Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын «31»октябрындагы №62\4 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан кийин бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет

3. Каттоодон ёткён ченемдик укуктук акт жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамалекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

4. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёлдък башкармалыгы бул токтом менен микрофинансылык компанияларды тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын «31»октябрындагы №62\4 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабывла лынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында номер 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

 

1. Убактылуу эреженинин 5.7-пунктунун 5.7.1-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«5.7.1. Аффилирленген жактар, анын ичинде инсайдерлерден болуп саналышкандар менен операциялар боюнча, аффилирленген жактардын МФК алдында чогуу алгандагы карызынын ёлчёмъ катары туюндурулган тобокелдиктин максаималдуу ёлчёмъ МФКлардын чогуу алгандагы капиталынын 60% ашпоого тийиш. Кызматкерлерге керектёё багытына берилген кредиттер боюнча операцияларды эске албаганда, инсайдерлер менен операцияларды жъргъзъъгё тыюу салынат. 

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алган МФКлар ъчън экономикалык ченемдерди аткаруунун формасы» тиркемеси, тёмёнкъ мазмундагы жаьы сап менен толукталсын:  

 

 

Экономикалык ченемдердин аталышы 

Белгилёёлёр 

Ченемди эсептёё формуласы 

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси 

Белгиленген ченемден четтёёлёр 

Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелидктин максималдуу ёлчёмъ 

 

 

СЗА * 100% 

 

60% ашпаган чекте 

 

СК 

 

3. Тиркеме тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«АЧК аффилирленген жактардын чогуу алгандагы карызы.».