Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2022-жылдын 28-декабрындагы  

№ 2022-П-14/83-4-(ПС) 

Токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет). 

 

2. Юридика башкармалыгы: 

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыяласын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

 

3. Төлөм системалары башкармалыгы тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде ушул токтомду белгиленген тартипте андан ары мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборуна жөнөтсүн.  

 

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

 

5. Ушул токтом күчүнө киргенге чейин 1 (бир) жумуш күн мурда Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы жана Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын «Башкы китеп» банктык маалымат системасындагы, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.  

 

6. Төлөм системалары башкармалыгы 3 (үч) жумуш күндүн ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин жана коммерциялык банктарын тааныштырсын.  

 

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.  

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу З. Чокоев 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2022-жылдын 28-декабрындагы  

№ 2022-П-14/83-4-(ПС) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна 

өзгөртүүлөр  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:  

- таблицадагы «Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Код 

Төлөм багытынын аталышы 

10000000 

Кирешелер  

11000000 

Салыктык кирешелер 

11100000 

Кирешеге жана пайдага салыктар 

11110000 

Кирешеге жана пайдага салыктар 

11111000 

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 

11111200 

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы 

11112000 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык 

11112100 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык 

11113000 

Пайдага салык 

11113100 

Пайдага салык 

11113200 

Пайыздарга салык 

11113300 

Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык 

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар 

11121000 

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100 

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык 

11122000 

Патенттин негизинде салык 

11122100 

Милдеттүү патенттин негизинде салык 

11122200 

Патенттин негизинде салык 

11124000 

Майнинг салыгы 

11124100 

Майнинг салыгы 

11125000 

Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык 

11125100 

Чекене сооданын негизинде салыктын салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык 

11126000 

Электрондук коммерциядан салык 

11126100 

Электрондук коммерциядан салык 

11127000 

Оюн-зоок ишине салык 

11127100 

Оюн-зоок ишине салык 

11127110 

Казино оюн-зоок ишине салык 

11127120 

Компьютердик симуляторлордун оюн автоматтарынын оюн-зоок ишине салык 

11127130 

Букмекердик конторанын оюн-зоок ишине жана тотализаторго салык 

11127140 

Онлайн казинолордун жана электрондук (виртуалдык) казинолордун оюн-зоок ишине салык 

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131200 

Кумтөрдөн Кыргыз Республикасынын минералдык ресурстар базасын өнүктүрүүгө жылдык сумма 

11300000 

Менчикке салыктар 

11310000 

Мүлккө салык 

11311000 

Кыймылсыз мүлккө салык 

11311100 

Турак жайга же жайга мүлк салыгы 

11311200 

Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы 

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

11312000 

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100 

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы 

11312200 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына мүлк салыгы 

11320000 

Жер салыгы  

11321000 

Жер салыгы 

11321100 

Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы 

11321300 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы 

11400000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 

11410000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС 

11411300 

ЕАЭС ке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411400 

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11411500 

Чет өлкөлүк уюмдардын электрондук кызматтарына КНС 

11411600 

Салык агенти тарабынан кармалуучу КНС 

11412000 

Сатуудан салык 

11412100 

Сатуудан салык 

11420000 

Акциз салыгы 

11421000 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100 

Алкоголдук продукция 

11421110 

Этил спирти 

11421120 

Арак 

11421130 

Ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери, күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140 

Шараптар 

11421150 

Коньяктар 

11421160 

Шуулдап турган шараптар, анын ичинде газдалган шарап жана шампан 

11421170 

Идишке куюлган пиво 

11421180 

Идишке куюлбаган пиво 

11421190 

Шарап материалдары 

11421200 

Тамеки буюмдары 

11421210 

Чыпкалуу тамекилер 

11421220 

Чыпкасыз тамекилер, папиростор 

11421230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11421240 

Түтүктүү тамеки, тартуучу тамеки, чайноочу, соруучу, жыттоочу, кальяндык (тамеки продукциясын өндүрүү үчүн чийки зат катары колдонулган тамекини кошпогондо) 

11421250 

Ысытыла турган тамеки азыктары (ысытылган тамеки таякчасы, тамеки менен жылытылган капсула ж.б.) 

11421260 

Электрондук тамекилерде колдонууда картридждердеги, сактагычтардагы жана башка контейнерлердеги никотин камтыган суюктук  

11421270 

Электрондук сигареттер жана ушул сыяктуу жекече электрдик буулануучу түзүлүштөр (никотин жеткирүүнүн электрондук тутумдары) 

11421280 

Бир корпустагы никотин суюктугу менен никотинди жеткирүүнүн бир жолку электрондук тутумдары 

11421290 

Башка өнүмдөр 

11421300 

Мунай продуктулары 

11421310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320 

Реактивдүү отун 

11421330 

Дизель отуну, газ майлары, оор дистилляттар 

11421340 

Мазут 

11421350 

Май, майлоочу майлар, башка майлар жана газ конденсаты 

11421360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421370 

Нефть продуктулары менен бирдей максаттарда колдонулуучу коргошун бирикмелерине негизделген башка антидетонаторлор 

11421380 

Битуминоздук минералдардан алынган нефтини же мунай заттарын камтыган майлоочу май кошулмалары 

11421390 

Башка мунай заттар (биоотун, экологиялык отун, жеңил дистилляттардын аралашмасы) 

11421400 

Башка акциздик товарлар 

11421490 

Башка акциздик товарлар 

11421500 

Алкоголсуз суусундуктар 

11421510 

Сергитүүчү (энергетикалык) алкоголсуз суусундуктар 

11423000 

ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11423100 

Алкоголдук продукция 

11423110 

Этил спирти 

11423120 

Арак 

11423130 

Ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери, күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11423140 

Шараптар 

11423150 

Коньяктар 

11423160 

Шуулдап турган шараптар, анын ичинде газдалган шарап жана шампан 

11423170 

Идишке куюлган пиво 

11423180 

Идишке куюлбаган пиво 

11423190 

Шарапматериалдары 

11423200 

Тамеки буюмдары 

11423210 

Чыпкалуу тамекилер 

11423220 

Чыпкасыз тамекилер, папиростор 

11423230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11423240 

Түтүктүү тамеки, тартуучу тамеки, чайноочу, соруучу, жыттоочу, кальяндык (тамеки продукциясын өндүрүү үчүн чийки зат катары колдонулган тамекини кошпогондо) 

11423250 

Ысытыла турган тамеки азыктары (ысытылган тамеки таякчасы, тамеки менен жылытылган капсула ж.б.) 

11423260 

Электрондук тамекилерде колдонууда картридждердеги, сактагычтардагы жана башка контейнерлердеги никотин камтыган суюктук  

11423270 

Электрондук сигареттер жана ушул сыяктуу жекече электрдик буулануучу түзүлүштөр (никотин жеткирүүнүн электрондук тутумдары) 

11423280 

Бир корпустагы никотин суюктугу менен никотинди жеткирүүнүн бир жолку электрондук тутумдары 

11423290 

Башка өнүмдөр 

11423300 

Мунай продуктулары 

11423310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11423320 

Реактивдүү отун 

11423330 

Дизель отуну, газ майлары, оор дистилляттар 

11423340 

Мазут 

11423350 

Май, майлоочу майлар, башка майлар жана газ конденсаты 

11423360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11423370 

Нефть продуктулары менен бирдей максаттарда колдонулуучу коргошун бирикмелерине негизделген башка антидетонаторлор 

11423380 

Битуминоздук минералдардан алынган нефтини же мунай заттарын камтыган майлоочу май кошулмалары 

11423390 

Башка мунай заттар (биоотун, экологиялык отун, жеңил дистилляттардын аралашмасы) 

11423400 

Башка акциздик товарлар 

11423490 

Башка акциздик товарлар 

11423500 

Алкоголсуз суусундуктар 

11423510 

Сергитүүчү (энергетикалык) алкоголсуз суусундуктар 

11424000 

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11424100 

Алкоголдук продукция 

11424110 

Этил спирти 

11424120 

Арак 

11424130 

Ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери, күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11424140 

Шараптар 

11424150 

Коньяктар 

11424160 

Шуулдап турган шараптар, анын ичинде газдалган шарап жана шампан 

11424170 

Идишке куюлган пиво 

11424180 

Идишке куюлбаган пиво 

11424190 

Шарап материалдары 

11424200 

Тамеки буюмдары 

11424210 

Чыпкалуу тамекилер 

11424220 

Чыпкасыз тамекилер, папиростор 

11424230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11424240 

Түтүктүү тамеки, тартуучу тамеки, чайноочу, соруучу, жыттоочу, кальяндык (тамеки продукциясын өндүрүү үчүн чийки зат катары колдонулган тамекини кошпогондо) 

11424250 

Ысытыла турган тамеки азыктары (ысытылган тамеки таякчасы, тамеки менен жылытылган капсула ж.б.) 

11424260 

Электрондук тамекилерде колдонууда картридждердеги, сактагычтардагы жана башка контейнерлердеги никотин камтыган суюктук  

11424270 

Электрондук сигареттер жана ушул сыяктуу жекече электрдик буулануучу түзүлүштөр (никотин жеткирүүнүн электрондук тутумдары) 

11424280 

Бир корпустагы никотин суюктугу менен никотинди жеткирүүнүн бир жолку электрондук тутумдары 

11424290 

Башка өнүмдөр 

11424300 

Мунай продуктулары 

11424310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11424320 

Реактивдүү отун 

11424330 

Дизель отуну, газ майлары, оор дистилляттар 

11424340 

Мазут 

11424350 

Май, майлоочу майлар, башка майлар жана газ конденсаты 

11424360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11424370 

Нефть продуктулары менен бирдей максаттарда колдонулуучу коргошун бирикмелерине негизделген башка антидетонаторлор 

11424380 

Битуминоздук минералдардан алынган нефтини же мунай заттарын камтыган майлоочу май кошулмалары 

11424390 

Башка мунай заттар (биоотун, экологиялык отун, жеңил дистилляттардын аралашмасы) 

11424400 

Башка акциздик товарлар 

11424410 

Башка акциздик товарлар 

11424500 

Алкоголсуз суусундуктар 

11424510 

Сергитүүчү (энергетикалык) алкоголсуз суусундуктар 

11460000 

Жер казынасын пайдалануу үчүн салыктар 

11461000 

Бонустар 

11461100 

Күйүүчү пайдалуу кендер 

11461110 

Мунай 

11461120 

Күйүүчү газдар 

11461130 

Көмүр 

11461190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер 

11461200 

Металл пайдалуу кендер 

11461210 

Асыл металлдар 

11461220 

Сымап 

11461230 

Сурьма 

11461240 

Калай, вольфрам 

11461290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11461300 

Металл эмес пайдалуу кендер 

11461310 

Беттегич таштар 

11461320 

Курулуш куму 

11461330 

Гипс 

11461340 

Акиташ, курулуш ташы 

11461350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11461390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер 

11461400 

Жер алдындагы суулар 

11461410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар 

11461420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар 

11461430 

Жылытуу үчүн ысык суулар 

11461440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462000 

Роялти 

11462100 

Күйүүчү пайдалуу кендер 

11462110 

Мунай 

11462120 

Күйүүчү газ 

11462130 

Көмүр 

11462190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер 

11462200 

Металл пайдалуу кендер 

11462210 

Асыл металлдар 

11462220 

Сымап 

11462230 

Сурьма 

11462240 

Калай, вольфрам 

11462290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11462300 

Металл эмес пайдалуу кендер 

11462310 

Беттегич таштар 

11462320 

Курулуш куму 

11462330 

Гипс 

11462340 

Акиташ, курулуш ташы 

11462350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11462390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер 

11462400 

Жер алдындагы суулар 

11462410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар 

11462420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар 

11462430 

Жылытуу үчүн ысык суулар 

11462440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462490 

Дагы башка жер астындагы суулар 

11500000 

Эл аралык соода жана тышкы опреация үчүн салыктар 

11510000 

Бажы төлөмдөрү  

11511000 

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511200 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511400 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511500 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча бажылык төлөмдөр 

11511600 

Бажылык жыйынды төлөм 

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы 

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы 

11513000 

Бажылык жыйымдар 

11513100 

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым 

11513200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11514000 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11515000 

ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары токтотулган 

11515100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516000 

ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11517000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518000 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11518100 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11520000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521000 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521400 

Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11522000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522100 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522200 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522300 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522400 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11523000 

ЕАЭСтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523300 

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523400 

Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11524000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524300 

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524400 

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11525000 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525100 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525200 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525300 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525400 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11526000 

Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526100 

Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526200 

Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526300 

Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526400 

Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11600000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11610000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

11611100 

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары 

11611200 

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары 

11611300 

Финансылык эмес активдер түрүндө алынган салыктар 

12000000 

Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000 

Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111110 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111120 

Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12111130 

Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111140 

Чакан жана орто ишкердик субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча кийинкиге жылдырып/бөлүп төлөп берүүдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111210 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111220 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111230 

Мамлекеттик топтоомо пенсиялык фонд боюнча чакан жана орто ишкердик субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча кийинкиге жылдырып/бөлүп төлөп берүүдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12200000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12210000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211100 

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар 

12211200 

Кайра кайтарууну талап кылуунун натыйжасында жумуш берүүчүлөрдөн жана жарандардан алынуучу каражаттар  

12211900 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12220000 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12221000 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12221100 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12230000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231100 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12300000 

ММКФ башка кирешелери  

12310000 

ММКФ башка кирешелери  

12311000 

ММКФ башка кирешелери 

12311200 

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр 

12311300 

Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн саламаттык сактоо уюмдары менен соттук жана соттук эмес тартипте төлөтүп алынган каражаттар 

12311400 

Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын суммасын кошкондо, материалдык, админстративдик, жазык жоопкерчилигине чара көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар 

12311500 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында төлөтүп алынган каражаттар 

12311700 

Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкөлүк жарандардан түшкөн каражаттар 

12311900 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер 

13000000 

Алынган расмий трансферттер 

13100000 

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000 

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111000 

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111100 

Учурдагы 

13111200 

Капиталдык 

13120000 

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121000 

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121100 

Учурдагы 

13121200 

Капиталдык 

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13320000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттери 

13321000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттери 

13321100 

Теңөөчү трансферттери 

13321200 

Максаттуу трансферттери 

13321300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

13330000 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар  

13331000 

Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган каражаттар 

13331100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

13331210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331220 

Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 

13331300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

13331400 

Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 

13331500 

Аскер кызматкерлеринин курман болуу, майыптык алуу учурлары боюнча аларды жекече милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

13331610 

Электр нергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төөмдөр 

13331620 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр 

13331630 

Баткен облусунун чек ара аймактарында жашаган пенсионерлерге компенсациялык төлөмдөр 

13331700 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелеринин жоготууларын компенсациялоо 

13331800 

Пенсияларга үстөк акылар 

13332000 

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар 

13332100 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар 

13332210 

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332220 

Республикалык бюджеттен пенсионерлердин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332230 

Республикалык бюджеттен социалдык жөлөкпул алуучулардын жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332240 

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттери 21 жаш куракка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332250 

Республикалык бюджеттен калктын жумуштуулук мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332260 

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин, офицерлердин, прапорщиктердин, мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлеринин, аял-аскер кызматкерлеринин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332300 

Республикалык бюджеттен соттун чечимин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар 

13332900 

Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар 

13340000 

ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341000 

Кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык Милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр тарабынан төлөнүүчү камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341100 

Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341200 

Жеке ишкерлерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341300 

Юридикалык жакты түзбөстөн дыйкан (фермердик чарбалар) тарабынан төлөнүүчү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341400 

Айыл чарба кооперативдери тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341900 

Негизги категорияларга кирбеген милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13350000 

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар  

13351000 

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар  

13351100 

Социалдык фонддун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар 

13360000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

14000000 

Салыктык эмес кирешелер  

14100000 

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000 

Пайыздар  

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар 

14111100 

КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин депозиттери боюнча пайыздар 

14111200 

КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин депозиттери боюнча пайыздар 

14111300 

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча пайыздар 

14111400 

Коммерцялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар 

14111500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар 

14111600 

КР чет өлкөлөлүк мекемелери тарабынан мамлекеттерде турган коммерциялык банктарында жайгашкан Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин депозиттер боюнча пайыздары 

14111700 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар 

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112200 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14120000 

Дивиденддер жана пайда 

14121000 

Дивиденддер 

14121100 

Мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14121200 

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер 

14121300 

Финансылык эмес активдердин эсебинен мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14122000 

Пайда 

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын пайдасы 

14150000 

Ресурстарды пайдалануу жана чалгындоо үчүн ижара акы жана жыйымдар 

14151000 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди жана казып алынуучу отунду издөө, чалгындоо жана/же иштетүү укугу үчүн жыйымдар 

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн жыйым 

14151200 

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн жыйымдар жана акылар 

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 

14152200 

Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым 

14152310 

Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм 

14152320 

Токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана зыяндарынын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм 

14152400 

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм 

14152500 

Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун боюнда жайгашкан жер участокторун ижарага берүүдөн төлөм 

14152600 

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы 

14152700 

Өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсүнүн, козу карындар жана мамлекеттик токой фондунун жаратылыш объекттерин пайдалануу үчүн жыйымдар 

14152800 

Суу ресурстарын жана суу объекттерин пайдалануу үчүн төлөм 

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр 

14153000 

Куурчап турган чөйрөну булгаган үчүн жыйым 

14153100 

Куурчап турган чөйрөну булгаган үчүн жыйым 

14153200 

Сымап камтыган калдыктарды кайра иштеп чыгууга утилдештирүү жыйымы 

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14210000 

Мүлк ижарасы үчүн акы  

14211000 

Мүлк ижарасы үчүн акы 

14211100 

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14211200 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижара акысы 

14211900 

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы 

14212000 

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы 

14212100 

Радиочастоттук полос тилкелерин колдонуу укугун өткөзүүдөгү түшүүлөр 

14220000 

Жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000 

Төлөмдөр 

14221300 

Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр 

14221400 

Кулак биркаларын сатуудан төлөм 

14221500 

Аскердик милдетке байланышкан жыйымдар 

14221600 

Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр 

14221700 

Радиожыштык спектрин пайдалануу үчүн жыйымдар 

14221800 

Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик буюмдарын пробирлөө, анализдөө жана эн тамгалоо үчүн жыйым 

14221900 

Дагы башка төлөмдөр 

14222000 

Мамлекеттик алымдар 

14222100 

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222200 

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222300 

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222400 

Патенттик жана башка алымдар, жыйымдар 

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым 

14222600 

Миграциялык кызматтын органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 

14222710 

Лицензияларды берүү үчүн мамлекеттик алым 

14222720 

Автомобиль жана суу транспорту чөйрөсүндө лицензияларды жана уруксаттарды берүүдө мамлекеттик алымды алуудан түшкөн каражаттар 

14222800 

Сертификаттарды жана башка уруксаат берүүчү документтерди берүү үчүн мамлекеттик алым 

14222900 

Мамлекеттик башка алымдар 

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14224000 

Жыйымдар 

14224110 

Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар 

14224120 

Автомототранспорттук каражаттарды каттоо үчүн жыйымдар 

14224200 

Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым 

14224300 

Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар 

14224410 

Алкоголдук продукцияны сатууга лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым 

14224420 

Алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүүгө лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым 

14224510 

Транспорт каражаттарын таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жүрүү үчүн жыйымдар 

14224520 

Автотранспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү үчүн жыйым 

14224600 

Апостиль коюу үчүн жыйым 

14224700 

Баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна күбөлүк берүү үчүн жыйым 

14224800 

Бирдиктүү мамлекеттик реестрине каттоо жөнүндө күбөлүк берүү үчүн жыйым 

14224900 

Дагы башка жыйымдар 

14230000 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 

14231000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100 

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231200 

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы 

14231300 

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231400 

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231500 

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош төлөм 

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы 

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы 

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык) 

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14232000 

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100 

Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200 

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы 

14232300 

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы 

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы 

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы 

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы 

14232700 

Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы 

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы 

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 

14233000 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100 

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы 

14233200 

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн акы 

14233300 

Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы 

14233400 

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы 

14233500 

Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чындоо үчүн санатордук-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы 

14233600 

Протездик-ортопедиалык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн акы 

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14234000 

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары 

14234100 

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы 

14234200 

Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүүгө акы 

14234300 

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы 

14234400 

Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин дубликатын берүү акысы 

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы 

14234600 

Сертификаттарды берүү акысы 

14234700 

Апостиль коюу боюнча көрсөтүлгөн тейлөө үчүн төлөм 

14234900 

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүүбоюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 

14235000 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

14235100 

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм 

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы 

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы 

14235400 

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы 

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы 

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы 

14235700 

Табыштамалар жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү 

14235800 

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү 

14235900 

Классификацияланбаган изилдөө,талдоо,баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы 

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү 

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты көрсөтүү акысы 

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү акысы 

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жургүзүү акысы 

14236400 

Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы 

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы 

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы 

14236700 

Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү 

14236800 

Илимий-техникалык адабиятты жана документацияларды сканерлөө жана көчүрмөлөө 

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы 

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу 

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы 

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу 

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы 

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы 

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы 

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы 

14237700 

Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы 

14237800 

Табыштамачынын демилгеси боюнча документтерди, ошондой эле мекемелер үчүн иштердин жеке жана тармактык номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо 

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы 

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү 

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы 

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы 

14238300 

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы 

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы 

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы 

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы 

14238700 

Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы 

14238800 

Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм 

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы 

14239000 

Дагы башка түшүүлөр 

14239100 

Камкорчулук төгүмдөрү 

14239200 

Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр 

14239300 

Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар 

14239400 

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишим негизинде көрсөтүлгөн ведомство аралык кызматтарды көрсөткөндүк үчүн төлөм 

14239500 

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр 

14239700 

Бирдиктүү төлөөчү системасында медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр 

14239900 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык дагы башка түшүүлөр 

14300000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14310000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311110 

Айыптар 

14311120 

Туумдар, айыптар боюнча финансылык санкциялар 

14311130 

Мамлекеттик салык кызматынын айыптары 

14311140 

Туумдар, Мамлекеттик салык кызматынын айыптары боюнча финансылык санкциялар 

14311150 

Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору менен жүрүү үчүн транспорт каражаттарынын белгиленген салмак-габариттик параметрлеринин ченемдери сакталбагандыгы (ашыруу) үчүн айыптар 

14311200 

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300 

Конфискацияланган, ээси жок жана ээсиз мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311410 

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311420 

«Коопсуз шаар» боюнча айыптар 

14311430 

«Коопсуз шаар» боюнча туумдар, айыптар боюнча финансылык санкциялар 

14311500 

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу 

14311600 

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы 

14311700 

Жерди бузгандык үчүн айыптар 

14311800 

Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдоруна келтирилген залал жана зыяндын ордун толтуруу 

14311900 

Коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштери боюнча зыяндын ордун толтуруу 

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321100 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар 

14321200 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү өз убагында жана толук которулбагандыгы үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айып пулдар 

14400000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14410000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14411000 

Учурдагы 

14411100 

Учурдагы жардам 

14412000 

Капиталдык 

14412100 

Капиталдык жардам 

14500000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14510000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511110 

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 

14511120 

Экономикалык амнистия боюнча мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 

14511130 

Финансылык эмес активдердин эсебинен мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 

14511200 

Курстук пайда/чыгым 

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 

14511500 

Негизги каражаттардын кайтарымсыз түшүшү 

14511600 

Запастардын кайтарымсыз түшүшү 

14511900 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14512000 

Пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

14512100 

МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

14512200 

МТПФга мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордон пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

14520000 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттарынын түшүүсү 

14521000 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттарынын түшүүсү 

14521100 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттарынын түшүүсү 

»;  

- таблицадагы «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Код 

Төлөм багытынын аталышы 

20000000 

ЧЫГАШАЛАР 

21000000 

Кызматкерлердин эмгек акысы 

21100000 

Маяна 

21110000 

Маяна 

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин маянасы 

21111100 

Негизги маяна 

21111200 

Yстөк акы 

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин маянасы 

21112100 

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер 

21200000 

Социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр 

21210000 

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211000 

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211100 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна төгүмдөр 

22000000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жана пайдалануу 

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000 

Кызматтык иш сапарларга чыгашалар 

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 

22111100 

Транспорттук чыгашалар 

22111200 

Мейманкана чыгашасы 

22111300 

Суткалык чыгаша 

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар 

22112100 

Транспорттук чыгашалар 

22112200 

Мейманкана чыгашасы 

22112300 

Суткалык чыгаша 

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122100 

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш 

22122200 

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400 

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122500 

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы 

22122900 

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү 

22130000 

Ижара акысы 

22131000 

Ижара акысы 

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы 

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы 

22131900 

Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы 

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100 

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 

22141200 

Запастык бөлүктөрдү алуу 

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900 

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү 

22150000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151200 

Консультант кызматын көрсөтүүнү алуу 

22151400 

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары 

22152000 

Мүлк абалын күтүү кызматы 

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы 

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо 

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары 

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды, адистерди жана калкты окутуу чыгымдары 

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу чыгымдары 

22153200 

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу 

22153300 

Адистерди окутуу жана кайра окутуу чыгашалары 

22153400 

Шайлоо системасын өнүктүрүүгө байланыштуу чыгымдар 

22154000 

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар 

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

22154200 

Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн чыгымдар 

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы 

22154400 

Курстук айырмага байланышкан чыгымдар 

22154900 

Башка кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөө менен байланышкан башка чыгашалар 

22160000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү беренелер менен берилген чыгашалар 

22161000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү беренелер менен берилген чыгашалар 

22161100 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү беренелер менен берилген чыгашалар 

22170000 

Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу 

22171000 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171100 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу 

22171300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препаратарды алуу 

22172000 

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар 

22172100 

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар 

22180000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181100 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына компенсациялык төлөмдөр   

22181300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга жем алуу 

22181400 

Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөгөө чыгымдар 

22190000 

Кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191000 

Кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191100 

Кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191200 

Башталгыч кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191300 

Орто кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22200000 

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу  

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211300 

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221100 

Жабдууларды жана материалдарды сатып алуу   

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка буюмдарды жана материалдарды алуу 

22230000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231100 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231200 

Ченем боюнча берилүүгө тийиш болгон буюм мүлкүнүн ордуна акчалай компенсация 

22240000 

Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн алуу 

22241000 

Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн алуу 

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу 

22241200 

Отундун башка түрлөрүн алуу 

22250000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу  

22251000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу  

22251100 

Мекемеден сырткары күзөт кызматтарын сатып алуу 

22251900 

Башка күзөт кызматтарын сатып алуу 

22260000 

Банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар  

22261000 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар 

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары 

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары 

22261300 

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө 

22270000 

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар  

22271000 

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызматтарын төлөө чыгымдары 

22271100 

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызматтарын төлөө чыгымдары 

22271200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызматтарын төлөө чыгымдары 

22272000 

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча почта кызматтарына акы төлөө боюнча чыгымдар 

22272100 

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызматтарына акы төлөөгө чыгымдар.кызматтарын төлөө чыгымдары 

22272200 

Пенсиянын топтоо бөлүгүн төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызматтарына акы төлөөгө чыгымдар 

22300000 

Коммуналдык кызматтар 

22310000 

Коммуналдык кызматтар 

22311000 

Коммуналдык кызматтар 

22311100 

Сууга акы 

22311200 

Электр энергиясына акы 

22311300 

Жылуулук энергиясына акы 

22311400 

Газга акы 

22350000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы 

22351000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы 

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы 

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы 

22351900 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы 

24000000 

Пайыздар 

24100000 

Резидент эместерге пайыздар 

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар 

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24300000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар 

24310000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311100 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

25000000 

Субсидиялар 

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25110000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111100 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25120000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121100 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар 

25210000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211100 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25220000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000 

Гранттар жана төгүмдөр 

26100000 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө гранттар 

26110000 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000 

Уюмдарга гранттар 

26210000 

Уюмдарга учурдагы төгүмдөр 

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр 

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр 

26211300 

КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр 

26211900 

Дагы башка кайтарымсыз которуулар 

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар 

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

26311100 

Теңөөчү трансферттери 

26311200 

Максаттуу трансферттери 

26311300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

26313000 

Социалдык фондго трансфеттер 

26313100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

26313210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

26313220 

Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн 

26313230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине пенсиялар 

26313300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

26313400 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар 

26313500 

Аскер кызматкерлеринин курман болуусунда, майыптык алуусунда милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

26313610 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр 

26313620 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр 

26313630 

Баткен облусунун чек ара аймактарында жашаган пенсионерлерге компенсациялык төлөмдөр 

26313700 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелеринин жоготууларын компенсациялоо 

26313800 

Пенсияларга үстөк акылар 

26314000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна трансфеттер 

26314100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна трансфеттер 

26315000 

Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26315100 

Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилүүчү каражаттар 

26315200 

Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укукуктуу органга берилүүчү каражаттар 

26315300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар 

26316000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26316100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000 

Социалдык жөлөкпулдар жана төлөмдөр 

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпул 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпул 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпул 

27111100 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 

27111200 

Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөкпул 

27111300 

Аскер кызматчыларына пенсиялар 

27111400 

Аскер кызматкерлери каза болгондо, майыптык алганда мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 

27111500 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө 

27111600 

Ыйгарым укуктары токтотулганда судьяларга бир жолку жөлөкпулдарды төлөө 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөмдөр 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөмдөр 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөмдөр 

27115300 

Социалдык жөлөкпул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөмдөр 

27115400 

21 жашка чейинки студенттер үчүн медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациалык төлөмдөр 

27115500 

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациалык төлөмдөр 

27115600 

Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациалык төлөмдөр 

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул 

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул 

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул 

27211100 

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөкпул 

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөкпул 

27211300 

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөкпул 

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөкпул 

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр 

27211600 

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27211700 

Өзгөчө кырдаал же өзгөчө абал режиминин шартында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө же медициналык жардам көрсөтүү учурунда эмгектик милдеттерин аткарып жатканда инфекция жуккандан улам каза болгон саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлеринин үй-бүлөлөрүнө бир жолку төлөмдөр жана компенсациялар 

27212000 

Дагы башка социалдык жөлөкпул жана төлөөлөр 

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпул 

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул 

27212300 

Сөөк коюуга жөлөкпул төлөө 

27212400 

Убактылуу турак жайды пайдалануу үчүн аскер кызматчыларына, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана судьяларга компенсациялык төлөмдөр 

27213000 

Калкка жеңилдиктер жана жеңилдиктердин ордуна компенсация 

27213100 

Калкка жеңилдиктер жана жеңилдиктердин ордуна компенсация 

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар 

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар 

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 

27214300 

Чакан кредиттөөгө чыгашалар 

27214400 

Жумуш орунуна чек 

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215100 

Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215200 

Ар дайым багууга жана көзөмөлгө муктаж болгон, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балага жеке ассистентке чыгымдар 

27216000 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000 

Башка чыгашалар 

28200000 

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28210000 

Башка классификацияланбаган чыгымдар 

28211000 

Стипендиялар 

28211100 

Стипендиялар 

28212000 

Туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212100 

МПТФдан туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212200 

Пенсиялык фонддон туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28213000 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28213100 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28217000 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгымдар 

28217100 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгымдар 

28219000 

Башка классификацияланбаган чыгымдар 

28219100 

Башка классификацияланбаган чыгымдар 

28220000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28230000 

Соттун чечимдердин аткаруу 

28231000 

Соттун чечимдердин аткаруу 

28231100 

Соттун чечимдердин аткаруу 

28231200 

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар 

28240000 

Резервдик фонддор 

28241000 

Резервдик фонддор 

28241100 

Резервдик фонддор 

28250000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251100 

Башкаруучу компанияларга ишеним башкарууга пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251200 

Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251300 

Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28260000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар 

28261000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар 

28261100 

Башкаруучу компаниялардын кызматтары 

28261200 

Депозитарийлердин кызматтары 

28261300 

Аудиторлордун кызматтары 

28261400 

Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздоочулардын кызматтары 

28261500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча башка катышуучулардын кызматтары 

28280000 

Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  

28281000 

Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  

28281100 

Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  

28290000 

Топтолгон финансылык резервдер 

28291000 

Топтолгон финансылык резервдер 

28291100 

Топтолгон финансылык резервдер 

28300000 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарын которуу 

28310000 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарын которуу 

28311000 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарын которуу 

28311100 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарын которуу 

»;  

 - таблицадагы «Активдер жана милдеттенмелер» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

30000000 

Активдер жана милдеттенмелер 

31000000 

Финансылык эмес активдер 

31100000 

Негизги фонддор 

31110000 

Имараттар жана курулуштар 

31111000 

Турак-жай имараттары жана имарат-жайлары 

31111100 

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111110 

Батирлерди сатуу 

31111120 

Yйлөрдү сатуу 

31111190 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатуу 

31111200 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111210 

Батирлерди сатып алуу жана куруу 

31111220 

Yйлөрдү сатып алуу жана куруу 

31111290 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын сатып алуу жана куруу 

31111300 

Турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык оңдоо 

31111310 

Батирлерди капиталдык оңдоо 

31111320 

Yйлөрдү капиталдык оңдоо 

31111390 

Башка турак-жай имараттарын жана имарат-жайларын капиталдык ондоо 

31112000 

Турак-жай эмес имараттар 

31112100 

Турак-жай эмес имараттарды сатуу 

31112110 

Өндүрүштүк имараттарды сатуу 

31112120 

Институттук имаратарды сатуу 

31112130 

Аскердик имараттарды сатуу 

31112190 

Башка имараттарды сатуу 

31112200 

Турак-жай эмес имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112210 

Өндүрүштүк имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112220 

Институттук имаратарды сатып алуу жана куруу 

31112230 

Аскердик имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112290 

Башка имараттарды сатып алуу жана куруу 

31112300 

Турак-жай эмес имараттарды капиталдык к оңдоо 

31112310 

Өндүрүштүк имараттарды капиталдык оңдоо 

31112320 

Институттук имараттарды капиталдык оңдоо 

31112330 

Аскердик имараттарды капиталдык оңдоо 

31112390 

Башка имараттарды капиталдык оңдоо 

31113000 

Курулуштар 

31113100 

Курулуштарды сатуу 

31113110 

Өндүрүштүк курулуштарды сатуу 

31113120 

Жолдорду сатуу 

31113130 

Көпүрөөлөрдү сатуу 

31113190 

Башка курулуштарды сатуу 

31113200 

Курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113210 

Өндүрүштүк курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113220 

Жолдорду сатып алуу жана куруу 

31113230 

Көпүрөөлөрдү сатып алуу жана куруу 

31113290 

Башка курулуштарды сатып алуу жана куруу 

31113300 

Курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113310 

Өндүрүштүк курулуштарды капиталдык оңдоо 

31113320 

Жолдорду капиталдык оңдоо 

31113330 

Көпүрөөлөрдү капиталдык оңдоо 

31113390 

Башка курулуштарды капиталдык оңдоо 

31120000 

Машиналар жана жабдуулар 

31121000 

Транспорт каражаттары 

31121100 

Транспорт каражаттарын сатуу 

31121110 

Жеңил автомобилдерди сатуу 

31121120 

Автобустарды сатуу 

31121130 

Жүк тартуучу машиналарды сатуу 

31121140 

Поезддерди сатуу 

31121150 

Суу транспорту каражаттарын сатуу 

31121160 

Аба транспортун сатуу 

31121190 

Башка транспорт каражаттарын сатуу 

31121200 

Транспорт каражаттарын сатып алуу 

31121210 

Жеңил автомобилдерди сатып алуу 

31121220 

Автобустарды сатып алуу 

31121230 

Жүк тартуучу машиналарды сатып алуу 

31121240 

Поезддерди сатып алуу 

31121250 

Суу транспорту каражаттарын сатып алуу 

31121260 

Аба транспортун сатып алуу 

31121290 

Башка транспорт каражаттарын сатып алдуу 

31121300 

Транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121310 

Жеңил автомобилдерди капиталдык оңдоо 

31121320 

Автобустарды капиталдык оңдоо 

31121330 

Жүк тартуучу машиналарды капиталдык оңдоо 

31121340 

Поезддерди капиталдык оңдоо 

31121350 

Суу транспорту каражаттарын капиталдык оңдоо 

31121360 

Аба транспортун капиталдык оңдоо 

31121390 

Башка транспорт каражаттарын капиталдык оңдоо 

31122000 

Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар 

31122100 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды сатуу 

31122110 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122120 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатуу 

31122190 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатуу 

31122200 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык ондоо 

31122210 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122220 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын сатып алуу 

31122290 

Башка механизмдерди жана жабдууларды сатып алуу 

31122300 

Механизмдерди жана өндүрүштүк жабдууларды капиталдык ондоо 

31122310 

Өндүрүштүк механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ондоо 

31122320 

Айыл чарба механизмдерин жана жабдууларын капиталдык ондоо 

31122390 

Башка механизмдерди жана жабдууларды капиталдык ондоо 

31123000 

Эмерек, офистик жабдуулар жана шаймандар 

31123100 

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатуу 

31123110 

Эмерек сатуу 

31123120 

Офистик жабдууларды сатуу 

31123130 

Компьютердик жабдууларды сатуу 

31123140 

Шаймандарды сатуу 

31123150 

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатуу 

31123190 

Башка эмеректи жана жабдууларды сатуу 

31123200 

Эмеректи, офистик жабдууларды жана шаймандарды сатып алуу 

31123210 

Эмерек сатып алуу 

31123220 

Офистик жабдууларды сатып алуу 

31123230 

Компьютердик жабдууларды сатып алуу 

31123240 

Шаймандарды сатып алуу 

31123250 

Окуу китептерин, окуу куралдарын жана китептерин сатып алуу 

31123290 

Башка эмеректи жана жабдууларды сатып алуу 

31130000 

Башка негизги фонддор 

31131000 

Өстүрүлүп жаткан активдер, анын ичинде өсүмдүктөр жана жаныбарлар 

31131100 

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатуу 

31131110 

Сертификацияланган үрөндөрдү сатуу 

31131120 

Өсүмдүктөрдү сатуу 

31131130 

Жаныбарларды сатуу 

31131140 

Азыктуулугу жогору малды сатуу 

31131150 

Унаалык малды сатуу 

31131190 

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатуу 

31131200 

Өстүрүлүп жаткан активдерди, анын ичинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сатып алуу 

31131210 

Сертификацияланган үрөндөрдү сатып алуу 

31131220 

Өсүмдүктөрдү сатып алуу 

31131230 

Жаныбарларды сатып алуу 

31131240 

Азыктуулугу жогору малды сатып алуу 

31131250 

Унаалык малды сатып алуу 

31131290 

Өстүрүлүп жаткан башка активдерди сатып алуу 

31132000 

Материалдык эмес активдер 

31132100 

Материалдык эмес активдерди сатуу 

31132110 

Автордук укуктарды жана патенттерди сатуу 

31132120 

Жер казынасына болгон укукту сатуу 

31132130 

Жыштыкты пайдалануу укугун сатуу 

31132190 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатуу 

31132200 

Материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31132210 

Автордук укуктарды жана патенттерди сатып алуу 

31132220 

Жер казынасына болгон укукту сатып алуу 

31132230 

Жыштыкты пайдалануу укугун сатып алуу 

31132290 

Башка укуктарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу 

31200000 

Запастар 

31210000 

Стратегиялык запастар 

31211000 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастары 

31211100 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатуу 

31211110 

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатуу 

31211120 

Дан өсүмдүктөрүн сатуу 

31211130 

Дары-дармектерди сатуу 

31211190 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатуу 

31211200 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун запастарын сатып алуу 

31211210 

Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу 

31211220 

Дан өсүмдүктөрүнүн запастарын сатып алуу 

31211230 

Дары-дармектердин запасын сатып алуу 

31211290 

Мамлекеттик жана материалдык резерв фондунун башка запастарын сатып алуу 

31220000 

Башка запастар 

31221000 

Сырье жана материалдар 

31221100 

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221110 

Сырьену жана материалдарды сатуу 

31221200 

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31221210 

Сырьенун жана материалдардын запастарын сатып алуу 

31222000 

Аяктабаган өндүрүш 

31222100 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу 

31222110 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатуу 

31222200 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу 

31222210 

Аяктабаган өндүрүштүн запастарын сатып алуу 

31223000 

Даяр продукция 

31223100 

Даяр продукцияны сатуу 

31223110 

Даяр продукцияны сатуу 

31223200 

Даяр продукцияны сатып алуу 

31223210 

Даяр продукцияны сатып алуу 

31224000 

Кайра сатуу үчүн товарлар 

31224100 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу 

31224110 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатуу 

31224200 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу 

31224210 

Кайра сатуу үчүн товарларды сатып алуу 

31300000 

Баалуулуктар 

31310000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311000 

Баалуу металлдар жана асыл таштар 

31311100 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311110 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатуу 

31311200 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31311210 

Баалуу металлдарды жана асыл таштарды сатып алуу 

31320000 

Маданий мурастык активдер 

31321000 

Маданий мурастык активдер 

31321100 

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321110 

Маданий мурастык активдерди сатуу 

31321200 

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31321210 

Маданий мурастык активдерди сатып алуу 

31330000 

Зер буюмдары 

31331000 

Зер буюмдары 

31331100 

Зер буюмдарын сатуу 

31331110 

Зер буюмдарын сатуу 

31331200 

Зер буюмдарын сатып алуу 

31331210 

Зер буюмдарын сатып алуу 

31400000 

Жер жана башка өндүрүлбөгөн активдер 

31410000 

Жерлер 

31411000 

Айыл чарба жерлери 

31411100 

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411110 

Айыл чарба жерлерин сатуу 

31411200 

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31411210 

Айыл чарба жерлерин сатып алуу 

31412000 

Айыл чарбасына жараксыз жерлер 

31412100 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412110 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуу 

31412200 

Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатып алуу 

31412210 

Турак-жай имараттары жана курулуштар үчүн жер сатып алуу 

31412220 

Өндүрүштүк максаттар үчүн жер сатып алуу 

31412290 

Башка максаттар үчүн жер сатып алуу 

32000000 

Финансылык активдер 

32100000 

Финансылык ички активдер 

32130000 

Акциялардан башка баалуу кагаздар 

32131000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32131100 

Акциялардан башка,,кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32131110 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32131200 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32131210 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32132100 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32132110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32132200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32132210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32140000 

Кредиттер, ссудалар жана насыялаар 

32141000 

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине насыялар 

32141100 

Мамлекеттик башкаруунун деңгээлдери тарабынан ссуданы тындыруу 

32141110 

Жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141190 

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдери тарабынан бюджеттик ссудаларды тындыруу 

32141200 

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудаларды чыгаруу 

32141210 

Жергиликтүү башкаруу органдарына бюджеттик ссуда чыгаруу 

32141290 

Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудаларды чыгаруу 

32142000 

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка берилуучу ссудалар 

32142100 

Ишканалар, финансы мекемелери жана калк тарабынан ссудааларды тындыруу 

32142110 

Ишканалар жана уюмдар тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142120 

Финансы мекемелери тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142130 

Калк тарабынан ссудаларды тындыруу 

32142200 

Ишканаларга, финансы мекемелерине жана калкка ссудаларды чыгаруу 

32142210 

Ишканаларга жана уюмдарга ссудаларды чыгаруу 

32142220 

Финансы мекемелерине ссудаларды чыгаруу 

32142230 

Калкка ссудаларды чыгаруу 

32150000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32151100 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151110 

Акцияларды сатуу 

32151190 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32151200 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32151210 

Акцияларды сатып алуу 

32151290 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32170000 

Башка ички дебитордук карыз 

32171000 

Башка ички дебитордук карыз 

32171100 

Башка ички дебитордук карызды тындыруу 

32171110 

Башка ички дебитордук карызды тындыруу 

32171200 

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32171210 

Башка ички дебитордук карызды таануу 

32180000 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фонду 

32181000 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан акча каражаттарынын түшүүлөрү 

32181100 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан акча каражаттарынын түшүүлөрү 

32181110 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан акча каражаттарынын түшүүлөрү 

32181200 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарын которуу 

32181210 

Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарын которуу 

32200000 

Тышкы финансылык активдер 

32230000 

Акциялардан башка, баалуу кагаздар 

32231000 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32231100 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32231110 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32231200 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32231210 

Акциялардан башка, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232000 

Акциялардан башка,узак мөөнөттүү баалуу кагаздар 

32232100 

Акциялардан башка,узак мөөнөттүу баалуу кагаздарды сатуу 

32232110 

Акциялардан башка,узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатуу 

32232200 

Акциялардан башка,узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32232210 

Акциялардан башка,узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды сатып алуу 

32240000 

Кредиттер жана насыялар 

32241000 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилуучу кредиттер 

32241100 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32241110 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди тындыруу 

32241200 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди чыгаруу 

32241210 

Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнө берилүүчү кредиттерди чыгаруу 

32250000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251000 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары 

32251100 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251110 

Акцияларды сатуу 

32251190 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатуу 

32251200 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32251210 

Акцияларды сатып алуу 

32251290 

Капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу 

32270000 

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271000 

Башка тышкы дебитордук карыз 

32271100 

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу 

32271110 

Башка тышкы дебитордук карызды тындыруу 

32271200 

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

32271210 

Башка тышкы дебитордук карызды таануу 

33000000 

Милдеттенмелер 

33100000 

Ички милдеттенмелер 

33130000 

Акциялардан башка, мамлекеттик баалуу кагаздар 

33131000 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар 

33131100 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131110 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131190 

Акциялардан башка, дагы башка мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды чыгаруу 

33131200 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүу баалуу кагаздарды тындыруу 

33131210 

Акциялардан башка, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33131290 

Акциялардан башка, дагы башка мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды тындыруу 

33131310 

Акциялардан башка мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарды кайра сатып алуу 

33132000 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздар 

33132100 

Акциялардан башка, узак мөөнөтүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132110 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132190 

Акциялардан башка, дагы башка узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33132200 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132210 

Акциялардан башка, узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132290 

Акциялардан башка, дагы башка узак мөөнөттүү мамлекеттик баалуу кагаздарды тындыруу 

33132310 

Акциялардан башка мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздарды кайра сатып алуу 

33133000 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздар 

33133100 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33133110 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33133190 

Башка мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды чыгаруу 

33133200 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды тындыруу 

33133210 

Мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды тындыруу 

33133290 

Башка мамлекеттик санариптик баалуу кагаздарды тындыруу 

33134000 

Казыналык милдеттенмелер 

33134100 

Казыналык милдеттенмелерди чыгаруу 

33134110 

Казыналык милдеттенмелерди чыгаруу 

33134190 

Башка казыналык милдеттенмелерди чыгаруу 

33134200 

Казыналык милдеттенмелерди тындыруу 

33134210 

Казыналык милдеттенмелерди тындыруу 

33134290 

Башка казыналык милдеттенмелерди тындыруу 

33140000 

Ички насыялар 

33141000 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141100 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141110 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен насыя алуу 

33141190 

Жергиликтүү бюджеттин башка деңгээлдеринен насыя алуу 

33141200 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141210 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган насыяны тындыруу 

33141290 

Жергиликтүү бюджеттин башка денгээлдеринен алынган насыяны тындыруу 

33142000 

Ишканалардан, уюмдардан,финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142100 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142110 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден насыя алуулар 

33142200 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33142210 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден алынган насыяларды тындыруу 

33170000 

Башка ички кредиттик карыз 

33171000 

Башка ички кредиттик карыз 

33171100 

Башка ички кредиттик карыз 

33171110 

Башка ички кредиттик карыз 

33171200 

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33171210 

Башка ички кредиттик карызды тындыруу 

33200000 

Тышкы милдеттенмелер 

33240000 

Ички насыя алуулар 

33241000 

Кош тараптуу карыздык келишимдер 

33241100 

Кош тараптуу карыздык келишимдер боюнча насыя алуу 

33241110 

Кош тараптуу карыздык келишимдер боюнча насыя алуу 

33241200 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер келишимдер боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33241210 

Кош тараптуу карыздык милдеттенмелер келишимдер боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33242000 

Көп тараптуу карыздык келишимдер 

33242100 

Көп тараптуу карыздык келишимдер боюнча насыя алуу 

33242110 

Көп тараптуу карыздык келишимдер боюнча насыя алуу 

33242200 

Көп тараптуу карыздык келишимдер боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33242210 

Көп тараптуу карыздык келишимдер боюнча милдеттенмелерди тындыруу 

33243000 

Чет өлкөлүк финансылык институттар 

33243100 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу 

33243110 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан насыя алуу 

33243200 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33243210 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан алдындагы милдеттенмелерди тындыруу 

33249000 

Башка тышкы карыз 

33249100 

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249110 

Башка тышкы насыяларды алуу 

33249200 

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

33249210 

Башка тышкы насыяларды тындыруу 

»;  

- Б тиркемесинде (маалымат катары):  

Кирешелердин классификациясын, Чыгашалардын экономикалык классификациясын жана Активдер жана милдеттенмелер менен операциялардын классификациясын колдонуунун тартиби жөнүндө Көрсөтмөлөрдүн «Кирешелердин классификациясы» II бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:  

«II «Кирешелердин классификациясы» бөлүгү 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы Кыргыз Республикасынын бюджет тутумундагы бардык деңгээлдеги бюджеттердин киреше булактарын топтоштуруусу болуп саналат жана бюджет тутумундагы бардык деңгээлдеги бюджеттердин кирешелерин түзүүнүн булактарын аныктаган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка актыларына негизденет. 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы өзүнө кирешелердин категорияларынын, топторунун, топчолорунун, беренелеринин, беренечелеринин жана Элементтеринин кодун камтыйт. 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясынын сегиз орундуу коддорунун структурасы төмөнкү түрдө көрсөтүлгөн: 

Кирешелердин классификациясы 

Категория 

Топ 

Топчо 

Берене 

Беренече 

Элемент 

хх 

ххх 

хххх 

ххххх 

хххххх 

хххххххх 

«Кирешелер» бөлүмү кирешелердин төмөнкү категорияларын камтыйт: 

11 - салыктык кирешелер; 

12 - социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр; 

13 алынган расмий трансферттер; 

14 - салыктык эмес кирешелер. 

Кирешелердин ар бир категориясы кирешелер тобунан турат. Кирешелер топчолорунун кодун андан ары деталдаштыруу, тийиштүү беренелер менен беренечелер боюнча жүргүзүлөт. 

Элементтин коду эки белгиден турат жана акциз салынуучу товарлар, казылып алынган пайдалуу кендер жана казылып алынган пайдалуу кендерден алынган товардык продукциялар, жер казынасынан ылганган (табылган) жер астындагы суулар, ошондой эле жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн ижара акысы топторунун кодун көрсөтөт. 

Акциз салынуучу товарлардын тобу боюнча элементтердин коддору Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген товарлардан акциз салыгынын (1142) түшүшүн эсептөөдө колдонулат. 

Казылып алынган пайдалуу кендер жана казылып алынган пайдалуу кендерден алынган товардык продукциялар, жер казынасынан ылганган (табылган) жер астындагы суулар элементтердин коддору жер казынасын пайдалануу үчүн салыктык түшүүлөрдү эсепке алууда колдонулат (1144). 

Калктуу конуштарда, жайыттарда, айыл четиндеги талаада, пайдаланууну күчөгөн зонадагы жайыттарда жана жайлоо жайыттарында ижарага берилген жердин тобу боюнча элементтердин коддору жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн ижара акынын түшүшүн эсептөөдө колдонулат (14152). 

«Салык кирешелери» категориясы (11) 

Салыктардын классификациясынын чиймеси салык салуучу объект менен аныкталат. Бул классификациянын категориясы кирешелердин төмөнкү топторунун түшүшүн карайт: 

111 - кирешелерге жана пайдага салык; 

113 - менчикке салыктар; 

114 - товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар; 

115 - эл аралык соодага жана аткарымдарга салыктар; 

116 - дагы башка салыктар менен жыйымдар. 

Салык жана бажы мыйзамдарынын колдонулуп жаткан ченемдерин бузгандыгы үчүн жана ачык-айкын салык менен байланыштуу салынган айып акы, туумдар жана санкциялар ошол салык менен бирге эсепте көрсөтүлөт. 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө Кодексине ылайык салынган айыптар «Айыптар» (14311110) элементи боюнча «Салыктык эмес кирешелер» деген 14-категорияда эсепке алынат. 

«Кирешелерге жана пайдага салыктар» тобу (111) өзүнө эки топчону камтыйт: 

1111 Кирешелерге жана пайдага салыктар 

1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 

1111 «Кирешелерге жана пайдага салыктар» топчосундагы 11111 «Кыргыз Республикасынын резиденттери - жеке жактардан алынуучу киреше салыгы» беренеси боюнча төмөнкү түшүүлөр эсепке алынат: 

жумуш берүүчү (уюм, ишкана, мекеме) жалданган жумушчунун кирешесинен которуучу киреше салыгы; бул учурда жумуш берүүчү салык агенти катары чыгат, бюджетке салыкты кармайт жана которот (11111100); 

салык төлөөчү - жеке адамдар киреше менен мүлктү декларациялоодо календардык жылдын жыйынтыгы боюнча төлөй турган бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы (11111200); 

11112 «Кыргыз Республикасынын резиденти эмес жактарынын кирешесине салык» беренеси боюнча беренечесинин деңгээлинде дивиденддер жана пайыздардан, камсыздандыруу төлөмдөрүнөн, автордук гонорарлардан, аткарылган иштерден жана көрсөтүлгөн кызматтардан жана Кыргыз Республикасынын резиденти эмес жеке жактардын башка кирешелеринен түшкөндөр Кыргыз Республикасынын резиденти эмес жеке жактардын киреше салыгына эсептелинет. 

11113 «Пайдадан салык» беренеси боюнча юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин пайдасына салык салуунун жалпы шарттарына ылайык пайда салыгынын (11113100), ошондой эле пайыздан салыктын (11113200) түшүүлөрү эсепке алынат. 

Атайын салык режими боюнча алынуучу салыктардын эсебин көрсөтүү үчүн 1112 «Атайын режимдер боюнча салыктар» чакан топтун коддору колдонулат. Ушул чакан топто төмөнкүдөй беренелер колдонулат: бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр (11121) патенттин негизинде салык (11122), майнинг салыгы (11124), салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык (11125), электрондук коммерция чөйрөсүндөгү ишке салык (11126), оюн-зоок ишине салык (11127). 

11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100 Чакан ишкердиктин субъекттери үчүн бирдиктүү салык 

11122 Патенттин негизиндеги салык милдеттүү жана ыктыярдуу патенттерден турат 

11122100 Милдеттүү патенттин негизиндеги салык 

11122200 Патенттин негизиндеги салык 

11124 Майнинг салыгы 

11124100 Майнинг салыгы 

11125 Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык 

11125100 Чекене сооданын негизинде салыктын салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча салык 

11126 Электрондук коммерция чөйрөсүндөгү ишке салык 

11126100 Электрондук коммерциядан салык 

11127 Оюн-зоок ишине салык 

111271 Оюн-зоок ишине салык 

11127110 Казино оюн-зоок ишине салык 

11127120 Компьютердик симуляторлордун оюн автоматтарынын оюн-зоок ишине салык 

11127130 Букмекердик конторанын оюн-зоок ишине жана тотализаторго салык 

11127140 Онлайн казинолордун жана электрондук (виртуалдык) казинолордун оюн-зоок ишине салык 

1113 «Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар» топчосу (11131) «Кумтөрдүн дүң кирешесине салык» деген беренесин, (11131100) «Кумтөрдүн дүң кирешесине салык» жана (11131200) «Кумтөрдөн Кыргыз Республикасынын минералдык ресурстар базасын өнүктүрүүгө жылдык сумма» деген элементтерди өзүнө камтыйт, мында 2009-жылдын 24-апрелиндеги Кумтөр долбоорунун жаңы шарттары жөнүндө Макулдашуунун 1.4.2 пунктуна «Дүң кирешесине салык» жана 1.4.3 пунктунун б пунктчасына «Кошумча салыктар» ылайык Кумтөрдөн түшкөн акча каражаттарынын эсеби жүргүзүлөт. 

«Менчикке салыктар» тобу (113) өзүнө эки топчону камтыйт: 

1131 Мүлккө салык 

1132 Жер салыгы 

1131 «Мүлк салыгы» топчосу «Кыймылсыз мүлккө салык» (11311) жана «Кыймылдуу мүлккө салык» (11312) беренелерине бөлүнөт. 

«Кыймылсыз мүлккө салык» (11311) беренеси төмөнкүдөй элементтерден турат: Турак жайга же жайга мүлк салыгы (11311100), турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы (11311200), ишкердик иши үчүн 2 жана 3-топтордо пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык (11311300).  

«Кыймылдуу мүлккө салык» (11312) беренеси төмөнкүдөй элементтен турат: Юридикалык жактардын транспорттук каражатына мүлк салыгы (11312100) жана жеке адамдардын транспорттук каражатына салык мүлк салыгы (11312200). 

1132 «Жер салыгы» беренеси төмөнкүдөй элементтерге бөлүнөт: Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы (11321100), айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы (11321200) жана калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы (11321300). 

«Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар» тобу (114) өзүнө үч топчону камтыйт: 

1141 Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар 

1142 Акциз салыгы 

1146 Жер казынасын пайдалануу үчүн салыктар 

1141 «Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салык» топчосунда төмөнкүдөй беренелерге бөлүнөт: 

11411 «Кошумча нарк салыгы (КНС)», ал боюнча «Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС» (11411100), «ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС» (11411300), «Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келген товарларга КНС» (11411400), чет өлкөлүк уюмдардын электрондук кызматтарына КНС (11411500), салык агенти тарабынан кармалуучу КНС (11411600) эсепке алынат.  

11412 «Сатуудан салык», ал товарларды сатып өткөрүүдө, жумуштарды аткарууда жана кызмат көрсөтүүдө юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан төлөнөт. Эсепке алуу үчүн 11412100 элементи колдонулат. 

1142 «Акциз салыгы» топчосунда Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы» (11421), жана ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы (11423), үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы (11424) боюнча түшүүлөрдү эсепке алуу жүргүзүлөт. 11421490 жана 11423490 «Башка акциздик товарлар» элементи акциз салынуучу товарларга акциз салыгы боюнча карыздын түшүүлөрүн эсепке алуу үчүн каралган, эгерде андайлар орун алган болсо, бул Кыргыз Республикасынын жаңы Салык Кодексине ылайык алынып салынган. 

1146 «Жер казынасын пайдалануу үчүн салыктар» топчосунда бонустардын (11461) жана Роялтинин (11462) түшүүлөрү эсепке алынат. Бул топчодо мамлекеттик башкаруудагы башка органдын жеке менчигинде болгон пайдалуу кен казып алуулар, казылып алынучу отундар жана кен чыгучу башка орду толтурулбоочу ресурстарды казып алууга салыктарды камтыйт. 

115 «Эл аралык соода жана тышкы операция үчүн салыктар» бул категория бажы төлөмдөрүн өзүнө камтыйт, Бажы биримдигинин бажы аймагына ташып кирүүчү товарлардан алынуучу , кошумча нарк үчүн салык жана акциздик салыктан тышкары өзүнө камтыйт. 

1151 «Бажы төлөмдөрү».  

11511 «Ташып кирүүчү продукцияга бажы төлөмдөрү». 

11511200 ЕАЭСке кошулуу жѳнүндѳ Келишимге ылайык тѳлѳнгѳн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар булар бажы иши тармагында Кыргыз Республикасынын мыйзамы жана ЕАЭСке мүчѳ ѳлкѳлѳрдүн эл аралык келишимдерине ылайык белгиленүүчү бажы органдары тарабынан алынуучу алымдардын түрлѳрү;  

11511400 ЕАЭСке кошулуу жѳнүндѳ Келишимге ылайык эсепке алынган жана ЕТТ коюмдары боюнча тѳлѳнгѳн ташып келүүгѳ бажы алымдары бул элементте акча каражаттары ЕАЭСке кошулгандан кийин ташып келүүгѳ бажы алымдарынан түшкѳн акча каражаттарынын эсеби жүргүзүлѳт; 

11511500 Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча бажылык тѳлѳм;  

11511600 Бажылык жыйынды тѳлѳм;  

Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн акыркы коддорго жеке колдонуу үчүн бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүүчү товарларга жана транспорт каражаттарына карата жеке адамдар тарабынан тѳлѳнгѳн бажылык тѳлѳмдѳр кирет.  

11512 Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 Экспорттук бажы төлөмү (ташып чыгарууга бажы төлөмү

11512200 «Экспорттук сезондук бажы төлөмү» - белгиленген мезгилде ташып чыгарууга товарларды ыкчам жөнгө салуу үчүн коюлган, ташып чыгарууга бажы алымы каралган. 

11513 Бажы жыйымы 

11513100 «Чет элдик авто ташуучулардан жыйымдар», Кыргыз Республикасынын аймагынан үчүнчү мамлекеттердин аймагына же үчүнчү мамлекеттердин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына чет элдик авто ташуучулар атайын уруксаты жок жүктөрдү ташуу үчүн жыйымдардын түшүүсү каралат ; 

11513200 «Бажылык жол-жоболоо үчүн жыйым», бул деңгээлде декларацияланган товарларды жана транспорттук каражаттарды бажылык жол-жоболоо үчүн бажы органдары тарабынан алынуучу жыйымдардын түшүүсү каралат.  

11514 Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү 

11514100 Башка бажы жыйымдары жана төлөмдөрү 

11515 Башка мүчѳ ѳлкѳлѳрдүн эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которуу токтотулган бѳлүштүрүлгѳн ташып келүүлөргө бажы алымдары казыналыктын эсебине түшкѳн жана ЕАЭСке мүчѳ мамлекеттерге бѳлүштүрүлгѳн, бирок аларды ЕАЭСке мүчѳ мамлекеттердин эсебине которуу токтотулган акча каражаттардын эсеби жүргүзүлѳт.  

11515100 Казакстан Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которуу токтотулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11515200 Беларусь Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которуу токтотулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11515300 Россия Федерациясынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которуу токтотулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11515400 Армения Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которуу токтотулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516 Башка мүчѳ ѳлкѳлѳрдүн эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары:  

11516100 Казакстан Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516200 Беларусь Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516300 Россия Федерациясынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516400 Армения Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516500 Кыргыз Республикасынын эсебине которулган ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11517 Үчүнчү ѳлкѳлѳргѳ карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жѳнүндѳ протоколго ылайык чет ѳлкѳлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар: 

11517100 Казакстан Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517200 Беларусь Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517300 Россия Федерациясынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517400 Армения Республикасынын эсебине чет ѳлкѳлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517500 Кыргыз Республикасынын эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11516 жана 11517 денгээлинде Кыргыз Республикасынын казыналыгынын эсебине түшкѳн бажы алымдарын бѳлүштүргѳндѳн кийин ЕАЭСке мүчѳ мамлекеттерге которулган акча каражаттардын эсеби жүргүзүлѳт.  

11518 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган суммалар:  

11518100 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган суммалар:  

1152 ташып келүүлөргө бажы алымдары - ЕАЭСке мүчѳ мамлекеттер тарабынан Кыргыз Республикасына бѳлүштүрүлгѳн жана которулган бажы алымдары боюнча акча каражаттар эсепке алынат.  

11521 ЕАЭСке кошулуу жѳнүндѳ келишимге ылайык мүчѳ мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары: 

11521100 Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11521200 Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11521300 Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11521400 Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11522 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча мүчѳ мамлекеттер тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар: 

11522100 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар; 

11522200 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар; 

11522300 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар; 

11522400 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенменлерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар. 

11523 ЕАЭСтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты: 

11523100 Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты; 

11523200 Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты; 

11523300 Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты; 

11523400 Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты. 

11524 Үчүнчү ѳлкѳлѳргѳ карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жѳнүндѳ макулдашууга ылайык тѳлѳнгѳн атайын демпингге каршы жана компенсациялык алымдар: 

11524100 Казакстан Республикасынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11524200 Беларусь Республикасынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11524300 Россия Федерациясынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11524400 Армения Республикасынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар. 

11525 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525100 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар; 

11525200 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар;  

11525300 Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар;  

11525400 Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар. 

11526 Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду: 

11526100 Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду; 

11526200 Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду; 

11526300 Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду; 

11526400 Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

116-топ «Башка салыктар жана жыйымдар» Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго ылайык жокко чыгарылган республикалык жана жергиликтүү салыктардын түшүүсүн эсепке алат: 

- (11611100) элементинде республикалык бюджеттен каржылануучу бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салыктарды жана республикалык бюджетке тиешелүү башка алынып салынган салыктарды эске алат; 

- (11611200) элементинде акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү жана чекене сатуу үчүн салык, курорттук салык, мейманкана салыгы, жарнак салыгы, жергиликтүү бюджеттен каржылануучу бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салык, эгерде бар болсо эсептелинет. 

- (11611300) элемент боюнча салык карызын төлөөдөн финансылык эмес активдер түрүндө алынган түшүүлөр эске алынат. 

12 Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

121 - Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр 

1211 Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр 

12111 Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр 

12111110 Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111120 Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12111130 Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111140 Чакан жана орто ишкердик субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча кийинкиге жылдырып/бөлүп төлөп берүүдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111210 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго негизги карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111220 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111230 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд боюнча чакан жана орто ишкердик субъектилерине камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча кийинкиге жылдырып/бөлүп төлөп берүүдөн түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрү 

122 - Башка кирешелер 

1221 Башка кирешелер 

12211100 Пенсияларды төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар. Иш берүүчү жоюлганда (банкрот болгондо) пенсияларды, жөлөкпулдарды жана компенсацияларды дайындоо жана төлөө үчүн багышталган капиталдаштырылган каражаттардын түшүшү эсепке алынат. 

12211200 Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлүүчү каражаттар. Социалдык фонд тарабынан төлөнгөн жана кайтарыла турган каражаттарды өндүрүү боюнча Социалдык фонд тарабынан коюлган регресстик доолор боюнча акча каражаттарынын түшүшү эсепке алынат. 

12211900 Социалдык фонддун башка кирешелери, негизги категорияларга кирбеген, ошондой эле камсыздандырылган адамдар боюнча маалымат базаларын жүргүзүү, иштеп чыгуу жана аны актуалдуу абалда кармап туруу үчүн түшүүлөр 

1222 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери (МТПФ) 

12221 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери (МТПФ) 

12221100 МТПФ эсептериндеги акча каражаттардын күнүмдүк калдыгына пайыздар жана туумдар, Кыргыз Республикасынын келишимдерине жана мыйзамдарына ылайык башка түшүүлөр эске алынат. 

1223 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231100 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

123 - Социалдык фонддун башка кирешелери. 

1231 МКМФ башка кирешелери 

12311 МКМФ башка кирешелери 

12311200 ММК полисин берүүдөн түшүүлөр 

12311300 Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү эмес аткаргандык үчүн саламаттык сактоо уюмдары менен соттук жана соттук тартипте эмес өндүрүлгөн каражаттар;  

12311400 Сот чечими боюнча зыяндын ордун толтуруу суммасын кошкондо, материалдык, административдик жана жазык жоопкерчилигин чараларын колдонуу натыйжасында алынган каражаттар; 

12311500 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунуну каражаттарын мыйзамсыз же максатсыз пайдалануу натыйжасында өндүрүлүп алынган каражаттар; 

12311700 Кайрымдуулук фонддордон, эл аралык уюмдардан жана чет өлкөлүк жарандардан түшүүчү каражаттар; 

12311900 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер. 

Бюджеттин бул категориясы Социалдык фонд жана ММКФ үчүн пайдаланылууга тийиш жана Социалдык фонд жана ММКФ бардык булактарынан бардык төгүмдөрдү эсепке алат. Ал кызматчылардан, жумуш берүүчү тарабынан алардын атынан жана жеке эмгек иши менен иштеген адамдар тарабынан киргизилген сумма. 

13 Расмий алынган трансферттер 

Гранттар демейде мамлекеттик мекемелер тарабынан мамлекеттин башкаруу секторунун башка бирдиктеринен же эл аралык уюмдардан, башка мамлекеттердин Өкмөттөрүнөн алынган каражаттарды акысыз берүү же трансферттер (милдеттүү эмес) болуп эсептелет. 

Бул категория ошондой эле категориялык, теңөөчү жана дем берүүчү гранттарды кошкондо, жергиликтүү башкаруу органдарына берилүүчү гранттарды, ошондой эле өз ара эсептешүү боюнча республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден өткөрүлүп берилүүчү каражаттарды камтыйт. 

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн, ошондой эле эл аралык уюмдардан келген гранттар капиталдык же учурдагы болуп классификацияланышы мүмкүн. 

«Алынган расмий трансферттер» категориясы төмөнкү топтордон турат: 

131 - чет өлкөлөрдөн трансферттер; 

133 Мамлекеттин башкаруу секторунан трансферттер. 

131 - чет өлкөлөрдөн трансферттер; 

1311 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн трансферттер 

13111 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн трансферттер 

13111100 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине учурдагы чыгымдарды жүргүзүү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү берген трансферттер эсепке алынат. 

13111200 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине капиталдык чыгымдарды жүргүзүү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү берген трансферттер эсепке алынат. 

1312 Эл аралык уюмдардан трансферттер 

13121 Эл аралык уюмдардан трансферттер 

13121100 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине учурдагы чыгымдарды жүргүзүү үчүн дайындалган эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат. 

13121200 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине капиталдык чыгымдарды жүргүзүү үчүн дайындалган эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат. 

133 Мамлекеттин башкаруу секторунан трансферттер 

1332 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттери 

13321 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттери. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши же Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бюджеттер бекигенден кийин ченем актылары кабыл алынган учурда республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилет, ага ылайык жергиликтүү бюджеттердин чыгашасы көбөйөт же кирешеси азаят, тийиштүү сумма республикалык бюджеттен компенсацияланат 

13321100 Теңдештирүүчү трансферттер 

Теңдештирүүчү трансферттер-бул жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринин жана керектөөлөрүнүн деңгээлинин ортосундагы каржылык айырманы жабуу үчүн республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар. 

13321200 Максаттуу трансферттер 

Максаттуу трансферттер бул белгилүү бир максаттарга бир бюджеттик деңгээлден башка бюджетке берилүүчү каражаттар. 

13321300 Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

1333 Мамлекеттик башкаруунун секторунан башка бирдиктеринен республикалык бюджеттен алынган каражаттар 

13331 Социалдык фондго республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар. Бул берене Социалдык фонд үчүн Социалдык фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын түшүшүн түзүү үчүн ачылган. 

13331100 Социалдык фонд бюджетине республикалык бюджеттен алынган каражаттар 

13331210 Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар. 

13331220 Алыскы жана жетүүгө кыйын жерлерде иштегендиги үчүн пенсиялар 

13331230 Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине пенсиялар 

13331300 Калктын айрым категориялары үчүн пенсиялар 

13331400 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 

13331500 Аскер кызматкерлеринин курман болуусунда, майыптык алуусунда милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

13331610 Электр энергиясы үчүн пенсияга компенсациялык төлөмдөр  

13331620 Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр 

13331630 Баткен облусунун чек ара аймактарында жашаган пенсионерлерге компенсациялык төлөмдөр 

13331700 Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кабыл алуунун натыйжасында түзүлгөн Социалдык фонддун бюджетинин кошумча чыгашаларын же кирешелеринин жоготууларын компенсациялоо 

13331800 Пенсияларга үстөк акылар 

13332 Милдеттүү медициналык Фонд бюджетине республикалык бюджеттен алынган каражаттар 

13332100 Базалык мамлекеттик медициналык камсыздандырууга республикалык бюджеттен алынган каражаттар  

13332210 Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332220 Республикалык бюджеттен пенсионерлердин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332230 Республикалык бюджеттен социалдык жөлөкпул алуучулардын жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332240 Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жанан жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттери 21 жаш куракка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332250 Республикалык бюджеттен калктын жумуштуулук мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332260 Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин, офицерлердин, прапорщиктердин, мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлеринин, аял-аскер кызматкерлеринин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332300 Сот чечимин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн республикалык бюджеттен алынган каражаттар 

13332900 Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар 

1334 ММКФ камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр төгүмдөрдү төлөөчү камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341100 Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөр 

13341200 Жеке ишкерлерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341300 Юридикалык жакты түзбөстөн дыйкан (фермердик чарбалар) тарабынан төлөнүүчү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341400 Айыл чарба кооперативдери тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341900 Негизги категорияларга кирбеген милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

1335 Социалдык фонд бюджетинен алынган каражаттар 

13351 Социалдык фонд бюджетинен алынган каражаттар 

13351100 Милдеттүү медициналык камсыздандырууга Социалдык фонд бюджетинен алынган каражаттар, ошондой эле өсүмдүк,жаныбарлар дүйнөсү жана козу карындар табигый обьекттерди пайдалангандык үчүн төлөм эске алынат. 

1336 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13361 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361100 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар эске алынат. 

14 Салыктык эмес кирешелер 

«Салыктык эмес кирешелер» категориясы төмөнкү топтордон турат: 

141 - Менчиктен кирешелер жана пайыздар; 

142 - Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер; 

143 - Айып акылар, санкциялар, конфискациялар; 

144 - Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер; 

145 - Дагы башка салыктык эмес кирешелер. 

141 Менчиктен жана пайыздан кирешелер 

1411 Пайыздар 

14111 Депозиттер боюнча пайыздар 

14111100 Бул деңгээлде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин эсеп-чотунда турган каражаттар калдыгынын үстүнө кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынат. 

14111200 Кыргыз Республикасында жайгашкан коммерциалык банктардын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин депозиттеринин пайыздары. 

14111300 Социалдык фонддун бактылуу бош акча каражаттарын МБКга, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар. Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын коммерциялык банктардагы, МБК, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруудан түшкөн пайыздар эсепке алынат. 

14111400 Коммерциялык банктардын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктарына чегерилген пайыздар - коммерциялык банктардагы Социалдык фонддун жана Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддун эсептериндеги акча каражаттардын күнүмдүк калдыгына эсептелген пайыздардын түшүшү эсепке алынат.  

14111500 депозиттерге пенсиялык топтоолордун каражаттарын жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар, мамлекеттик баалуу кагаздар, кыргыз эмитеттеринин облигациялары, ипотекалык баалуу кагаздар - бул берене Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду колдонуу үчүн гана.  

14111600 Барган мамлекеттин коммерциялык банктарындагы КРдагы жайгашкан чет өлкөлүк мекемелердин депозиттердин пайыздарын эске алуу менен ошондой эле да чет өлкөлүк валюталарды конвертациялоо боюнча КРдагы чет өлкөлүк мекемелердин операция жүргүзүүсүндө 

14111700 Социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар 

14112 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар, аны менен бирге жергиликтүү бюджеттерден алынган кредиттер боюнча пайыздар эске алынат 

14112200 мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар чагылдырылат. 

1412 Дивиденддер жана пайда 

14121 Дивиденддер 

14121100 Мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген, дивиденддер түрүндө алынган кирешелер эске алынат. 

14121200 Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер 

14121300 Финансылык эмес активдердин эсебинен мамлекеттик, муниципалдык акциялар пакетине чегерилген дивиденддер түрүндө алынган кирешелер эсепке алынат 

14122 Пайда 

14122100 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан алынган пайдадан чегерүүлөрдү камтыйт. 

14122200 Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын пайдасы эске алынат 

1415 Ижара акы жана ресурстарды колдонуу жана иштетүү үчүн жыйымдар 

14151 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же/жана казып алынуучу отунду издөө чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн жыйымдар, аны менен бирге пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду издөө, чалгындоо жана иштетүү үчүн которулган акча каражаттары, оң жагынан издеп баалануучу иштердин натыйжасында, иштердин жана изилдөөлөрдүн жыйындысына, пайдалуу кен чыккан жерлердин өнөр-жайлык маанисин аныктоо максатын ишке ашыруу жыйымдар эске алынат. 

14151100 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же/жана казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн, анын ичинде аукциондук жана конкурстук кен пайдалануу объекттерин, ошондой эле кенди пайдалануу укугуна конкурс жана/же аукционго катышуу үчүн катышуучу (төлөөчү) тарабынан төлөөгө тиешелүү жыйымдар эске алынат. 

14151200 Кыргыз Республикасында пайдалуу кен казып алууларды издөө жана/же чалгындоо жана/же иштеп чыгуу максатында кендерди пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо үчүн жыйымдар эске алынат. 

14152 Табигый ресурстарды пайдалангандык үчүн жыйымдар жана төлөмдөр эске алынат - жер, токой, суу фондуларын колдонуу үчүн ижарага берүүдөн кирешелерди камтыйт. 

14152100 Калктуу пункттардагы жерлерди ижарага алуу үчүн төлөмдөр эске алынат 

14152200 Жайыт жерлерине малды жайуу үчүн жыйымдар эске алынат 

14152310 Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм эске алынат 

14152320 Токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана чыгымдарынын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм эсепке алынат 

Айыл чарба жерлерин айыл чарба багытындагы, токой, суу фондунун жана запастагы жерлердин категорияларынан айыл чарбалык жана токой чарбалык өндүрүшкө байланышпаган жерлердин башка категорияларына же чарба жеринин түрлөрүнө которууда (трансформациялоодо) «Жер участкаларын которуу (трансформациялоо)» жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесине ылайык айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм жоготуулардын ордун толтуруу жана алынбай калган пайданын суммасы төлөнүп берилет. Айыл чарба жана токой чарба жоготуулардын ордун толтуруу республикалык бюджетке, алынбай калган пайданы ордун толтуруудан алынган каражаттар жергиликтүү бюджетке түшөт 

14152400 Алынбай калган пайданы ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм эске алынат  

14152500 Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун боюнда жайгашкан жер участокторун ижарага берүүдөн төлөм эске алынат 

14152600 Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы 

14152700 Өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүнүн табигый обьекттерин, мамлекеттик токой фондунун жана козу карындарды колдонуу үчүн жыйымдар эске алынат  

14152800 Суу ресустары жана суу обьекттерин пайдалангандык үчүн төлөм эске алынат. 

14152900 Жогоруда келтирилген классификация элементтеринде каралбаган жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр кирет. 

14153 Курчап турган чөйрөнү булгаган үчүн жыйым 

14153100 Курчап турган чөйрөнү булгаган үчүн жыйымдар 

14153200 Керектөөчүлүк касиеттерин жоготкондон кийин кайра иштетүүгө тиешелүү сымап камтыган заттарды импортер өндүрүүчүлөрдөн түшүүлөр эске алынат 

142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер  

1421 Ижарага берилүүчү төлөмдөр эске алынат 

14211 Мүлктү ижарага берилүүчү төлөмдөр эске алынат 

Мамлекеттик менчик болуп саналган жайларды, имараттарды, жана курулмаларды ижарага берүүдөн түшүүлөр мүлктү ижарага берүү үчүн төлөм болуп бөлүнөт (14211100) муниципалдык менчик (14211200), ошондой эле башка мүлктү ижарага берүү (14211900). Ижара төлөмү ижара тууралуу мыйзам талаптарына ылайык түзүлгөн келишимде каралган тартипте жана шартта бул мүлктү ижарачы пайдалангандыгы үчүн ижараачы тарабынан төлөнөт. Коммуналдык кызматтарды төлөө ижара тууралуу келишимде каралган тартипте ижарага берүүчүлөрдүн эсеп-чотуна котрулат. Башка мүлктүн ижара төлөмүнүн түшүүлөрүнө, мисалы жабдуу же инвентарды, транспорттук каражатт пайдалангандык үчүн ижара төлөмү тийиштүү

14211100 Мамлекеттин карамагыгында болгон жайларды, имараттардын жана курулуштардын ижара төлөмдөрү эске алынат. 

14211200 Муниципалдык мекмелердин карамагыгындагы имараттардын, курулуштардын, жабдуулардын жана техникалардын жана ж.б. ижара төлөмдөрү эске алынат. 

14211900 Башка мүлккө ижара акы төлөө эске алынат 

14212 Материалдык эмес активдерден түшкөн ижара төлөмдөрү 

14212100 Өткөрү