Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

«30»ноябрындагы № 67\11 токтому  

 

«Кыргыз Республикасындагы банктык тёлём карттар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/7 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы банктык тёлём карттар жёнъндё» жобого сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Бул токтом 2012-жылдын 01-июлунан тартып къчънё кирет.  

3. Юридика Башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Тёлём системалары башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын

 

Тёрага                        Асанкожоева З.М. 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

«30»ноябрындагы № 67\11 токтому менен бекитилген 

 

«Кыргыз Республикасынын банктык тёлём карттары жёнъндё»  

жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/7 «Кыргыз Республикасынын банктык тёлём карттары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын банктык тёлём карттары жёнъндё» жобого тёмёнкъ ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. 1-бёлъмдън 1.2-пунктуна «эмиссиялар» сёзънён кийин «жана» байламта сёзъ ътъргё алмаштырылсын, «эквайринги» сёзънён кийин «жана таркатуу» сёздёръ кошулсун. 

2. 3-бёлъмдън 3.3-пунктунда «Валютага карата» сёздёрънён кийин «банктык» сёзъ кошулсун. 

3. 3-бёлъмдън 3.4-пункту тёмёнкъ съйлём менен толукталсын: 

«Жеке картты пайдалануу менен каражаттарды чегеръъ жана алуу боюнча каалагандай операциялар картты кармоочунун банктык эсебинен жъзёгё ашырылат ». 

4. 3-бёлъмдън 3.6-пунктунда «ээси» сёзънён кийин кийин «банктык» сёзъ кошулсун. 

5. 3-бёлъмдън 3.7-пунктундагы текстте «эсеп» сёздёръ «банктык эсеп» сёздёрънё алмаштырылсын 

6. 3-бёлъмдън 3.10-пунктунда «карт аркылуу операцияларды жъргъзъъ ъчън ачык» сёздёръ «картты кармоочу» сёздёрънё алмаштырылсын. 

7. 4-бёлъмдън 4.1-пунктунда «эмиссияны» сёзъ «жана таркатуу» сёздёръ менен толукталсын. 

8. 5-бёлъмдън 5.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«5.1. Эмитент картты кармоочунун картын чыгарууну жана колуна беръънъ эсептин ээсинин тиешелъъ арызы жана ал менен келишилген банктык эсеп келишиминин негизинде жъзёгё ашырат. Каалагандай банктык тёлём карты эмитенттин менчиги болуп эсептелет, картты кармоочуга колдонуп турууга ёткёрълъп берилет жана эмитент т арабынан карттын мёёнётъ аяктагандан кийин же кардардын банктык эсеби жабылгандан кийин кайра алынат. 

Банктык тёлём карттарын кайра басып чыгаруу эмитент тарабынан банктык эсептин ээсинин арызынын негизинде гана жъзёгё ашырылат ». 

9. 5.8-пунктунда «же ....боюнча акча каражаттарын алып таштоо» сёзънён, ошонджой эле «калдыктын чегинде сыяктуу эле жъзёгё ашырылышы мъмкън» сёздёрънён кийин текст «банктык» сёзъ менен толукталсын. 

10. 5.9-пунктунда «Эгерде» сёзънён кийин «банктык» сёзъ киргизилсин. 

11. 5.9-пунктунда «-дагы калдыкта» сёзънён кийин «банктык» сёзъ киргизилсин. 

12. 9-бёлъмдън 9.1.-пунктунда «иТСП менен ачуу жёнъндё келишим» сёздёънён кийин «эсептик» сёзъ алынып ташталып, ошондой эле «эсебинин» сёзънён кийин «терминалды пайдалануу менен жъргъзългён транзакциялар боюнча эсептешъълёрдъ жъргъзъъ ъчън» сёздёръ менен толукталсын.