Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2019жылдын сентябрь айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.09.2019-ж. 

миң сом 

30.09.2018-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

47 990 220 

25 486 856 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

78 608 566 

71 272 012 

Берилген насыялар 

7 359 778 

10 354 298 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

32 685 428  

47 950 183 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

190 582 

252 639 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

4 529 654 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 854 532 

1 730 804 

Материалдык эмес активдер  

105 492 

139 967 

Башка активдер 

3 898 251 

2 401 426 

Жыйынтыгында, активдер  

177 222 503 

159 773 264 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

103 219 534  

91 289 865 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

18 045 500 

15 531 282 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

14 776 754 

14 956 422 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

5 420 887 

8 620 786 

Алынган кредиттер  

495 733 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 072 908 

8 243 797 

Башка милдеттенмелер  

247 474 

162 711 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

149 783 056 

139 300 596 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 266 168 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

16 172 249 

9 791 111 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

7 413 

11 527 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 783 223 

1 403 862 

Жыйынтыгында капитал 

27 439 446 

20 472 668 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

177 222 503 

159 773 264 

 

 

 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н. Жениш  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева