Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын  

«21» декабрындагы № 69\15 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, 26/5 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет” жёнъндёгъ жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, 26/5 номеринде каттоодон ёткёртългён, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет” жёнъндёгъ жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ боюнча сунуш кылынган долбоорду карап кёръъ менен Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, 26/5 номеринде каттоодон ёткёртългён, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет” жёнъндёгъ жобого ёзгёртъълёр киргизилсин (тиркелет)

2. Юридика башкармалыгы ушул токтомду расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик каттоосунан ёткёртъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

3. Токтом 2012-жылдын 1- мартынан тартып къчънё кирет.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын.  

 

Тёрага                    Асанкожоева З.М. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын «21» декабрындагы  

69\15 токтомуна тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында  

132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 26/5«Кыргыз Республикасынын Улуттук  

банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет” жёнъндёгъ  

жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 „Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё“ токтому менен бекитилген „Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё“ жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

Жобонун „Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет“ деп аталган 2-тиркемесинин 33 жана 34-бёлъктёръ тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

 

33-БЁЛЪК 

БИР АЙ ИЧИНДЕГИ КАССАЛЫК ЖЪГЪРТЪЪЛЁР ЖЁНЪНДЁ ОТЧЕТ 

______________ _____ 

(айы) (жылы

(миь сом) 

Келип тъшкён акчалар  

Берилгени 

1 - 37  

45* - 48*  

Жыйынтыгында 

38, 39, 

49* - 51* 

Баланс 

55 - 87, 

95* - 100* 

Жыйынтыгында 

88, 89,  

101* - 103* 

Баланс 

 

Кызматы колтамгасы фамилиясы, аты-жёнъ 

___________________________ _______________ ______________________________________ 

 

34- БЁЛЪК 

ЖУМА ИЧИНДЕГИ КАССАЛЫК ЖЪГЪРТЪЪЛЁР ЖЁНЪНДЁ ОТЧЕТ 

«____» дан «____» га чейин 

(миь. сом) 

 

 

Банктын коду 

 

 

Банктын, филиалдардын аталышы 

Нак акчалардын тъшъъсъ (1 37, 45* - 48*) 

Жума ичиндеги къндёр 

Дъйшёмбъ 

Шейшемби 

Шаршемби 

Бейшемби 

Жума 

Ишемби (иш кънъ деп жарыяланса

Жекшемби (иш кънъ деп жарыяланса

Бардыгы 

 

 

 

Банктын коду 

 

 

Банктын, филиалдардын аталышы 

Берилген нак акча (55 - 87, 95* - 100*) 

Жума ичиндеги къндёр 

Дъйшёмбъ 

Шейшемби 

Шаршемби 

Бейшемби 

Жума 

Ишемби (иш кънъ деп жарыяланса

Жекшемби (иш кънъ деп жарыяланса

Бардыгы 

 

 

 

Банктын коду 

 

 

Банктын, филиалдардын аталышы 

Улуттук бактын Борбордук жъгъртъъ кассасындагы жана областтык башкармалыктардын жъгъртъъ кассаларындагы къндън акыырна карата нак акчалардын калдыгы 

Жума ичиндеги къндёр 

Дъйшёмбъ 

Шейшемби 

Шаршемби 

Бейшемби 

Жума 

Ишемби (иш кънъ деп жарыяланса) 

Жекшемби (иш кънъ деп жарыяланса) 

Бардыгы 

 

*Улуттук банктын символдору