Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2021жылдын август айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.08.2021-ж. 

миң сом 

31.08.2020-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

29 074 396 

82 824 844 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

149 950 701 

95 008 607 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген насыялар 

6 764 549 

9 355 776 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

59 736 233 

64 938 069 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

3 047 796 

127 267 

Ассоциацияланган туунду уюмдарга инвестициялар 

12 025 958 

7 310 753 

Негизги каражаттар 

1 922 379 

1 862 645 

Материалдык эмес активдер  

79 830 

134 438 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

34 841 285 

3 502 975 

Башка активдер 

3 827 730 

844 053 

Жыйынтыгында, активдер  

301 270 857 

265 909 427 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

142 145 394 

133 376 307 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

29 983 219 

25 036 957 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

19 000 395 

18 281 512 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

14 061 601 

15 970 305 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

30 688 906 

9 391 394 

Башка милдеттенмелер  

1 646 828 

1 036 983 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

237 526 343 

203 093 458 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

8 325 042 

7 476 561 

Чет өлкө валюталарын жана алтынды кайра баалоо боюнча кам 

44 826 664 

44 631 796 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(12 615) 

78 659 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

8 605 423 

8 628 953 

Жыйынтыгында капитал 

63 744 514 

62 815 969 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

301 270 857 

265 909 427 

 

 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева