Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2022жылдын июнь айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.06.2022-ж. 

миң сом 

30.06.2021-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

47 357 169 

36 439 061 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

132 807 432 

128 673 609 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген насыялар 

2 941 348 

6 941 752 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

25 414 693 

61 328 707 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

2 982 026 

2 989 958 

Ассоциацияланган туунду уюмдарга инвестициялар 

10 917 281 

12 036 316 

Негизги каражаттар 

1 962 282 

1 905 807 

Материалдык эмес активдер  

34 890 

76 513 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

91 353 265 

18 598 423 

Башка активдер 

2 380 021 

3 713 371 

Жыйынтыгында, активдер  

318 150 407 

272 703 517 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

165 023 763 

136 163 488 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

43 811 592 

28 459 025 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

22 709 133 

22 655 737 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

15 843 447 

10 843 629 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

25 661 696 

10 251 304 

Башка милдеттенмелер  

3 815 090 

721 847 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

276 864 721 

209 095 030 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

9 244 293 

8 325 043 

Чет өлкө валюталарын жана алтынды кайра баалоо боюнча кам 

21 791 842 

46 459 235 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(324 412) 

(20 298) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

8 573 962 

6 844 507 

Жыйынтыгында капитал 

41 285 685 

63 608 487 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

318 150 407 

272 703 517 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева