"Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбооруна 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ 

 

Улуттук банк, ислам банк иши жана каржылоо принциптерин кошо алганда, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун тиешелүү бөлүктөрүнө өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" долбоорун (мындан ары долбоор) иштеп чыкты.  

Долбоордо төмөнкү токтомдорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралган: 

- 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө"; 

- 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"; 

- 2000-жылдын 30-ноябрындагы № 42/1 "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"; 

- 2008-жылдын 16-январындагы № 3/3 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо тууралуу".  

Долбоор, отчеттун алкагында алынган маалыматка талдап-иликтөөлөрдү талапка ылайык жүргүзүү максатында маалымат алуу зарылчылыгына байланыштуу жана "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоорун эске алуу менен иштелип чыккан. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктарга да таркатылат. 

Долбоордо төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор каралган: 

- Мезгил-мезгили менен берилүүчү банктык регулятивдик отчетунун 1-18- бөлүктөрүн тапшыруу мөөнөтү алмаштырылды. Бул өзгөртүүлөр маалыматтарды оперативдүү түрдө кабыл алууну жогорулатууга, аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жана актуалдуу маалымат берүүгө багытталган. 

- "пролонгацияланган кредиттер" түшүнүгү жокко чыгарылгандыгына байланыштуу, 6.А. жана 6.Б. бөлүктөрүндөгү "Пролангацияланган кредиттер" бөлүгү "Реструктуризацияланган кредиттер" деген тилкеге алмаштырылган (алардын санын маалымдамада көрсөтүү зарыл), ошондой эле мөөнөтү узартылгандыгынан улам, алардын мөөнөтү өзгөргөн (күндөрдүн санын), анда классификацияланган активдердин категориясы колдонуу зарыл.  

- Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу толук жана так маалымат алуу максатында, 7.А. жана 7.Б. бөлүктөрүндөгү "Канааттандыраарлык кредиттер", "Байкоого алынган кредиттер" жана "Субстандарттык" тилкелери тиешелүү кам өлчөмүнө жараша бөлүштүрүлдү.  

- ушундай эле өзгөртүүлөр жана толуктоолор ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктар тарабынан "ислам терезесинин" алкагында сунушталуучу отчеттордун тиешелүү формаларына, ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетуна киргизилген.  

- жана башка толуктоолор жана өзгөртүүлөр. 

 

 

Долбоор 

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын "____" ________ 

№____ токтомуна карата тиркеме 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобонун: 

1-тиркемесиндеги: 

таблицанын 1-22-пунктар төмөнкү редакцияда берилсин: 

№  

Бөлүгү  

Аталышы  

Мезгилдүүлүгү  

Берүү мөөнөтү  

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме  

1  

  

Титулдук барак  

Ай сайын, чейрек сайын жана жылына бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

2  

  

Банктын Директорлор кеңешинин, банк Башкармасынын жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

3  

  

Банктын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

4  

  

Банк тууралуу базалык маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

5  

1-бөлүк  

Баланстык отчет  

А. Активдер  

Б. Милдеттенмелер  

В. Капитал  

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер.  

Д. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө.  

Е. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер.  

Ж. Банк активдерин жайгаштыруу.  

З. Банк тарабынан "ислам терезеси" алкагында жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет.  

И. Банк милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу.  

К. Банк милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу (чет өлкө валютасында).  

Л. Капиталды өлкөлүк белгиси боюнча тартуу.  

М. Кыргыз Республикасынын областтарында тармактар боюнча кредиттердин көлөмү.  

Н. Кыргыз Республикасынын областтарында кредиттердин тобокелдиктер деңгээли боюнча классификациясы.  

О. Кыргыз Республикасынын областтарында депозиттерди тартуу булактары боюнча көлөмү.  

П. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча коммерциялык банктардын башка маалыматтары.  

Ай сайын  

  

  

  

  

  

Чейрек сайын  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Чейрек сайын  

  

  

Чейрек сайын  

  

 Чейрек сайын  

  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

6  

2-бөлүк  

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

А.Пайыздык кирешелер  

Б. Пайыздык чыгашалар  

В. Пайыздык эмес кирешелер  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар.  

2.А. "Ислам терезеси" алкагында банк тарабынан жүргүзүлүүчү операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет.  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

7  

3-бөлүк  

Капитал түзүмү  

А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүү.  

Б. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалымат.  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

8  

4-бөлүк  

Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

9  

5-бөлүк  

Баалуу кагаздар портфели  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

10  

6-бөлүк  

Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат  

А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат (сом менен)  

Б. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат  

(чет өлкө валютасында).  

В. "Ислам терезеси" алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (сом менен).  

Г. "Ислам терезеси" алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында).  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

11  

7-бөлүк  

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо.  

А. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом менен).  

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында).  

В. "Ислам терезеси" алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом менен).  

Г. "Ислам терезеси" алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында).  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

12  

8-бөлүк  

РППУдагы өзгөрүүлөр  

А. РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган жана кайтарылып берилген (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар.  

Б. Банктарга кредиттерди эске албаганда, кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр  

В. Кредиттерден айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр.  

Г. Банктарга жана ФКМдерге кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр.  

Д. "Ислам терезеси" алкагында банктын РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган жана кайтарылып берилген (мурда эсептен алынып салынган) активдери жана баланстан тышкаркы милдеттенмелери тууралуу маалыматтар.  

Е. Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, "ислам терезеси" алкагында банк тарабынан сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр.  

Ж. Каржылоодон айырмаланган, "ислам терезеси" алкагында банктын активдери боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр.  

З. "Ислам терезеси" алкагында банк тарабынан банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр.  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

13  

  

  

  

  

  

  

9-бөлүк  

  

  

  

  

  

  

Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар  

 Ай сайын  

 Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы №24/4 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 7-октябрында 109-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу" нускоого карата 1-тиркеме  

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы №24/4 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 7-октябрында 109-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу" нускоого карата 2-тиркеме  

А.Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар  

А-1. 15 ири каржылоо булактары, анын ичинде ФКМ жана мамлекеттик мекемелер (Социалдык фонд ж.б.у.с.) боюнча маалыматтар. 

Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалымат  

Б-1. Корреспонденттик эсептердеги акча каражаттардын отчеттук күнгө карата абал боюнча калдыктарына тиешелүү маалыматтар 

Г. Банк тейлеген брокер/дилер/ депозитарий жөнүндө маалымат  

Д. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалыматтар.  

Е. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели  

Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели  

14  

10-бөлүк  

Аффилирленген жактар тууралуу маалыматтар.  

  

  

  

  

  

А. Аффилирленген жактар менен жигердүү операциялар тууралуу кыскача маалыматтар.  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрындагы №34/10 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлери жана аффилирленген жактары менен жүргүзүлгөн операцияларга карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 1-формасы  

  

  

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат.  

 В. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалымат.  

 Г. Аффилирленген жактар менен жигердүү операциялар тууралуу кыскача маалымат.  

Д. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар.  

Е. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалыматтар.  

Жарым жылда бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрындагы №34/10 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлери жана аффилирленген жактары менен жүргүзүлгөн операцияларга карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 2 жана 3-формасы  

15  

11-бөлүк  

Инсайдерлер тууралуу маалымат  

  

  

  

  

  

А. Инсайдерлер менен жигердүү операциялар тууралуу кыскача маалымат  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрындагы №34/10 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлери жана аффилирленген жактары менен операцияларга карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 4-формасы  

  

  

Б. Инсайдерлер менен операциялар тууралуу жалпы маалымат.  

В. Инсайдер менен тууганчылык мамиледеги адамдар менен операциялар тууралуу маалыматтар.  

Г. Башка байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар.  

Д. Инсайдерлер, алар менен тууганчылык мамилеси бар адамдар же башка байланыштуу жактар контролдукка ээлик кылган юридикалык жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар.  

 

 

Жарым жылда бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрындагы №34/10 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлери жана аффилирленген жактары менен операцияларга карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 5, 6, 7 жана 8-формалары  

Е. Инсайдерлер менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалымат.  

Ж. Инсайдерлер менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар.  

З. Инсайдер менен тууганчылык мамилеси бар адамдар тууралуу маалыматтар.  

И. Башка байланыштуу жактар менен операциялар жөнүндө маалыматтар.  

К. Банктын инсайдерлери, алар менен тууганчылык мамилеси бар адамдар же башка байланыштуу жактар контролдукка ээлик кылган юридикалык жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар.  

Жарым жылда бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 28-февралындагы №10/4 токтомуна ылыйык. 

16 

 

 

 

  

12-бөлүк  

 

 

 

Банк активдеринин жана милдеттенмелеринин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөр жана активдерди/банктарды төлөө мөөнөттөрү  

А. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендердин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөр  

Чейрек сайын  

  

  

  

  

  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

Б.Активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү  

В. "Ислам терезеси" алкагында банк активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелүүлүк ченинин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү  

Г. "Ислам терезеси" алкагында банк активдерин/милдеттенмелерин төлөө мөнөтү  

 Ай сайын  

 

 

17  

13-бөлүк  

Суммалар боюнча бөлүү менен депозиттер  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

18  

14-бөлүк  

Экономикалык ченемдерди сактоо жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо тууралуу маалыматтар ("капиталы буфери" көрсөткүчү)  

 

 

 А. Жеке адамдардын алдында мөөнөттүү депозиттер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталгандыгы жөнүндө күндөлүк отчет (К5.1).  

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталгандыгы жөнүндө отчет (К5.2).  

В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылгандыгы жөнүндө отчет  

Г. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк (К3.2) ченеминин сакталышы жөнүндө отчет  

 

 

 Д. Дароо толукталуучу ликвиддүүлүк (К3.3) ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

Ай сайын  

  

 

 

  

 

Күн сайын  

  

  

  

 Ай сайын  

  

  

  

  

 

 Жума сайын 

 

 

 

 Күн сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

 

 

 

 

 

 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

 

 

 Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

 

 

 

 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана башка ФКМдер аткарууга милдеттүү болгон экономикалык ченемдер тууралуу" жобого карата 1-тиркеме  

19  

15-бөлүк  

Банктын капиталын эсептөө  

1.Активдер 

2. Балуу кагаздар потфели 

3. Кредиттер жана лизингдер 

4. Кредиттер и лизинг (жана башка активдер) 

5. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

6. Субординацияланган карыз 

7.Капитал жана капиталдын шйкештик коэффиценти 

 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча"нускоо;  

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 токтому менен бекитилген "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча" нускоо  

20  

16-бөлүк  

Ачык валюта позициялары тууралуу отчет  

Күн сайын  

Операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин  

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы №36/13 токтому менен бекитилген, Юстиция министрлигинде 2005-жылдын 1-февралында 16-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө" нускоого карата тиркеме;  

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/4 токтому менен бекитилген "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырган банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө"нускоо  

  

  

А. Ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырылган операциялар боюнча ачык валюта позициялары тууралуу күн сайын берилүүчү отчет.  

Б. Ачык валюта позициялары тууралуу чогуу алгандагы күн сайын берилүүчү отчет  

  

  

  

21  

17-бөлүк  

Банктын ишеним боюнча тескөө операциялары тууралуу маалыматтар  

Чейрек сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

22  

18-бөлүк  

Башка маалыматтар 

А. Активдердин жана милдеттенмелердин ай ичиндеги орточо мааниси.  

Б. Банк иши жөнүндө башка маалыматтар.  

В. Банктын персоналы жөнүндө.  

Г. Эсептер боюнча көбүрөөк жүгүртүүгө ээ болушкан кардарлар боюнча маалыматтар.  

Д.Финансылык чалгындоо кызматына жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн саны жана суммасы жөнүндө маалыматтар  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

 

 

Е. Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуунун эсебине баланска кабыл алынган жана башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалыматтар  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 5-күнүнө чейин  

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик катышуу үлүшүнө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттардын калдыгы боюнча маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

З. Колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чен боюнча маалымат, жекече негизде белгиленгендерди кошо алганда  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

"; 

- 2-тиркемесиндеги: 

6.А., 6.Б., 6.В., 6.Г., 7.А., 7.Б., 7.В., 7.Г. жана 18.З. бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

"6-БӨЛҮК А.  Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (сом менен)  

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп  

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

Күндөлүк 

өөнөтү өткөрүлбөгөн ) активдер  

Реструктуриза-цияланган кредиттер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360 күн жана андан ашык  

Бардыгы болуп,чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Кредиттер жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а)кредиттер, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б)башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в)башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а)өнөр жайга кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б)айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

г)курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

д)ипотекалык кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

4. Жана башка активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

5. Жыйынтыгында, активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Маалымат үчүн: бардыгы болуп, реструктуризацияланган кредиттердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Аткаруучу___________________ кол тамгасы _________________________________ 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

6-БӨЛҮК Б.  

МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында)  

  

(миң сом)  

 Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп  

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

Күндөлүк 

өөнөтү өткөрүлбөгөн ) активдер  

Реструктуриза-цияланган кредиттер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360 күн жана андан ашык  

Бардыгы болуп,чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Кредиттер жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а)кредиттер, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б)башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в)башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а)өнөр жайга кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б)айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

г)курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

д)ипотекалык кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

4. Жана башка активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

5. Жыйынтыгында, активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Маалымат үчүн: бардыгы болуп, реструктуризацияланган кредиттердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________  

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

6-БӨЛҮК В. "ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ" АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (сом менен) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп  

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк 

өөнөтү өткөрүлбөгөн активдер)  

Реструктуризацияланган кредиттер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360 күн жана андан ашык  

Бардыгы болуп,чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялары жана банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүү ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________  

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

6-БӨЛҮК Г. "ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ" АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп  

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк 

өөнөтү өткөрүлбөгөн активдер)  

Реструктуризацияланган кредиттер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360 күн жана андан ашык  

Бардыгы болуп,чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялары жана банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүү ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________  

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

7БӨЛҮК А. 

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом менен) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп  

Дисконт  

Бардыгы болуп камдар  

Нормалдуу кредиттер  

Канааттандырарлык кредиттер  

Байкоо алдындагы кредиттер  

"Жалпы" камдар  

Субстандарттык  

Шектүү  

Жоготуулар  

"Атайы" камдар  

Маалымат үчүн: берилген кредиттердин саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Кредиттер жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а)өнөр жайга кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б)айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

г)курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

д)ипотекалык кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

5. Банктын активдин ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

6. Башка активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 Аткаруучу___________________ кол тамгасы_______________________________  

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет 

7БӨЛҮК Б. 

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп  

Дисконт  

Бардыгы болуп камдар  

Нормалдуу кредиттер  

Канааттандырарлык кредиттер  

Байкоо алдындагы кредиттер  

"Жалпы" камдар  

Субстандарттык  

Шектүү  

Жоготуулар  

"Атайы" камдар  

Маалымат үчүн: берилген кредиттердин саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Кредиттер жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) өнөр жайга кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

5. Банктын активдин ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

6. Жана башка активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

7БӨЛҮК В. "ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ" АЛКАГЫНДА БАНК ТАРАБЫНАН АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (сом менен) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоо алдындагы активдер 

"Жалпы" камдар 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

"Атайы" камдар 

Маалымат үчүн: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар, ошондой эле банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

д) ипотекага  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган, жана башка менчиги 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

6. Жана башка активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

7БӨЛҮК Г. "ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ" АЛКАГЫНДА БАНК ТАРАБЫНАН АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоо алдындагы активдер 

"Жалпы" камдар 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

"Атайы" камдар 

Маалымат үчүн: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар, ошондой эле банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

д) ипотекага  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган, жана башка менчиги 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

6. Жана башка активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

18-БӨЛҮК. З. Колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу үстөк баа боюнча маалыматтар, жекече негизде белгиленгендерди кошо алганда  

Каржылоо боюнча 

Депозиттер боюнча 

Мөөнөттүү талап боюнча төлөнүүчү 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

Пайданын максималдуу нормасы /үстөк баа 

Пайданын минималдуу нормасы /үстөк баа 

Пайданын максималдуу нормасы /үстөк баа 

Пайданын минималдуу нормасы /үстөк баа 

Кирешелүүлүктүн максималдуу чени  

Кирешелүүлүктүн минималдуу чени 

Кирешелүүлүктүн максималдуу чени  

Кирешелүүлүктүн минималдуу чени 

Кирешелүүлүктүн максималдуу чени  

Кирешелүүлүктүн минималдуу чени 

Кирешелүүлүктүн максималдуу чени  

Кирешелүүлүктүн минималдуу чени 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Адис_______________кол тамгасы: ___________  

2. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдхөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобонун: 

 

- 1-тиркемесинин: 

таблицанын 1-22-пунктар төмөнкү редакцияда берилсин: 

Бөлүк 

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү 

Берүү мөөнөтү 

Эскертүүлөр жана ченемдик укуктук актыларга шилтемелер 

  

Титулдук баракча 

Ай сайын, чейрек сайын жана жылына бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

Биринчи 18 бөлүккө гана тиркелет 

  

Банктын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын, Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат 

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

  

Банктын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

  

Банк тууралуу базалык маалымат 

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

1-бөлүк 

Баланстык отчет: 

А. Активдер; 

Б. Милдеттенмелер; 

В. Капитал; 

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер; 

Д. Банктын жана башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөөлөр; 

Е. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер; 

Ж. Банк активдерин өлкөлүк белгиси боюнча жайгаштыруу; 

З. Банк милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу; 

И. Банк милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча (чет өлкө валютасында) тартуу; 

К. Капиталды өлкөлүк белгиси боюнча тартуу; 

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

 

Чейрек сайын 

 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

Л. Кыргыз Республикасынын областтарында тармактар боюнча каржылоо көлөмү

Чейрек сайын 

  

  

М. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тобокелдиктердин деңгээлине жараша сунушталган каржылоону классификациялоо;  

Н. Кардарлардын Кыргыз Республикасынын областтары боюнча эсептериндеги акча каражаттарынын көлөмү (тартуу булактары боюнча);  

О. Банктын Кыргыз Республикасынын областтары боюнча жана башка маалыматтары. 

  

  

  

2-бөлүк 

Түшкөн пайдалар, кеткен чыгымдар жана чогуу алгандыгы кирешелер жөнүндө отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет: 

А. Операциялар боюнча алынган кирешелер; 

Б. Операциялардан келип чыккан чыгашалар; 

В. Банк операциялары боюнча жана башка кирешелер; 

Г. Банктын операциялары боюнча жана башка чыгашалар; 

Д. Башка операциялык жана администрациялык чыгашалар 

Чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө отчет 

3-бөлүк 

Капиталдын түзүмү  

А. Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр 

Б. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары жөнүндө маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

4-бөлүк 

Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

5-бөлүк 

Баалуу кагаздар портфели 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

10 

6-бөлүк 

Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалыматтар: 

А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер (сом түрүндөгү) тууралуу маалыматтар; 

Б. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер (чет өлкө валютасында) тууралуу маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

11 

7-бөлүк 

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо: 

А. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө); 

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

12 

8-бөлүк 

РППУдагы өзгөрүүлөр: 

А. РППУнун эсебинен эсептеп алынып салынган жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар; 

Б Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр; 

В. Каржылоодон айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерден боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр; 

Г. Банктарга жана башка ФКМдерге сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр. 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

13 

9-бөлүк 

Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар: 

А. Эң ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар; 

А-1. 15 ири каржылоо булагы, анын ичинде ФКМ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана башка ушул сыяктуу мекемелер) боюнча маалыматтар; 

Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалыматтар; 

Б-1 Отчеттук күнгө карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалыматтар; 

В. Банкты тейлөөгө алган брокер/дилер/ депозитарий жөнүндө маалыматтар; 

Г. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалыматтар; 

Д. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели; 

Е. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели. 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2012-жылдын 12-октябрындагы N40/1 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө нускоо" нускоого карата 1-тиркеме.  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2012-жылдын 12-октябрындагы N40/1 токтому менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө нускоо" нускоого карата 2-тиркеме.  

14 

10-бөлүк 

Аффилирленген жактар тууралуу маалыматтар: 

А. Аффилирленген жактар менен жигердүү операциялар тууралуу кыскача маалыматтар; 

Ай сайын 

Отчетук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 34/10 токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 1-формасы. 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 34/10 токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 2, 3-формалары. 

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар 

В. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалыматтар 

Жарым жылда бир жолу 

Отчетук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

15 

11-бөлүк 

Инсайдерлер тууралуу маалыматтар: 

А. Инсайдерлер менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалыматтар. 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 34/10 токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 4-формасы. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N 34/10 токтом мемен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоого карата тиркеменин 5, 6, 7, 8-формалары. 

Б. Инсайдерлер менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар; 

В. Инсайдер менен тууганчылык мамилеси бар адамдар менен операциялар тууралуу маалыматтар; 

Г. Башка байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар; 

Д. Инсайдерлер, алар менен тууганчылык мамилеси бар адамдар же башка байланыштуу жактар контролдукка ээлик кылган юридикалык жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар. 

Жарым жылда бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

16 

12-бөлүк 

Банк активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелүүлүк ченинин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөр жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү 

А. Банк активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелүүлүк ченинин өзгөрүүсүнө ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөөлөр 

Чейрек сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

Б. Активдерди/ милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү

Ай сайын 

17 

13-бөлүк 

Кардарлардын суммалар боюнча бөлүнгөн эсептери 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

18 

14-бөлүк 

Экономикалык ченемдерди сактоо жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо тууралуу маалыматтар ("капиталы буфери" көрсөткүчү 

  

  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда № 93-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн, №18/1 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк тарабынан лицензияланган коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобого карата № 1-тиркеме 

А. Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

 

Б. Капиталдын шайкештигинин экономикалык ченеминин жана ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө отчет 

ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

В. Жеке адамдар алдында мөөнөттүү эсептер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

 

Г. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө отчет 

ай сайын  

  

Д. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет 

ай сайын  

  

Е. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (К3.2) сакталышы жөнүндө отчет 

жума сайын  

отчеттук жумадан кийинки жуманын алгачкы жумуш күнү саат 9.00го чейин  

Ж. Дароо толукталуучу ликвиддүүлүк (К3.3) ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

күн сайын 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

19 

15-бөлүк 

Банк капиталын эсептөө 

1. Активдер 

2. Балуу кагаздар потфели 

3. Каржылоо 

4. Каржылоо (уландысы)/жана башка активдер 

5. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

6. Субординацияланган карыз 

7. Капитал жана капиталдын шйкештик коэффиценти 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы N 51/4 токтому менен бекитилген операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускоо. 

20 

16-бөлүк 

Ачык валюта позициялары жөнүндө отчет 

Күн сайын 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча 9.00го чейин 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы N 41/4 токтому менен бекитилген "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан банктардын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө" нускоого карата тиркеме 

21 

17-бөлүк 

Банктын ишеним көрсөтүлгөн тескөө боюнча операциялары жөнүндө маалыматтар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

 

 

 

 

 

 

22 

18-бөлүк 

Жана башка маалыматтар: 

А. Активдердин жана милдеттенмелердин ай ичиндеги орточо мааниси; 

Б. Банк иши тууралуу жана башка маалыматтар;  

В. Банк персоналы жөнүндө

Г. Эсептер боюнча көбүрөөк жүгүртүүгө ээ болушкан кардарлар боюнча маалыматтар; 

Д. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына жөнөтүлүүчү маалыматтардын саны жана суммасы жөнүндө маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде 

  

 

 

 

Е. Коммерциялык банктар тарабынан проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуунун эсебине баланска кабыл алынган жана башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалыматтар  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 5-күнүнө чейин  

 

 

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик катышуу үлүшүнө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттардын калдыгы боюнча маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

 

 

З. Колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу үстөк баа боюнча маалымат, жекече негизде белгиленгендерди кошо алганда  

Ай сайын 

 

 

"; 

- 2-тиркемеде: 

6.А., 6.Б., 6.В., 6.Г., 7.А., 7.Б., 7.В., 7.Г жана 18.З- бөлүкчөлөр төмөнкү редакцияда берилсин

 

 

20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча 

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

6-БӨЛҮК А. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (сом менен) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп  

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк 

өөнөтү өткөрүлбөгөн активдер)  

Реструктуризацияланган кредиттер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360 күн жана андан ашык  

Бардыгы болуп,чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялары жана банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүү ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Аты-жөнү ________________________ кызматы___________________ кол тамгасы _________________________________ 

 

 

 

20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча 

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

6-БӨЛҮК Б. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп  

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк 

өөнөтү өткөрүлбөгөн активдер)  

Реструктуризацияланган кредиттер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360 күн жана андан ашык  

Бардыгы болуп,чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялары жана банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүү ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Аты-жөнү ________________________ кызматы___________________ кол тамгасы _________________________________ 

 

20___-жылдын "___"______________ карата абал боюнча 

мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

7БӨЛҮК А. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (сом менен) 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоо алдындагы активдер 

"Жалпы" камдар 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

"Атайы" камдар 

Маалымат үчүн: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) каржылоо, РЕПО-операциялар, ошондой эле банктар жана финансы-кредит мекемелери менен кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

д) ипотекага  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган, жана башка менчиги 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

6. Жана башка активдер  

  

  

  

<