Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 11-мартындагы  

№ 2022-П-09/14-2-(БС) 

Токтому 

 

 

 

 

 

 

Орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо  

тартибин убактылуу өзгөртүү жөнүндө  

 

Ички валюта рыногунда чет өлкө валютасын алып кайра сатуу операцияларынын болушуна жол бербөө максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20, 29, 35, 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун эсептөө тартиби боюнча 22-пунктунун аракети убактылуу токтотулсун

2. Орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун эсептөө төмөнкү тартипте аныкталсын: орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсу Бишкек убактысы боюнча мурунку соода күнү саат 15:00дөн учурдагы соода күнү саат 15:00гө чейинки мезгил аралыгында «Блумберг» маалымат агенттиги/«Рейтер» маалымат агенттиги тарабынан белгиленген, орус рублине карата АКШ долларынын максималдуу жана минималдуу курсу аралыгындагы орточо маанинин негизинде кросс-курс боюнча эсептелет. 

3. Токтом 2022-жылдын 14-мартынан тартып күчүнө кирет жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тиешелүү чечим кабыл алганга чейин колдонулат.   

4. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.   

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо экономика блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн. 

 

Төрага К. Боконтаев