Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 

27-декабрындагы № 51\3 токтому 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым  ченемдик укуктук 

актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё  

 

Финансылык кызматтардан пайдалануучулардын укугун коргоо максатында, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнщндё» мыйзамынын 7 жана 43статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 27-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 29-сентябрында 119-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №33/4 токтом менен бекитилген «Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё жёнъндё» жобого.  

- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого;  

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына жарыяласын; 

- бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, Кыргызстандагы кредиттик союздар жана кооперативдер улуттук биримдигин, Кыргызстан кредиттик союздар жана кооперативдер ассоциациясын жана «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын тааныштырсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан 30 кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2012-жылдын 27-декабрындагы 51\3 

токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизъъ жёнъндё  

I. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы №33/4 токтому менен бекитилген «Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда эффективдъъ пайыздык чендерди эсептёё жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун 2-бёлъгънън экинчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Жылдык эффективдъъ пайыздык чен так, жылдык негизде, салыштырууга боло тургандай эсептелинген пайыздык чен. Аны эсептёёдё кредит алууга байланыштуу кардардын тёлёмдёръ же акча каражаттарын депозиттик эсепке жайгаштыргандыгы ъчън кардарга сый акы тёлёёгёбайланыштуу тёлёмдёр эске алынат.» 

2. Жобонун 3-бёлъгънън 3.3.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«3.3. Кредитке байланыштуу депозит боюнча кардарга тёлёнъп берилген сый акы суммасын эске албаганда, кредит алууда жана ага байланыштуу банктын бардык кызматтарынан пайдаланууда кардардын тёлёмдёрънън жалпы суммасына тёмёнкълёр кирет:  

1) карыздын негизги суммасынын ордун жабууга жана кредит боюнча сый акыны тёлёёгё байланыштуу тёлёмдёр

2) тёлёмдёрдъ кечиктиргендиги ъчън айыптык тёлёмдъ, кредиттик келишим шарттарын сактабагандыгы ъчън айыптык тёлёмдъ эске албаганда, кредит алууга, аны тариздетъъгё жана тейлёёгё байланыштуу банктын пайдасына чегерилген тёлёмдёр (документтерди кароого алгандыгы ъчън тёлём, нак акча алгандыгы ъчън комиссия, банктык эсептерди тейлёё наркы ж.б.).»  

3. Жобонун 3-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 3.3.-1.-пункт менен толукталсын

«3.3.-1. Белгиленген кредиттик лимиттердин чегинде кредиттик тёлём карттарын пайдалануу менен берилген кредиттер боюнча жылдык эффективдъъ пайыздык ченди эсептёёдё тёмёнкълёр камтылбайт

- эсеп валютасынан айрымаланган валютада операцияларды жъргъзгёндъгъ ъчън комиссиялык тёлём (кредит берилген валюта)

- кредиттик карточканы чыгаруу жана тейлё, анын ичинде кредиттик карточка боюнча операцияларды токтотуу (кайра баштоо) ъчън комиссиялык тёлём

- кредиттин суммасын банкоматтан нак акчада алгандыгы ъчън комиссиялык тёлём.» 

4. Жобонун 4-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 4.1.-1.-пункт менен толукталсын: 

«4.1.-1. Эффективдъъ пайыздык чен ёлчёмъ жёнъндё маалыматтар менен катар эле, банктар, эгерде мындай тёлёмдёр боюнча кардардын милдеттери кредиттик келишим/каржылоо келишиминин шарттарынан улам келип чыкса, кредиттин (каржылоонун) абсолюттук маанидеги толук наркы жёнъндё маалыматты, кредиттин (каржылоонун) негизги суммасын, пайыздар (ъстёк акыны) комиссиялык жыйымдар ж.б. тёлёмдёр, анын ичинде ъчънчъ жактардын пайдасына колдонуудагы тарифтер боюнча тёлёмдёр жёнъндё маалыматтарды кардарга беръъгё тийиш.» 

5. Жобонун 4-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 4.1.-2.пункт менен толукталсын

«4.1.-2. Сунушталган кызматтар боюнча сыйакы ёлчёмъ жёнъндё маалыматтарды таркатууда (жарнамалык буклеттер, жол четиндеги такталар, баракчалар ж.б. аркылуу), анын ичинде жалпыга маалымат каражаттары аркылуу жайылтууда банктар, банкка кайрылууда кредит алууга/каржылоодон пайдаланууга байланыштуу кардардын чыгашаларын эске алуу менен кредиттин/каржылоонун толук наркы эсептелине тургандыгын белгилеп, кёрсётъъгё тийиш.» 

6. Жобонун 4-бёлъгънън 4.2.-пунктунун биринчи абзацындагы «операциялар» деген сёз «кызмат кёрсётъъ» дегенге алмаштырылсын.  

7. Жобонун 4-бёлъгънън 4.3.-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«Кызмат кёрсётъънъ сунуштоо боюнча кардар менен тъзългён, келишимдерде эффективдъъ пайыздык чен жана кредиттин/каржылоонун толук наркы компьютердик техникалык жабдуунун жардамы менен сан търъндё, ошондой эле башка сый акы чендери менен бир пунктта бирдей тамга менен, бирдей ёлчёмдё (курсив, тъсън ёзгёртъп, баса белгилёё менен) кёрсётълъъгё тийиш.  

Эгерде, банк, кредиттик келишимде, каржылоо келишиминде ушул тиркемеге тиешелъъ шилтеме келтирген болсо, кредит келишимине/каржылоо келишимине карата тиркемеде кредиттин/каржылоонун толук наркынын ёлчёмън кёрсётё алат.» 

II. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

1. Жобонун 4.2.ёлъгънън 39-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлёмдёр менен толукталсын: 

«Кардардын кредиттик келишим шарттарынан улам келип чыккан укуктары жана милдеттери ёзънчё бёлъктё чагылдырылууга тийиш. Бардык тиркемелер менен кошо кредиттик келишимде колдонулган тамга келишимдин бътъндёй тексти боюнча бирдей болушу зарыл. Тамганын ёлчёмъ кеминде 12.» 

2. Жобонун 4.2.-бёлъгънън 42-пунктунун ъчънчъ абзацынын экинчи съйлёмъ тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Банк мындай кызматтарды сунуштабаган учурларда, кардарларга маалым болушу ъчън келишим тъзългён кънгё карата ъчънчъ жактардын колдонуудагы тарифтерине ылайык мындай чыгашалардын наркын, алар ъчънчъ жактардын пайдасында жумшалгандыгын, ошондой эле бул эсептёёлёр келечекте ёзгёртълъшъ мъмкъндъгън кёрсётъъгё тийиш.» 

3. Жобонун 4.2.ёлъгънън 46-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«46. Бардык тиркемелери менен кошо кредиттик келишимдин ар бир барагына кардар кол коюусу зарыл.  

Банк кардардан тил кат алууга тийиш же кардар кредиттик келишимдин бардык шарттары менен таанышып чыккандыгын, келишимдин шарттары ага тъшънъктъъ жана аларга кардар макул экендигин тастыктоо менен кредиттик келишимге кол коюусу зарыл. 

Тил кат (алынган болсо) кардардын кредиттик таржымалына кёктёлёт.» 

4. Жобонун 4.2.ёлъгънън 47-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын:  

«Кардардын акча каражатын алгандыгы фактысы тиешелъъ документ менен тастыкталууга тийиш.»