Улуттук банк  

Башкармасынын 2017-жылдын  

____- _____________  

№ ______токтомуна карата 

тиркеме  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 

«Милдеттүү камдар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы № 8/2 «Милдеттүү камдар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген милдеттүү камдар жөнүндө жобонун: 

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1.  Бул жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары Улуттук банк) милдеттүү камды депондоштуруу боюнча банктарга карата талаптар белгиленип, милдеттүү камдын өлчөмү, аны эсептөө тартиби жана коммерциялык банктар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы тарабынан милдеттүү камдык талаптардын аткарылышы жана аларды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өндүрүүгө карата талаптар аныкталган.»; 

- 1.2-пункттун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Камдык активдер бул, банктын банкоматтарындагы улуттук валютадагы каражаттардын, Улуттук банктагы корреспонденттик эсептеги акча каражаттарынын нак калдыгынын, ошондой эле банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын түрүндөгү активдеринин суммасы.»; 

- 2.1-пункттун үчүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эсептик базага кирген валюталык милдеттенмелердин сом түрүндөгү эквиваленти Улуттук банк тарабынан белгиленген чет өлкө валютасынын сомго карата расмий курсу боюнча эсептелинет.»; 

- 2.6-пункттун үчүнчү сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Мында, милдеттүү камдык талаптарды аткаруу үчүн банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебиндеги күндөлүк каражаттарынын өлчөмү жана банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын түрүндөгү активдердин жалпы өлчөмү, Улуттук банк Башкармасынын чечими менен аныкталган милдеттүү кам көлөмүнүн минималдуу деңгээлинен аз болбоого тийиш.»; 

- 2.6-пункттун төртүнчү сүйлөмүндө, 3-бөлүгүнүн аталышында, 3.3- жана 3.6-пунктарында ар башка жөндөмөдө «төлөм» деген сөз тиешелүү жөндөмөдө «айыптык төлөм» дегенге алмаштырылсын; 

- 2.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.9. Камдык активдерде камтылуучу, коммерциялык банктардын банкоматтарындагы улуттук валютадагы нак акча калдыктарынын жана банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын түрүндөгү активдердин өлчөмдөрү Улуттук банк Башкармасынын чечими менен аныкталат жана акча-кредит саясатынын максатында өзгөртүлүшү мүмкүн.»; 

- 3.1-пунктунда: 

- «төлөм» деген сөз «айыптык төлөм» дегенге алмаштырылсын; 

- «төлөм чени» деген сөздөр «айыптык төлөм өлчөмү» дегенге алмаштырылсын; 

- 3.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.2. Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм төмөнкү формула боюнча эсептелинет:

мында Шн милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм;  

Ос камдык активдердин милдеттүү камдан күн ичинде орточо четтөөсү;  

Рш  Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленүүчү милдеттүү камдык талаптардын сакталбагандыгы үчүн айып төлөм өлчөмү;  

Д базалык мезгилдеги календардык күндөрдүн саны, б.а. 28 күн.  

Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм суммасын эсептөө мисалы 2-тиркемеде келтирилген.»; 

- 3.2.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.2.1. Милдеттүү камдын көлөмүнүн күндөлүк минималдуу деңгээлин аткаруу талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм суммасы Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленген айып төлөм өлчөмүнүнжана Улуттук банктагы корреспондентик эсебинин жана банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын түрүндөгү активдердин күндөлүк терс четтөө суммасынын негизинде эсептелинет. Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмүУлуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет.» 

- 3.4-пункттун экинчи сүйлөмү алынып салынсын; 

 

- жобого карата 2-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

____-жылдын __- ____________  

№____токтому менен бекитилген,  

«Милдеттүү камдар жөнүндө»  

жобого карата 2-тиркеме 

Милдетүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү 

эсептөө мисалы 

  

  

  

  

  

  

  

(сом) 

№ п.п 

Отчеттук мезгил 

Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп (К) 

Банкоматтардагы каражаттардын калдыктары (Б) 

Банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын түрүндөгү активдер  

(З) 

Камдык активдер 

(А) 

Милдеттүү кам (Р) 

Милдеттүү камдан четтөлөр (А-Р) 

Милдеттүү камдык талаптардын минималдуу өлчөмү (Р*Морт) 

Минималдуу милдеттүү камдан четтөлөр (Ом) 

10 

16.11.2015 

163 160 090 

10 878 518 

40 000 000 

214 038 609 

225 447 841 

-11 409 232 

202 903 057 

257 033 

17.11.2015 

164 138 964 

11 206 088 

40 000 000 

215 345 052 

225 447 841 

-10 102 789 

202 903 057 

1 235 907 

18.11.2015 

165 200 990 

10 442 355 

40 000 000 

215 643 345 

225 447 841 

-9 804 496 

202 903 057 

2 297 933 

19.11.2015 

172 755 618 

10 905 123 

40 000 000 

223 660 741 

225 447 841 

-1 787 100 

202 903 057 

9 852 561 

20.11.2015 

173 011 849 

10 142 294 

40 000 000 

223 154 143 

225 447 841 

-2 293 699 

202 903 057 

10 108 792 

21.11.2015 

169 036 849 

10 754 110 

40 000 000 

219 790 959 

225 447 841 

-5 656 882 

202 903 057 

6 133 792 

22.11.2015 

168 011 849 

9 878 518 

40 000 000 

217 890 367 

225 447 841 

-7 557 474 

202 903 057 

5 108 792 

23.11.2015 

173 731 782 

11 032 658 

40 000 000 

224 764 439 

225 447 841 

-683 402 

202 903 057 

10 828 725 

24.11.2015 

173 421 817 

10 275 835 

40 000 000 

223 697 652 

225 447 841 

-1 750 189 

202 903 057 

10 518 760 

10 

25.11.2015 

175 723 793 

8 155 325 

40 000 000 

223 879 118 

225 447 841 

-1 568 723 

202 903 057 

12 820 736 

11 

26.11.2015 

220 361 873 

9 431 752 

40 000 000 

269 793 626 

225 447 841 

44 345 785 

202 903 057 

57 458 816 

12 

27.11.2015 

176 886 333 

10 284 718 

40 000 000 

227 171 051 

225 447 841 

1 723 210 

202 903 057 

13 983 276 

13 

28.11.2015 

176 886 333 

10 713 172 

40 000 000 

227 599 505 

225 447 841 

2 151 664 

202 903 057 

13 983 276 

14 

29.11.2015 

153 009 349 

11 085 433 

40 000 000 

204 094 782 

225 447 841 

-21 353 059 

202 903 057 

-9 893 708 

15 

30.11.2015 

120 200 100 

10 943 715 

40 000 000 

171 143 815 

225 447 841 

-54 304 026 

202 903 057 

-42 702 957 

16 

01.12.2015 

162 976 564 

10 513 273 

40 000 000 

213 489 837 

225 447 841 

-11 958 004 

202 903 057 

73 507 

17 

02.12.2015 

204 302 185 

9 023 676 

40 000 000 

253 325 861 

225 447 841 

27 878 020 

202 903 057 

41 399 128 

18 

03.12.2015 

204 526 117 

10 283 674 

40 000 000 

254 809 791 

225 447 841 

29 361 950 

202 903 057 

41 623 060 

19 

04.12.2015 

164 245 032 

10 971 139 

40 000 000 

215 216 171 

225 447 841 

-10 231 670 

202 903 057 

1 341 975 

20 

05.12.2015 

163 245 032 

11 461 437 

40 000 000 

214 706 470 

225 447 841 

-10 741 372 

202 903 057 

341 975 

21 

06.12.2015 

169 245 032 

11 791 321 

40 000 000 

221 036 353 

225 447 841 

-4 411 488 

202 903 057 

6 341 975 

22 

07.12.2015 

170 341 146 

12 312 678 

40 000 000 

222 653 824 

225 447 841 

-2 794 017 

202 903 057 

7 438 089 

23 

08.12.2015 

163 602 026 

10 957 213 

40 000 000 

214 559 240 

225 447 841 

-10 888 602 

202 903 057 

698 969 

24 

09.12.2015 

180 701 404 

10 734 620 

40 000 000 

231 436 024 

225 447 841 

5 988 182 

202 903 057 

17 798 347 

25 

10.12.2015 

168 150 573 

10 512 965 

40 000 000 

218 663 538 

225 447 841 

-6 784 303 

202 903 057 

5 247 516 

26 

11.12.2015 

167 823 064 

11 065 413 

40 000 000 

218 888 477 

225 447 841 

-6 559 364 

202 903 057 

4 920 007 

27 

12.12.2015 

164 572 618 

11 332 681 

40 000 000 

215 905 300 

225 447 841 

-9 542 541 

202 903 057 

1 669 561 

28 

13.12.2015 

163 072 618 

10 991 834 

40 000 000 

214 064 452 

225 447 841 

-11 383 389 

202 903 057 

169 561 

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

-102 117 012 

  

  

Орто күндүк четтөсү (Ос) 

-3 647 036 

  

  

Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм (Шн) 

42 549  

  

17 793  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Милдеттүү камдан четтөө эсебинин формуласы: 

  

     О=АР, мында 

  

     А - банктардын камдык активдери 

  

     Р - милдеттүү кам 

  

  

  

  

  

  

  

  

Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү эсептөө формуласы: 

  

Шн=Ос*Рш/100/360*Д, мында 

  

     Шн - милдеттүү камдарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм 

  

     Ос - милдеттүү камдан камдык активдердин эсебинен орто күндүк четтөөсү 

  

Рш - милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү (мында 15 пайыз) 

  

     Д - базалык мезгилде календарлык күндөрдүн саны (учурда 28 күн) 

  

Милдеттүү камдардын минималдуу көлөмүнөн четтөнүн эсебин формуласы: 

  

     Ом=(К+З)-Р*Mорт, мында 

  

     К - Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби 

  

З - банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын түрүндөгү активдер 

  

  

     Р - милдеттүү кам 

  

     Mорт - милдеттүү камдын көлөмүнөн минималдуу деңгээл (мында 90 пайыз) 

  

Милдеттүү камдык талаптардын минималдуу деңгээлин сактабагандыгы үчүн айыптык төлөмдү эсептөө формуласы: 

  

Шн=Ом*Рш/100/360*Д, мында 

  

     Шн - милдеттүү камды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм 

  

     Ом - милдеттүү камдын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен жана банктын Улуттук банктагы ээси көрсөтүлбөгөн метал эсебиндеги алтын 

түрүндөгү активдеринен күндөлүк четтөөсү 

  

Сп - милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү (мында 15 пайыз) 

  

     Д - милдеттүү камдык талаптардын минималдуу көлөмү сакталбаган күндөрүнүн саны 

  

Маалымат үчун: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү Улуттук банктын эсептик ченинин базалык мезгил үчүн орточо үч эселенген өлчөмдө белгиленет. 

»