Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын  

27-декабрындагы № 51\4 токтому 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 “Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө” нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-стаьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 “Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө” нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) 5-пункттун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-сентябрындагы №55/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтомуна карата тиркеменин II бөлүгү”; 

2) 5-пункттун тогузунчу абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы №34/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтомуна карата тиркеменин II бөлүгү”. 

2. Токтом Улуттук банктын расмий сайтына жарыялансын. 

3. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларды жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо кызматына жөнөтсүн.  

5. Токтом 2013-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.  

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Асанкожоева З.М.