Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07 № 29\8 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого сунушталган ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 37/8 «Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. Токтом 2012 жылдын 1- июлунан тартып къчънё кирет.  

2. Токтом расмий жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы бул токтомду Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

4. Токтомдун аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын. 

 

 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11.07  

№ 29\8 токтомуна карата тиркеме 

 

«Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

«Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун 8.7 -пункту 8.9 -пункт болуп ёзгёртълсън.  

2. Жобонун 8-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 8.7 жана 8.8-пункттар менен толукталсын. 

«8.7. Системанын кызматына тёлёёлёр абоненттик тёлёмдён жана системанын катышуучуларынын чыгыш тёлёмдёрънё тёлёёлёрдён турат. 

8.8. Эгерде, системанын катышуучусуна консервация режими киргизилсе, тёлёнъъгё тийиш болгон абоненттик тёлём ёлчёмъ 1-тиркемеге ылайык аныкталат». 

3. Жобо тёмёнкъ мазмундагы 1-тиркеме менен толукталсын

«Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасы жёнъндё» жобого карата 1-тиркеме». 

Системанын катышуучусуна консервация режими киргизилген шартта, клирингдик борбор катышуучунун консервация режими киргизилгенге чейинки акыркы 12 ай ъчън тёлёмдёрънън орточо айлык санын эсептейт.  

Консервация режими шартында иштеп жаткан катышуучунун тёлёнъъгё тийиш болгон абоненттик тёлёмънън ёлчёмъ, ар айлык негизде, тёмёнкъчё аныкталат: 

· эгерде, консервация режими киргизилгенден кийин, ай щчщн тёлёнъъчъ тёлёмдёрдън саны, катышуучулардын консервация режими киргизилгенге чейинки ай ичиндеги орточо тёлёмдёрънън санынын 50% ашпаган чекте тёмёндётщлсё - системанын катышуучуларынын белгиленген абоненттик тёлёмънън 100% . 

· эгерде, ай щчщн тёлёнъъчъ тёлёмдёрдън саны (консервация режими киргизилгенден кийин) консервация режими киргизилгенге чейинки, катышуучунун ай ичиндеги тёлёмдёрънън орточо санын кошо алганда, 50% дан кёбщрёёккё 80% чейин тёмёндётщлсё - 50%.  

· эгерде, ай щчщн тёлёнъъчъ тёлёмдёрдън саны (консервация режими киргизилгенден кийин) консервация режими киргизилгенге чейинки катышуучунун ай ичиндеги тёлёмдёрънън орточо санынын 80% кёбщрёёккёё тёмёндётщлсё- 1%.