Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча ченемдик укуктук актылардын тизмеси 

Ченемдик документтин аталышы

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын башкармасынын
токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын
Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

Банк ишин лицензиялоо жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-1-(НПА)
токтому менен кабыл алынган,
2018-жылдын 24-октябрындагы №2018-П-12\44-3-(НПА),
2019-жылдын 24-апрелиндеги №2019-П-12/22-4-(НПА)
2019-жылдын 21-августундагы №2019-П-12/43-2-(НПА),
2020-жылдын 8-июлундагы №2020-П-12/39-1-(НПА),
2021-жылдын 14-июлундагы №2021-П-12/38-3-(НПА),
2021-жылдын 25-августундагы №2021-П-12/47-2-(НПА),
2022-жылдын 9-мартындагы №2022-П-12/12-3(НПА)
токтомдору менен өзгөртүүлөр киргизилген.

"Чет өлкө банкынын өз филиалына капитал катары акча каражатын бөлүү тартиби жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-2-(НПА)
токтому менен кабыл алынган.