Конъюнктура: 08 - 12 август


 

 

2011-жылдын 10-августунда Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкъ маселелер кароого алынды

ь Улуттук банк Башкармасынын №44/1 «Тарыхый окуялар» (Кыргыз Республикасынын эгемендъълъгънън 20 жылдыгына) сериясына арналган «Эгемен Кыргызстан», «Жеьиш чокусу» коллекциялык къмъш монеталарын жана «Жеьиш чокусу» жана «Хан-Тенгри чокусу» жез-никель монеталарын жъгъртъъгё чыгаруу жёнъндё» токтому

ь Улуттук банк Башкармасынын №44/3 «Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы №95/4 «Шектъъ банкноттор жана улуттук валютанын монеталары менен иштёё боюнча нускоо жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу» токтому

ь Улуттук банк Башкармасынын №44/3 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё» мыйзам долбоорун жактыруу тууралуу» токтому

 

 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

1. Жеке ишкер Корчагин Василий Павловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-августундагы № 4743 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2825 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148-1, "Курс-KG"; 

2. Жеке ишкер Суконкина Оксана Владимировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-августундагы № 4744 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2826 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, н/ж, "Элита" дъкёнъ; 

3. Жеке ишкер Бакирова Роза Долатовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2011-жылдын 8-августундагы № 4745 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен р-ну, Кочкор-Ата шаары, болжолдоо: "Элиза" базары, тъштък тарабынан киръъ. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелеринин къбёлъктёръ

лицензиялары жокко чыгарылган: 

 

1. 2011-жылдын 12-августунан тартып «Калый -Ата» КФ МКАнын эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъгъ Ош областынын район аралык сотунун 2011-жылдын 21-июнундагы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён район, Жазы айыл ёкмётъ, Карадыйкан айылы. 

 

 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2011-жылдын 8августунан 12-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

10 940 380 978,23 

30 443 

1 313 882 788,32 

27 614 

9 626 498 189,91 

2 829 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,0 

90,7 

88,0 

9,3 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,3 

1,2 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,4 

9,0 

20,7 

9,8 

12,4 

1,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,6 

31,4 

14,6 

34,5 

14,6 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

11,3 

9,4 

12,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 203 762 694,55 

26 896 

1 251 293 162,66 

24 300 

9 952 469 531,89 

2 595 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук мааниси 

-263 381 716,32 

3 547 

62 589 625,66 

3 314 

-325 971 341,98 

234 

-2,4 

13,2 

5,0 

13,6 

-3,3 

9,0 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

Абалы  

2011-жылдын 5-агустуна карата 

2011-жылдын 12-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

114 438 

114 694 

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

566 

425 

141 

571 

430 

141 

Банкоматтардын саны 

150 

150