ь 2009-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму болуп ёттъ, анын жъръшъндё тёмёнкъдёй маселелелер каралды жана тиешелъъ токтомдор кабыл алынды: 

- «Кыргыз Республикасындагы акча которуулар жёнъндё» (№12/1) убактылуу жобо жёнъндё; 

- коммерциялык банктар тарабынан банк эсебин тике дебеттёё инструментин колдонууга киргизъъгё даярдоо жёнъндё (№12/2); 

- «Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын учурдагы абалы жёнъндё» (№12/4); 

- «банктардын капиталынын (ёздък каражатынын) минималдык ёлчёмъ жёнъндё» (№12/6). 

 

 

ь 2009-жылдын 13-мартына карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын акционерлери болуп, 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААК саналат. Азыркы учурда, Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборуна 16 коммерциялык банк киргизилген, 41 832 Элкарттын карты чыгарылган, 110 банкомат жана 417 терминал колдонууда, алардын ичинен 339 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана райондук борборлордогу филиалдарында жана аманат кассаларында, 78-терминал соода-сервистик пунктарда. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге (БФКМ) лицензия (къбёлък) берилген: 

1. «Фортуна кредит» ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2009-жылдын 13-мартындагы №196 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Аламъдън району, Кокжар айылы, Арпачиева кёчёсъ №3-ъй. 

2. «Ай-Тай кредит» КЖК ломбардына (2009-жылдын 10-мартындагы №388-лицензия) Юридикалык дареги: Жалалабат шаары, борбордук базар, «Кенч» соода ъйъ; 

3. «Ас - Мар кредит» КЖК ломбардына (2009-жылдын 10-мартындагы №389-лицензия) Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, борбордук базар, бахча катары; 

4. «Нур кредит» КЖК ломбардына (2009-жылдын 10-мартындагы №390 лицензия) Юридикалык дареги: Жалалабат шаары, Н. Айтматова кёчёсъ 22-ъй; 

5. Жеке ишкер Абдуллаев Пахыридин Элибаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 13-мартында № 3917- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен району, Самаркандек айылы, базар; 

6. Жеке ишкер Кулдашев Тахирджан Мамасалиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 12-мартында № 3916- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, Н. Айтматова кёчёсъ, борбордук базар; 

7. «FIRST» ЖЧКга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 11-мартында № 3915- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиева кёчёсъ;  

8. Жеке ишкер Иманалиев Азамат Токтогуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 11-мартында № 3914- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ 150-ъй; 

9. «MCS Agensy» ЖЧКга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 11-мартында № 3913- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ 125-ъй; 

10. Жеке ишкер Джумалиева Нурила Джолчубековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-мартында № 3912- лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ 146-ъй; 

 

Тёмёнкъ алмашуу бюролордун лицензиялары кайтарылып алынган 

 

1. Улуттук банктын 2009-жылдын 10-мартындагы №19-О буйруусунун негизинде, «ЮД жана Компани» ЖЧКга 2008-жылдын 5-ноябрында берилген №3792 лицензиясы, отчетту ёз убагында бербегендиги ъчън, 2009-жылдын 10-мартынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шары, Ибраимов кёчёсъ 70-ъй; 

2. Улуттук банктын 2009-жылдын 10-мартындагы №18-О буйруусунун негизинде, «ФКАНСК» ЖЧК Казиносуна 2008-жылдын 24-июнунда берилген №3675 лицензиясы, отчетту ёз убагында бербегендиги ъчън, 2009-жылдын 10-мартынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Панфилов кёчёсъ 64-64 а. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлёмдёр системасынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

Анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 10-мартынан 13-мартына чейинки мезгил аралыгындагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил) 

Жума ичиндеги абсалюттук маани 

7 375,1 

54 759 

1 004,6 

53 300 

6 370,5 

1 459 

Тёлёмдёрдёгъ ълъшъ БТС(%) 

100,0 

100,0 

13,6 

97,3 

86,4 

2,7 

Анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициясы 

0,1 

0,4 

1,0 

0,4 

0,0 

0,0 

БКнын чыгыш тёлёмдёръ 

10,7 

6,8 

14,6 

6,9 

10,1 

2,1 

БКнын кириш тёлёмдёръ 

12,0 

47,4 

21,1 

48,6 

10,5 

2,3 

СФнын чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

СФнын кириш тёлёмдёръ 

2,0 

6,0 

14,5 

6,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо алганда жума ичиндеги кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

7 036,0 

59 662 

1 020,5 

58 008 

6 015,5 

1 654 

Ёткён ай ъчън орточо алгандагы жума ичиндеги кёрсёткъчтёрдён, отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън четтёёсъ 

Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц 

Абсолюттук маани 

339,1 

-4 903 

-15,9 

-4 708 

355,0 

-195 

4,8 

-8,2 

-1,6 

-8,1 

5,9 

-11,8