Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25.04 № 18\8 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» жобого сунушталган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 35-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/6 токтому менен бекитилген «Белгилъъ бир критерийлерге жооп берген, кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине» толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

4. Токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жарыялансын. 

5. Ушул токтом расмий жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы аны Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

6. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

7. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларды тааныштырсын. 

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2012 ж. 25.04 18\8 токтомуна тиркеме 

 

 

Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

I. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун 7-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 7.2 жана 7.3-пункттары менен толукталсын

7.2. Банк кърёё менен камсыздалбаган кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу ченемин эсептёёдён, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё жободо чагылдырылган, чогуу жоопкерчиликтъъ топторду кредиттёё боюнча шарттар жана критерийлер сакталган шартта, чогуу жоопкерчиликтъъ топтун мъчёлёрънън кепилдиги астында берилген кредиттерди алып салууга укуктуу. 

7.3. Эгерде чогуу жоопкерчиликтъъ топтун мъчёлёрънё берилген кредиттердин кёлёмъ банктын кредит портфелинде 50 жана андан кёбърёёк пайызды тъзсё, жеке адамдардан жана юридикалык жактардан тартылган депозиттердин максималдуу кёлёмъ, банктын таза суммардык капиталындагы ёлчёмънън 100 пайыздан ашпоого тийиш.  

  

II. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. «Банктын банктык кредиттерди сунуштоо боюнча ишин уюштуруу» деп аталган 4-главанын

- 30 пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«- чогуу жоопкерчиликтеги топтун мъчёлёрънън кепилдиги. Мында чогуу жоопкерчиликтеги топ (мындан ары-ЧЖТ) дегенден улам, пайда алууга багытталган экономикалык ишти жъзёгё ашырышкан жеке адамдардын-катышуучулардын (кеминде 3 адам) ыктыярдуу биригъъсън тъшънъъгё болот, мында ЧЖТнын мъчёлёръ топтун ар бир мъчёсънън милдеттенмесинин аткарылышына чогуу кепил болушат жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарына ылайык, алынган кредиттик каражаттардын кандай жагдай болбосун толугу менен кайтарылып берилишине жооп беришет.

- 51-пунктундагы

- «субсидиардык» деген сёз «чогуу» деген сёзгё алмаштырылсын

- «(микрофинасылык уюмдар ъчън гана)» деген сёздёр алып салынсын

- тёмёнкъ редакциядагы 61-1, 61-2, 61-3 пункттар менен толукталсын

«61-1. Банк, тёмёнкъ учурларда гана ЧЖТнын мъчёлёрънън кепилдиги менен кредиттерди беръъгё (мындан ары-топтук кредиттер) укуктуу

· банктын Директорлор кеьеши тарабынан жактырылган топтук кредиттёё боюнча саясатты (кредиттик саясаттын курамдык бёлъгъ болушу мъмкън) жана башка ченемдик укуктук актылары (билдиръълёрдъ кароо/жактыруу/баш тартуу жол-жоболору, топтук кредиттёё процесси, мониторинг, топтук кредиттерди классификациялоо ) болсо. Бул саясатта кредит, тёлёё графигине ылайык кредит боюнча тёлёмдёрдън ордун жабууга кирешеси жеткиликтъъ болгон адамдарга бериле тургандыгы чагылдырылууга тийиш. Банктын топтук кредиттер боюнча ишти жёнгё салуучу ички документтеринде банк продуктусунун ушул търънё мънёздъъ болгон потенциалдуу тобокелдиктер берилип, ошондой эле бул тобокелдиктерди тёмёндётъънън жана топтук кредиттердин жогорку кайтарымдуулугун камсыз кылуунун ыкмалары да каралууга тийиш

· банк топтук кредиттерди беръъ ниетин кат жъзъндё Улуттук банк менен макулдашкандан кийин

· кредиттёёнън бул секторунда иш тажрыйбасы бар, квалификациялуу кызматкери болгон шартта. 

 

61-2. Банк топтук кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёнъ тёмёнкъ бардык шарттарды сактагандан кийин 61-3-пунктка ылайык жъзёгё ашырууга укуктуу

· банктын ЧЖТнын мъчёлёрънън кепилдиги менен топтук кредиттерди сунуштоо боюнча алгылыктуу тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес болсо

· топтук кредиттердин ълъшъ топтук кредиттердин жалпы кёлёмъндё эки жыл ичинде 5% ашпаса.  

 

61-3. Кърёё менен камсыздалбаган кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченемин эсептёёдё ЧЖТнын мъчёлёрънън чогуу жоопкерчиликтери астында берилген, тёмёнкъ бардык критерийлерге жооп берген топтук кредиттери алынып салынат:  

· банк тарабынан кредиттик топтун ар бир ёзънчё мъчёсънё берилген кредиттин суммасы  150 000 сомдон ашпайт, ал эми ЧЖТга берилген кредиттин чогуу алгандагы суммасы 1 500 000 сомго чейинкини тъзёт

· банктан кредит алышкан ЧЖТнын катышуучулары банктын аффилирленген жактары же инсайдерлери болуп саналышпайт

· банк, топтук кредиттерге карата активдердин атайын классификациясын жана белгилъъ бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёрдъ колдонот.  

 

III. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 токтому менен бекитилген «Белгилъъ бир критерийлерге жооп берген, кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине» тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин:  

 

1.Жобонун 2-пунктунун 2.2-пунктчасы тёмёнкъ редакциядагы 2.2-пунктча менен толукталсын

«2.2. Атайы классификация чогуу жоопкерчиликтъъ топтун кепилдиги астында чогуу жоопкерчиликтъъ топтун мъчёлёрънё берилген кредиттерге карата колдонулууга тийиш.».