ь 2009-жылдын 28-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё "Банк секторунун 2011-жылдын акырына чейинки мезгил ичиндеги ёнъгъъ стратегиясы" каралган жана Улуттук банк Башкармасынын №4/4 токтому менен бекитилген. Буга чейин, 2008-жылдын 30-декабрында бул стратегия Кыргыз Республикасынын Стратегиялык башкаруу боюнча координациялык борбору тарабынан жактырылган. Жогоруда аталган документтин тексти менен Улуттук банктын расмий сайтынын (www.nbkr.kg) Банк системасы/Банк секторунун ёгънъъ стратегиясы бёлъгънён таанышууга болот 

 

 

ь 2009-жылдын 30-январына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы эсептелет. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборуна 16 коммерциялык банк туташтырылып, 38 475 Элкарт карты чыгарылган, 111 банкомат (анын ичинен 5 техникалык бузуктуктарга байланыштуу иштебейт) жана 371 терминал иштеп жатат. 225 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 87 терминал соода-сервистик пункттарда орнотулган. 

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. Жеке ишкер Ким Людмила Фероковнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 26-январында берилген 3861-лицензия). Алмашуу бюросу 2111 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дордой базары, Чымкент автотоктоочу жайы, № 27-пав.; 

2. Жеке ишкер Юшта Тамара Николаевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-январында берилген 3862-лицензия). Алмашуу бюросу 2112 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 164-ъй, 13-кв.; 

3. КЖК "Блиц Кредит" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-январында берилген 3863-лицензия). Алмашуу бюросу 2113 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 129-ъй, 2-кв.;  

4. «Дари Нур» ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-январында берилген 3864-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 322; 

5. Жеке ишкер Курбаналиев Мухтар Октамбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-январында берилген 3865-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабетдинов атындагы кёчё, номерсиз

6. "Бизнес-Трейд" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-январында берилген 3866-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Баялинов атындагы кёчё, 1; 

7. Жеке ишкер Нурматов Икрам Юлдашбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-январында берилген 3867-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз

8. Жеке ишкер Чылманбетов Мыктыбек Ракматилдеевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 30-январында берилген 3868-лицензия). Юридикалык дареги: Талас областы, Манас району, Кеьеш айылы (МАИ постунун жанында). 

9. «ЗЭЭР» кредиттик союзуна (катышуучуларына сактык пайын сатуу жолу менен ёз катышуучуларынан акча каражаттарын тартуу, кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-январында берилген 536-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ш.Руставели атындагы кёчё, 15/4; 

10. ЖЧК «Кредит-Консалт" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 30-январында берилген 186-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 93. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган

 

1. 2009-жылдын 27-январынан тартып "Чилтен" кредиттик союзуна 2002-жылдын 26-мартында берилген №360-лицензия 2009-жылдын 19-январындагы катышуучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Базаркоргон району, Кааба айылы, айыл ёкмётънън имараты; 

2. 2009-жылдын 28-январынан тартып Коомдук фонд "ЭБО-97" МКАсына 2007-жылдын 9-июлунда берилген №139-къбёлък 2009-жылдын 5-январындагы катышуучулардын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №1-жалпы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Салиева атындагы кёчё, 39/27. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 26-январынан 31-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 079,1 

68 604 

1 174,5 

66 507 

6 904,5 

2 097 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,5 

96,9 

85,5 

3,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,7 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,6 

7,4 

21,2 

7,5 

12,3 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,1 

44,1 

18,8 

45,4 

13,3 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,003 

0,1 

0,02 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,5 

4,0 

10,1 

4,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

11 178,1 

73 538 

1 509,5 

71 070 

9 668,6 

2 469 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-3 099,0 

-4 934 

-334,9 

-4 563 

-2 764,1 

-372 

-27,7 

-6,7 

-22,2 

-6,4 

-28,6 

-15,1