Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07 № 28\6 токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 

токтому менен бекитилген «Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптарга» 

ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген «Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптарга» сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Юридикалык Башкармалыгы

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтында жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» журналында жарыяланышын камсыз кылсын

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Башкарманын Тёрагасы Асанкожоева З.М. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 04.07  

28\6 токтомуна карата тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптарга ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

  

Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптарга тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. 1.1-пунктунда «АООТ РСК, КСФ» деген сёздёр «ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктар» деген съйлём менен алмаштырылсын.  

 

2. 1.3-пунктундагы

- «системанын ишине търткъ берет» деген сёздёр «системанын ишине контролдукту къчётъъ ъчън каралган» деген сёздёргё алмаштырылсын

- «финансылык отчеттуулук» деген сёздёрдён кийин «жана банк ишинин натыйжалуулугу» деген сёздёр менен толукталсын

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген сёздёрдён кийин «(мындан ары-Улуттук банкдеген сёздёр менен толукталсын

 

3. 1.5- пункт алынып салынсын

 

4. 2.2-пунктунун 5 абзацында «ички жана тышкы аудиторлор» деген сёздёрдён кийин «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар ъчън жана Корпоративдик башкаруу Комитети, Шариат стандарттарын сакталышына мониторинг жургъзъъгё жоопкерчиликтъъ бёлъм менен (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшерген ыйгарым укуктуу ички аудитор), Шариат кеьеши менен» деген сёздёр менен толукталсын.  

 

5. 3.1-пунктунда «эки» деген сёз «бир» деген сёзгё алмаштырылсын

 

6. 3.2-пункт тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктарда Комитеттин кеминде бир мъчёсъ ислам финансылык институттары ъчън каралган Бухгалтердик эсепти жана аудитти уюштуруу стандарттарын (AAOIFI) билъъгё тийиш.»  

 

7. 3.6-пунктунда «эки» деген сёз «бир» деген сёзгё алмаштырылсын

 

8. 6.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

 

· Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жъзёгё ашырышкан банктарда - Шариат стандарттарынын сакталышы боюнча банк ишине иликтёёлёрдъ жъргъзъп, ошондой эле, Шариат стандарттарынын сакталышына мониторинг жъргъзъъ ъчън жоопкерчиликтъъ бёлъмдън (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшеръъгё алган, ыйгарым укуктуу ички аудитордун) отчетторунун негизинде баа беръъ

 

9. Негизги талаптардын Комитетин милдеттери деп аталган 6-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 6.2-пункт менен толукталсын

«6.2. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктарда Аудит боюнча комитеттин бир мъчёсъ, аларга карата минималдуу талаптар Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрындагы №67/9 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан Кыргыз Республикасынын банктарында корпоративдик башкаруу жёнъндё» жободо аныкталган, Корпоративдик башкаруу боюнча комитеттин курамына киръъгё тийиш». 

 

10. 7.1-пунктунда

- «Ички жана тышкы аудиторлор» деген сёздёрдён кийин «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар ъчън жана Корпоративдик башкаруу Комитети, Шариат стандарттарын сакталышына мониторинг жъргъзъъгё жоопкерчиликтъъ бёлъм менен (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшерген ыйгарым укуктуу ички аудитор), Шариат кеьеши менен деген сёздёр кошулсун

- «ёз алдынча» деген сёздёр «жана Улуттук Банктын нормативдик укуктук актыларга ылайык» деген сёз менен толукталсын

 

11. 7.2-пункту «ички жана тышкы аудиторлор» деген сёздёр «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операциаларды жъзёгё ашырган банктар ъчън жана Корпоративдик башкаруу Комитети, Шариат стандарттарын сакталышына мониторинг жургъзъъгё жоопкерчиликтъъ бёлъм менен (же Шариат стандарттарынын сакталышын текшерген ыйгарым укуктуу ички аудитор), Шариат кеьеши менен» деген сёздёр менен толукталсын.