ь 2009-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

"Ак Банк" ААКындагы консервациялоо режиминин узартылышы жёнъндё (№27/6); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№27/7); 

"Депозиттерди тартууну жъзёгё ашырып жаткан коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын консервацияланышы жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу (№27/8); 

"2009-жылдын 3-чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эл аралык резервдеринин тъзълъшъ жёнъндё" жобо тууралуу

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы расмий веб-сайтынын Ченемдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кыргыз сомунун чет ёлкё валюталарына карата расмий курсун аныктоонун жаьы эрежелеринин долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлгандыгын маалымдайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аталган долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2009-жылдын 9-июлуна чейинки мёёнёт ичинде auseinova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. КФ "АКОК-Кредит" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 24-июнунда берилген 176-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, 103 "з". 

2. ЖЧК "Аманбек-Ата" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 22-июнунда берилген 216-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз р-ну, Ак-Терек айылы, Богомбаев атындагы кёчё, 1. 

3. ЖЧК "М-Касиет" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-июнунда берилген №217-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, «Кумтёр» соода ъйъ. 

4. КЖК "Бекбол" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 23-июнунда берилген 421-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Косманавттар кёчёсъ, № 8/21

5. Кооператив "Биз-Эл" кредиттик союзуна (ёз катышуучуларынан, алар тарабынан сактык пайларды сатып алуу жолу менен акча каражаттарын тартуу; кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга 2009-жылдын 24-июнунда берилген 538-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Эриктуу айылы, Центральная кёчёсъ, номерсиз. 

6. Жеке ишкер Туратов Азиз Ташбалтаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 23-июнунда берилген №4086-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Арка-2 айылы, АГНКС. 

7. "Эмир" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-июнунда берилген №4087-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Ленин атындагы кёчё, 17-ъй, «Мол-Мол» соода комплекси. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 23-июнунан тартып "Оскон кызы" кредиттик союзуна 2004-жылдын 30-июлунда берилген №462-лицензия "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё" жобонун 3-пунктунун 3.7-пунктчасына ылайык сунуш-кёрсётмёлёрдъ дайыма аткарбай келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, Тълёйкан айыл ёкмётъ, Кыргызстан участкасы.  

2. 2009-жылдын 26-июнунан тартып "Беркут групп" ЖЧКсына нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-мартында берилген №3929-лицензия Улуттук банктын талаптарын, эскертъълёрън, сунуш-кёрсётмёлёрън аткарбагандыгы ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 26-июнундагы № 42-О буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 53.  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 22-июнунан 26-июнуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 543,9 

69 112 

1 212,1 

67 010 

7 331,8 

2 102 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,2 

97,0 

85,8 

3,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

1,0 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,8 

8,6 

21,4 

8,8 

18,4 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,4 

45,7 

19,1 

47,1 

21,8 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,005 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

3,7 

8,2 

3,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 146,4 

75 781 

1 136,6 

73 963 

6 009,8 

1 818 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 397,5 

-6 669 

75,6 

-6 953 

1 322,0 

284 

19,6 

-8,8 

6,6 

-9,4 

22,0 

15,6 

 

 

Улуттук Элкарт системасы боюнча статистикалык маалыматтар

 

2009-жылдын 26-июнуна карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын акционерлери болуп 16 коммерциялык банк жана «Кыргызтелеком» ААКы саналышат. 56 704 Элкарт карты чыгарылган, 134 банкомат жана 445 терминал иштеп жатат. 365 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 80 терминал соода-сервистик пунктарда орнотулган. 

Элкарт улуттук картын тейлёёчъ нак акчаларды беръъчъ пункттар, банкоматтар, соода-сервис-ишканаларынын тизмеси Улуттук банктын сайтында (www.nbkr.kg) Тёлём системасы/Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору бёлъгъндё жайгаштырылган  

 

Элкарт системасынын карттарын тейлёёчъ перифериялык тъзълъштёр боюнча маалыматтар 

 

Областтар 

2009-жылдын 19-июнуна карата абал боюнча  

2009-жылдын 26-июнуна карата абал боюнча  

POS-терминал-дардын саны 

Банкоматтардын саны 

POS-терминал-дардын саны 

Банкоматтардын саны 

Бишкек шаары 

245 

97 

245 

96 

Чъй областф 

35 

35 

Ысык-Кёл областы 

43 

43 

Ошобласты 

38 

38 

Жалал-Абад областы 

40 

15 

40 

15 

Нарын областы 

17 

17 

Талас областы 

Баткен областы 

18 

– 

18 

– 

Жыйынтыгында 

444 

135 

445 

134