Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2012-жылдын 2-августундагы № 32\1 токтому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежесине толуктоо  

киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 17 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы 32/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежесине сунушталган толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Токтом ага кол койгон учурдан тартып къчънё кирет. 

3. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Тышкы жана коомдук байланыштар бёлъмъ бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштырсын

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигин, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё караштуу Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасыны Ёкмётънё караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Улуттук статистика комитетин, Улуттук банктын тиешелъъ тъзъмдък бёлъмдёрън, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

6. Маалымат системалары башкармалыгы жана Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы бул токтомдун талаптарын аткаруу ъчън тиешелъъ иш-чараларды жъргъзсън

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жъктёлсън

 

Тёрага ъчън 

Тёраганын милдетин аткаруучу Чокоев З.Л.  

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын  

«2» августундагы №32\1 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежесине толуктоо 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежесине тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежесине карата 1-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы пункт менен толукталсын:  

«Сингапур доллары».