Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25.0418\9 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кёзёмёл блогунун бёлъмдёрънън кайра ёзгёртъп тъзълъшънё байланыштуу ошондой эле банктардын жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин жёнгё салуу, кёзёмёлдёё жана лицензиялоону жёнгё салган ченемдик укуктук базаларды талапка ылайык келтиръъ максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын. 

3. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Токтом жарыяланган учурдан тартып къчънё кирет.  

5. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо бакшкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, алмашуу бюролорду, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 24-апрелиндеги № 18\9 токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына карата ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/7 «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун бътъндёй тексти боюнча ар башка жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Банктарды лицензиялоо бёлъмъ» деген сёздёр, тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндёгъ «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын Лицензиялоо бёлъмъ» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) жобонун 20.3-пунктунун 4-пунктчасынын 2-абзацындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 27-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 3-июнунда 68-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №12/8 «Резидент эмес банктын ёз филиалына капитал бёлъъ тартибин» бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Резидент эмес банктын ёз филиалына капитал бёлъъ тартибине» тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) тартиптин 2.1-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит мекемелери милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 6.5.-пунктунун экинчи абзацындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын Тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын

 

4. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё нускоонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) нускоонун 3.7-пунктунун «в» пунктчасынын 3-кичи пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

5. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 4-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15-мартында 30-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №2/2 «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё нускоону» бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Жеринде барып инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъ жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) нускоонун 1.3.-пунктундагы «ыйгарым укуктуу орган (Банктык кёзёмёл башкармалыгы)» деген сёздёр «кёзёмёлдъктън ыйгарым укуктуу бёлъмдёръ Тышкы кёзёмёл башкармалыгы жана Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

2) нускоонун 1.5.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы жана Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

3) нускоонун 1.9.-пунктундагы тёмёнкъ саптар: 

- Банктык кёзёмёл башкармалыгы; 

- Тышкы кёзёмёл бёлъмъ; 

- Банктарды инспектирлёё бёлъмъ; 

- Жоюлуп жаткан банктардын ишине мониторинг жъргъзъъ бёлъмъ; 

- Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы; 

- Кёзёмёл методологиясы бёлъмъ; 

- Банктарды лицензиялоо бёлъмъ; 

- Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы. 

деген саптар тёмёнкълёргё алмаштырылсын: 

- Тышкы кёзёмёл башкармалыгы

- Банктар ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ;  

- Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ;  

- Жыйынтыктоочу отчет жана анализдёё бёлъмъ  

- Инспектирлёё башкармалыгы 

- Банктарды инспектирлёё бёлъмъ

- Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине инспектирлёё бёлъмъ;  

- Айрым операцияларга экспертиза жъргъзъъ бёлъмъ;  

- Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы; 

- Кёзёмёл методологиясы бёлъмъ; 

- Лицензиялоо бёлъмъ; 

- Финансылык продуктылар методологиясы бёлъмъ  

4) нускоонун 1.10.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«1.10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишине кёзёмёлдък, алардын иш ёзгёчёлъгън эске алуу менен Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ тарабынан Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин ишине инспектирлёё бёлъмъ менен биргеликте жъзёгё ашырылат». 

5) нускоонун 3.8.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

6) нускоонун 4.4.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылып, «банктык кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёр «кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

7) нускоонун 5.1.-пунктундагы «Тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Банктарга тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

8) нускоонун 8.3. 8.5.-пункттарындагы «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр» «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

9) нускоонун 9.2.-пунктундагы «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

10) нускоонун 10.2.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё, «Тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Банк ишине тышкы кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

11) нускоонун 11.1.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё, ал эми «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алуучу» жана «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёр «кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алуучу» жана «кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

6. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201 номеринде каттоодон ёткёртългён №42/1 «Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 6-тиркемесинин биринчи абзацындагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

7. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 27-июлунда кабыл алынган №40/4 «Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун 33-пунктундагы «Башкарманын мъчёсъ тарабынан» деген сёздёр «Тёраганын орун басары тарабынан» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

2) жобонун 46-пунктундагы «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёлдък башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсън» деген сёздёр «Тёраганын кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарын» деген сёздёргё алмаштырылсын;  

3) жобого карата кошо тиркелген 5-тиркемесиндеги «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

8. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерге карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жалпы жоболордун экинчи абзацындагы «Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу» ЖАК» жана «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондусу» ЖАК жана» деген сёздёр алынып салынсын.  

2) жобонун 1.4.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы /Тышкы кёзёмёл башкармалыгы/Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

3) жобонун 1.5.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

4) жобонун 2.1.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

5) жобонун 6.9.2.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы жана/же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы жана/же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы жана/же Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

6) жобонун 6.9.4.-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы же Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» дегенге алмаштырылсын; 

7) жобонун 5.1.2., 5.1.4., 6.7.1., 6.8.5. жана 6.11.4.пунктарындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

8) бътъндёй текст боюнча «тъздён-тъз тескёёгё алган» деген сёздёрдён кийинки тиешелъъ жёндёмёдёгъ «банктык» деген сёздёр алынып салынсын. 

 

9. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган уюмдардын, алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым бир търлёрън жъзёгё ашырган уюмдардын, алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 1.2-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы, Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

10. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/4 «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтому менен бекитилген «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) «Банктык кёзёмёл башкармалыгы, Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген (1)-шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: (1) «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы». 

 

11. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 3-ноябрында 131-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/5 «Банк ишин тескёёгё алуу боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Банк ишин тескёёгё алуу боюнча убактылуу жетекчилик жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобого карата «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» (2) шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: «(2) Тышкы кёзёмёл башкармалыгы». 

 

12. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/3 «Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жёнъндё» токтому менен бекитилген «Коммерциялык банктарга жана депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга карата консервация чарасын колдонуу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобого карата «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» (1) шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: «(1) Тышкы кёзёмёл башкармалыгы». 

 

13. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 28-декабрында кабыл алынган №51/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча» нускоону бекитъъ жёнъндё» токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин:  

а) нускоонун 16-пунктунун «д» пунктчасынын 3-кичи пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

14. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобонун 17-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

15. Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 14-декабрындагы №34/9 «Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескёёгё алуу операцияларын жёнгё салуу эрежелери жёнъндё» токтому менен бекитилген Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескёёгё алуу операцияларын жёнгё салуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) эреженин 11.3-пунктундагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) эрежеге карата 4-тиркемедеги «Банктык кёзёмёл башкармалыгынын Методология жана кёзёмёлдък бёлъмъ, тел. 22 36 68» деген сёздёр алынып салынсын.  

 

16. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетторду тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетторду тъзъъсънё жана маалымат беръъсънё карата талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1) жобонун 1.1-пунктундагы «Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусу тарабынан» деген сёздёр алынып салынсын. 

2) жобонун 3.2-пунктундагы «,Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фонду» деген сёздёр алынып салынсын. 

3) жобонун 3.5-пункту алынып салынсын. 

 

17. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №14/2 «Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелеринин жаьы редакциясы тууралуу» токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) 6.1-пунктунда: 

- биринчи абзацтагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

- экинчи абзацтагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

б) 6.2-пунктунда: 

- «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл бёлъмъ» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

- экинчи абзацтагы 6.2 саны 6.3. санына алмаштырылсын. 

в) 6.3-пункту 6.4-пункт катары саналсын. 

г) 7.1-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

18. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 21-апрелинде 45-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №7/5 «Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1) жобонун 2.6-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

2) жобонун бътъндёй тексти боюна «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

19. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 16-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 20-февралында 6-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобонун бътъндёй тексти боюнча ар башка жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр, тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндёгъ «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

20. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 11-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2002-жылдын 25-октябрында 135-02 номеринде каттоодон ёткёртългён №37/2 «Кыргыз Республикасында микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин:  

1) жобонун 2.16-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

3) жобонун 5.4., 6.3., 7.5., 7.7.пункттарындагы ар кандай жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ» деген сёздёр тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё «Улуттук банктын Тёрагасынын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

4) жобого карата кошо тиркелген 5-тиркемеде «Башкарманын мъчёсъ» деген сёздёр «Тёраганын орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

21. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 31-январында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 5-мартында 27-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/1 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобо тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компанияларды лицензиялоо, кайра ёзгёртъп тъзъъ жана жоюу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 4.2-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

б) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

в) жобого карата кошо тиркелген 7-тиркеменин 2-пунктунун, жобонун 4.11., 5.2.-пунктчаларындагы «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ» деген сёздёр «Улуттук банктын Тёрагасынын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

г) жобого карата кошо тиркелген 7, 8-тиркемелердеги «Башкарманын мъчёсъ» деген сёздёр «Тёраганын орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

22. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 8-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 13-мартында №21-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан микрофинансылык компаниялардын кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун 1.5-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2, 3-тиркемелердеги ар башка жёндёмё мъчёлёръндё берилген «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндёгъ «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

23. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №16/3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

1) жобонун 3.1-пунктундагы «Улуттук банк Башкармасынын Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин кёзёмёлдёё боюнча бёлъмдън ишине тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ)» деген сёздёр «Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары (мындан ары текст боюнча - Тёраганын орун басары) деген сёздёргё алмаштырылсын.  

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «ар кандай жёндёмё мъчёлёръндё берилген  

«Башкарманын мъчёсъ» деген сёздёр тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё «Тёраганын орун басары» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

24. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 28-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-августунда 87-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №19/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жёнъндё» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарда тышкы аудит жъргъзъъгё карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

1) жобонун 3.6. жана 3.11.-пунктарындагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

25. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-январында кабыл алынган №1/1 «Аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Аманаттарды тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ камдык талаптары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобонун 13-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Инспектирлёё башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

26. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/3 «Микрокредиттик компаниянын /микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген Микрокредиттик компаниянын /микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 4.3-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын;  

2) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

27. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 3-июлунда 67-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/3 «Микрокредиттик компаниянын /микрокредиттик агенттиктин жана ломбарддын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 13-пунктундагы жана жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги «Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Улуттук банктын Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

б) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

28. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 25-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 6-июнунда 70-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №15/4 «Кыргыз Республикасында ссудалык-аманат, турак жай курулуш кассаларын лицензиялоо жёнъндё» убактылуу жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында ссудалык-аманат, турак-жай курулуш кассаларын лицензиялоо жёнъндё» убактылуу жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

а) жобонун 8-пунктундагы «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

б) жобонун бътъндёй тексти боюнча «Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

29. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 1999-жылдын 15-апрелинде кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 1999-жылдын 23-апрелинде 32 номеринде каттоодон ёткёртългён №31/8 «Банк мыйзамдары чёйрёсъндё административдик укук бузуулар жёнъндё иштерди кароо боюнча» нускоону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын органдары тарабынан банктык мыйзамдар чёйрёсъндё административдик укук бузууларга тиешелъъ иштерди кароо жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) нускоонун 1.2-пунктунун «а» пунктчасындагы «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

30. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнундагы №52/3 «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик консолидацияланган отчет жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик консолидацияланган отчет жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

а) жобого карата кошо тиркелген 2-тиркемедеги «Банктык кёзёмёл башкармалыгы/Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёргё алмаштырылсын.