Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\6 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/4 токтому менен бекитилген «Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» Жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. «Тике банктык кёзёмёл жёнъндё» Жобого сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.  

2. Бул токтом Улуттук банктын расмий сайтында жарыялансын.  

3. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 29\6 токтомуна карата тиркеме 

 

«Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/4 токтому менен бекитилген «Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Бътъндёй текст боюнча «Улуттук банк» деп берилсин

2. Жобонун 1-бёлъгънън 1.2-пункту «депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан кредиттик союздар» деген сёздёрдён мурун «катышуучулардан» деген сёздёр менен толукталсын. 

3. Жобонун 2-бёлъгънън 2.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2.2. Кёзёмёл боюнча комитет тике банктык кёзёмёлдъктън милдеттерин аткаруу ъчън банкка ыйгарым укуктуу кызматкерлерди (мындан ары-текшеръъчълёр тобу) жёнётёт жана алардын Жетекчисин дайындайт (мындан ары -Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси). 

2.2.1. Тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ негиздемесине жараша текшеръъчълёр тобунун саны жана курамы аныкталат.  

2.2.2. Тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу учурунда банктын тёлём операцияларынын жъргъзълъшънё контролдук кылуу ъчън текшеръъчълёр тобунун жетекчиси, зарылчылыгына жараша, Улуттук банктын тъзъмдък бёлъмдёрънън ыйгарым укуктуу кызматкерлерин жана банкта жъргъзългён операциялар боюнча жеткиликтъъ тажрыйбасы жана билими бар банктын кызматкерлерин ишке тарта алат. Улуттук банктын тъзъмдък бёлъмдёрънън ыйгарым укуктуу кызматкерлерин ишке тарткан учурда Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси бул чечимди Кёзёмёл боюнча комитети менен макулдашууга жана ошол кызматкерлердин жана алардын начальниктеринин кат жъзъндёгъ уруксатын алууга тийиш. 

4. Жобонун 2-бёлъгънън 2.3-пунктунда

· тёртънчъ абзацтагы «текшеръъчънъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчисин» деген сёздёргё алмаштырылсын

· бешичи абзацтагы «текшеръъчънъ (анын ыйгарым укугун кошо алганда)» деген сёз «текшеръъчълёр тобун (анын ыйгарым укугун кошо алганда) деген сёздёргё алмаштырылсын»; 

· алтынчы абзацтагы «текшеръъчъгё» деген сёз «текшеръъчълёр тобуна» деген сёзгё алмаштырылсын

5. Жобонун 2-бёлъгънън 2.4-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2.4. Кёзёмёл боюнча комитеттин Тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ тууралуу токтому тике банктык кёзёмёлдък чарасы киргизилген кънъ банк Башкармасын билидиръъ ъчън Улуттук банк Башкармасынын Тышкы кёзёмёл башкармалыгы тарабынан маалымдалат

Банкка Кёзёмёл боюнча комитеттин тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ жёнъндё токтомунун толук преамбуласын жана корутунду бёлъгън камтыган кёчърмёсъ жёнётълёт.».  

6. Жобонун 2-бёлъгънън 2.5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2.5. Банкка (филиалдарын жана обочо жайгашкан бёлъмдёрън кошо алганда) банкка жёнётълъъчъ текшеръъчълёр тобунун жетекчиси жана мъчёлёръ кёзёмёл блогунун кызматкерлеринин жана/же Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын/ёкълчълъктёрънън ичинен дайындалат

2.5.1. Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси тёмёкълёргё жооп берет

Кёзёмёл боюнча комитеттин тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу боюнча токтомунун аткарылышына;  

тике банктык кёзёмёлдък милдеттеринин, анын ичинде ушул Жобонун 4.2-пунктунда кёрсётългён милдеттердин аткарылышына

текшеръъчълёр тобунун ишин жетектёёгё;  

текшеръъчълёр тобунун мъчёлёрънън ортосундагы милдеттердин бёлъштърълъшънё жана алардын аткарылышына. 

2.5.2. Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси Кёзёмёл боюнча комитет менен макулдашуу аркылуу банктын филиалынын ишине контролдук кылуу укугун, банк иши боюнча жеткиликтъъ тажрыйбасы жана билими бар банктын кызматкерине ыйгара алат.».  

7. Жобонун 2-бёлъгънън 2.6-пунктунда

· биринчи съйлёмдёгъ «киргизъъдё» деген сёз «жъзёгё ашырууда» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

· экинчи, тёртънчъ жана бешинчи абзацтардагы «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёзгё тиешелъъ жёндёмё мъчёлёръндё алмаштырылсын

· ъчънчъ абзацтагы «текшеръъчънън» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

8. Жобонун 2-бёлъгънън 2.7-пунктунда: 

· биринчи съйлёмдёгъ

- «текшеръъчънъ» деген сёз «текшеръъчълёр тобун» деген сёздёргё алмаштырылсын;  

- «текшеръъчънън кол ългъсъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин кол ългъсъ» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

· экинчи съйлёмдёгъ «текшеръъчънън» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин» деген сёздёргё алмаштырылсын

9. Жобонун 2-бёлъгънън 2.8-пунктунда: 

· биринчи съйлёмдёгъ «текшеръъчъ тарабынан кёзёмёл органына» деген сёздёр «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси тарабынан Тышкы кёзёмёл башкармалыгына» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

· экинчи съйлёмдёгъ «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёздёргё алмаштырылсын

10. Жобонун 3-бёлъгънън 3.2-пунктунда

· бешинчи абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин

«- банктын кызмат адамдарынын тобокелдъъ операцияларды жъргъзъъдё тобокелдиктерге тиешелъъ баа беръънъ жана контролдукту камсыз кылуу жагында аракеттенбей коюлары (же чара кёръъ жёндёмсъздъгъ);»; 

· тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«-банктын активдерин жана банктын сактоосунда турган кърёёлък мълктъ жоготуу; финансылык алдоолор; натыйжасында банк жоготууларга жана чыгымга дуушар болгон, ыйгарым укугун кара ниеттик менен пайдалануулар.». 

11. Жобонун 4-бёлъгънън 4.2-пунктунун

· биринчи абзацындагы

 

«аткаруучу текшеръъчънън милдеттери жана ыйгарым укуктары» деген сёздёр «аткаруучу текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин жана мъчёлёрънън ыйгарым укуктары жана милдеттери» деген сёздёргё алмаштырылсын

«тъздён-тъз банкка, анын ичинде тёмёнкълёрдъ камтыган» деген сёздёр «, негизгилерден болуп» деген сёздёргё алмаштырылсын

· тёртънчъ абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин

«- операцияларды убактылуу токтотуусун кошо алганда, банктын акчалай эсептешъъ операцияларына, ошондой эле операциялар боюнча Кёзёмёл боюнча комитет тарабынан белгиленген чектёёлёргё контролдук;»; 

· жетинчи абзацтагы «кёзёмёл ораганына» деген сёздёр «Тышкы кёзёмёл башкармалыгына» деген сёздёргё алмаштырылсын

12. Жобонун 4-бёлъгънън 4.3-пунктунда

· биринчи абзацтагы «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёзгё алмаштырылсын

· экинчи абзацтагы «чакырылышын демилгелёё» деген сёздёрдён мурун «Директорлор кеьешинин жана» деген сёздёр менен толукталсын; 

· тёртънчъ абзац тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«- банктын Директорлор кеьешине банктын акционерлеринин кезексиз отурумун чакыруу жёнъндё сунуш киргизъъ;»; 

· тёртънчъ жана бешинчи абзацтардын ортосу тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын

«- банктын бардык кардарлары жана алардын эсептери, банктын бардык баланстык эсептери тууралуу маалыматты алуу мъмкънчълъгъ (оьдоо укугусуз, отчетторду окууга, тъзъъгё жана чыгарууга) менен банктын автоматташтырылган банктык системаларына киръъ

- оьдоо, ёчъръъ жана кёчъръъ укугусуз, окуу жана чыгаруу мъмкънчълъгъ менен банктын электрондук ченемдик базасына киръъ;». 

13. Жобонун 4-бёлъгънън 4.4-пунктунда «текшеръъчъ» деген сёз «Текшеръъчълёр тобунун жетекчиси» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

14. Жобонун 4-бёлъгънън 4.5-пунктунда: 

· биринчи съйлёмдёгъ: 

- «текшеръъчъгё» дгеген сёз «текшеръъчълёр тобуна» деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- «маалыматты жана документтерди» деген сёздёрдён кийин «жана банктын Директорлор кеьешинин жана Башкармасынын отурумдарына даярдалган отурум ёткёрългёнгё чейин бардык материалдарды» деген сёздёр менен толукталсын; 

· тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«Банктын жетекчилиги (Банк Башкармасынын мъчёлёръ) тёмёнкълёргё милдеттъъ

- текшеръъчълёр тобуна банктан аудио/видео жазууларды жъзёгё ашыра турган, аудио/видео жабдуулар орнотулбаган ёзънчё жай бёлъп беръъгё

- ъчънчъ жактардын текшеръъчълёр тобуна берилген жайга аудио/видео жабдууларды орнотууга тиешелъъ кандай болбосун аракеттерине тыюу салууга

- банктын жана текшеръъчълёр тобунун документтеринин коопсуздугун камсыз кылууга

- тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу ъчън зарыл болгон жабдуулар жана техника менен камсыз кылууга.». 

15. Жобонун 4-бёлъгънън 4.6-пунктундагы «текшеръъчъ» деген сёз «текшеръъчълёр тобу» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

16. Жобонун 4-бёлъгънън 4.7-пунктундагы «тике банктык кёзёмёлдък киргизилген учурда банктын абалы» деген сёздёр «тике банктык кёзёмёлдък киргизилген учурда, банктын абалы» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

17. Жобонун 4-бёлъгънън 4.8-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«4.8. Банк жана/же анын кызмат адамдары Кёзёмёл боюнча комитеттин тике банктык кёзёмёлдъктъ киргизъъ жёнъндё токтомунан баш тартса же тике банктык кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу ъчън тоскоолдуктарды жаратышса, ошондой эле Кёзёмёл боюнча комитеттин токтомунун нормаларын, анын ичинде токтомдун айрым пункттарын бузууга жол берилсе, текшеръъчълёр тобу тарабынан тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъгё каршы аракеттенъълёр тууралуу акт тъзълъп, ага Текшеръъчълёр тобунун жетекчисинин жана бардык мъчёлёрънън колу коюлат (1-тиркеме). 

Банк тарабынан ушул Жобонун, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын жана/же Кёзёмёл боюнча комитет тарабынан белгиленген тике банктык кёзёмёлдък режиминин талаптарын (тапшырмаларды, чектёёлёрдъ) бузууга жол берилген шартта, Улуттук банк банктык мыйзамдарга ылайык, банкка жана анын жетекчилигине карата, банк операцияларын жъзёгё ашыруу укугуна лицензияны кайтарып алууну кошо алганда, таасир этъъ чараларын кёръъгё укуктуу.». 

18. Жобого кошо тиркелген 1-тиркеме тёмёнкъ редакцияда берилсин

 

«Тике банктык кёзёмёлдък жёнъндё жобого карата 1-тиркеме» 

 

Тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъгё каршы аракеттенъълёр тууралуу 

АКТ  

 

___________________________________________________________________ 

(коммерциялык банктын (филиалынын, терминалдын, аманат кассасынын) аталышы) 

___________________________________________________________________ 

(банктын (филиалынын, терминалдын, аманат кассасынын) жайгашкан орду, дареги, телефону

________________________ «____»____________2012 г. 

(тъзългён жер

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкери/лери тарабынан 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын кызматкерлеринин аты-жёнъ) коммерциялык банктын атынан иш жъргъзгён 

___________________________________________________________________ 

(кызматкеринин/леринин аты-жёнъ

тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъгё тоскоолдуктарды жаратты: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(банктын имаратына киргизбей койду, банктын текшеръъчълёр тобуна зарыл болгон документтерин берген эмес ж.б.) 

 

Банктын кызматкерине/лерине Улуттук банктын текшеръъчълёр тобу тарабынан банкка жана анын кызмат адамдарына тике банктык кёзёмёлдъктъ жъргъзъъ учурундагы тоскоолдуктарга карата жоопкерчиликтер тууралуу эскертилген

 

Акт тъзълдъ

________________________________________ ____________ ___________ 

(Текшеръъчълёр тобунун жетекчиснин (кызматы) (Колтамгасы)  

аты-жёнъ)  

_____________________________________ _____________ ___________ 

(Банк Башкармасынын Тёрагасынын/анын , (кызматы) (Колтамгасы

милдетин аткаруучунун аты-жёнъ)  

 

Тааныштырылды

______________________________________ ____________ ____________ 

(Текшеръъчълёр тобунун мъчёсънън аты-жёнъ) (кызматы) (Колтамгасы) 

 

___________________________________ _____________ ____________  

(Банктын тике банктык кёзёмёлдъктъ (кызматы) (Колтамгасы) 

жъргъзъъгё тике же кыйыр търдё 

тоскоолдуктарды жараткан кызматкеринин 

аты-жёнъ) 

 

Актынын экинчи нускасын алды __________________ _________ __________  

банктын кызматкеринин (кызматы) (Колтамгасы

аты-жёнъ  

 

Эгерде банк кызматкерлери ушул актыга кол коюудан баш тартышса, текшеръъчълёр тобу актыны банктын кеьсесине калтырып коюуга укуктуу, мында кол коюудан баш тартуу фактысы кёрсётълъъ менен акт, белгиленген тартипте каттоодон ёткёртълъъгё тийиш.».