштырылган. 

"Карыз алуучунун кирешелеринин валюталык түзүмү" деген 16-тилкеде 6-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык карыз алуучунун кирешелеринин валюта түзүмүнүн коду берилет. 

"Карыз алуучунун сом эквивалентиндеги жылдык кирешесинин көлөмү" деген 17-тилкеде карыз алуучунун жылдык кирешесинин сом түрүндөгү жалпы суммасы (көлөмү) көрсөтүлөт. 

"Кредит берген филиалын коду" деген 18-тилкеде кредит берген филиалдын коммерциялык банк тарабынан өз алдынча ыйгарылган коду чагылдырылат.  

"Кредит берилген аймактын коду" деген 19-тилкеде 7-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, "Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бирдиктеринин объекттерин белгилөө системасы" Мамлекеттик классификаторунун негизинде иштелип чыккан областтардын локалдык классификаторунун коду берилет. 

"Карыз алуучунун өлкөсүнүн коду" деген 20-тилкеде Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекет аралык классификатору веб-сайтында жайгашкан, Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекет аралык классификаторуна (ISO 3166) ылайык коду чагылдырылат.  

"Кредит берилген күн" деген 21-тилкеде кредиттик келишимге ылайык, кредит берилген күн көрсөтүлөт. 

"Келишим боюнча кредит төлөө күнү" деген 22-тилкеде кредиттик келишимге ылайык, кредит төлөнгөн күн чагылдырылат. 

"Кредиттин айкын төлөнгөн күнү" деген 23-тилкеде кредит айкын төлөнгөн күн көрсөтүлөт.  

"Кредиттин максаттуу пайдаланылышы" 23-тилкеде Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ Экономикалык иш түрлөрүнүн мамлекеттик классификатору веб-сайтында жайгашкан Экономикалык иш түрлөрүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык коду чагылдырылат.  

"Кредиттин максаты" деген 25-тилкеде 18-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредиттин максаттуу багытынын коду көрсөтүлөт.  

"Кредиттин формасы" деген 26-тилкеде 9-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредиттин формасынын коду берилет.  

"Кредитти камсыздоо" деген 27-тилкеде 10-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредитти камсыздоо коду көрсөтүлөт.  

"Гарант (аты-жөнү/уюмдун аталышы) жөнүндө маалымат" деген 28-тилкеде кепил берүүчүнүн аты-жөнү (эгер кепил берүүчү жеке адам болсо) /мамлекеттик мекеме тарабынан берилген каттоо документтерине ылайык юридикалык жактын расмий аталышы толугу менен көрсөтүлөт.  

"Гаранттын ИНН" деген 29-тилкеде өздүк № көрсөтүлөт, ал кепилдик берүүчүнүн ички паспортунун алдыңкы бетинде чагылдырылган/эгер кепилдик берүүчү юридикалык жак болсо, анын ИНН берилет.  

үрөө түрү" деген 30-тилкеде 11-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык күрөө түрүнүн коду көрсөтүлөт. Эгерде күрөөгө бир нече күрөөнүн түрү коюлса,анда пайыздык чен боюнча катышынын жогоркусу көрсөтүлөт. 

Эгерде, бир нече күрөөнүн түрү коюлса жана алардын пайыздык катышы бирдей болсо, анда күрөөнүн жгору ликвидүүсү көрсөтүлөт. 

үрөөнү каттоо №" деген 31-тилкеде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматында мамлекеттик каттоодон өткөн № көрсөтүлөт.  

үрөөнүн келишимде көрсөтүлгөн наркы" деген 32-тилкеде күрөөлүк мүлктүн келишимде көрсөтүлгөн баа берилген наркы чагылдырылат. 

үрөөнүн сом эквивалентиндеги рыноктук наркы" деген 33-тилкеде күрөөнүн сом түрүндөгү рыноктук наркы берилет. 

"Кредит валютасы" деген 34-тилкеде 12-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, валютанын сан түрүндөгү коду чагылдырылат. Валюталардын мамлекет аралык классификатору Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин: www.stat.kg/Методология жана классификаторлор/Классификаторлор/ Валюталардын мамлекет аралык классификатору веб сайтында жайгаштырылган. 

"Кредит төлөө шарттары" деген 35-тилкеде 13-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык кредиттин негизги суммасын төлөө шарттарынын коду көрсөтүлөт.  

"Валюта номиналында берилген кредиттин суммасы" деген 36-тилкеде валюталар номиналында кредиттин суммасы көрсөтүлөт.  

"Сом эквивалентинде берилген кредиттин суммасы" деген 37-тилкеде Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык сом түрүндө берилген кредиттин суммасы чагылдырылат.  

"%чен" деген 38-тилкеде кредиттин кредиттик келишимге ылайык чени берилет. 

39 жана 40-тилкелерде Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде кредит боюнча, негизги карыз боюнча төлөө графигинин негизинде пландык төлөө көлөмү көрсөтүлөт.  

41 жана 42-тилкелерде Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде чегерилген пайыздар чагылдырылат. 

43 жана 44-тилкелерде Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде төлөнгөн пайыздардын суммасы чагылдырылат. 

"Дисконт" деген 45-тилкеде кредит боюнча дисконттун суммасы көрсөтүлөт.  

46 жана 47-тилкелерде Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде карыздын жалпы суммасы чагылдырылат. 

48 жана 49-тилкелерде Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде пайыздар боюнча карыз көрсөтүлөт. 

50 жана 51-тилкелерде Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги №11/2 токтому менен бекитилген, пайыздык кирешени чегербөө статусун берүү тартибине ылайык, кардарлардын пайыздык кирешени чегербөө статусуна ээ кредиттери боюнча карыздын валюталардын Улуттук банктын отчеттук күнгө карата расмий курсуна ылайык валюта номиналында жана сом эквивалентинде жалпы суммасы көрсөтүлөт.  

"Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз калдыгы" деген 52 - тилкеде кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин калган кредит боюнча карыздын суммасы көрсөтүлөт.  

Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки эсептелген,бирок мөөнөтүндө төлөнбөй калган пайыздар" деген 53 - тилкеде эсептелген,бирок кредиттик келишимдин аракеттенүү мөөнөтү бүткөндөн кийин пайыздар бюнча төлөнбөй калган карыздын суммасы көрсөтүлөт. 

"Келишим боюнча негизги карыздын суммасын төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны" деген 54-тилкеде кредиттин негизги сумма боюнча мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны көрсөтүлөт. 

"Акыркы төлөө күндөн тартып негизги карыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны"деген 55-тилкеде негизги карыз боюнча акыркы төлөө күндөн тартып төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны. 

"Келишим боюнча төлөө пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны" деген 56-тилкеде келишим боюнча пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны. 

"Акыркы төлөө күндөн тартып пайыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны" деген 57- тилкеде пайыз боюнча акыркы төлөө күндөн тартып мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны. 

"Кредитти классификациялоо" деген 58-тилкеде Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен бекитилген "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого жана Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 токтому менен бекитилген, белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттерди атайы классификациялоону колдонуу тартибине жана 14-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык карыз алуучунун кредитине ыйгарылган классификациялоо категориясы берилет.  

59 жана 60-тилкелерде карыз алуучунун кредити боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга карата камдын жалпы суммасы валюта номиналында жана сом эквивалентинде көрсөтүлөт.  

"Кредиттин статусу" деген 61-тилкеде 15-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык кредиттин отчеттук күнгө карата статусу көрсөтүлөт.  

"Коммерциялык банктардын кредиттөө булагы" деген 62-тилкеде 16-тиркемеде келтирилген маалымдамага ылайык, кредит кайсы каражаттардан каржылангандыгы көрсөтүлөт.  

"Реструктуризациялоолордун саны" деген 63-тилкеде күндөлүк кредитти реструктуризациялоолордун саны көрсөтүлөт.  

"Айыптардын/туумдардын көлөмү" деген 64-тилкеде айыптардын/туумдардын суммасы берилет. 

Б.2 -бөлүкчө. "Карыз алуучу юридикалык жакты уюштуруучулар/акционерлер жөнүндө маалымат". Бул бөлүкчөдө ар бир карыз алуучу-юридикалык жактын отчеттук күнгө карата абал боюнча акциялардын/үлүштөрдүн/пайлардын 5 (беш) же андан ашык пайызына ээ болушкан уюштуруучулары/акционерлери жөнүндө маалымат келтирилет.  

"Уюштуруучунун /акционердин жеке адамдын аты-жөнү; юридикалык жактын аталышы" деген 4-тилкеде карыз алуучуну уюштуруучунун/акционердин толук аты-жөнү, эгер уюштуруучу/акционер юридикалык жак болгон болсо, анын аталышы көрсөтүлөт.  

"Уюштуруучунун /акционердин жеке адамдын өздүк №; юридикалык жактын- ИНН" деген 5-тилкеде эгер уюштуруучу/акционер жеке адам болсо уюштуруучунун/акционердин ички паспортунун алдыңкы бетинде чагылдырылган өздүк №; эгер уюштуруучу/акционер юридикалык жак болсо идентификациялык номерди юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органында каттоо күнү көрсөтүлөт.  

 

 

2-тиркеме 

 

37.А. Жеке адамдардын (карыз алуучулар боюнча) кредит боюнча карызы тууралуу маалымат  

 

№ 

Тилкенин аталышы 

Шарттуу белгилениши 

Тилкенин түрү 

Өлчөмү  

Чекиттен кийинки позициялар 

Банктын коду 

KOD_BK 

Сан 

 

Күнү 

DATE 

Күн 

10 

 

Карыз алуучунун аты-жөнү 

Name _ B 

Белги 

35 

 

Карыз алуучунун паспортунун № 

N_ PASSP 

Белги  

14 

 

Паспорт берилген күн 

DATE_ID 

Күн 

10 

 

Карыз алуучунун жеке № 

Per_N 

Сан  

18 

 

Карыз алуучунун катталган жери боюнча дареги 

AD_B 

Белги 

50 

 

Карыз алуучунун түрү 

T_ZM 

Сан 

 

Карыз алуучунун банк менен байланышы 

SVZ_BANK 

Сан 

 

10 

Карыз алуучунун башка кардарлар менен байланышы 

SVZ_KL 

Сан 

 

11 

Карыз алуучунун негизги киреше булагы (50% ашык)  

ST_DH 

Сан 

 

12 

Карыз алуучунун киреше валютасынын коду  

KOD_NV 

Сан 

 

13 

Карыз алуучунун кирешелеринин валюталык түзүмү 

KOD_VAL_D 

Сан 

 

14 

Карыз алуучунун сом эквивалентиндеги бир жылдык кирешесинин көлөмү 

OB_G_D_NV 

Сан 

14 

15 

Кредит берген филиалдын коду 

KOD_FL 

Сан 

 

16 

Кредит берилген аймактын коду 

KOD_REG 

Сан 

 

17 

Карыз алуучунун өлкөсүнүн коду 

KOD_WORLD 

Сан 

 

18 

Кредит берилген күн 

DATE_ V 

Күн 

10 

 

19 

Келишим боюнча кредитти төлөө күнү 

DATE_P 

Күн 

10 

 

20 

Кредиттин айкын төлөнгөн күнү 

F_DAT_KRED 

Күн 

10 

 

21 

Кредиттин максаттуу пайдаланылышы (Жеке ишкерлер үчүн) 

CL_N 

Белги  

 

22 

Кредиттин максаттуу пайдаланылышы (жана башкалар) 

CL_DR 

Сан 

 

23 

Кредиттин түрү 

FR_KRED 

Сан 

 

24 

Кредиттин камсыздалышы 

O_KRED 

Сан 

 

25 

Кепилдик берүүчү тууралуу маалымат (Аты-жөнү/ мекеменин аталышы 

S_POR 

Белги 

35 

 

26 

Гарант берүүчүнүн жеке номуру/ юридикалык жактардын ИННни 

PЕR_N_INN 

Сан  

18 

 

27 

Күрөөнүн түрү  

ZAL_V 

Сан 

 

28 

Күрөөнү мамлекеттик каттоо № 

N_GOS_REG 

Белги 

10 

 

29 

Күрөөнүн келишимде көрсөтүлгөн наркы 

ST_ZAL_D 

Сан 

14 

 

30 

Күрөөнүн сом эквивалентиндеги рыноктук наркы 

R_ST_ZAL_S 

Сан 

14 

 

31 

Кредит валютасы 

VAL_KRED 

Сан 

 

32 

Кредит төлөө шартары 

US_KRED 

Сан 

 

33 

Берилген кредиттин валюта номиналындагы суммасы 

SUM_KR_VAL 

Сан 

14 

34 

Берилген кредиттин сом эквивалентиндеги суммасы 

SUM_KR_NV 

Сан 

14 

35 

% чен 

ST 

Сан 

36 

Негизги карыз боюнча төлөмдөрдүн валюта номиналындагы көлөмү 

OB_OD_VAL 

Сан 

12 

37 

Негизги карыз боюнча төлөмдөрдүн валюта номиналындагы көлөмү 

OB_OD_NV 

Сан 

12 

38 

Валюта номиналында чегерилген пайыз  

N_ST_VAL 

Сан 

39 

Сом эквивалентинде чегерилген пайыз 

N_ST_NV 

Сан 

40 

Валюта номиналындагы төлөнгөн пайыз 

U_ST_VAL 

Сан 

41 

Сом эквивалентинде төлөнгөн пайыз  

U_ST_NV 

Сан 

42 

Дисконт 

DIC 

Сан 

14 

43 

Кредит боюнча валюта номиналындагы карыз 

ZD_KR_VAL 

Сан 

14 

44 

Кредит боюнча сом эквивалентиндеги карыз 

ZD_KR_NV 

Сан 

14 

45 

Валюта номиналында пайыз боюнча карыз  

ZD_P_VAL 

Сан 

14 

46 

Сом эквивалентинде пайыз боюнча карыз 

ZD_P_NV 

Сан 

14 

47 

Валюта номиналында чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз  

ZD_KR_N_VL 

Сан 

14 

48 

Сом номиналында чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз  

ZD_KR_N_NV 

Сан 

14 

49 

Кредиттин мөөнөтү бүткөндөн кийинки мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз калдыгы 

OST _PROS 

Сан 

10 

50 

Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки эсептелген,бирок мөөнөтүндө төлөнбөй калган пайыздар 

SUM_ ST_PROS 

Сан 

10 

51 

Келишим боюнча негизги карыздын суммасын төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

KOL_DO_G 

Сан 

 

52 

Акыркы төлөө күндөн тартып негизги карыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

KOL_DO_F 

Число 

 

53 

Келишим боюнча төлөө пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

ROL_DP_G 

Число 

 

54 

Акыркы төлөө күндөн тартып пайыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

ROL_DP_F 

Число 

 

55 

Кредитти классификациялоо 

CLASS_KR 

Сан 

 

56 

РППУнун валюта номиналындагы өлчөмү 

R_RPPU_VAL  

Сан 

14 

57 

РППУнун сом эквивалентиндеги өлчөмү 

R_RPPU_NV 

Сан 

14 

58 

Кредиттин статусу  

STAT_KRED 

Сан 

 

59 

Коммерциялык банктар дын кредиттөө булагы 

IST_KRED 

Сан 

 

60 

Реструктуризациялоолордун саны 

KOL_KRED 

Сан 

 

61 

Айыптардын /туумдардын көлөмү 

OB_SH_PN 

Сан 

14 

 

37.Б.1. Юридикалык жактардын (карыз алуучулар боюнча) кредит боюнча карызы тууралуу маалымат  

 

№ 

Тилкенин аталышы 

Шарттуу белгилениши 

Тилкенин түрү 

Өлчөмү  

Чекиттен кийинки позициялар 

Банктын коду 

KOD_BK 

Сан 

 

Күнү 

DATE 

Күн 

10 

 

Юридик. жактын аталышы 

Name _L 

Белги 

30 

 

Мекемеде иштеген кызматчылардын саны 

KOL_Rab 

Сан 

 

Юридикалык жактын жеке ИНН № 

P_N_INN 

Сан 

16 

 

Юридикалык жактын юридикалык дареги 

U_AD 

Белги 

50 

 

Юридикалык жактын айкын жайгашкан дареги 

F_AD_U 

Белги 

50 

 

Юридикалык жактын жетекчисинин аты- жөнү 

Name _ B_L 

Белги 

35 

 

Юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун № 

N_ PAS_L 

Белги  

14 

 

10 

Юридикалык жактын жетекчисинин жеке № 

Per_ N _L 

Символ  

18 

 

11 

Кредит берилген күн 

DATE_V 

Күн 

10 

 

12 

Карыз алуучунун ишинин түрү 

VID_DE 

Белги  

 

13 

Карыз алуучунун банк менен байланышы 

SVZ_BANK 

Число 

 

14 

Карыз алуучунун башка кардарлар менен байланышы 

SVZ_KL 

Сан 

 

15 

Карыз алуучунун киреше валютасы 

VAL_KRED 

Сан 

 

16 

Карыз алуучунун валюталык түзүмү 

VAL_STUK 

Сан 

 

17 

Карыз алуучунун сом эквивалентиндеги бир жылдык кирешесинин көлөмү 

OB_G_NV 

Сан 

14 

18 

Кредит берген филиалдын коду 

KOD_FL 

Сан 

 

19 

Кредит берген региондун коду 

KOD_REG 

Сан 

 

20 

Карыз алуучунун өлкөсүнүн коду 

KOD_WORLD 

Сан 

 

21 

Кредит берилген күн 

DATE_ V 

Күн 

10 

 

22 

Келишим боюнча кредит төлөө күнү 

DATE_P 

Күн 

10 

 

23 

Кредит айкын төлөнгөн күнү 

F_DATE_KR 

Күн 

10 

 

24 

Кредитти максаттуу багыттоо коду 

KOD_CL_KR 

Белги  

 

25 

Кредиттин максаты 

CL_KRED 

Сан 

 

26 

Кредиттин формасы 

FR_KRED 

Сан 

 

27 

Кредитти камсыздоо 

O_KRED 

Сан 

 

28 

Гарант тууралуу маалымат (аты-жөнү/уюмдун аталышы) 

S_POR 

Белги 

35 

 

29 

Гаранттын ИНН  

S_POR 

Белги 

35 

 

30 

Күрөө түрү  

ZAL_V 

Сан 

 

31 

Күрөөнү мамлекеттик каттоо № 

N_GOS_REG 

Белги 

10 

 

32 

Күрөөнүн келишимде көрсөтүлгөн наркы 

ST_ZAL_D 

Сан 

14 

 

33 

Күрөөнүн сом эквивалентиндеги рыноктук наркы 

R_ST_ZAL_N 

Сан 

14 

 

34 

Кредит валютасы 

VAL_KRED 

Сан 

 

35 

Кредит төлөө шарты 

US_KRED 

Сан 

 

36 

Валюта номиналында берилген кредиттин суммасы 

SUM_KRED_VAL 

Сан 

14 

37 

Сом эквивалентинде берилген кредиттин суммасы  

SUM_KRED_S 

Сан 

14 

38 

% чен  

ST 

Сан 

39 

Валюта номиналында негизги карыз боюнча төлөмдөрдүн көлөмү 

OB_OD_VAL 

Сан 

14 

40 

Сом эквивалентинде негизги карыз боюнча төлөмдөрдүн көлөмү 

OB_OD_NV 

Сан 

14 

41 

Валюта номиналында чегерилген пайыз  

N_ST_VAL 

Сан 

10 

42 

Сом эквивалентинде чегерилген пайыз 

N_ST_NV 

Сан 

10 

43 

 

Валюта номиналындагы төлөнгөн пайыз 

U_ST_VAL 

Сан 

10 

44 

Сом эквивалентинде төлөнгөн пайыз  

U_ST_NV 

Сан 

10 

45 

Дисконт 

DIC 

Сан 

14 

46 

Валюта номиналында кредит боюнча карыз 

ZD_KR_VAL 

Сан 

14 

47 

Сом эквивалентинде кредит боюнча карыз 

ZD_KR_NV 

Сан 

14 

48 

Валюта номиналында % боюнча карыз 

ZD_P_VAL 

Сан 

14 

49 

Сом эквивалентинде % боюнча карыз 

ZD_P_NV 

Сан 

14 

50 

Валюта номиналында чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз  

ZD_KR_N_VL 

Сан 

14 

51 

Сом эквивалентинде чегербөө статусундагы кредит боюнча карыз  

ZD_KR_N_NV 

Сан 

14 

52 

Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз калдыгы 

OST _ОS_PROS 

Сан 

10 

53 

Кредит мөөнөтү бүткөндөн кийинки эсептелген,бирок мөөнөтүндө төлөнбөй калган пайыздар 

SUM_ ST_PROS 

Сан 

10 

54 

Келишим боюнча негизги карыздын суммасын төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

KOL_DO_G 

Сан 

 

55 

Акыркы төлөө күндөн тартып негизги карыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

KOL_DO_F 

Сан 

 

56 

Келишим боюнча төлөө пайыздарды төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

ROL_DP_G 

Сан 

 

57 

Акыркы төлөө күндөн тартып пайыз боюнча төлөө мөөнөтү өткөрүлгөн күндөрдүн саны 

ROL_DP_F 

Сан 

 

58 

Кредитти классификациялоо 

CLASS_KR 

Сан 

 

59 

Валюта номиналында РППУнун өлчөмү 

R_RPPU_VAL  

Сан 

14 

60 

Сом эквивалентинде РППУнун өлчөмү 

R_RPPU_NV 

Сан 

14 

61 

Кредиттин статусу 

STAT_KRED 

Сан 

 

62 

Коммерциялык банктар дын кредиттөө булагы 

IST_KRED 

Сан 

 

63 

Реструктуризациялар саны 

KOL_KRED 

Сан 

 

64 

Айыптардын /туумдардын көлөмү 

OB_SH_PN 

Сан 

14 

 

37.Б.2.  

Карыз алуучунун-юридикалык жактын уюштуруучулары/ акционерлери тууралуу маалымат 

 

№ 

Тилкенин аталышы 

Шарттуу белгилениши 

Тилкенин түрү 

Өлчөмү  

Чекиттен кийинки позициялар 

Банктын коду 

KOD_BK 

Сан 

 

Күнү 

DATE 

Күн 

10 

 

Юр. жактын аталышы 

Name _L 

Белги 

35 

 

Уюштуруучунун/акционердин аты-жөнү-жеке адам; 

аталышы -юридикалык жак 

Name _V_L 

Белги 

35 

 

Уюштуруучунун/акционердин өздүк №/ -жеке адам; ИНН-юр. жак 

Per_ N_INN 

Белги  

18 

 

Уюштуруучунун/акционердин паспортун берген күн- жеке адам; ИНН катталган күн-юр.жак 

D_ID_INN 

Күн  

10 

 

 

3-тиркеме  

 

Карыз алуучулардын түрлөрү боюнча маалымдама 

 

Код 

Аталышы  

Юридикалык жакты түзүүсүз иш алып барган жеке ишкер 

Мамлекеттик кызматчы 

Жана баша жеке адам 

4-тиркеме 

Карыз алуучунун банк менен байланыштуулугу боюнча маалымдама 

 

Код 

Аталышы  

Байланышы жок 

Тууганы  

Акционер 

Аффилирленген жак 

Банктын кызмат адамы 

Инсайдер 

Туунду компания 

Көз каранды компания 

Башкы компания 

 

 

5-тиркеме 

 

Карыз алуучунун негизги киреше булагы тууралу маалымдама ( 50%ашык ) 

Код 

Аталышы  

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы 

Жеке иштен түшкөн кирешелер 

Дивиден түрүндө киреше 

Ижара төлөмү формасындагы таза киреше 

Акча которуулар 

Жана башка кирешелер 

 

6-тиркеме 

 

Карыз алуучунун кирешелеринин валюталык түзүмү боюнча маалымдама 

 

Код 

Аталышы  

Чет өлкө валютасындагы кирешелердин үлүшү карыз алуучулардын чогуу алгандагы жалпы көлөмүндө 75 пайыздан көбүрөөктү түзөт 

Чет өлкө валютасындагы кирешелердин үлүшү карыз алуучулардын чогуу алгандагы жалпы көлөмүндө 50 пайыздан 75 пайызга чейинкини түзөт. 

Чет өлкө валютасындагы кирешелердин үлүшү карыз алуучулардын чогуу алгандагы жалпы көлөмүндө 1 ден 50 пайызга жакынды түзөт. 

 

7-тиркеме 

Кредит берүү аймагы боюнча маалымдама 

 

Код 

Аталышы  

Бишкек ш. 

Баткен 

Жалал-Абад  

Ысык-Көл 

Нарын  

Ош 

Талас  

Чүй 

 

8-тиркеме 

 

Жана башка жеке адамдар үчүн кредиттин максаттуу багытталышы боюнча маалымдама 

 

 

Коду 

Аталышы  

10 

Ипотека 

20 

Автокредит 

30 

Агрокредит 

40 

Керектөө кредити 

41 

Эмерек 

42 

Ремонт 

43 

Тиричилик техникасы 

44 

Жана башка 

50 

Социалдык муктаждыктар 

51 

Билим берүү 

52 

Саламаттыкты сактоо 

53 

Жана башка 

60 

Курулуш 

70 

Жана башка 

9-тиркеме 

Кредиттин формасы боюнча маалымдама 

 

Коду 

Аталышы  

Акча каражаттары 

Овердрафт 

Айыл чарба техникасына лизинг  

Жабдууларга лизинг 

Жана башка лизинг  

Факторинг  

Форфейтинг  

Жана башка 

 

 

10-тиркеме 

 

Кредит камсыздоосу боюнча маалымдама 

 

Коду 

Аталышы  

Банктык гарантия 

Кепилдик берүүчү  

Кыймылдуу мүлк 

Кыймылсыз мүлк 

Банктык гарантия жана кепилдик берүүчү  

Банктык гарантия жана кыймылдуу мүлк 

Банктык гарантия жана кыймылсыз мүлк 

Банктык гарантия жана башка 

Кепилдик берүүчү жана кыймылдуу мүлк 

10 

Кепилдик берүүчү жана кыймылсыз мүлк 

11 

Кепилдик берүүчү жана башка 

12 

Кыймылдуу мүлк жана кыймылсыз мүлк 

13 

Кыймылдуу мүлк жана башка 

14 

Кыймылсыз мүлк жана башка 

15 

Аралаш (1+2+3+4) 

16 

Жана башка 

 

 

11-тиркеме  

 

Күрөөнүн түрү боюнча маалымдама 

 

Коду 

Аталышы  

Жашоо үчүн каралбаган кыймылсыз мүлк 

Жашоо үчүн каралбаган кыймылсыз мүлк (коммерциялык) 

Автоунаа  

Автоунаа жана депозит  

Атайы техника 

Жабдуу  

Баалуу кагаздар 

Товарлар  

Келечектеги эмгек акынын эсебинен 

10 

Жер тилкелерин, анын ичинде айыл чарбага каралгандар боюнча ижара пайдалануу укуктары 

11 

Ссуданы төлөбөө тобокелдиги боюнча камсыздандыруу компаниясында тариздетилген камсыздандыруу полистери  

12 

Жана башка 

 

 

12-тиркеме 

 

Кредит/киреше валютасы боюнча маалымдама 

 

Коду 

Аталышы  

Бир нече валюта 

NNN 

Валюталардын эл аралык маалымдамасына ылайык код ISO4712 

 

 

13-тиркеме 

Кредит төлөө шарттарынын маалымдамасы 

 

Коду 

Аталышы  

Бир жолку төлөм 

Бирдей (бирдей үлүштө

Аннуитет 

Индивидуалдуу график боюнча (ыңгайлуу график) 

 

 

14-тиркеме 

Коду 

Аталышы  

Нормалдуу  

Канааттандырарлык 

Байкоо алдындагы активдер 

Субстандарттык  

Шектүү  

Жоготуулар 

 

 

15-тиркеме  

Кредиттин статусу боюнча маалымдама 

 

Коду 

Аталышы  

Келишимдин баштапкы шарттары өзгөрүүсүз 

Реструктуризацияланган  

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн жана узартылган 

Кайрадан каржыланган 

 

 

 

16-тиркеме 

Коммерциялык банктарын кредиттөө булактары боюнча маалымдама 

 

Коду 

Аталышы  

Өздүк каражаттар 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду  

Эл аралык жана чет өлкө уюмдарынан кредиттик линиялар 

Резиденттерден кредиттик линиялар 

Мамлекеттик ипотекалык компания 

Жана башкалар 

 

 

 

17-тиркеме 

Уюмда иштеген жумушчулардын саны боюнча маалымдама  

 

Код 

Наименование  

110 

I/1 группадагы 50 жана ага чейинки адамдан турган майда мекемелер  

111 

I группадагы 15 жана ага чейинки адамдан турган өзгөчө майда мекемелер  

120 

I группадагы 51 адамдан 200 адамга чейинки адамдан турган орто мекемелер  

130 

I группадагы 201 жана андан ашык адамдан турган чон мекемелер  

210 

II/2 группадагы 15 адамга чейинки майда мекемелер 

211 

II- группадагы 7 адамга чейин турган өзгөчө майда мекмелер  

220 

II-группадагы 16 адамдан 50 адамга чейинки орто мекемелер  

230 

II- группадагы 51 же андан ашык адамдан турган чон мекемелер  

 

1/ - тармактар ишканалары: айыл чарба, мергенчилик жана токой чарбасы, балык уулоо, балык өстүрүү, тоо кендерин казып алуу өнөр жайы, электрэнергиясын, газды жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү, курулуш 

2/ - тармактар ишканалары: соода; автоунааларды, тиричилик буюмдарын жана жеке пайдалануу үчүн буюмдарды оңдоо; мейманканалар жана тойканалар; транспорт жана байланыш; финансылык иш; кыймылсыз мүлк менен операциялар, ижара жана керектөөчүлөргө кызматтарды сунуштоо; билим берүү; саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтарды сунуштоо; коммуналдык, социалдык жана жеке кызматтарды сунуштоо  

 

18-тиркеме 

Кредиттин максаты боюнча маалымдама 

 

Код 

Наименование  

Күндөлүк ишти жүзөгө ашырууга 

Негизги каражаттарды модернизациялоо жана кеңейтүү 

Жүгүртүү капиталын көбөйтүү 

Коммерциялык ипотека 

Инвестициялык кредит 

Жана башка  

 

".