Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2013-жылдын 31-январындагы № 2\1 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук  

актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё  

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7, 18 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тёмёнкъ ченемдик укуктук актыларына кошо тиркелген толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы №33/5 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 2-октябрындагы 122-08 каттоодон ёткёнКыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндёжобого

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы №55/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин кассалык тейлёё жёнъндё» нускоого. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяласын;  

- расмий жарыялагандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын Мамлекеттик каттоодон ёткөзъъ үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

3. Ушул токтом расмий жарыялангандан баштап 15 кън ёткёндён кийин къчънё кирет.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын Төрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага жъктёлсън

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 31.01 2\1 токтомуна карата тиркеме  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын айрым ченемдик  

укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

I. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы №33/5 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 2-октябрындагы 122-08 каттоодон ёткён «Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлёё къчънън белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё» жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. I бөлүктүн 5.1. пункту төмөнкүдөй жаьы подпункт менен толукталсын: 

“укук коргоо органдары тарабынан ар түрдүү атайын операцияларды жүргүзүү үчүн пайдаланылган банкнотторду ультракызгылтым нурга салып кароодо штамптын тагы же атайы коюлган белгилер”. 

2. II бөлүктүн 16-пунктундагы “....бир нарктагы банкнотту/монетаны экинчисине алмаштыруу ...” деген сөздөн кийин “Улуттук банкта” деген сёз менен толукталсын.  

3. II бөлүктүн 19-пунктундагы: “... 2001-жылдын 20-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2001-жылдын 9-апрелинде 59 номеринде каттоодон ёткёрългён №6/9 токтому менен бекитилген Улуттук валютанын аныктыгы шектенъънъ туудурган банкноттору менен иш алып баруу жёнъндё” нускоодо аныкталган” деген сёздъ, “... 2011-жылдын 10-августунда №44/3 токтому менен бекитилгенУлуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жёнъндё” нускоодо аныкталган” деген ёзгёртъъ киргизилсин

 

II. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы №55/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерди кассалык тейлөө жёнъндё» нускоого төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин. 

1. 4-бөлүмдүн 4.2.1 пункту төмөнкүдөй мазмундагы подпункт толукталсын: 

«укук коргоо органдары тарабынан ар түрдүү атайын операцияларды жүргүзүү үчүн пайдаланылган банкнотторду ультракызгылтым нурга салып кароодо штамптын тагы же атайы коюлган белгилер”. 

2. 4-бөлүмдүн 4.3 пунктундагы биринчи сүйлөм төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Банктар 4.2.1 жана 4.2.2 пункттарында көрсөтүлгөндёй зыянга учураган банкноттор менен монеталарды иргеп, аларды эскилиги жеткен банкноттордун катарына кошуу зарыл жана укук коргоо органдары тарабынан ар түрдүү атайын операцияларды жүргүзүү үчүн пайдаланылган банкнотторду ультракызгылтым нурга салып кароодо штамптын тагы же атайы коюлган белгилери бар ар бир банкнотторго “ЭСКИЛИГИ ЖЕТКЕНдеген штамп коюлушу керек.