Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 2-февралындагы  

№ 2022-П-14/6-2-(ПС) 

Токтому 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын  

30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет). 

 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

 

3. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтомду белгиленген тартипте андан ары мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборуна жөнөтсүн. 

 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын «Башкы китеп» банктык маалымат системасындагы, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин. 

 

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин жана коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

 

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.  

 

Төрага К. Боконтаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2022-жылдын 2-февралындагы  

№ 2022-П-14/6-2-(ПС) 

токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын  

30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун: 

- «Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

 

  

Төлөм багытынын аталышы 

10000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР  

11000000 

Салыктык кирешелер  

11100000 

Кирешеге жана пайдага салык  

11110000 

Кирешеге жана пайдага салык  

11111000 

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы  

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы  

11111200 

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11112100 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11113000 

Пайдага салык  

11113100 

Пайдага салык  

11113200 

Пайыздарга салык  

11113300 

Алтын өндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык  

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар  

11121000 

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр  

11121100 

Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122000 

Патенттин негизинде салык  

11122100 

Милдеттүү патенттин негизинде салык  

11122200 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык  

11122300 

Патенттин негизинде салык 

11124000 

Майнингге салык  

11124100 

Майнингге салык  

11125000 

Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык  

11125100 

Чекене сатуудан салык алуунун негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык  

11126000 

Электрондук коммерция тармагындагы ишмердүүлүккө салык 

11126100 

Электрондук коммерция тармагындагы ишмердүүлүккө салык 

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык  

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык  

11131200 

Кумтөрдөн Кыргыз Республикасынын минералдык ресурстар базасын өнүктүрүүгө жылдык сумма 

11300000 

Менчикке салык  

11310000 

Мүлккө салык  

11311000 

Кыймылсыз мүлккө салык  

11311100 

Турак жай имаратына же бөлмөгө мүлк салыгы  

11311200 

Жашоо үчүн каралбаган имаратка жана бөлмөгө мүлк салыгы  

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11312000 

Кыймылдуу мүлккө салык  

11312100 

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы  

11312200 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы  

11320000 

Жер салыгы  

11321000 

Жер салыгы  

11321100 

Үй алдындагы, короо жанындагы жана бак тигилген жер участокторуна мүлк салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерине тиешелүү жер участокторуна мүлк салыгы  

11321300 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы  

11400000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар  

11410000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС)  

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС  

11411300 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС  

11411400 

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС  

11411500 

Чет өлкөлүк уюмдардын электрондук кызматтарына КНС 

11411600 

Салык агенти тарабынан кармалуучу КНС 

11412000 

Сатуудан салык  

11412100 

Сатуудан салык  

11420000 

Акциз салыгы  

11421000 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатылып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы  

11421100 

Алкоголдук продукция  

11421110 

Этил спирти  

11421120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери, алкоголу аз ичимдиктер  

11421130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар  

11421140 

Шараптар  

11421150 

Коньяктар  

11421160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11421170 

Идишке куюлган пиво  

11421180 

Идишке куюлбаган пиво  

11421190 

Шарап материалдары  

11421200 

Тамеки буюмдары  

11421210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары  

11421220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11421230 

Сигаралар жана сигариллалар  

11421240 

Түтүктүү тамеки, тарта турган, чайнай турган, соро турган, жыттай турган тамеки, кальян (тамеки продукциясын өндүрүү үчүн чийки зат катары колдонулган тамекини кошпогондо)  

11421250 

Ысытыла турган тамеки азыктары (ысытыла турган тамеки таякчасы, тамеки салынып ысытыла турган капсула ж.б.)  

11421260 

Электрондук тамекилерде колдонуу үчүн картридждердеги, сактагычтардагы жана башка контейнерлердеги никотин камтыган суюктук  

11421290 

Башка буюмдар  

11421300 

Мунай заттары  

11421310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер  

11421320 

Реактивдүү отун  

11421330 

Дизель отуну, газойль, оор дистилляттар  

11421340 

Мазут  

11421350 

Май, майлоочу майлар, башка майлар жана газ конденсаты  

11421360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары  

11421370 

Мунай заттары менен бирдей максаттарда колдонулуучу, коргошун бирикмелеринин негизиндеги башка антидетонаторлор  

11421380 

Битум сыяктуу тектерден алынган мунай же мунай заттарын камтыган майлоочу майларга кошулмалар  

11421390 

Башка мунай заттары (биоотун, экологиялык отун, жеңил дистилляттардын аралашмасы)  

11421400 

Башка акциздик товарлар  

11421410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары  

11421490 

Башка акциздик товарлар  

11423000 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы  

11423100 

Алкоголдук продукция  

11423110 

Этил спирти  

11423120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери, алкоголу аз ичимдиктер  

11423130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар  

11423140 

Шараптар  

11423150 

Коньяктар  

11423160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11423170 

Идишке куюлган пиво  

11423180 

Идишке куюлбаган пиво  

11423190 

Шарап материалдары  

11423200 

Тамеки буюмдары  

11423210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары  

11423220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11423230 

Сигаралар жана сигариллалар  

11423240 

Түтүктүү тамеки, тарта турган, чайнай турган, соро турган, жыттай турган тамеки, кальян (тамеки продукциясын өндүрүү үчүн чийки зат катары колдонулган тамекини кошпогондо)  

11423250 

Ысытыла турган тамеки азыктары (ысытыла турган тамеки таякчасы, тамеки салынып ысытыла турган капсула ж.б.)  

11423260 

Электрондук тамекилерде колдонуу үчүн картридждердеги, сактагычтардагы жана башка контейнерлердеги никотин камтыган суюктук  

11423290 

Башка буюмдар  

11423300 

Мунай заттары  

11423310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер  

11423320 

Реактивдүү отун  

11423330 

Дизель отуну, газойль, оор дистилляттар  

11423340 

Мазут  

11423350 

Май, майлоочу майлар, башка майлар жана газ конденсаты  

11423360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары  

11423370 

Мунай заттары менен бирдей максаттарда колдонулуучу, коргошун бирикмелеринин негизиндеги башка антидетонаторлор  

11423380 

Битум сыяктуу тектерден алынган мунай же мунай заттарын камтыган майлоочу майларга кошулмалар  

11423390 

Башка мунай заттар (биоотун, экологиялык отун, жеңил дистилляттардын аралашмасы)  

11423400 

Башка акциздик товарлар  

11423410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары  

11423490 

Башка акциздик товарлар  

11424000 

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы  

11424100 

Алкоголдук продукция  

11424110 

Этил спирти  

11424120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери, алкоголу аз ичимдиктер  

11424130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар  

11424140 

Шарап жана шарап материалдары  

11424150 

Коньяктар  

11424160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11424170 

Идишке куюлган пиво  

11424180 

Идишке куюлбаган пиво  

11424190 

Ликер-арак ичимдиктери  

11424200 

Тамеки буюмдары  

11424210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары  

11424220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11424230 

Сигаралар жана сигариллалар  

11424240 

Түтүктүү тамеки, тарта турган, чайнай турган, соро турган, жыттай турган тамеки, кальян (тамеки продукциясын өндүрүү үчүн чийки зат катары колдонулган тамекини кошпогондо)  

11424250 

Ысытыла турган тамеки азыктары (ысытыла турган тамеки таякчасы, тамеки салынып ысытыла турган капсула ж.б.)  

11424260 

Электрондук тамекилерде колдонуу үчүн картридждердеги, сактагычтардагы жана башка контейнерлердеги никотин камтыган суюктук  

11424290 

Башка буюмдар  

11424300 

Мунай заттары  

11424310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер  

11424320 

Реактивдүү отун  

11424330 

Дизель отуну, газойль, оор дистилляттар  

11424340 

Мазут  

11424350 

Май, майлоочу майлар, башка майлар жана газ конденсаты  

11424360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары  

11424370 

Мунай заттары менен бирдей максаттарда колдонулуучу, коргошун бирикмелеринин негизиндеги башка антидетонаторлор  

11424380 

Битум сыяктуу тектерден алынган мунай же мунай заттарын камтыган майлоочу майларга кошулмалар  

11424390 

Башка мунай заттар (биоотун, экологиялык отун, жеңил дистилляттардын аралашмасы)  

11424400 

Башка акциздик товарлар  

11424410 

Башка акциздик товарлар  

11460000 

Жер казынасын пайдалануу үчүн салык  

11461000 

Бонустар  

11461100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11461110 

Мунай  

11461120 

Күйүүчү газдар  

11461130 

Көмүр  

11461190 

Башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11461200 

Металл пайдалуу кендер  

11461210 

Асыл металлдар  

11461220 

Сымап  

11461230 

Сурьма  

11461240 

Калай, вольфрам  

11461290 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металлдар  

11461300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11461310 

Беттегич таштар  

11461320 

Курулуш куму  

11461330 

Гипс  

11461340 

Акиташ, курулуш ташы  

11461350 

Түстүү таштар (самоцветы)  

11461390 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металл эместер  

11461400 

Жер алдындагы суулар  

11461410 

Ичүүчү суу катары куюу үчүн минерал жана таза суулар  

11461420 

Бальнеологиялык дарылоо үчүн минерал суулары  

11461430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11461440 

Ичүүчү жана техникалык суулар  

11462000 

Роялти  

11462100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11462110 

Мунай  

11462120 

Күйүүчү газ  

11462130 

Көмүр  

11462190 

Башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11462200 

Металл пайдалуу кендер  

11462210 

Асыл металлдар  

11462220 

Сымап  

11462230 

Сурьма  

11462240 

Калай, вольфрам  

11462290 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металлдар  

11462300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11462310 

Беттегич таштар  

11462320 

Курулуш куму  

11462330 

Гипс  

11462340 

Акиташ, курулуш ташы  

11462350 

Түстүү таштар (самоцветы)  

11462390 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металл эместер  

11462400 

Жер алдындагы суулар  

11462410 

Ичүүчү суу катары куюу үчүн минерал жана таза суулар  

11462420 

Бальнеологиялык дарылоо үчүн минерал суулары  

11462430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11462440 

Ичүүчү жана техникалык суулар  

11462490 

Башка жер астындагы суулар  

11500000 

Эл аралык соода жана тышкы операциялар үчүн салыктар  

11510000 

Бажы төлөмдөрү  

11511000 

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү  

11511200 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11511400 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык Бирдиктүү бажы тарифтер чени боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11511500 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажылык төлөмдөр  

11511600 

Бажылык жыйынды төлөм  

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү  

11512100 

Экспорттук бажы алымы  

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы  

11513000 

Бажылык жыйымдар  

11513100 

Чет өлкө автоташуучулардан жыйым  

11513200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар  

11514000 

Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр  

11514100 

Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр  

11515000 

ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11515100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11515200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11515300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11515400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11516000 

ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11516100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11516200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11516300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11516400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11516500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11517000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкө валютасында эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11517100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11517200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11517300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11517400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11517500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11518000 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма  

11518100 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма  

11520000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521000 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521400 

Армян Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11522000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11522100 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11522200 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11522300 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11522400 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11523000 

ЕАЭБдин бажы аймагында бажы аркылуу өтүүчү транзиттин жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты:  

11523100 

Казакстан Республикасынан түшкөнү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты  

11523200 

Беларусь Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты  

11523300 

Россия Федерациясынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты  

11523400 

Армян Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты  

11524000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууларга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11524100 

Казакстан Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11524200 

Беларусь Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11524300 

Россия Федерациясынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11524400 

Армян Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11525000 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө мамлекеттер милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11525100 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11525200 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11525300 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11525400 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн ү пайыздар  

11526000 

Эсептерге чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11526100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11526200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11526300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11526400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар  

11600000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11610000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611100 

Республикалык бюджеттин жана башка салыктары жана жыйымдары  

11611200 

Жергиликтүү бюджетин жана башка салыктары жана жыйымдары  

12000000 

Социалдык камсыздоого жана социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр  

12100000 

Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр  

12110000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү  

12111000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү  

12111110 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү  

12111120 

Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)  

12111130 

Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын камсыздандыруу төгүмдөрү  

12111140 

Чакан жана орто ишкер субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруудан/бөлүп төлөөдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12111210 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү  

12111220 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү  

12111230 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча чакан жана орто ишкер субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруудан/бөлүп төлөөдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

12200000 

Социалдык фондунун башка кирешелери  

12210000 

Социалдык фондунун башка кирешелери  

12211000 

Социалдык фондунун башка кирешелери  

12211100 

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар  

12211200 

Кайра кайтарууну талап кылуунун жыйынтыгында жумуш берүүчүлөрдөн жана жарандардан алынуучу каражаттар  

12211900 

Социалдык фондунун башка кирешелери  

12220000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар  

12221000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар  

12221100 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар  

12230000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

12231000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

12231100 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

12300000 

ММКФ башка кирешелери  

12310000 

ММКФ башка кирешелери  

12311000 

ММКФ башка кирешелери  

12311200 

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр  

12311300 

Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн саламаттык сактоо уюмдарынан соттук жана соттук эмес тартибинде өндүрүлүп алынган каражаттар  

12311400 

Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу суммасын кошкондо, материалдык, административдик, жазык жоопкерчилигине чара көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар  

12311500 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында өндүрүлүп алынган каражаттар  

12311600 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында эмес жана толук эмес чегерүү үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айып пулдар  

12311700 

Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкө жарандарынан түшкөн каражаттар  

12311900 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер  

13000000 

Алынган расмий трансферттер  

13100000 

Чет өлкөдөн алынган трансферттер  

13110000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнөн трансферттер  

13111000 

Чет өлкө мамлекеттердин өкмөттөрүнөн трансферттер  

13111100 

Учурдагы  

13111200 

Капиталдык  

13120000 

Эл аралык уюмдардан трансферттер  

13121000 

Эл аралык уюмдардан трансферттер  

13121100 

Учурдагы  

13121200 

Капиталдык  

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери  

13320000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер  

13321000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер  

13321100 

Теңдөөчү трансферттер  

13321200 

Максаттуу трансферттер  

13321300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер  

13330000 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан алынган каражаттар  

13331000 

Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган каражаттар  

13331100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү  

13331210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар  

13331220 

Алыскы жана барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар  

13331230 

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар  

13331300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар  

13331400 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар  

13331500 

Аскер кызматкерлери курман болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу  

13331610 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

13331620 

Чернобыль АЭС авариясынын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектен майып болгондорго компенсациялык төлөөлөр  

13331700 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелерин жоготууларды компенсациялоо  

13331800 

Пенсияларга үстөк акылар  

13332000 

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар  

13332100 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13332210 

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332220 

Республикалык бюджеттен пенсионерлерди милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332230 

Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучуларды жана бала кезинен майып адамдарды милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332240 

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучуларын, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттерин алар 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332250 

Республикалык бюджеттен калктын жумуш менен камсыз болуу боюнча мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарды милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332260 

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин, офицерлерди, прапорщиктерди, мөөнөттөн тышкары кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332300 

Республикалык бюджеттен соттун чечимдерин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар  

13332900 

Республикалык бюджеттен алынган жана башка каражаттар  

13340000 

ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341000 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төгүм төлөөчүлөр тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандырууга төлөнүүчү төгүмдөр  

13341100 

Жумуш берүүчүлөр тарабынан төлөнүүчү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341200 

Жеке ишкерлер тарабынан төлөнүүчү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341300 

Юридикалык жакты түзбөстөн дыйкан (фермердик чарба) чарбалары тарабынан төлөнүүчү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341400 

Айыл чарба кооперативдери тарабынан төлөнүүчү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341900 

Негизги категорияларга кирбеген милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13350000 

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13351000 

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13351100 

Социалдык фондунун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13360000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13361000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13361100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

14000000 

Салыктык эмес кирешелер  

14100000 

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер  

14110000 

Пайыздар  

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100 

КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин депозиттери боюнча пайыздар  

14111200 

КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин депозиттери боюнча пайыздар  

14111300 

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, Улуттук банктын ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча кошуп эсептелген пайыздар  

14111400 

Коммерциялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына кошуп эсептелген пайыздар  

14111500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча кошуп эсептелген пайыздар  

14111600 

КР чет өлкө мекемелери тарабынан келген мамлекеттердин коммерциялык банктарында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жайгашкан депозиттери боюнча пайыздар  

14111700 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөттү узартуу үчүн пайыздар  

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар  

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар  

14112200 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар  

14120000 

Дивиденддер жана пайда  

14121000 

Дивиденддер  

14121100 

Мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер  

14121200 

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер  

14122000 

Пайда  

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы  

14122200 

Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын пайдасы  

14150000 

Ресурстарды пайдалануу жана иштеп чыгуу үчүн ижара төлөө жана жыйымдар  

14151000 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди жана казып алынуучу отунду издөө, чалгындоо, иштеп чыгуу жана/же пайдалануу укугу үчүн жыйымдар  

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлердин кендерин же казып алынуучу отунду пайдалануу үчүн жыйым  

14151200 

Кенди пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым  

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн жыйымдар  

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн төлөм  

14152200 

Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым  

14152300 

Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм  

14152400 

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм  

14152600 

Айыл чарбасына жарактуу мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануу үчүн ижара төлөмү  

14152700 

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн жаратылыш объектилерин, козу карындарды жана мамлекеттик токой фондун пайдалануу үчүн жыйымдар  

14152800 

Суу ресурстарын жана суу объектилерин пайдалануу үчүн төлөм  

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн жана башка төлөмдөр  

14153000 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйым  

14153100 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйым  

14153200 

Сымап камтыган калдыктарды кайра иштеп чыгуу үчүн иштетүүгө жыйым  

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер  

14210000 

Мүлк ижарасы үчүн төлөм  

14211000 

Мүлк ижарасы үчүн төлөм  

14211100 

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижарасы үчүн төлөм  

14211200 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижарасы үчүн төлөм  

14211900 

Башка мүлк ижарасы үчүн төлөм  

14212000 

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн төлөм  

14212100 

Радио жыштык спектринин тилкелерин колдонуу укугуна сынак өткөрүүдөн түшүүлөр  

14220000 

Жыйымдар жана төлөмдөр  

14221000 

Төлөмдөр  

14221300 

Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр  

14221400 

Кулак биркаларын сатуудан төлөм  

14221500 

Аскердик милдетке байланышкан жыйымдар  

14221600 

Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр  

14221700 

Радио жыштык спектрин пайдалануу үчүн жыйымдар  

14221800 

Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик буюмдарын проба коюу, анализдөө жана эн тамгалоо үчүн жыйым  

14221900 

Башка төлөмдөр  

14222000 

Алымдар  

14222100 

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222200 

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222300 

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222400 

Патенттик жана башка алымдар, жыйымдар  

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттер үчүн алынуучу мамлекеттик алым  

14222600 

Миграциялык кызматтын органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым  

14222700 

Лицензияларды берүү үчүн мамлекеттик алым  

14222800 

Сертификаттарды жана башка уруксат берүүчү документтерди берүү үчүн мамлекеттик алым  

14222900 

Мамлекеттик башка алымдар  

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм  

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм  

14224000 

Жыйымдар  

14224100 

Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар  

14224200 

Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым  

14224300 

Автотранспортту токтотуу жана токтотмо жайына коюу үчүн жыйымдар  

14224410 

Алкоголдук продукцияны сатууга лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым  

14224420 

Алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүүгө лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым  

14224500 

Транспорт каражаттарын таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жүрүү үчүн жыйымдар  

14224600 

Апостиль коюу үчүн жыйым  

14224700 

Баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна күбөлүк берүү үчүн жыйым  

14224800 

Бирдиктүү мамлекеттик реестрге каттоо жөнүндө күбөлүк берүү үчүн жыйым  

14224900 

Башка жыйымдар  

14230000 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр  

14231000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр  

14231100 

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм  

14231200 

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн төлөм  

14231300 

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм  

14231400 

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм  

14231500 

Медициналык кызматтарды төлөөдө кошо катышуу боюнча жарандардан төлөм  

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн төлөм  

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык чараларды жүргүзүү үчүн төлөм  

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн төлөм (белгиленген квотадан ашык)  

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14232000 

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр  

14232100 

Окуу жайларында билим берүү үчүн төлөм (ЖОЖ, КТО, ООЖ)  

14232200 

Жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөө үчүн төлөм  

14232300 

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо үчүн төлөм  

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн төлөм  

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн төлөм  

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон кийин жана кошумча билим берүү үчүн төлөм  

14232700 

Театралдашкан көргөзмөлөрдү көрсөтүү үчүн төлөм  

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн төлөм  

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөм  

14233000 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр  

14233100 

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн төлөм  

14233200 

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн төлөм  

14233300 

Интернет-журналда илимий макалаларды жарыялоо үчүн төлөм  

14233400 

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн төлөм  

14233500 

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чыңдоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү үчүн төлөм  

14233600 

Протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн төлөм  

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14234000 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары  

14234100 

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн төлөм  

14234200 

Мөөнөттүү жана контракттык негизде кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерине, аскерде кызмат өтөөгө милдеттүүлөргө аскердик-эсепке алуу документтеринин жуп нускаларын берүү үчүн төлөм  

14234300 

Диплом/аттестат берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий наамдарды ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн төлөм  

14234400 

Маалым каттарды, күбөлүктөрдү, жуп нускаларды, ишеним катты жана полисти берүү үчүн төлөм  

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкаларды сертификациялоо боюнча органдардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн төлөм  

14234600 

Сертификаттарды берүү үчүн төлөм  

14234700 

Апостиль коюу боюнча көрсөтүлгөн тейлөө үчүн төлөм  

14234900 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14235000 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр  

14235100 

Өтүнмөлөр жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм  

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн төлөм  

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн төлөм  

14235400 

Тестирлөөнү жүргүзүү жана билимдерди текшерүү үчүн төлөм  

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү үчүн төлөм  

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо үчүн төлөм  

14235700 

Өтүнмөлөр жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү  

14235800 

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары өтүнмөлөрү боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү  

14235900 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү  

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты берүү үчүн төлөм  

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү үчүн төлөм  

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүү үчүн төлөм  

14236400 

Ар кандай иш-чараларды уюштуруу, өткөрүү үчүн төлөм  

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү үчүн төлөм  

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтештирүү үчүн төлөм  

14236700 

Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү  

14236800 

Илимий-техникалык адабиятты жана документтерди сканерлөө жана көчүрмөлөө  

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу  

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү үчүн төлөм  

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана жайларды зыянсыздандыруу үчүн төлөм  

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү үчүн төлөм  

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү үчүн төлөм  

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо үчүн төлөм  

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн төлөм  

14237700 

Тез күйүп кетүүчү, күчтүү таасир берүүчү, уулу заттарды коштоп жүрүү үчүн төлөм  

14237800 

Документтерди жана өтүнмө берүүчүнүн демилгеси боюнча мекемелер үчүн жеке жана тармактык да көктөмөлөр номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо  

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү  

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү үчүн төлөм  

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу үчүн төлөм  

14238300 

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү үчүн төлөм  

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо үчүн төлөм  

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө үчүн төлөм  

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу үчүн төлөм  

14238700 

Суу астында техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү үчүн төлөм  

14238800 

Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм  

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн төлөм  

14239000 

Башка түшүүлөр  

14239100 

Камкорчулук төгүмдөрү  

14239200 

Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр  

14239300 

Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар  

14239400 

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишимдеринин негизинде көрсөтүлгөн ведомстволор аралык кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн төлөм  

14239500 

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр  

14239700 

Бирдиктүү төлөөчү системасында медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн түшүүлөр  

14239900 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категориясына кирген жана башка түшүүлөр  

14300000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар  

14310000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар  

14311000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар  

14311110 

Айыптар  

14311120 

Туумдар, айыптар боюнча финансылык санкциялар  

14311130 

Мамлекеттик салык кызматынын айып пулдары 

14311140 

Туумдар, Мамлекеттик салык кызматынын айып пулдары боюнча финансылык санкциялар 

14311200 

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр  

14311300 

Конфискацияланган, ээси жок жана ээсиз мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр  

14311400 

Контролдоо-көзөмөлдөө чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр  

14311500 

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу  

14311600 

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча төлөм  

14311700 

Жерди бузгандыгы үчүн айыптар  

14311800 

Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдоруна келтирилген залалдын жана зыяндын ордун толтуруу  

14311900 

Коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштери боюнча зыяндын ордун толтуруу  

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар  

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар  

14321100 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айыптар  

14321200 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында жана толук которбогондугу үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айыптар  

14400000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14410000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14411000 

Учурдагы  

14411100 

Учурдагы жардам  

14412000 

Капиталдык  

14412100 

Капиталдык жардам  

14510000 

Башка салыктык эмес кирешелер  

14511000 

Башка салыктык эмес кирешелер  

14511110 

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511120 

Экономикалык амнистия боюнча мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511200 

Курстук пайда/чыгым  

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр  

14511900 

Башка салыктык эмес кирешелер  

14512000 

Пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү  

14512100 

МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү  

»; 

 

- «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Код 

Төлөм багытынын аталышы 

20000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР  

21000000 

Кызматкерлердин эмгегин төлөө  

21100000 

Эмгек акы  

21110000 

Эмгек акы  

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин эмгек акысы  

21111100 

Негизги эмгек акы  

21111200 

Yстөк акы  

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар  

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин эмгек акысы  

21112100 

Контракт же убактылуу негизде ишке алынган кызматкерлер  

21200000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр  

21210000 

Социалдык фондго төгүмдөр  

21211000 

Социалдык фондго төгүмдөр  

21211100 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна төгүмдөр  

22000000 

Товарларды сатып алуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу  

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу  

22110000 

Кызматтык иш сапарларга чыгашалар  

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапар чыгашалары  

22111100 

Транспорттук чыгашалар  

22111200 

Мейманкана чыгашасы  

22111300 

Суткалык чыгаша  

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар  

22112100 

Транспорттук чыгашалар  

22112200 

Мейманкана чыгашасы  

22112300 

Суткалык чыгаша  

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү  

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү  

22122100 

Телефон жана факсимилдик байланыш кызматын көрсөтүү  

22122200 

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү  

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү  

22122400 

Почта байланыш кызматын көрсөтүү  

22122500 

Телерадиопрограммаларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

22122900 

Башка байланыш кызмат көрсөтүү  

22130000 

Ижара акысы  

22131000 

Ижара акысы  

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы  

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы  

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы  

22131900 

Башка мүлктөр ижарасы  

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр  

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр  

22141100 

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар  

22141200 

Запастык бөлүктөрдү алуу  

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө  

22141900 

Жана башка транспорттук кызмат көрсөтүү  

22150000 

Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүнү алуу  

22151000 

Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу  

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу  

22151200 

Консультант кызматын көрсөтүүлөрдү алуу  

22151400 

Маалымат технологиялары тармагындагы кызмат көрсөтүүлөр  

22152000 

Мүлк абалын күтүү кызмат көрсөтүүлөрдү алуу  

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызмат көрсөтүүлөрүн алуу  

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү алуу  

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрдү күтүү боюнча жана башка кызмат көрсөтүүлөрүн алуу  

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды, адистерди жана калкты окутууга чыгашалар  

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутууга чыгашалар  

22153200 

Кыска мөөнөттө кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларында калктын эресеге жеткенден кийинки катмарын окутууга жана кайра окутууга чыгашалар  

22153300 

Адистерди окутууга жана кайра окутууга чыгашалар  

22153400 

Шайлоо системасын өнүктүрүүгө байланышкан чыгашалар  

22154000 

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгашалар  

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары  

22154200 

Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгашалар  

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм  

22154900 

Башка кызмат көрсөтүүлөрдү төлөө менен байланышкан башка чыгашалар  

22160000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар  

22161000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар  

22161100 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар  

22170000 

Медициналык товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу  

22171000 

Медицина багытындагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу  

22171100 

Медицина багытындагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу  

22171200 

Инсулин жана инсулинди камтыган дары каражаттарын сатып алуу  

22171300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү кызматтык жаныбарларга керектүү ветеринардык каражаттарды жана дары каражаттарын сатып алуу  

22172000 

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгашалар  

22172100 

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алууга чыгашалар  

22180000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу  

22181000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу  

22181100 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу  

22181200 

Тамак-аш азыктарына компенсациялык төлөмдөр  

22181300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү кызматтык жаныбарларга жем сатып алуу  

22181400 

Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөөгө чыгашалар  

22190000 

Кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар  

22191000 

Кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар  

22191100 

Кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар  

22191200 

Башталгыч кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгымдар 

22191300 

Орто кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгымдар 

22200000 

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу  

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211300 

Жабдууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого чыгашалар  

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу  

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу  

22221100 

Жабдууларды жана материалдарды сатып алуу  

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн жана башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу  

22230000 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231000 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231100 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231200 

Кийим менен камсыз кылуу ченемдери боюнча салынган буюмдардын ордун акчалай компенсациялоо  

22240000 

Көмүрдү жана башка отун түрүн сатып алуу  

22241000 

Көмүрдү жана башка отун түрүн сатып алуу  

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу  

22241200 

Отундун башка түрлөрүн сатып алуу  

22250000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251100 

Мекемеден сырткары күзөт кызматтарын сатып алуу  

22251900 

Башка күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22260000 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22261000 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн жана мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана ордун жабуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө чыгашалар  

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча финансылык кызмат көрсөтүүлөр  

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча жана башка кызмат көрсөтүүлөр  

22261300 

Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын бюджеттеринин тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө  

22270000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө чыгашалар  

22271000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22271100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22271200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22272000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча почта кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22272100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22272200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22300000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр  

22310000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр  

22311000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр  

22311100 

Суу үчүн төлөө  

22311200 

Электр энергиясы үчүн төлөө  

22311300 

Жылуулук энергиясы үчүн төлөө  

22311400 

Газ үчүн төлөө  

22350000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө  

22351000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө  

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы  

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына төлөө  

22351900 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө  

24000000 

Пайыздар  

24100000 

Резидент эместерге пайыздар  

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө  

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө  

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө  

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар  

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө  

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө  

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө  

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө  

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу  

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу  

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу  

24300000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар  

24310000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө  

24311000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө  

24311100 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө  

25000000 

Субсидиялар  

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25110000 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25111000 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25111100 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25120000 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25121000 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25121100 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар  

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар  

25210000 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар  

25211000 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар  

25211100 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар  

25220000 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар  

25221000 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар  

25221100 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар  

26000000 

Гранттар жана төгүмдөр  

26100000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө гранттар  

26110000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар  

26111000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар  

26111100 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар  

26120000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар  

26121000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар  

26121100 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар  

26200000 

Уюмдарга гранттар  

26210000 

Уюмдарга учурдагы төгүмдөр  

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр  

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр  

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр  

26211300 

КР ЖӨБ органдарынын ассоциацияларына, бирликтерине төгүмдөр  

26211900 

Башка кайтарымсыз которуулар  

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар  

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар  

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар  

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар  

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар  

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер  

26311100 

Теңдөөчү трансферттер  

26311200 

Максаттуу трансферттер  

26311300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер  

26313000 

Социалдык фондго трансферттер  

26313100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү  

26313210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдик берилген пенсиялар  

26313220 

Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик берилген пенсиялар  

26313230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдик берилген пенсиялар  

26313300 

Калктын айрым категорияларына пенсиялар  

26313400 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар  

26313500 

Аскер кызматкерлери курман болгондо, майып болгондо милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу  

26313610 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

26313620 

Чернобыль АЭС авариясынын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектен майып болгондорго компенсациялык төлөөлөр  

26313700 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелерин жоготууларды компенсациялоо  

26313800 

Пенсияларга үстөк акылар  

26314000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна трансферттер  

26314100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна трансферттер  

26315000 

Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар  

26315100 

Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна берилүүчү каражаттар  

26315200 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилүүчү каражаттар  

26315300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар  

26316000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар  

26316100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар  

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар  

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар  

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар  

27000000 

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөөлөр  

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул  

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул  

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул  

27111100 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр  

27111200 

Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөк пул  

27111300 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар  

27111400 

Аскер кызматкерлери каза болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөөлөр  

27111500 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө  

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды, анын ичинде бала кезинен майып адамдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

27115400 

21 жашка чейинки студенттерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

27115500 

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

27115600 

Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул  

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул  

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул  

27211100 

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөк пул  

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул  

27211300 

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул  

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул  

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр  

27211600 

Баккан адамынан айрылганына байланыштуу компенсациялык төлөөлөр  

27211700 

Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими шартында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө же медициналык жардам көрсөтүү учурунда эмгектик милдеттерин аткарып жатканда инфекция жуккандан улам каза болгон саламаттык сактоо уюмдарынын медицина жана башка кызматкерлеринин үй-бүлөлөрүнө бир жолку төлөмдөрдү жана компенсацияларды төлөө  

27212000 

Башка социалдык жөлөк пулдар жана төлөөлөр  

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул  

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул  

27212300 

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө  

27212400 

Убактылуу турак жайды жалдоо үчүн аскер кызматкерлерине компенсациялык төлөөлөр  

27213000 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер  

27213100 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер  

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча башка чыгашалар  

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар  

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар  

27214300 

Микрокредиттөөгө чыгашалар  

27214400 

Жумуш орунуна чек  

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар  

27215100 

Кызматкерлердин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар  

27215200 

Ар дайым багууга жана көзөмөлгө муктаж болгон, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балага жеке ассистентке чыгашалар  

27216000 

Жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам  

27216100 

Жаратылыш кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам  

28000000 

Башка чыгашалар  

28200000 

Башка ар түрдүү чыгашалар  

28210000 

Башка классификацияланбаган чыгашалар  

28211000 

Стипендиялар  

28211100 

Стипендиялар  

28212000 

Туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу  

28212100 

МТПФдан туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу  

28212200 

Пенсиялык фонддон туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу  

28213000 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө  

28213100 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө  

28217000 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгашалар  

28217100 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгашалар  

28219000 

Башка классификацияланбаган чыгашалар  

28219100 

Башка классификацияланбаган чыгашалар  

28220000 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар  

28221000 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар  

28221100 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар  

28230000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231100 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231200 

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар  

28240000 

Резервдик фонддор  

28241000 

Резервдик фонддор  

28241100 

Резервдик фонддор  

28250000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251100 

Башкаруучу компанияларга ишеним менен башкарууга пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251200 

Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28260000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар  

28261000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар  

28261100 

Башкаруучу компаниялардын кызмат көрсөтүүлөрү  

28261200 

Депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү  

28261300 

Аудиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү  

28261400 

Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздоочулардын кызмат көрсөтүүлөрү  

28261500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча башка катышуучулардын кызмат көрсөтүүлөрү  

28280000 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

28281000 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

28281100 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду 

28290000 

Топтолгон финансылык резервдер 

28291000 

Топтолгон финансылык резервдер 

28291100 

Топтолгон финансылык резервдер 

»; 

 

- «Активдер жана милдеттенмелер» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

30000000 

Активдер жана милдеттенмелер 

31000000 

Финансылык эмес активдер 

31100000 

Негизги фонддор 

31110000 

Имараттар жана курулуштар 

31111000 

Турак-жай имараттары жана имарат-жайлары 

31111100 

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111110 

Батирлерди сатуу 

31111120 

Үйлөрдү сатуу 

31111190 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111200 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111210 

Батирлерди сатып алуу жана куруу 

31111220 

Үйлөрдү сатып алуу жана куруу 

31111290 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111300 

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо 

31111310 

Батирлерди капиталдык оңдоо 

31111320 

Үйлөрдү капиталдык оңдоо 

31111390 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо 

31112000 

Турак-жай эмес имараттар 

31112100 

Турак-жай эмес имараттарды сатуу 

31112110 

Өндүрүштүк имараттарды сатуу 

31112120 

Институттук имараттарды сатуу 

31112130 

Аскердик имараттарды сатуу 

31112190 

Башка имараттарды сатуу 

31112200 

Турак-жай эмес имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112210 

Өндүрүштүк имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112220 

Институттук имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112230 

Аскердик имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112290 

Башка имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112300 

Турак-жай эмес имараттарды капиталдык оңдоо 

31112310 

Өндүрүштүк имараттарды капиталдык оңдоо 

31112320 

Институттук имараттарды капиталдык оңдоо 

31112330 

Аскердик имараттарды капиталдык оңдоо 

31112390 

Башка имараттарды 

31113000 

Курулуштар 

31113100 

Курулуштарды сатуу 

31113110 

Өндүрүштүк курулуштарды сатуу 

31113120 

Жолдорду сатуу 

31113130 

Көпүрөлөрдү сатуу 

31113190 

Башка курулуштарды сатуу 

31113200 

Курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113210 

Өндүрүштүк курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113220 

Жолдорду сатып алуу жана куруу 

31113230 

Көпүрөлөрдү сатып алуу жана куруу 

31113290 

Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113300 

Курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113310 

Өндүрүштүк курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113320 

Жолдорду капиталдык оңдоо 

31113330 

Көпүрөлөрдү капиталдык оңдоо 

31113390 

Башка курулуштарды капиталдык оңдоо 

31120000 

Машиналар жана жабдуулар 

31121000 

Транспорт каражаттары 

31121100 

Транспорт каражаттарын сатуу 

31121110 

Жеңил автомобилдерди сатуу 

31121120 

Автобустарды сатуу 

31121130 

Жүк тартуучу машиналарды сатуу 

31121140 

Поезддерди сатуу 

31121150 

Суу транспорту каражаттарын сатуу 

31121160 

Аба транспортун сатуу 

31121190 

Башка транспорт каражаттарын сатуу 

31121200 

Транспорт каражаттарын сатып алуу 

31121210 

Жеңил автомобилдерди сатып алуу 

31121220 

Автобустарды сатып алуу 

31121230 

Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу 

31121240 

Поезддерди сатып алуу 

31121250 

Суу транспорту каражаттарын сатып алуу 

31121260 

Аба транспортун сатып алуу 

31121290 

Башка транспорт каражаттарын сатып алуу 

31121300 

Транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121310 

Жеңил автомобилдерди капиталдык оңдоо 

31121320 

Автобустарды капиталдык оңдоо 

31121330 

Жүк тартуучу машиналарды капиталдык оңдоо 

31121340 

Поезддерди капиталдык оңдоо 

31121350 

Суу транспорту каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121360 

Аба транспортун капиталдык оңдоо 

31121390 

Башка транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31122000 

Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар 

31122100 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды сатуу 

31122110 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122120 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатуу 

31122190 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122200 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо 

31122210 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122220 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу 

31122290 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122300 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык оңдоо 

31122310 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо 

31122320 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык оңдоо 

31122390 

Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык оңдоо 

31123000 

Эмерек, офистик жабдуулар жана шаймандар 

31123100 

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатуу 

31123110 

Эмерек сатуу 

31123120 

Офистик жабдууларды сатуу 

31123130 

Компьютердик жабдууларды сатуу 

31123140 

Шаймандарды сатуу 

31123150 

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатуу 

31123190 

Башка эмеректи жана жабдууларды сатуу 

31123200 

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу 

31123210 

Эмерек сатып алуу 

31123220 

Офистик жабдууларды сатып алуу 

31123230 

Компьютердик жабдууларды сатып алуу 

31123240 

Шаймандарды сатып алуу 

31123250 

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатып алуу 

31123290 

Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу 

31130000 

Башка негизги фонддор 

31131000 

Өстүрүлүп жаткан активдер, анын ичинде өсүмдүктөр жана жаныбарлар 

31131100 

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатуу 

31131110 

Сертификацияланган үрөндөрдү сатуу 

31131120 

Өсүмдүктөрдү сатуу 

31131130 

Жаныбарларды сатуу 

31131140 

Азыктуулугу жогору малды сатуу 

31131150 

Унаалык малды сатуу 

31131190 

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатуу 

31131200 

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатып алуу 

31131210 

Сертификацияланган үрөндөрдү сатып алуу 

31131220 

Өсүмдүктөрдү сатып алуу 

31131230 

Жаныбарларды сатып алуу 

31131240 

Азыктуулугу жогору малды сатып алуу 

31131250 

Унаалык малды сатып алуу 

31131290 

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатып алуу 

31132000 

Материалдык эмес активдер 

31132100 

Материалдык эмес активдерди сатуу 

31132110 

Автордук укуктарды жана патенттерди сатуу 

31132120 

Жер казынасына болгон укукту сатуу 

31132130 

Жыштыкты пайдалануу укугун сатуу 

31132190 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатуу 

31132200 

Материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31132210 

Автордук укуктарды жана патенттерди сатып алуу 

31132220 

Жер казынасына болгон укукту сатып алуу 

31132230 

Жыштыкты пайдалануу укугун сатып алуу 

31132290 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31200000 

Запастар 

31210000 

Стратегиялык запастар 

31211000 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастары 

31211100 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатуу 

31211110 

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатуу 

31211120 

Дан өсүмдүктөрүн сатуу 

31211130 

Дары-дармектерди сатуу 

31211190 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатуу 

31211200 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатып алуу 

31211210 

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу 

31211220 

Дан өсүмдүктөрүнүн запастарын сатып алуу 

31211230 

Дары-дармектердин запасын сатып алуу 

31211290 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатып алуу 

31220000 

Башка запастар 

31221000 

Сырье жана материалдар 

31221100 

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221110 

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221200 

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31221210 

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31222000 

Аяктабаган өндүрүш 

31222100 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу 

31222110 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу 

31222200 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу 

31222210 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу 

31223000 

Даяр продукция 

31223100 

Даяр продукцияны сатуу 

31223110 

Даяр продукцияны сатуу 

31223200 

Даяр продукцияны сатып алуу 

31223210 

Даяр продукцияны сатып алуу 

31224000 

Кайра сатуу үчүн товарлар 

31224100 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу 

31224110 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу 

31224200 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу 

31224210 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу 

31300000 

Баалуулуктар 

31310000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311100 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311110 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311200 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31311210 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31320000 

Маданий мурастык активдер 

31321000 

Маданий мурастык активдер 

31321100 

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321110 

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321200 

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31321210 

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31330000 

Зер буюмдары 

31331000 

Зер буюмдары 

31331100 

Зер буюмдарын сатуу 

31331110 

Зер буюмдарын сатуу 

31331200 

Зер буюмдарын сатып алуу 

31331210 

Зер буюмдарын сатып алуу 

31400000 

Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер 

31410000 

Жерлер 

31411000 

Айыл чарба жерлери 

31411100 

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411110 

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411200 

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31411210 

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31412000 

Айыл чарбасына жараксыз жерлер 

31412100 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412110 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412200 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатып алуу 

31412210 

Турак-жай имараттары жана курулуштар үчүн жер сатып алуу 

31412220 

Өндүрүштүк максаттар үчүн жер сатып алуу 

31412290 

Башка максаттар үчүн жер сатып алуу 

32000000 

Финансылык активдер 

32100000 

Финансылык ички активдер 

32130000 

Акциялардан башка баалуу кагаздар 

32131000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32131100 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32131110 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32131200 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32131210 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32132100 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32132110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32132200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32140000 

Кредиттер, ссудалар жана насыялар 

32141000 

Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32141100 

Мамлекеттик башкаруунун деңгээлдери тарабынан ссуданы тындыруу 

32141110 

Жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141190 

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдери тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141200 

Мамлекеттик башкаруунун башка органдары тарабынан ссудаларды чыгаруу 

32141210 

Жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттик ссуда чыгаруу 

32141290 

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудаларды чыгаруу 

32142000 

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка берилүүчү ссудалар 

32142100 

Ишканалар, финансы мекемелери жана калк тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142110 

Ишканалар жана уюмдар тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142120 

Финансы мекемелери тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142130 

Калк тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142200 

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка ссудаларды чыгаруу 

32142210 

Ишканаларга жана уюмдарга ссудаларды чыгаруу 

32142220 

Финансы мекемелерине ссудаларды чыгаруу 

32142230 

Калкка ссудаларды чыгаруу 

32150000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151100 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151110 

Акцияларды сатуу 

32151190 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151200 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32151210 

Акцияларды сатып алуу 

32151290 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32170000 

Башка ички дебитордук карыз 

32171000 

Башка ички дебитордук карыз 

32171100 

Башка ички дебитордук карызды тындыруу 

32171110 

Башка ички дебитордук карызды тындыруу 

32171200 

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32171210 

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32180000 

Топтолгон финансылык резервдер 

32181000 

Топтолгон финансылык резервдер 

32181100 

Топтолгон финансылык резервдер 

32181110 

Топтолгон финансылык резервдер 

32200000 

Тышкы финансылык активдер 

32230000 

Акциялардан башка, баалуу кагаздар 

32231000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32231100 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32231110 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32231200 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32231210 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32232100 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32232110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32232200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32240000 

Кредиттер жана насыялар 

32241000 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттер 

32241100 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32241110 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32241200 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди чыгаруу 

32241210 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32250000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251100 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251110 

Акцияларды сатуу 

32251190 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251200 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32251210 

Акцияларды сатып алуу 

32251290 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32270000 

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271000 

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271100 

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу 

32271110 

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу 

32271200 

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

32271210 

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

33000000 

Милдеттенмелер 

33100000 

Ички милдеттенмелер 

33130000 

Акциялардан башка, мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131100 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131110 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131190 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131200 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33131210 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33131290 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33131310 

Акциялардан башка мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды кайра сатып алуу 

33132000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар 

33132100 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132190 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу акций 

33132200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132290 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132310 

Акциялардан башка мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды кайра сатып алуу 

33133000 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздар 

33133100 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33133110 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33133190 

Башка мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33133200 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды тындыруу 

33133210 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды тындыруу 

33133290 

Башка мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды тындыруу 

33134000 

Казыналык милдеттенмелер 

33134100 

Казыналык милдеттенмелерди чыгаруу 

33134110 

Казыналык милдеттенмелерди чыгаруу 

33134190 

Башка казыналык милдеттенмелерди чыгаруу 

33134200 

Казыналык милдеттенмелерди тындыруу 

33134210 

Казыналык милдеттенмелерди тындыруу 

33134290 

Башка казыналык милдеттенмелерди тындыруу 

33140000 

Ички насыялар 

33141000 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141100 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141110 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141190 

Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен насыя алуу 

33141200 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141210 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141290 

Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен алынган насыяны тындыруу 

33142000 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142100 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142110 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142200 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33142210 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33170000 

Башка ички кредиттик карыз 

33171000 

Башка ички кредиттик карыз 

33171100 

Башка ички кредиттик карыз 

33171110 

Башка ички кредиттик карыз 

33171200 

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33171210 

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33200000 

Тышкы милдеттенмелер 

33240000 

Ички насыя алуулар 

33241000 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241100 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241110 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33241200 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу 

33241210 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер боюнча насыяны тындыруу 

33242000 

Көп тараптуу карыздык милдеттенмелер 

33242100 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33242110 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелер боюнча насыя алуу 

33242200 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33242210 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33243000 

Чет өлкөлүк финансылык институттар 

33243100 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу 

33243110 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу 

33243200 

Чет өлкөлүк финансылык институттардын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33243210 

Чет өлкөлүк финансылык институттардын алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33249000 

Башка тышкы карыз 

33249100 

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249110 

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249200 

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

33249210 

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

»; 

 

Б тиркемесинде (маалымат катары): 

Кирешелердин классификациясын, Чыгашалардын экономикалык классификациясын жана Активдер жана милдеттенмелер менен операциялардын классификациясын колдонуунун тартиби жөнүндө Көрсөтмөлөрдүн «Кирешелердин классификациясы» II бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«II «Кирешелердин классификациясы 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын бардык бюджет деңгээлиндеги киреше булактарынын тобу болуп саналат жана ал бюджет системасынын бардык бюджет деңгээлиндеги киреше алуу булактары аныкталган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка актыларына негизденет.  

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы өзүндө киреше категорияларынын, топторунун, чакан топторунун, статьяларынын, кичи статьяларынын жана элементтеринин кодун камтыйт.  

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясынын сегиз орундуу кодунун түзүмү төмөнкү түрдө көрсөтүлгөн:  

Кирешелер классификациясы  

Категория Топ Чакан топ Статья Кичи статья Элемент  

хх ххх хххх ххххх хххххх хххххххх  

2 3 4 5 6 8  

«Кирешелер» бөлүгүндө кирешелердин төмөнкү категориялары камтылат:  

11 салыктык кирешелер;  

12 социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр;  

13 алынган расмий трансферттер;  

14 салыктык эмес кирешелер.  

Кирешелердин ар бир категориясы кирешелер тобунан турат. Кирешелер кодунун чакан топторун андан ары такташтыруу тиешелүү статьялар жана кичи статьялар боюнча жүргүзүлөт.  

Элементтин коду эки белгиден турат жана ал акциздик товарлар, казылып алынган пайдалуу кендер жана казылып алынган пайдалуу кендерден, жер алдындагы суулардан алынган товардык продукциялар, ошондой эле жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн ижара төлөмү топторунун кодун түшүндүрөт.  

Акциздик товарлар топтору боюнча элементтер коду Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинген товарлардан түшкөн акциздик салыкты (1142) эсептөөдө колдонулат.  

Казылып алынган пайдалуу кендер жана казылып алынган пайдалуу кендерден, жер алдындагы суулардан алынган товардык продукциялар топтору боюнча элементтер коду жер алдындагы кендерди пайдалануудан түшкөн салыкты (1146) эсептөөдө колдонулат.  

Калктуу пункттарда, жайыттарда, айыл четиндеги талаада, кеңири пайдаланылуучу аймактардагы жайыттарда жана жайлоолордо ижарага берилген жерлердин топтору боюнча элементтердин коду жаратылыш ресурстарын пайдалануудан түшкөн ижара төлөмүн эсептөөдө колдонулат (14152).  

«Салыктык кирешелер» категориясы (11)  

Салыктар классификациясынын схемасы салык салуу объекти аркылуу аныкталат. Бул классификациялоо категориясында төмөнкү киреше топторунун түшүүсү каралат:  

111 киреше салыгы жана пайда;  

113 менчикке салык;  

114 товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык;  

115 эл аралык соода жүргүзүүгө жана тышкы операцияларга салык;  

116 башка салыктар жана жыйымдар.  

Салык жана бажы мыйзамдарынын колдонулуп жаткан ченемдерин бузгандыгы үчүн жана белгилүү бир салыкка байланыштуу айыптык төлөмдөр, туумдар жана санкциялар ошол салык менен бирге эсепте көрсөтүлөт.  

Кыргыз Республикасынын «Бузуулар жөнүндө» кодексине ылайык белгиленген айыптар «Салыктык эмес кирешелер» деген 14-категорияда «Айыптык төлөмдөр» элементинде (14311110) эсепке алынат.  

«Киреше салыгы жана пайда» тобу (111) өзүндө эки чакан топту камтыйт:  

1111 Киреше салыгы жана пайда  

1112 Атайын режимдер боюнча салык.  

1111 Киреше салыгы жана пайда чакан тобунун 11111 Кыргыз Республикасынын резиденти-жеке адамдардан киреше салыгы статьясында төмөнкү түшүүлөр эсепке алынат:  

- жумуш берүүчү (уюм, ишкана, мекеме) жалданган жумушчунун кирешесинен которуучу киреше салыгы; бул учурда жумуш берүүчү салык агенти болуп саналат салыкты кармап, бюджетке чегерет (11111100);  

- салык төлөөчү-жеке адамдар кирешесин жана мүлкүн декларациялоодо календардык жылдын жыйынтыгы боюнча төлөнгөн бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы (11111200). 

11112 Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесинен салык статьясында Кыргыз Республикасынын резидент эмес жеке адамдарынын жана юридикалык жактарынын дивиденд жана пайыздар, камсыздандыруу төлөмдөрү, аткарылган иштер жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөр боюнча автордук гонорарлар жана резидент эмес жактардын Кыргыз Республикасындагы булактардан алынган башка кирешелери түрүндө алынган киреше салыктары эсепке алынат.  

11113 Пайда салыгында юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин пайдасынан салык алуунун жалпы шарттарына ылайык түшкөн пайда салыгы (11113100), ошондой эле пайыздар салыгы (11113200) эсепке алынат.  

Атайын салык режими боюнча алынуучу салыктарды эсепте көрсөтүү үчүн «Атайын режимдер боюнча салык» 1112 чакан тобунун коддору колдонулат. Ушул чакан топто төмөнкүдөй статьялар колдонулат: бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр (11121), патенттин негизинде салык (11122), майнингге салык (11124), салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык (11125), электрондук коммерция тармагындагы ишмердүүлүккө салык (11126).  

11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр  

11121100 Чакан ишкердиктин субъекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122 Патенттин негизинде салык «Милдеттүү патенттин негизинде салык» (11122100) жана «Ыктыярдуу патенттин негизинде салык» (11122200) элементтеринен турат. 11122 Патенттин негизиндеги салык милдеттүү жана ыктыярдуу патенттерден турат.  

11122100 Милдеттүү патенттин негизиндеги салык  

11122200 Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык  

11122300 Патенттин негизиндеги салык 

11124 Майнингге салык  

11124100 Майнингге салык  

11125 Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык  

11125100 Чекене сатуудан салык алуунун негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык  

11126 Электрондук коммерция тармагындагы ишмердүүлүккө салык 

11126100 Электрондук коммерция тармагындагы ишмердүүлүккө салык 

1113 «Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар» өзүнө (11131) «Кумтөрдүн дүң кирешесине салык» деген статьяны, (11131100) «Кумтөрдүн дүң кирешесине салык» жана (11131200) «Кумтөрдөн Кыргыз Республикасынын минералдык ресурстар базасын өнүктүрүүгө жылдык сумма» деген элементтерди камтыйт, мында 2009-жылдын 24-апрелиндеги Кумтөр долбоорунун жаңы шарттары жөнүндө Макулдашуунун 1.4.2 «Дүң кирешесине салык» пунктуна жана 1.4.3 пунктунун «Кошумча салыктар» б пунктчасына ылайык Кумтөрдөн түшкөн акча каражаттарынын эсеби жүргүзүлөт. 

«Менчикке салык» тобу (113) өзүндө эки чакан топту камтыйт:  

1131 «Мүлк салыгы»  

1132 «Жер салыгы»  

1131 «Мүлк салыгы» чакан тобу «Кыймылсыз мүлккө салык» (11311) жана «Кыймылдуу мүлккө салык» (11312) статьяларына бөлүнөт.  

«Кыймылсыз мүлк салыгы» (11311) статьясы төмөнкү элементтерден турат: Турак жайга имаратына же бөлмөгө мүлк салыгы (11311100), жашоо үчүн каралбаган имаратка жана бөлмөгө мүлк салыгы (11311200), 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык (11311300).  

«Кыймылдуу мүлккө салык» (11312) статьясы төмөнкү элементтерден турат: Юридикалык жактардын транспорттук каражатына мүлк салыгы (11312100) жана жеке адамдардын транспорттук каражатына мүлк салыгы (11312200). 

1132 «Жер салыгы» статьясы төмөнкү элементтерге бөлүнөт: Үй алдындагы, короо жанындагы жана бак тигилген жер участокторуна мүлк салыгы (11321100), айыл чарба жерлерине тиешелүү жер участокторуна мүлк салыгы (11321200) жана калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы (11321300).  

«Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык» тобу (114) өзүндө үч чакан топту камтыйт:  

1141 «Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салык»  

1142 «Акциз салыгы»  

1146 «Жер казынасын пайдалануу үчүн салык»  

1141 «Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салык» чакан тобу төмөнкүдөй статьяларга бөлүнөт:  

11411 Кошумчаланган нарк салыгы, мында Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү (11411100), Кыргыз Республикасынын аймагына ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден алынып келинген товарларга кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү (11411300) жана Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөлөрдөн алынып келинген товарларга кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү (11411400), чет өлкөлүк уюмдардын электрондук кызматтарына КНС (11411500), салык агенти тарабынан кармалуучу КНС (11411600) эсепке алынат.  

11412 Сатуудан салык, мында товарларды сатып өткөрүүдө, иштерди аткарууда жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодо юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан төлөнүүчү салык эсепке алынат. Эсепке алуу үчүн 11412100 элементи колдонулат.  

1142 «Акциз салыгы» чакан тобунда Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн акциздик товарлар боюнча түшүүлөр (11421), Кыргыз Республикасынын аймагына ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден алынып келинген товарларга акциз салыгы (11423), Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөлөрдөн алынып келинген товарларга акциз салыгы (11424) боюнча түшүүлөр эсепке алынат. 11421490 жана 11423490 «Башка акциздик товарлар» элементтери акциздик товарлар боюнча акциз салыгына тиешелүү карыздык түшүүлөрдү эсепке алуу үчүн каралган, алар Кыргыз Республикасынын жаңы Салык кодексине ылайык алынып салынган, эгерде болгон болсо. 11423 статьясында Кыргыз Республикасынын аймагына ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден алынып келинүүчү акциз элементтери боюнча эсеп жүргүзүлөт жана чагылдырылат. 11424 статьясында Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөлөрдөн алынып келинген акциз элементтери боюнча эсеп жүргүзүлөт жана чагылдырылат.  

1146 «Жер казынасын пайдалануу үчүн салык» чакан тобунда бонустардын (11461) жана роялтинин (11462) түшүүлөрү эсепке алынат. Бул чакан топто башка мамлекеттик башкаруу органынын жеке менчигинде турган пайдалуу кенди казып алууга, казылып алынуучу отундарды жана башка орду толтурулбоочу ресурстарды казып алууга салыктарды камтыйт.  

«Эл аралык соода жана тышкы операциялар үчүн салыктар» тобу (115). Бул категорияда кошумча нарк салыгы жана акциз салыгынан тышкары, Бажы биримдигинин бажы аймагына товарларды алып кирүүдө алынуучу бажы төлөмдөрү камтылат.  

1151 Бажы төлөмдөрү  

11511 Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү  

11511200 ЕАЭБге кошулуу жөнүндө келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар бул ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эл аралык келишимдерине жана Кыргыз Республикасынын бажы ишине тиешелүү мыйзамына ылайык белгиленген, бажы органдары тарабынан алынуучу алым түрлөрү;  

11511400 Алып кирүү үчүн ЕТТ чендери боюнча төлөнгөн жана ЕАЭБге кошулуу жөнүндө келишимге ылайык чегерилген бажы алымдары, бул элементте ЕАЭБге кошулгандан кийин алып кирүү үчүн бажы алымдарынан түшкөн акча каражаттардын эсеби жүргүзүлөт;  

11511500 Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажылык төлөм;  

11511600 «Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажылык төлөм».  

Жогоруда көрсөтүлгөн коддорго жеке адамдар жеке колдонуу үчүн каралган товарларды жана транспорт каражаттарын бажы чек арасы аркылуу өткөрүүдө төлөгөн бажылык төлөмдөрү кирет.  

11512 Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү.  

11512100 Экспорттук бажы алымы (ташып чыгарууга бажы алымы) товарларды экспорттоодо мамлекет тарабынан алынуучу бажы алымы;  

11512200 Экспорттук мезгилдик бажы төлөмү мында белгилүү бир мезгил аралыгында товарларды ташып чыгарууну ыкчам жөнгө салуу үчүн белгиленген ташып чыгаруу үчүн бажы алымы эсепке алынат.  

11513 Бажылык жыйымдар бул бажы органдары юридикалык жактардан жана жеке адамдардан бажы кызматтарын сунуштоо боюнча ар кандай иштерди аткаргандыгы үчүн алган акчалай төлөмдөр.  

11513100 Чет элдик авто ташуучулардан жыйымдар, мында чет элдик авто ташуучулар атайын уруксаты жок жүктөрдү Кыргыз Республикасынын аймагынан үчүнчү мамлекеттердин аймагына же үчүнчү мамлекеттердин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына ташуу үчүн төлөгөн жыйымдар эске алынат;  

11513200 Бажылык тариздөө үчүн жыйым, мында бажы органдары тарабынан товарларды жана транспорттук каражаттарды декларациялоодо бажылык тариздөө жүргүзүү үчүн алынуучу жыйымдар эске алынат.  

11514 Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр.  

11514100 Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр.  

11515 Аларды ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары казыналыктын эсебине түшкөн жана ЕАЭБге мүчө мамлекеттерге бөлүштүрүлгөн акча каражаттардын эсеби жүргүзүлөт, бирок аларды ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин эсебине которуу убактылуу токтотулган.  

11515100 Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары;  

11515200 Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары;  

11515300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары;  

11515400 Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары.  

11516 ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары:  

11516100 Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары;  

11516200 Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары;  

11516300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары;  

11516400 Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары;  

11516500 Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары.  

11517 Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө протоколго ылайык чет өлкө валютасында эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар:  

11517100 Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11517200 Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11517300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11517400 Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11517500 Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11516 жана 11517 деңгээлинде Кыргыз Республикасынын казыналыгынын эсебине түшкөн бажы алымдарын бөлүштүргөндөн кийин ЕАЭБге мүчө мамлекеттерге которулган акча каражаттардын эсеби жүргүзүлөт.  

11518 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган суммалар:  

11518100 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган суммалар:  

1152 Ташып келүүлөргө бажы алымдары ЕАЭБге мүчө мамлекеттер тарабынан бөлүштүрүлгөн жана Кыргыз Республикасына которулган бажы алымдары боюнча акча каражаттар эсепке алынат.  

11521 ЕАЭБге кошулуу жөнүндө келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары:  

11521100 Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары;  

11521200 Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары;  

11521300 Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары;  

11521400 Армян Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары;  

11522 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттер тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар:  

11522100 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11522200 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11522300 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11522400 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар.  

11523 ЕАЭБдин бажы аймагында бажы аркылуу өтүүчү транзиттин жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты:  

11523100 Казакстан Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты;  

11523200 Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты;  

11523300 Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты;  

11523400 Армян Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты.  

11524 Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар:  

11524100 Казакстан Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11524200 Беларусь Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11524300 Россия Федерациясынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11524400 Армян Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар.  

11525 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө мамлекеттер милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11525100 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11525200 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11525300 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11525400 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар.  

11526 Эсептерге чет өлкө валютасындагы которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар:  

11526100 Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11526200 Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11526300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар;  

11526400 Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар.  

116 «Башка салыктар жана жыйымдар» тобунда Салык кодексине киргизилген төмөнкүдөй өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго ылайык, жокко чыгарылган республикалык жана жергиликтүү салыктардын түшүүсү эсепке алынат:  

- (11611100) элементинде республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган бюджеттик уюмдардын атайы каражаттары боюнча салыктар, жана республикалык бюджетке тиешелүү жокко чыгарылган салыктар эсепке алынат;  

- (11611200) элементинде акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодон жана чекене сатуудан түшкөн салык, курорт салыгы, мейманкана салыгы, жарнама салыгы, ошондой эле эгерде болгон болсо, жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган бюджеттик уюмдардын атайы каражаттары боюнча салыктар эсепке алынат.  

(12) «Социалдык камсыздоого жана социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр» категориясы  

«Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр» категориясы төмөнкү топтордон турат:  

121 Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр  

121 «Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр» тобунда милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсү эсепке алынат.  

12111110 «Пенсиялык фондго, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү»;  

12111120 «Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)»;  

12111130 «Юридикалык жакты түзүүсүз ишкердикти жүргүзгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү»;  

12111140 «Чакан жана орто ишкер субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруудан/бөлүп төлөөдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү»  

12111210 «Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү»  

12111220 «Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун полиси боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү»  

12111230 «Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча чакан жана орто ишкер субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруудан/бөлүп төлөөдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү»  

122 Социалдык фонддун башка кирешелери  

122 «Башка кирешелер» тобунда төмөнкүлөр эсепке алынат:  

12211100 Пенсияларды төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар - мында иш берүүчү жоюлганда (банкрот болгондо) пенсияларды, жөлөк пулдарды жана компенсацияларды дайындоо жана төлөө үчүн каралган капиталдаштырылган каражаттардын түшүшү эсепке алынат.  

12211200 Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлүүчү каражаттар мында Социалдык фонд тарабынан төлөнгөн жана кайтарылууга тийиш болгон каражаттарды өндүрүү боюнча Социалдык фондунун регресстик доолору боюнча акча каражаттарынын түшүшү эсепке алынат.  

12211300 Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү кийинкиге жылдыруу үчүн пайыздар - мында камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн карызы бар жана оор финансылык абалынан улам аны төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес камсыздандыруучунун камсыздандыруу төгүмдөрү, туумдар жана айыптык төлөмдөр боюнча карызын төлөөнү кийинкиге жылдыруу үчүн эсептелген пайыздардын түшүүсү эсепке алынат.  

12211400 Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү кечиктирүү же толук эмес көлөмдө чегерүү үчүн эсептелген туумдар жана айыптык төлөмдөр - мында камсыздандыруу төгүмдөрүн өз алдынча төлөгөн камсыздандыруучуларга жана камсыздандырылган адамдарга (жеке ишкерлер жана жеке адамдар) милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү кечиктиргендиги же толук эмес көлөмдө чегергендиги, ошондой эле белгиленген мөөнөттө эсептик көрсөткүчтөрдү сунуштабагандыгы (же кечиктиргендиги) үчүн эсептелген туумдар жана айыптык төлөмдөр эсепке алынат.  

12211900 Социалдык фонддун башка кирешелери, негизги категорияларга кирбеген, ошондой эле камсыздандырылган адамдар боюнча маалымат базаларын жүргүзүү, иштеп чыгуу жана аны актуалдуу абалда кармап туруу үчүн түшүүлөр  

1222 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар  

12221 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар  

12221100 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар  

1223 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

12231 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

12231100 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

123 - ММКФнын башка кирешелери  

1231 ММКФнын башка кирешелери  

12311 МКМФнын башка кирешелери  

12311200 ММК полисин берүүдөн түшүүлөр  

12311300 Келишимдик милдеттенмелерди талапка ылайык аткарбагандыгы үчүн саламаттыкты сактоо уюмдарынан соттук жана соттон тышкаркы тартипте өндүрүлүүчү каражаттар;  

12311400 Соттун чечиминин негизинде зыяндын ордун толтуруу суммасын кошо алганда, материалдык, административдик жана жазык жоопкерчилиги чараларын колдонуунун натыйжасында алынган каражаттар;  

12311500 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттик каражаттарын мыйзамсыз же максатсыз пайдалануунун натыйжасында өндүрүлүп алынган каражаттар;  

12311700 Кайрымдуулук фонддордон, эл аралык уюмдардан жана чет өлкөлүк жарандардан түшүүчү каражаттар;  

12311900 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер.  

Бюджеттин бул категориясы Социалдык фонд жана ММКФ тарабынан гана пайдаланылууга тийиш жана анда Социалдык фондго жана ММКФга бардык булактардан түшкөн төгүмдөрдүн бардыгы эсепке алынат. Анда ошондой эле кызматчылардан, алардын атынан жумуш берүүчү тарабынан салынган жана жеке ишкердикти жүзөгө ашырган адамдар тарабынан салынган каражаттар камтылат.  

(13) «Алынган расмий трансферттер»  

Грант мамлекеттик мекемелер адатта мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен же эл аралык уюмдардан, башка мамлекеттердин өкмөттөрүнөн каражаттарды акысыз алуусу же (милдеттүү эмес) трансферттер саналат.  

Бул категорияда ошондой эле, теңдештирүүчү жана максаттуу трансферттерди кошо алганда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү трансферттер камтылат.  

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн, ошондой эле эл аралык уюмдардан келген трансферттер капиталдык же күндөлүк катары классификацияланышы мүмкүн.  

«Алынган расмий трансферттер» категориясы төмөнкү топтордон турат:  

131 чет өлкөдөн алынган трансферттер;  

133 мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери.  

131 Чет өлкөдөн алынган трансферттер;  

1311 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер  

13111 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер  

13111100 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети күндөлүк чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан берилген трансферттер эсепке алынат.  

13111200 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети капиталдык чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан берилген трансферттер эсепке алынат.  

1312 Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер  

13121 Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер  

13121100 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети күндөлүк чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн каралган, эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат.  

13121200 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети капиталдык чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн каралган, эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат.  

133 Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери  

1332 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер  

13321 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер  

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер, ченемдик актылардын бюджеттери бекитилгенден кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши же Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан кабыл алынган учурда, республикалык бюджеттен берилет, аларга ылайык жергиликтүү бюджеттердин чыгашасы көбөйөт же кирешеси азаят, тиешелүү суммалар республикалык бюджеттен компенсацияланат.  

13321100 Теңөөчү трансферттер  

Теңөөчү трансферттер бул жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринин деңгээли менен керектөөлөрү ортосундагы финансылык ажырымдын ордун жабуу үчүн республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар.  

13321200 Максаттуу трансферттер  

Максаттуу трансферттер бул бюджеттин бир деңгээлинен башка бюджетке белгилүү бир максаттарга берилүүчү каражаттар.  

13321300 Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдери ортосундагы максаттуу трансферттер  

1333 Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери түрүндө алынган каражаттар  

13331 Социалдык фонд тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар. Бул статья Социалдык фонд үчүн Социалдык фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын түшүшүн түзүү үчүн ачылган.  

13331100 Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү  

13331210 Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар  

13331220 Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар  

13331230 Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар  

13331300 Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар  

13331400 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары  

13331500 Аскер кызматкерлери курман болгон, майып болгон учурлары боюнча аларды милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу  

13331610 Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

13331620 Чернобыль АЭС авариясынын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектен майып болгондорго компенсациялык төлөөлөр  

13331700 Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелерин жоготууларды компенсациялоо  

13331800 Пенсияларга үстөк акылар  

13332 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар  

13332100 Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13332210 Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332220 Республикалык бюджеттен пенсионерлерди милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332230 Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучулардын жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332240 Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын студенттерин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттерин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттерин 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332250 Республикалык бюджеттен калкты иш менен камсыздоо мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332260 Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин, офицерлерди, прапорщиктерди, мөөнөттөн тышкаркы кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332300 Республикалык бюджеттен сот чечимин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар  

13332900 Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар  

1334 ММКФга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341 Төлөөчүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөгөн камсыздандыруу төгүмд