Конъюктура: 27 - 31 июль
ь 2009-жылдын 29-июлунда Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин" бекитъъ жёнъндё (№32/2); 

"Кредиттик союздарга лицензия беръъ жёнъндё" жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№32/5); 

"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКнын Уставына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (№32/7); 

"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын Банктарды рефинансылоо саясатына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№32/8). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "Жанбосун" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 28-июлунда берилген 230-къбёлък). Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура р-ну, Кёк-Сай айылы, Омурбек атындагы кёчё, 7. 

2. ЖЧК "Мол Ордо" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 30-июлунда берилген 231-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 7-кичирайону, 46-ъй, 42-кв. 

3. Жеке ишкер Мамедова Насибага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-июлунда берилген 4116-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Нурахунов атындагы кёчё, номерсиз

4. Жеке ишкер Путилина Ольга Ивановнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-июлунда берилген 4115-лицензия), алмашуу бюросу 2300 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 93-ъй

5. Жеке ишкер Корчагин Василий Павловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 28-июлунда берилген 4114-лицензия), алмашуу бюросу 2299 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148-1. 

6. Жеке ишкер Айдаралиев Чынгызбек Акылбековичке, кошумча алмашуу бюросун каттоо жёнъндё кат (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 29-июнунда берилген 4088-лицензия), алмашуу бюросу 2301 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 186; 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 27-июлунан 31-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

10 772,4 

61 726 

1 275,3 

59 550 

9 497,1 

2 176 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,8 

96,5 

88,2 

3,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

1,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,7 

13,3 

25,8 

13,7 

16,6 

3,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,7 

44,8 

19,3 

46,3 

12,9 

2,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

6,8 

10,4 

7,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 552,8 

72 834 

1 240,6 

70 768 

7 312,2 

2 066 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 219,6 

-11 108 

34,6 

-11 218 

2 184,9 

110 

26,0 

-15,3 

2,8 

-15,9 

29,9 

5,3 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 24-июлуна карата 

2009-жылдын 31-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

58 512 

60 444  

Pos-терминалдардын саны: 

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

449 

 

369 

80 

450 

 

367 

80 

Банкоматтардын саны  

142 

140 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган