Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын «17» апрелиндеги № 17\1 токтому 

 

 

 

Адистештирилген финансы-кредиттик мекеменин «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнщктщрщщ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укук мурасчысы болгон мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу жёнщндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнщндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына жана "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнщндё" мыйзамынын 4 жана 25-1-статьяларана ылайык, «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнщктщрщщ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын 2012-жылдын 11 апрелинен тартып трансформацияланышы боюнча макулдашуу комиссиясынын чечимин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Адистештирилген финансы-кредиттик мекеменин «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнщктщрщщ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укук мурасчысы болгон мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Токтом, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын

3. Токтом кол коюлган учурдан тартып кщчщнё кирет.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнщктщрщщ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын тааныштырсын.  

5. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы щчщн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсщн.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жщктёлсщн

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын  

«17» апрелиндеги № 17\1 токтомуна карата тиркеме 

 

«Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын (Финкомпания) укук мурасчысы болгон мекеме -адистештирилген финансы-кредит мекемесинин кызмат адамдарына карата коюлуучу квалификациялык минималдуу талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу  

 

 

1. Адистештирилген финансы-кредит мекемесинин (АФКМ) Директорлор кеьешинин мъчёсъ (Тёраганы кошо алганда), текшеръъ комиссиясынын мъчёсъ кызматына талапкерлер тёмёнкъ талаптарга жооп беръъгё тийиш

1) жогорку билиминин болушу

2) кредиттик союздар жёнъндё мыйзамды кошо алганда, банк мыйзамдары жана корпоративдик башкаруу жагында билим деьгээлинин болушу

3) адистештирилген финансы-кредит мекемесинин бизнес-планын жана ёнъктъръъ келечектерин билъъсъ

4) талапкердин финансы-кредит системасында иштёёсънё тыюу салган соттун чечими болбоого тийиш; 

5) экономика чёйрёсъндё кылмыштуулукка жол бергендиги жана кызматтык ишинде кылмыш жасагандыгы ъчън талапкерге карата соттун айыптоо ёкъмъ болбоого тийиш; 

6) банктын/финансы кредит мекемесинин лицензиясы анын кесепетинен кайтарылып алынган аркеттерге (аракеттенбей коюуларга) талапкердин катыштыгы бардыгын тааныган ыйгарым укуктуу органдардын ага карата актысы болбоого тийиш

Директорлор кеьешинин кеминде бир мъчёсъ, Финкомпанияда мурда иштебеген бирок, банк чёйрёсъндё кеминде 5 жылдык иш тажрыйбасы болгон, кредиттик союздар системасынын жана Финкомпаниянын ишине талдап-иликтёёлёрдъ жъргъзъъ, аларды ёнъктъръъ методологиясын жана стратегиясын иштеп чыгуу жагында иш ыкмаларына ээ, кредиттик союздардын ишине тиешелъъ маселелер боюнча окутуудан ёткёндъгън тастыктаган сертификаты бар жана финансы-кредит чёйрёсъндё иштеп жаткан же мурда иштеп кеткен (Улуттук банктын кызматкерлеринин, талапкердин жакын туугандарынын жана АФКМ жетекчисининин же кызматкерлеринин жолдомосун эске албаганда) адамдардан кеминде эки жолдомого ээ, финансы-кредиттик иш чёйрёсъндё иштеген чакыртылган адис - эксперттен болууга тийиш.  

2. АФКМ Башкармасынын мъчёсъ, башкы бухгалтери, тъзъмдък бёлъмдёрънън жетекчилери кызматына талапкерлер тёмёнкълёргё ылайык келъъгё тийиш: 

1) жогорку билиминин болушу; 

2) тёмёнкъдёй эмгек стажынын болушу: 

- Башкарманын Тёрагасынын кызмат ордуна талапкер ъчън финансы-кредит системасында ъч жылдан кем эмес, анын ичинде жетекчи кызматтарда кеминде бир жылдын

- Башкарманын мъчёсънън кызмат ордуна талапкер ъчън финансы-кредит системасында 2 жылдан кем эмес

- башкы бухгалтердин, тъзъмдък бёлъмдёрдън жетекчисинин кызмат ордуна талапкерлер ъчън финансы-кредит системасында кеминде бир жылдык

3) финансы-кредит мекемелеринин ишин жёнгё салган мыйзамдар, тобокелдиктерди тескёё жана корпоративдик башкаруу жагында билим деьгээлинин болушу

4) АФКМдин бизнес планын билъъсъ

5) талапкердин финансы-кредит системасында иштёёсънё тыюу салган соттун чечиминин болбошу

6) экономика чёйрёсъндё кылмыштуулукка жол бергендиги кызматтык ишинде кылмыш жасагандыгы ъчън соттун талапкерге карата айыптоо ёкъмънън болбошу;  

7) банктын/финансы кредит мекемесинин лицензиясы, анын аракеттеринин (аракеттенбей коюуларынын) кесепетинен кайтарылып алынган катыштыгы бардыгын тааныган ыйгарым укуктуу органдардын талапкерге карата актысынын болбошу.  

3. Талапкер шайланган/дайындалгандан кийинки он жумуш кънъ ичинде АФКМ тёмёнкъ документтерди кошо тиркёё менен шайлангандар/дайындалгандар жана/же орун алган ёзгёръълёр туралуу Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына маалымдоого тийиш

- талапкерди шайлагандыгы же ээлеген кызматынан бошоткондугу жёнъндё чечим кабыл алган ыйгарым укуктуу башкаруу органынын отурумунан толтурулган протоколдун къбёлёндърългён кёчърмёсън

- талапкерди милдетин аткаруучу катары дайындоо жёнъндё буйруктун, къбёлёндърългён кёчърмёсън. Улуттук банк талапкердин белгиленген талаптарга ылайык келъъсъ жёнъндё чечим кабыл алгандан кийин АФКМ аны дайындоо жёнъндё буйруктун кёчърмёсън беръъгё тийиш

- белгиленген формадагы анкетаны (5-пункт); 

- АФКМдин Директорлор кеьешинин Тёрагасынын, документтерге биринчи кол коюуга укуктуу анын орун басарынын, Башкарма мъчёлёрънън жана башкы бухгалтердин нотариалдык жактан къбёлёндърългён кол тамгаларынын ългъсъ тъшърългён карточкалар (АФКМди тъзъъ жана ёзгёртъълёр орун алган шартта); 

- Башкарманын Тёрагасынын жана башкы бухгалтеринин кызмат ордуна талапкерлер, финансы/кредит чёйрёсъндё иштеп жаткан же иштеп кеткен адамдардан кошумча дагы эки жолдомону беръъгё тийиш (мында Улуттук банктын кызматкерлеринен, талапкердин жакын туугандарынан, АФКМ жетекчисинен жана анын кызматкерлеринен жолдомо алынышына жол берилбейт). 

Эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын резидент эмеси болуп саналса, АФКМ отуз календардык кън ичинде шайлангандыгы/дайындалгандыгы жана/же орун алган ёзгёртъълёр жёнъндё маалыматтарды, жогоруда белгиленген документтердин топтомун кошо тиркёё менен Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына бериши зарыл.  

Чет тилде толтурулган документтер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилине жана/же расмий тилге которулуп, белгиленген мыйзамдык тартипте къбёлёндърълъшъ зарыл.  

4. Кароого сунушталган документтер толук берилгендиги, толтурулган анкеталардын тактыгы жана талапкерлердин Улуттук банк белгилеген талаптарга ылайык келъъсъ кёз карашынан, берилген къндён кийинки отуз календардык кън ичинде Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы тарабынан каралат.  

Талапкердин Улуттук банктын талаптарынаа ылайык келъъсъ/ылайык келбёёсъ жёнъндё чечим, кабыл алынган къндён кийинки ъч жумуш кънъ ичинде АФКМге жёнётълъшъ зарыл. 

Берилген документтер белгиленген талаптарга ылайык келбей калган жана/же толук берилбеген шартта, алар толукталып берилиши ъчън кайтарылат. Документтерди кароо мёёнётъ, талап кылынган документтер алынган тартып башталат.  

Директорлор кеьешинин Тёрагасы, Башкарманын Тёрагасы, башкы бухгалтердин жана Ички аудит кызматынын начальнигинин же ички аудитордун кызмат орундарына талапкерлердин Улуттук банктын талаптарына ылайык келъъсъ/ылайык келбей калгандыгы жёнъндё чечим, Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети тарабынан кабыл алынат. 

Улуттук банктын Тёрагасынын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары Директорлор кеьешинин мъчёсъ, Башкарманын мъчёсъ жана тъзъмдък бёлъмдёрдън жетекчиси кызмат ордуна талапкерлердин Улуттук банктын талаптарына ылайык келъъсъ/ылайык келбеши жёнъндё чечимди кабыл алат. 

Талапкерлердин документтерин кароо учурунда инспектордук текшеръълёрдън, ошондой эле кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан талапкерлерге карата жъргъзългён текшеръълёрдън жъръшъндё алынган маалыматтар эске алынышы мъмкън. 

Ички аудит кызматынын жетекчисинин же ички аудитордун кызмат ордуна талапкерлер жогоруда белгиленген талаптарга кошумча, Кыргыз Республикасынын аудит боюнча мыйзамдарын билъъсъ жана ички аудиттин кесиптик стандарттарын, Аудиттин эл аралык стандарттарын жана финансылык отчеттулуктун эл аралык стандарттарын колдоно билиши зарыл. Бул багыттагы билим деьгээли тиешелъъ сертификаттар менен тастыкталууга тийиш (Банктык окуу борборунун, Бухгалтерлер жана аудиторлор бирикмесинин жана башка окуу борборлорунун). 

 

5. Анкета 

1. Аты-жёнъ_______________________________________________________ 

2. Анкета эмнеге байланыштуу толтурулуп жаткандыгын астын сызып белгилегиле

1) Директорлор кеьешинин тёрагасынын кызмат ордуна шайлоо; 2) Директорлор кеьешинин мъчёсънън кызмат ордуна шайлоо; 3) Башкарманын тёрагасынын кызмат ордуна дайындоо; 4) Башкарманын мъчёсънън кызмат ордуна дайындоо; 5) Башкы бухгалтердин кызмат ордуна дайындоо; 6) Тъзъмдък бёлъмдън жетекчисинин кызмат ордуна дайындоо

3. АФКМде сунуш кылынган позицияны кёрсёткълё: ___________________________________________________________ (АФКМдин аталышы, кызмат орду

4. Аты-жёнъьъздъ ёзгёрткён болсоьуз, качан жана эмне себептен ёзгёрткёндъгъьъздъ кёрсётъьъз ___________________________________________ 

5. Туулган кънъ _____________ туулган жери _______________ 

6. Паспорт сериясы______________ номери___________________________ ким тарабынан берилген _______________________ берилген кънъ ____________ 

7.Жарандыгы______________________________________________________ 

Туулган жери боюнча, никеге тургандан кийин, башка жагдайлар боюнча берилгенби кыскача тъшъндърмё бергиле:____________________________________________________________ 

8. Ъй дареги (документтер боюнча), тел.:__________________________ 

 

Учурда жашаган жери __________________________________________ 

 

9. Тёмёнкълёр боюнча билими тууралуу маалыматтар: 

- кредиттик союздар тууралуу мыйзамдарды кошо алганда, банктык мыйзамдар___________________________________________________________ 

- корпоративдик башкаруу _________________________________________ 

- тобокелдиктерди тескёё ____________________________________________ 

- кредиттик иш ____________________________________________ 

- бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулукту жъргъзъъ _______ 

- ликвиддъълъктъ тескёё ___________________________________ 

- аудитордук иш жана аудиттин Эл аралык стандарттары тууралуу мыйзамдарды _________________________________________________________ 

 

10. Негизги иштеген жери жана ээлеген кызматы_____________________ ____________________________________________________________________ 

 

11. Кызматтык дареги, телефон, факс,______________________________ 

 

12. Билим деьгээли ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(жогорку, толук эмес жогорку, бакалавр, магистр, атайын орто, орто

 

Окуу жайынын 

аталышы жана 

жайгашкан 

жери 

Факультети 

же бёлъмъ 

Тапшырган жана 

бътъргён жылдары 

Диплом боюнча 

адистиги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окуу борборлорунда ёткёрългён курстардан билим алгандыгы 

Семинардын же 

курстун темасы 

Семинарды 

уюштуруучу 

Ёткёрългён 

жери 

Ёткёрългён 

кънъ 

Сертификаттын 

болушу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Эмгек жолун баштагандан берки аткарган иши 

 

Ишке кирген 

кънъ 

Иштен бошогон кънъ 

Ээлеген кызматы 

Мекеменин аталышы, жайгашкан жери, жумуш беръъчънън 

аты-жёнъ 

Иштен бошоп кетъъ себептери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Жолдомо бергендер

 

1. Аты-жёнъ_______________________________________________________ 

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы______________________________ 

3. Ъй дареги, тел., факс, эл.почтасы________________________________ 

 

1. Аты-жёнъ_______________________________________________________ 

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы______________________________ 

3. Ъй дареги, тел., факс, эл.почтасы________________________________ 

 

15. Акыркы он жыл ичинде кайсы ёлкёдё болбосун Сиз тъзъъчъсънён, акционеринен, жетекчисинен болгон компанияларды (жетекчи болуп шайланган же дайындалган АФКМди кошо алганда) кёрсёткълё

 

Компаниянын 

аталышы, 

жайгашкан 

жери  

Компания-нын негизги  

иш  

багыты  

Ээлик 

кылып турган  

акциялардын 

саны  

Суммасы сом менен 

Компаниянын уставдык капиталындагы ълъш, % менен  

Компаниянын 

жетекчиси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Кайсы бир ёлкёдё, качандыр бир убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу, контролдоочу адамы жана/же Директорлор кеьешинин мъчёсъ же болбосо башка кызмат адамы болгон компанияга карата: 

- укук бузгандык жана/же кылмыш жасагандык ъчън айып коюлганбы (ооба/жок)__________________________________________________________ 

- айыптоо чаралары колдонулганбы (ооба/жок)_________________ 

Бул жагдайлар орун алса, укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан коюлган айып же колдонулган тартип чарасын, териштиръънън жыйынтыктарын, соттун чечимин кёрсёткълё:_______________________________________________ 

 

17. Сиздин же 15-пунктта кёрсётългён компаниялардын биринин, анда кызмат ордун ээлёёгё талап кылган АФКМ ортосунда жалпы кызыкчылык барбы? Болсо кеьири тъшъндърмё бергиле:_______________________ 

 

18. Акырына чейин ётёлбёгён соттолгондугуьуз барбы, болгон болсо, тъшъндърмё бергиле.  

 

Сизге карата кандайдыр-бир кесиптик иш менен алектенъъгё тыюу салуу жёнъндё чечим кабыл алынганбы? Болгон болсо тъшъндърмё бергиле:________ 

____________________________________________________________________ 

 

19. Сиз жетекчисинен, кызмат адамынан (Директорлор кеьешинин мъчёсъ, Башкарманын мъчёсъ, башкы бухгалтер/финансылык менеджер) же олуттуу катышуучусунан (акциялардын 10 же андан ашык пайызына ээлик кылуу) болгон, мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны атагыла:___________________________________________________________ 

 

Сиз жетекчисинен, кызмат адамынан же олуттуу катышуучусунан болгон, мажбурлап банкрот же жоюу процессинде турган компаниядагы Сиздин ролуьузга жана жоопкерчилик чёйрёьъзгё кеьири негиздеме бергиле:_________ 

____________________________________________________________________ 

 

20. Кимдир бирёё алдында ссудалык карызыьыз (башка милдеттенмелериьиз) болгон болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча тёмёндёгъ маалыматтарды бергиле

 

Кредитордун аталышы 

Берилген кънъ 

Карыздын суммасы, миь сом 

Пайыздык чен 

Эмне максат ъчън алынгандыгы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кърёё жёнъндё маалыматтын берилиши жана суммасы 

Тёлёё мёёнёттёръ 

Алынган карыздын калдыгы, 

миь сом 

Пайыз боюнча карыздын калдыгы, миь сом 

Мёёнётъндё тёлёнбёгён карыз (негизги сумма, пайыз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Сиз кандайдыр бир финансы-кредиттик мекемелерге жеке ёзъьъз алган кредит боюнча, ошондой эле гарант, кепилдик берген кредит боюнча карызды тёлёй албай калган учурлар болгонбу? Болсо тъшъндърмё бергиле:_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22. Учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштиръъгё катышып жатасызбы? Болсо тъшъндърмё бергиле:____________________________ 

___________________________________________________________________ 

23. Тёмёндёгъ маалыматтарды бергиле:______________________________ 

 

1. Активдер жана милдеттенмелер боюнча "___" ______________ карата жеке отчет. 

1-таблица 

 

Активдер 

Суммасы (сом търъндё/ал эми чет ёлкёлък уюштуруучулар ъчън АКШ долларында

Нак акча 

 

Финансы-кредиттик мекемелердеги депозиттик каражаттар 

 

Компаниядагы инвестициялар (2-таблица) 

 

Баалуу кагаздар 

 

Кыймылсыз мълк, анын ичинде кърёёгё коюлган же арест коюлган мълк 

 

Дебитордук карыз, анын ичинде карызга берилген каражаттар 

 

Башка активдер 

 

 

Бардык активдер 

 

 

Милдеттенмелер 

 

Кредиттер боюнча карыздар 

 

Кредитордук карыздар 

 

Башка милдеттенмелер 

 

 

Бардыгы болуп, милдеттенмелер 

 

 

Таза нарк (активдер-милдеттенмелер) 

 

 

Берилген жеке гарантиялар 

 

 

2-таблица 

 

Киреше булактары 

Ёткён жыл 

Ётъп жаткан 20___ жыл (кътълъп жаткан сумма)  

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (сыйлыктарды кошо алганда) 

 

 

Дивиденддер 

 

 

Пайыздар 

 

 

Башка кирешелер 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

Чыгашалар 

 

 

Чыгашалар (жеке керектёёгё

 

 

Кредиттер боюнча тёлёёлёр, негизги сумма, пайыздар 

 

 

Башка чыгашалар (кёрсёткълё

 

 

 

Бардыгы болуп, чыгашалар 

 

 

 

Таза киреше (чыгаша) 

 

 

 

24. Ъй-бълёлък абалы______________________________________________ 

 

16 жаштан ашкан жакын туугандарыьызды (ата-энеьиз, балдарыьыз, жубайыьыз, бир туугандарыьыз, эже-карындаштарыьыз) кёрсётъьъз: 

 

Аты-жёнъ 

Туугандык 

мамилеси 

Туулган кънъ 

жана жери  

Иштеген жери, ээлеген кызматы 

Ъй дареги, 

телефон 

 

25. Акцияларына ээлик кылуудан тышкары, Сиз кызматка орношууга ниеттенип жактан АФКМ менен кандай негизде байланышыьар, кандай кызыкчылыгыьар бардыгы жёнъндё толук маалымат бергиле (3-эскертъънъ караьыз). Мындан тышкары, кызмат ордуна макулдашуу учурунда каралууга тийиш деп эсептеген башка маанилъъ маалыматты кёрсёткълё:___________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Мен,_____________________________________________________________ 

(аты-жёнъ) 

Анкетада келтирилген бардык маалыматтар так жана толук экендигин жана алар анкетада кёрсётългён суроолор боюнча менин билимиме жана берген маалыматыма ылайык экендигин тастыктаймын. Атайы бурмалоолорго барып, ката кетирген болсом, алар мага сунушталып жаткан кызмат ордуна макулдашуудан баш тартуу ъчън негиз болоорун жана мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келээрин толук тъшънём

____________________ 20_____-жылдын "__" ____________  

кънъ колу