Конъюнктура: 24 - 28 август
ь 2009-жылдын 26-августунда Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар системасынын ёнъгъъ тенденциялары жёнъндё (№35/2)

"Коммерциялык банктардын баалуу материалдар менен жъргъзълъъчъ операциялары жёнъндё" жобосун бекитъъ тууралуу (№35/3); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускаманын жаьы редакциясын бекитъъ жёнъндё" №18/2 токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу(№35/4); 

"Акча каражаттарын легалдаштыруу максатындагы атайын депозиттик эсепти ачуу, жъргъзъъ жана жабуу" тартибин бекитъъ жёнъндё (№35/5); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 10-июлунда 71-08 номеринде каттоодон ёткёртългён № 24/2 "Депозиттерди коргоо системасына катышуу ъчън банктын арыз беръъ жана анын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан каралуу тартиби жёнъндё" токтомунун жокко чыгарылышы тууралуу (№35/6); 

тёлём системасынын абалы жёнъндё (№35/7); 

Аудит боюнча комитеттин 2009-жылдын 1-жарым жылдыгы ъчън отчету жёнъндё

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын II чейреги ъчън коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар басылып чыккандыгын маалымдайт: 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Эркинтоо 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 17-июлундагы 60 (1871) 

 

2009-жылдын 15-июлундагы 22 (286) 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 8-июлундагы 21 (285) 

 

2009-жылдын 29-июлундагы 24 (288) 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-июлундагы 23 (287) 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Эркинтоо 

2009-жылдын 17-июлундагы 60 (1871) 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-июлундагы 23 (287) 

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-июлундагы 23 (287) 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-июлундагы 23 (287) 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-июлундагы 23 (287) 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 16-июлундагы 26 (442) 

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-июлундагы 22 (286) 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-июлундагы 22 (286) 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-июлундагы 22 (286) 

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-июлундагы 22 (286) 

14 

«РСК-банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын 17-июлундагы 53 (23343) 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 22-июлундагы 23 (287) 

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-июлундагы 22 (286) 

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 30-июлундагы 28 (444) 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 29-июлундагы 24 (288) 

 

2009-жылдын 24-июлундагы 62 (1873) 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес  

2009-жылдын 22-июлундагы 23 (287) 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 21-июлундагы 61 (1872) 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 15-июлундагы 22 (286) 

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 29-июлундагы 24 (288) 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "Тилек 17" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 27-августунда берилген 234-къбёлък). Юридикалык дареги: : Ысык-Кёл областы, Тъп р/ну, Тъп айылы, Мокоев атындагы кёчё, 77. 

2. "Экспресс Капитал" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 25-августунда берилген 434-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 55-ъй. 

3. Финансы кооперативи "Айыл берекеси" кредиттик союзуна (ёз катышуучуларынан, алар тарабынан сактык пайлардын сатып алынуусу менен акча каражаттарын тартуу; кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга 2009-жылдын 24-августунда берилген 542-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Сосновка айылы, Фрунзе кёчёсъ, 81. 

4. Финансы кооперативи "Казына-2009" кредиттик союзуна (ёз катышуучуларынан, алар тарабынан сактык пайлардын сатып алынуусу менен акча каражаттарын тартуу; кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга 2009-жылдын 24-августунда берилген 543-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Сарыбулак айылы, Т.Кожомбердиев атындагы кёчё, 54. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 26-августунан тартып КЖК "МСК-Сервис-ломбард" ломбардына 2002-жылдын 5-ноябрында берилген №186-лицензия Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузгандыгы ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 26-августундагы № 49-0 буйруусуна ылайык кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 132, 34-кв. 

2. 2009-жылдын 26-августунан тартып КЖК "Копеечка" ломбардына 2008-жылдын 12-майында берилген №359-лицензия Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузгандыгы ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 26-августундагы №50-0 буйруусуна ылайык кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Москва району, Беловодское айылы, Фрунзе кёчёсъ, 80. 

3. 2009-жылдын 24-августунан тартып "Айыл" кредиттик союзуна 2005-жылдын 1-июнунда берилген №375-лицензия (2002-жылдын 19-апрелиндеги №375-лицензиянын ордуна берилген) Кёзёмёл боюнча комитеттин 2009-жылдын 24-августундагы №12/1 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жана Улуттук банктын милдеттъъ буйруктарын жана талаптарын аткарбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 76 "Б", 10-кабинет

4. 2009-жылдын 24-августунан тартып КФ "Авто Дом Кредит" МКАсына 2006-жылдын 6-июлунда берилген №112-къбёлък 2009-жылдын 21-августундагы катышуучулардын жалпы жыйынынын чечимине ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 289-а; 

5. 2009-жылдын 25-августунан тартып КФ "Саз-Булак" МКАсына 2005-жылдын 1-апрелинде берилген №84-лицензия Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы, толук эмес маалыматты бергендиги ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 25-августундагы №29-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Панфилов району, Кум-Арык айылы, Аскарбек кёчёсъ, 18. 

6. 2009-жылдын 28-августунан тартып КФ "Уулкан-XXI" МКАсына 2005-жылдын 27-майында берилген №92-къбёлък мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетторду дайыма бербей келгендиги жана жазма буйруктарды белгиленген мёёнёттё аткарбагандыгы ъчън Ош областтык башкармалыгынын начальнигинин чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат району, Тоолос айыл ёкмётъ, Додон айылы. 

7. 2009-жылдын 25-августунан тартып ЖЧК "Ал-Кайыр" МККсына 2006-жылдын 20-ноябрында берилген №61-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 25-августундагы №26-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 121-70. 

8. 2009-жылдын 25-августунан тартып ЖЧК "Каржылоо" МККсына 2007-жылдын 18-декабрында берилген №103-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 25-августундагы №27-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 10 кичирайону, 21-92

9. 2009-жылдын 25-августунан тартып ЖЧК "Alfa Finance" ("Альфа Финанс") МККсына 2008-жылдын 18-январында берилген №107-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 25-августундагы №25-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Осмонкул атындагы кёчё, 310. 

10. 2009-жылдын 25-августунан тартып ЖЧК "Черди" МККсына 2008-жылдын 13-февралында берилген №109-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 25-августундагы №24-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кок-Жар кёчёсъ, 45. 

11. 2009-жылдын 25-августунан тартып ЖЧК "Центральноазиатский кредитный центр" МККсына 2008-жылдын 7-июлунда берилген №143-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 25-августундагы №23-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Эркиндик проспектиси, 35-34. 

12. 2009-жылдын 25-августунан тартып ЖЧК "Глобал капитал" МККсына 2008-жылдын 22-сентябрында берилген №157-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын 2009-жылдын 25-августундагы №21-чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Усенбаев атындагы кёчё, 39-21. 

13. 2009-жылдын 25-августунан тартып ЖЧК "К*кредит" МККсына 2003-жылдын 5-июнунда берилген №5-къбёлък мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетторду дайыма бербей келгендиги жана жазма буйруктарды белгиленген мёёнёттё аткарбагандыгы ъчън Ош областтык башкармалыгынын начальнигинин чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат району, Эски-Ноокат айылы, Ленин атындагы кёчё, 1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 24-августунан 29-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

10 257,6 

67 117 

1 339,4 

64 223 

8 918,2 

2 894 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,1 

95,7 

86,9 

4,3 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,7 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

20,7 

7,2 

17,9 

7,4 

21,1 

3,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,6 

46,0 

22,2 

48,0 

16,9 

1,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,6 

3,6 

4,9 

3,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

10 068,7 

72 674 

1 294,3 

70 503 

8 774,4 

2 170 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

188,9 

-5 557 

45,2 

-6 280 

143,7 

724 

1,9 

-7,6 

3,5 

-8,9 

1,6 

33,3 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 14-августуна карата 

2009-жылдын 21-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

64 399 

65293 

Pos-терминалдардын саны: 

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

446 

 

 

365 

81 

448 

 

 

365 

83 

Банкоматтардын саны  

149 

148 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган