Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 23-мартындагы  

№ 2022-П-12/17-6-(НПА) 

Токтому 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын  

коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча кошумча  

убактылуу чечимдери жөнүндө  

 

 

Өлкөнүн банк системасында туруктуулукту сактоо максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20, 68 жана 138-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Коммерциялык банктар ликвиддүүлүк ченемдерин эсептөөдө Россия Федерациясынын суверендүү рейтингин, ошондой эле Россиянын банк-контрагенттеринин рейтингин 2022-жылдын 1-февралына карата белгиленген деңгээлде сактасын. 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна;  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна.  

 

3. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ошол эле учурда ушул токтомдун 1-пункту 2022-жылдын 1-июлуна чейин колдонулат, 2-пункту 2022-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирет жана Улуттук банк Башкармасынын тиешелүү чечими кабыл алынганга чейин колдонулат. 

 

4. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

 

5. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

 

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн

 

 

Төрага К. Боконтаев  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2022-жылдын 23-мартындагы  

№ 2022-П-12/17-6-(НПА) 

токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын  

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын  

21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча» Нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча нускоонун: 

- Нускоого карата тиркеменин:  

«Кредиттер жана лизингдер» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

«Кредиттер жана лизингдер  

(миң сом) 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик 

тобокелдик, % 

Орточо алынган маани 

240 

Кыргыз Республикасынын банктарына кредиттер 

  

240.1 

  

  

0% 

  

240.2 

  

  

10% 

240.3 

  

  

20% 

240.4 

  

  

50% 

240.5 

240.6 

  

  

100% 

150% 

240.7 

 

 

300% 

250 

КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

250.1 

  

  

0% 

  

250.2 

  

  

10% 

250.3 

  

  

20% 

250.4 

  

  

50% 

250.5 

250.6 

  

  

100% 

150% 

250.7 

 

 

300% 

260 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

260.1 

  

  

0% 

  

260.2 

  

  

10% 

260.3 

  

  

20% 

260.4 

  

  

50% 

260.5 

260.6 

  

  

100% 

150% 

260.7 

 

 

300% 

270 

Мамлекеттик секторго кредиттер 

  

270.1 

  

  

0% 

  

270.2 

  

  

10% 

270.3 

  

  

20% 

270.4 

  

  

50% 

270.5 

  

  

100% 

280 

Мамлекеттик эмес секторго кредиттер  

  

280.1 

  

  

0% 

  

280.2 

  

  

10% 

280.3 

  

  

20% 

280.4 

  

  

50% 

280.5 

280.6 

280.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

280.8 

 

 

300% 

290 

Жеке адамдарга жеке максаттарына кредиттер  

  

290.1 

  

  

0% 

  

290.2 

  

  

10% 

290.3 

  

  

20% 

290.4 

  

  

50% 

290.5 

290.6 

290.7 

290.8 

  

  

100% 

150% 

200% 

300% 

300 

Мамлекеттик секторго ипотекалык кредиттер  

  

100% 

310 

310.1 

310.2 

Мамлекеттик эмес секторго ипотекалык кредиттер  

  

100% 

150% 

200% 

310.3 

 

 

300% 

320 

Жеке адамдарга ипотекалык кредиттер 

  

320.1 

  

  

50% 

320.2 

320.3 

320.4 

  

  

100% 

150% 

200% 

»; 

«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/башка активдер» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/башка активдер 

(миң сом) 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик тобокелдик, % 

Орточо алынган маани  

330 

Мамлекеттик секторго курулушка кредиттер  

  

330.1 

  

  

0% 

  

330.2 

  

  

10% 

330.3 

  

  

20% 

330.4 

  

  

50% 

330.5 

  

  

100% 

340 

Мамлекеттик эмес секторго курулушка кредиттер  

  

340.1 

  

  

0% 

  

340.2 

  

  

10% 

340.3 

  

  

20% 

340.4 

  

  

50% 

340.5 

340.6 

340.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

340.8 

 

 

300% 

350 

Жеке адамдарга курулушка кредиттер  

  

350.1 

  

  

0% 

  

350.2 

  

  

10% 

350.3 

  

  

20% 

350.4 

  

  

50% 

350.5 

350.6 

350.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

350.8 

 

 

300% 

360 

Капиталдык ижарага кредиттер 

  

360.1 

  

  

0% 

  

360.2 

  

  

10% 

360.3 

  

  

20% 

360.4 

  

  

50% 

360.5 

360.6 

360.7 

  

  

100% 

150% 

200% 

360.8 

 

 

300% 

361 

Мушарака, мудараба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо 

 

400% 

370 

Негизги каражаттар  

  

100% 

380 

Банктын башка менчиги  

  

100% 

390 

Консолидацияланбаган банктарга инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капитал эсебинен алып салуу  

  

400 

Банктардан тышкары, консолидацияланбаган финансы уюмдарга инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капитал эсебинен алып салуу  

  

410 

Консолидацияланбаган финансылык эмес мекемелерге инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

100% 

420 

Алууга чегерилген пайыздар  

  

420.1 

  

  

0% 

420.2 

  

  

10% 

420.3 

  

  

20% 

420.4 

  

  

50% 

420.5 

  

  

100% 

420.6 

  

  

150% 

420.7 

  

  

200% 

420.7-1 

  

  

300% 

420.8 

  

  

400% 

430 

Башка активдер  

  

430.1 

Материалдык эмес активдер 

  

Капитал эсебинен алып салуу  

  

430.2 

Башка активдердин калган бөлүгү  

  

100% 

440 

Бардыгы болуп баланстык активдер (10-430-статьяларынын суммасы) 

  

450 

Бардыгы болуп 1-категория боюнча  

0% 

  

460 

Бардыгы болуп 2-категория боюнча  

10% 

470 

Бардыгы болуп 3-категория боюнча  

20% 

480 

Бардыгы болуп 4-категория боюнча  

50% 

490 

491 

492 

492.1 

493 

Бардыгы болуп 5-категория боюнча  

Бардыгы болуп 6-категория боюнча  

Бардыгы болуп 7-категория боюнча  

Бардыгы болуп 8-категория боюнча  

Мушарака, мудараба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо 

 

100% 

150% 

200% 

300% 

400% 

500 

Бардыгы болуп капитал эсебинен алып салуулар  

  

  

». 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын  

25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 2-тиркемесиндеги: 

«Кредиттер жана лизингдер» 15.3-бөлүгү жана «Кредиттер жана лизингдер (уландысы)/ башка активдер» 15.4-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

 

  

  

  

  

«15.3-бөлүк. Кредиттер жана лизингдер 

 

  

  

  

  

 (миң сом) 

№ 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик 

тобокелдик,% 

Орточо алынган маани  

  

  

  

  

  

240 

Кыргыз Республикасынын банктарына кредиттер 

  

  

  

  

  

  

240.1 

  

  

0% 

  

240.2 

  

  

10% 

240.3 

  

  

20% 

240.4 

  

  

50% 

240.5 

  

  

100% 

240.6 

 

 

150% 

240.7 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

250 

КМШ өлкөлөрүнүн банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

  

  

  

  

  

250.1 

  

  

0% 

  

250.2 

  

  

10% 

250.3 

  

  

20% 

250.4 

  

  

50% 

250.5 

  

  

100% 

250.6 

 

 

150% 

250.7 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

260 

КМШ өлкөлөрүнөн тышкары, чет өлкө банктарына жана финансы уюмдарына кредиттер  

  

  

  

  

  

  

260.1 

  

  

0% 

  

260.2 

  

  

10% 

260.3 

  

  

20% 

260.4 

  

  

50% 

260.5 

  

  

100% 

260.6 

 

 

150% 

260.7 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

270 

Мамлекеттик секторго кредиттер  

  

  

  

  

  

  

270.1 

  

  

0% 

  

270.2 

  

  

10% 

270.3 

  

  

20% 

270.4 

  

  

50% 

270.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

280 

Мамлекеттик эмес секторго кредиттер  

  

  

  

  

  

  

280.1 

  

  

0% 

  

280.2 

  

  

10% 

280.3 

  

  

20% 

280.4 

  

  

50% 

280.5 

  

  

100% 

280.6 

 

 

150% 

280.7 

 

 

200% 

280.8 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

290 

Жеке адамдарга жеке максаттарына кредиттер  

  

  

  

  

  

  

290.1 

  

  

0% 

  

290.2 

  

  

10% 

290.3 

  

  

20% 

290.4 

  

  

50% 

290.5 

  

  

100% 

290.6 

 

 

150% 

290.7 

 

 

200% 

290.8 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

300 

Мамлекеттик секторго ипотекалык кредиттер  

  

100% 

  

  

  

  

  

310 

Мамлекеттик эмес секторго ипотекалык кредиттер  

  

100% 

310.1 

 

 

150% 

310.2 

 

 

200% 

310.3 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

320 

Жеке адамдарга ипотекалык кредиттер  

  

  

  

  

  

  

320.1 

  

  

50% 

320.2 

  

  

100% 

320.3 

 

 

150% 

320.4 

 

 

200% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучунун кол тамгасы: ____________________ 

  


  

  

  

  

  

15.4-бөлүк. КРЕДИТТЕР ЖАНА ЛИЗИНГДЕР (уландысы)/ БАШКА АКТИВДЕР  

  

  

  

  

  

 (миң сом) 

№ 

Статьялар 

Баланс боюнча 

Кредиттик тобокелдик, % 

Орточо алынган маани  

  

  

  

  

  

330 

Мамлекеттик секторго курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

330.1 

  

  

0% 

  

330.2 

  

  

10% 

330.3 

  

  

20% 

330.4 

  

  

50% 

330.5 

  

  

100% 

  

  

  

  

  

340 

Мамлекеттик эмес секторго курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

340.1 

  

  

0% 

  

340.2 

  

  

10% 

340.3 

  

  

20% 

340.4 

  

  

50% 

340.5 

  

  

100% 

340.6 

 

 

150% 

340.7 

 

 

200% 

340.8 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

350 

Жеке адамдарга курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

350.1 

  

  

0% 

  

350.2 

  

  

10% 

350.3 

  

  

20% 

350.4 

  

  

50% 

350.5 

  

  

100% 

350.6 

 

 

150% 

350.7 

 

 

200% 

350.8 

 

 

300% 

  

  

  

  

  

360 

Капиталдык ижарага кредиттер  

  

  

  

  

  

  

360.1 

  

  

0% 

  

360.2 

  

  

10% 

360.3 

  

  

20% 

360.4 

  

  

50% 

360.5 

  

  

100% 

360.6 

 

 

150% 

360.7 

 

 

200% 

360.8 

 

 

300% 

361 

Мушарака, мудараба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо 

 

400% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучунун кол тамгасы: ____________________ 

  

   

 

  

  

  

  

370 

Негизги каражаттар  

  

100% 

  

  

  

  

  

380 

Банктын башка менчиги  

  

100% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

390 

Консолидацияланбаган банктарга инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капитал эсебинен алып салуу 

  

  

  

  

  

400 

Банктардан тышкары, консолидацияланбаган финансы уюмдарга инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

Капитал эсебинен алып салуу  

  

  

  

  

  

410 

Консолидацияланбаган финансылык эмес мекемелерге инвестициялоо жана финансылык катышуу  

  

100% 

  

  

  

  

  

420 

Алууга чегерилген пайыздар  

  

  

  

  

  

  

420.1 

  

  

0% 

420.2 

  

  

10% 

420.3 

  

  

20% 

420.4 

  

  

50% 

420.5 

  

  

100% 

420.6 

 

 

150% 

420.7 

 

 

200% 

420.7-1 

 

 

300% 

420.8 

 

 

400% 

  

  

  

  

  

430 

Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

430.1 

Материалдык эмес активдер 

  

Капитал эсебинен алып салуу 

430.2 

Башка активдердин калган бөлүгү  

  

100% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

440 

Бардыгы болуп баланстык активдер (10-430-статьяларынын суммасы) 

  

  

  

  

  

  

450 

Бардыгы болуп 1-категория боюнча  

0% 

  

  

  

  

  

  

460 

Бардыгы болуп 2-категория боюнча  

10% 

  

  

  

  

  

470 

Бардыгы болуп 3-категория боюнча  

20% 

  

  

  

  

  

480 

Бардыгы болуп 4-категория боюнча  

50% 

  

  

  

  

  

490 

Бардыгы болуп 5-категория боюнча  

100% 

 

 

 

 

 

491 

Бардыгы болуп 6-категория боюнча  

150% 

 

 

 

 

 

492 

Бардыгы болуп 7-категория боюнча 

200% 

492.1 

 

Бардыгы болуп 8-категория боюнча 

300% 

493 

Мушарака, мудараба келишимдери боюнча сунушталган каржылоо 

400% 

500 

Бардыгы болуп капитал эсебинен алып салуулар  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучунун кол тамгасы: ____________________».