Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

«14» декабрындагы № 68\4 токтому 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 10-мартындагы №3/3 токтому менен бекитилген «Улуттук банктын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жъргъзъънън убактылуу тартибине» толуктоолорду жана ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 5, 7, 20, 24 жана 43-беренелерине ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 10-мартындагы №3/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жъргъзъънън убактылуу тартибине» толуктоолор жана ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом Улуттук банктын расмий веб-сайтына жарыялансын. 

3. Ушул токтом 2012-жылдын 1- январынан тартып къчънё кирет. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы МКВлардын экинчилик рыногундагы операциялар ъчън  Улуттук банктын электрондук тоорук системасына катышуу жёнъндё мурда тъзългён жана колдонуудагы келишимдерди 2012-жылдын 1-январына чейин токтотсун жана коммерциялык банктарга МКВлардын экинчилик рыногундагы операциялар ъчън  Улуттук банктын электрондук тоорук системасына катышуу жёнъндё жаьы келишимдерди тъзъъ зарыл экендиги тууралуу билдирсин.  

5. Юридика башкармалыгы ушул токтом расмий жарыялангандан кийин аны Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жёнётсън.  

6. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын.  

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары С. Абдыбалы тегин мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М.  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын 2011-жылдын  

14.12 №68\4 токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 10-мартындагы 3/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жъргъзъънън убактылуу тартибине» толуктоолор жана ёзгёртъълёр 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 10-мартындагы 3/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жъргъзъънън убактылуу тартибине» тёмёнкъдёй толуктоолор жана ёзгёртъълёр киргизилсин: 

 

1. Бътъндёй текст боюнча «Улуттук банк» деген сёз тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё берилсин. 

2. Убактылуу тартиптин «Тоорук сессияларын жъргъзъъ регламенти» деп аталган III главасы мазмундагы 3.8 пункту тёмёнкъ съйлём менен толукталсын: «Келишилген бътъмдёр боюнча отчетторго кол коюуга ыйгарым укук чегерилген дилер жана/же дилердин жетекчиси жок болгон шартта, Келишилген бътъмдёр боюнча отчетко алардын милдетин аткаруучу адам кол кое алат. Бул учурда Отчет менен кошо кызматкердин милдетин аткарып жаткандыгын тастыктаган документтердин кёчърмёлёръ да сунушталууга тийиш.» 

3. III глава тёмёнкъ мазмундагы 3.8.-1 пунктча менен толукталсын: «Катышуучу Тоорук системасында тике банктык кёзёмёлдък/убактылуу жетекчилик/консервация режиминде иш алып барып жаткан шартта, Келишилген бътъмдёр боюнча отчет, тиешелъълъгънё жараша контролердун/убактылуу жетекчинин/консерватордун колу коюлуу менен сунушталат.» 

4. «Тоорук системасында МКВлар менен операцияларды жъргъзъъ тартиби» деп аталган IV-глава тёмёнкъ мазмундагы 4.8., 4.9. жана 4.10 пункттар менен толукталсын: 

«4.8. Тоорук системасынын Катышуучуларынын ортосунда жъргъзългён репо-операциялар мёёнётънён мурда аяктаган/пролонгацияланган шартта, Катышуучулар, алардын ортосунда жъргъзългён операциялардын мёёнётънён мурда аякталышынын/пролонгацияланышынын себептерин тъшъндъръъ менен ыйгарым укуктуу жетекчилердин колу коюлган билдиръъ катты, репо-операциялардын мёёнётънён мурда аякталышы/пролонгацияланышы болжолдонуп жаткан къндён кечиктирбестен, Улуттук банкка беръълёръ тийиш.  

4.9. Катышуучулар, баштапкы репо-операциялар тъзългён шарттарга ылайык, репо-операциялар боюнча жыйынтыктоочу бёлъктёрдън аткарылышына жооп беришет. 

4.10. Тоорук системасынын Катышуучулары МКВларды сатып алуу/сатуу келишимдери жана репо-операциялар боюнча ар бир шартты жёнгё салган эки тараптуу келишимдерди тъзё алышат.» 

5. 5.1-пункттун экинчи съйлёмъ тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Катышуучулардын корреспонденттик эсептеринен/эсептерине акча каражаттарын эсептен алып салуу/чегеръъ, Катышуучулардын Улуттук банкка сунушталган Келишилген бътъмдёр боюнча отчетторуна ылайык, саат 16-00дон кечиктирбестен Улуттук банк тарабынан жъзёгё ашырылат. 

6. 5.3-пункт алынып салынсын.  

7. «Тоорук сессиясы боюнча эсептешъълёрдъ жъргъзъъ» деп аталган V глава тёмёнкъ мазмундагы 5.5.-пункт менен толукталсын:  

«5.5. Тоорук системасынын Катышуучусуна карата убактылуу жетекчилик/консервация режими киргизилген же болбосо ал, репо-операциялар боюнча жыйынтыктоочу операцияларды аткаруу мёёнётъ келип жеткен кънгё карата банкрот деп таанылган шартта, репо-операцияларын аяктоо, Убактылуу жеткчилик, консервация жана банкроттук жол-жоболору киргизилген учурда Кыргыз Республикасынын банктарынын айрым банктык операцияларды жана тёлём операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё жободо белгиленген тартипте жана шарттарда жъзёгё ашырылат». 

8. «Тооруктарды токтотуу» деп аталган VI глава тёмёнкъ мазмундагы 6.2. пункт менен толукталсын: 

«6.2. Эгерде Тоорук системасынын Катышуучусуна карата Улуттук банк тарабынан консервация же убактылуу жетекчилик режими киргизилген болсо, анда Улуттук банк, бул Катышуучунун Тоорук системасына катышуу мъмкънчълъгън анын катышуусун калыбына келтиръъ жёнъндё тиешелъъ чечим кабыл алынганга чейин токтотууга укугу бар. » 

 

9. 1-тиркемеде: 

a. Келишимдин Преамбуласында «Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын негизинде иш алып барган Э.С. Абдуманапов деген сёздёр Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын жана 20__-жылдын «____»________буйругунун негизинде иш алып барган ______Аты-жёнъ___________________» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

b. 3.5.-пункт алынып салынсын. 

c. Келишимдин 4-бёлъгъ тёмёнкъ пункттар менен толукталсын:  

«4.3. Бул Келишимге Тараптардын макулдашуусу боюнча ёзгёртъълёр жана/же толуктоолор киргизилиши мъмкън. 

4.4. Бул Келишимге карата ёзгёртъълёр жана толуктоолор кат жъзъндё сунушталган жана эки Тараптын теь колу коюлган шартта анык болуп саналат. 

4.5. Тараптар кайра ёзгёртъп тъзългён же жоюлган шартта, алардын бардык укуктары жана милдеттери укук мураскорлоруна ётёт. 

4.6. Келишим орус тилинде Тараптардын ар бири ъчън бирден, бирдей юридикалык къчкё ээ 2 (эки) тъп нускада тъзългён жана _____беттен турат. Келишимдин бир нускасы Улуттук банкта, ал эми экинчиси Катышуучуда сакталат.» 

d. Келишимдин 5-бёлъгъ тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«5.1. Келишим эки Тараптын теь колу коюлган учурдан тартып къчънё кирет.  

5.2. Ушул Келишим бир календардык жыл ичинде колдонууда болот жана Тараптардын бири дагы келишим мёёнётъ аяктаганга чейинки бир календардык ай ичинде аны бузуу тууралуу ниетин кат жъзъндё билдирбесе, Келишим ар бир кийинки календардык жыл ъчън узартылган болуп саналат. Келишим талаптарынын бузулушу Тараптардын буга чейин тъзългён репо-операциялары боюнча милдеттерин токтотпойт.  

5.3. Тараптар, экинчи бир Тарапка 3 календардык къндён кечиктирбестен кат жъзъндё билдиръъ менен бул Келишимди буза алат. Келишим талаптарынын бузулушу Тараптардын буга чейин тъзългён репо-операциялары боюнча милдеттерин токтотпойт.  

5.4. Улуттук банк, Катышуучуга алдын-ала билдиръъсъз эле, бир тараптуу тартипте, тёмёнкъ учурларда ушул келишимди бузууга укуктуу: 

§ Катышуучу тарабынан Келишим шарттарынын бузулушуна жол берилсе; 

§ Катышуучудан улуттук валютада банктык операцияларды жъргъзъъгё лицензия кайтарылып алынса;  

§ туунду финансылык инструменттер менен операцияларды жъргъзъъгё чектёёлёр белгиленсе;  

§ катышуучу банкка Кыргыз Республикасынын "Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жёнъндё" мыйзамында каралган процесстер жана/же жол-жоболор киргизилген шартта; 

§ Улуттук банк тарабынан банкка убактылуу жетекчилик режими киргизилген шартта; 

§ Катышуучу банкрот деп таанылса; 

§ Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, Катышуучунун юридикалык жак катары иши токтотулса.»