Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2022жылдын декабрь айынын 31-не карата* 

 

Статьялардын аталышы 

31.12.2022-ж. 

миң сом 

31.12.2021-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

81 833 825 

50 159 119 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелердеги каражаттар 

119 522 906 

130 658 428 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген кредиттер 

2 526 768 

6 633 075 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

38 367 938 

71 602 189 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

5 007 033 

2 955 967 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

11 048 253 

10 939 457 

Негизги каражаттар 

2 002 524 

1 955 142 

Материалдык эмес активдер  

27 559 

58 018 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

133 962 227 

35 411 153 

Башка активдер 

1 372 105 

4 340 508 

Жыйынтыгында, активдер  

395 671 138 

314 713 056 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

198 810 147 

139 922 220 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

57 535 390 

39 580 124 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

31 349 243 

22 730 726 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

34 350 617 

18 494 284 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

16 171 080 

30 258 833 

Башка милдеттенмелер  

1 157 532 

158 528 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

339 374 009 

251 144 715 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

7 244 293 

8 325 042 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

35 858 965 

44 149 006 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(242 955) 

(98 216) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

9 436 826 

9 192 509 

Жыйынтыгында капитал 

56 297 129 

63 568 341 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

395 671 138 

314 713 056 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева  

 

 

 

* 2022-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет