Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18.05 № 19\7 токтому 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кредиттик тобокелдиктерди тёмёндётъъ максатында, микрокаржылоо секторунда келип чыккан олуттуу карызды эске алып, ошондой эле бир финансы-кредит мекемесинин алдындагы карызды башка финансы-кредит мекмеси тарабынан берилген карыздык каражаттардын эсебинен жабуу иш тажрыйбасына жол бербёё ъчън Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьясына, «Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамынын 5 жана 9-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына сунушталган толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда № 95-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга карата тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобого (толуктоолор кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам тъзъъсънън жалпы принциптери жёнъндё» убактылуу жобого (толуктоолор кошо тиркелет)

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде № 35-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/6 токтому менен бекитилген, Белгилъъ бир критерийлерге жооп берген, кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине (толуктоолор кошо тиркелет);  

- Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 токтому менен бекитилген, «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо» жёнъндё жобого (толуктоолор кошо тиркелет); 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июнунда 90-05 номеринде каттоодон ёткёртългён N16/3 токтому менен бекитилген, «Улуттук банк тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралар жана санкциялар жёнъндё» жобого (толуктоолор кошо тиркелет). 

2. Юридикалык башкармалыгы: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына ушул токтомду жарыяласын; 

- токтом расмий жарыялангандан кийин аны Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

3. Токтом расмий жарыялангандан кийин къчънё кирет. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, микрофинансылык уюмдарды жана кредиттик союздарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2012-жылдын 18.05 19\7 токтомуна карата  

тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына толуктоолор 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен бекитилген, «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр» жёнъндё жобонун 5.1.2-пункту тёмёнкъ мазмундагы бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын: 

«- карыз алуучунун-жеке адамдын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде актив боюнча тёлёнбёгён карызынын болушу; 

- карыз алуучунун жеке адамдын жана анын жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринин алдындагы карызынын бир киреше булагынын эсебинен тёлёнъшъ».  

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы № 31/3 токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга кам тъзъъсънън жалпы принциптери жёнъндё» убактылуу жобонун 3.7-пункту тёмёнкъ мазмундагы бешинчи жана алтынчы абзацтар менен толукталсын:  

«-карыз алуучунун-жеке адамдын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде актив боюнча тёлёнбёгён карызынын болушу; 

- карыз алуучунун жеке адамдын жана анын жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринин алдындагы карызынын бир киреше булагынын эсебинен тёлёнъшъ».  

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги № 10/6 токтому менен бекитилген, «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жёнъндё» жобонун 3.5-пункту тёмёнкъ редакциядагы «д» жана «е» пункттары менен толукталсын:  

д) карыз алуучунун-жеке адамдын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде кредит(тер) боюнча тёлёнбёгён карызынын болушу; 

е) карыз алуучунунжеке адамдын жана анын жубайынын, ата-энесинин жана балдарынын ушул жана/же башка финансы-кредит мекемелеринин алдындагы карызынын бир киреше булагынын эсебинен тёлёнъшъ».  

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 токтому менен бекитилген, «Кредиттердин белгилъъ бир критерийлерге жооп берген атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибине» тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

а) 4.5-пункту «бир адамга» деген сёздён кийин» «ушул банкта/ФКМде» деген сёздёр менен толукталсын; 

б) тёмёнкъ мазмундагы 4.5.-1-пункт менен толукталсын: 

«Атайын классификация кардарда-жеке адамда ушул жана/же башка банкта/ФКМде белгиленген критерийлерге жооп берген бир нече кредити болгон шартта, бардык кредиттердин чогуу алгандагы ёлчёмъ 2.1-пункта кёрсётългён сандык чектен ашпаган учурда колдонулат. Мындай кредиттер шектъъ катары классификацияланууга тийиш». 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-майындагы N 16/3 токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

а) 3.3 -пункт тёмёнкъ мазмундагы тёртънчъ жана бешинчи абзацтар менен толукталсын: 

«- белгилъъ бир операцияларды токтотуу же чектёё; 

- лицензиянын же къбёлъктън аракетин токтотуу»; 

 

б) тёмёнкъ мазмундагы 3.5-1 пункт менен толукталсын: 

«3.5-1 Белгилъъ бир операцияларды токтотуу же чектёё, лицензиянын же къбёлъктън аракетин токтотуу жёнъндё чечим, ушул жобонун 3.7, 3.8-пукнттарында белгиленген кайсы болбосун учурда кабыл алынышы мъмкън»; 

 

в) 3.8-пункт тёмёнкъ мазмундагы жетинчи, сегизинчи, тогузунчу жана онунчу абзацтар менен толукталсын: 

«-Микрофинансылык уюмдардын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзамында аныкталган иш максаттарынын бузулушу: жакырчылыкты жоюу ъчън микрокаржылоо боюнча жеткиликтъъ кызматтарды жъзёгё ашыруу, ишкердикти ёнъктъръъгё кёмёктёшъъ жана Кыргыз Республикасынын калкын социалдык мобилизациялоо; 

- монополияга каршы мыйзам талаптарынын бузулушу; 

- банктык кызмат кёрсётъълёр рыногунда банктык кызматтарды сунуштоонун жалпы шарттарына терс таасир тийгизъъ, ошондой эле керектёёчълёрдън укугун чектёё»; 

- банктын алгылыксыз тажрыйба катары мънёздёлгён, ишке катышуусу (1-тиркеме)»; 

 

г) 1-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы 13-пункт менен толукталсын: 

«13. Кирешеси берилген микрокредитти тейлёё наркын жабууга жёндёмсъз экендигин билип туруп, МФУнун карыз алуучуга - жеке адамга микрокердит беръъсъ».