Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2019жылдын июнь айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.06.2019-ж. 

миң сом 

30.06.2018-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

41 576 966 

24 430 083 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

76 876 386 

85 131 912  

Берилген насыялар 

7 305 833 

10 233 899 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

37 419 322 

37 837 620 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

187 398 

248 628 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

3 979 653 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 684 381 

1 754 570 

Материалдык эмес активдер  

115 657 

138 222 

Башка активдер 

2 266 715 

1 690 128 

Жыйынтыгында, активдер  

171 412 311 

161 650 141 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

98 288 980  

88 004 829 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

19 240 641 

19 462 049 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

13 634 459 

16 354 778 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

6 503 091 

8 741 539 

Алынган кредиттер  

488 860 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 200 989 

8 123 064 

Башка милдеттенмелер  

172 247 

304 421 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

146 040 407 

141 479 540 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 033 

7 266 168 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

14 642 305 

9 812 016 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

22 795 

-6 709 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 230 771 

1 099 126 

Жыйынтыгында капитал 

25 371 904 

20 170 601 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

171 412 311 

161 650 141 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева