Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын 23-декабрындагы № 52\6 токтому 

 

 

 

 

"Депозиттерди тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү

жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7- жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. "Депозиттерди тартпаган МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү" жөнүндө нускоо (кошо тиркелет) бекитсин;  

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 4-февралында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15-мартында 30-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн № N2/2 токтом менен бекитилген "Жер-жерлерде инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоого төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:  

"нускоонун 1.6. пунктундагы жана "Улуттук банктан лицензияланган башка финансы мекемелери " деген сөздөр "депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялар, "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы ААКсы" дегенге алмаштырылсын; 

3. Юридика башкармалыгы:  

- Бул токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын областтык башкармалыктарын, Баткен областындагы өкүлчүлүгүн, Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын жана депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдарды тааныштырсын.  

5. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Асанкожоева З.М. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2013-жылдын 23-декабрындагы № 52\6 токтому менен бекитилген 

 

"Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоо 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө бул нускоо (мындан ары - Нускоо) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамына (мындан ары - "МФУ жөнүндө" Мыйзам), "Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы күрөшүү максатында, Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдары менен кредиттик союздарында ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобого, Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине, "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жөнүндө" жобого ылайык иштелип чыккан жана микрофинансылык уюмдарга (мындан ары - МФУ), анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш жүргүзгөн МФУларга таркатылат: депозиттерди тартпаган микрофинансылык компаниялар (мындан ары - МФК), микрокредиттик компаниялар (мындан ары - МКК), микрокредиттик агенттиктер (мындан ары - МКА).  

2. "МФУ жөнүндө" мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) МФУлардын ишин жөнгө салат жана көзөмөлдүк кылат. 

3. Бул Нускоо менен төмөнкү кыскартылган белгилөөлөр жана негизги түшүнүктөр колдонулат: 

а) Микрофинансылык уюм - жеке адамдар менен юридикалык жактар үчүн микрофинансылык кызматтарды, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунуштоо максатында юридикалык жак катары түзүлгөн адистештирилген финансы-кредиттик же кредиттик мекеме; 

б) Микрофинансылык компания - бул акционердик коом формасында түзүлгөн, Улуттук банктан лицензия алган жана юридикалык жактар менен жеке адамдарды микрокредиттөөнү жана "МФУ жөнүндө" мыйзамда каралган операциялардын башка түрлөрүн, анын ичинде жеке адамдардан жана юридикалык жактардан мөөнөттүү аманаттарды тартууну ишке ашыруучу адистештирилген финансы-кредиттик мекеме; 

в) Микрокредиттик компания - бул, коммерциялык уюмдун кайсы болбосун уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн, Улуттук банктан күбөлүк алган жана жеке адамдар менен юридикалык жактарды микрокредиттөөнү, ошондой эле "МФУ жөнүндө" мыйзамда каралган операциялардын башка түрлөрүн жүзөгө ашыруучу адистештирилген финансы-кредиттик мекеме;  

г) Микрокредиттик агенттик - бул "МФУ жөнүндө" мыйзамда белгиленгендерди эске албаганда, коммерциялык эмес уюм формасында түзүлгөн, Улуттук банктын күбөлүгүнө ээ болгон жана уюмдун уставдык максаттарына ылайык, жеке адамдар менен юридикалык жактарды микрокредиттөөнү жүзөгө ашыруучу адистештирилген кредиттик мекеме; 

д) Байкоо органы - бул МФУнун ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырган, МФУнун башкаруу органы (Директорлор кеңеши/Байкоо кеңеши); 

е) Аткаруу органы - бул МФУнун күндөлүки ишине жетекчиликти жүзөгө ашырган, МФУнун башкаруу органы (Башкарма/Дирекция/Башкаруучу); 

4. Бул Нускоо МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн негизги максаттарын жана түрлөрүн аныктайт. Мындан тышкары, бул Нускоо МФУлардын ишине текшерүүлөрдүн жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу, аларга карата коюлуучу милдеттүү талаптарды аныктайт.  

5. Улуттук банк, МФУлардын ишине, анын ичинде терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдукту уюштуруу маселелери боюнча инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзөт жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтөт.  

 

2. Инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн максаттары 

 

6. МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн негизги максаттары болуп, негизинен, төмөнкүлөр саналат: 

1) МФУлардын туруктуу жана бекем иш алып баруусуна кесепетин тийгизиши ыктымал болгон тобокелдиктерди, кемчиликтери менен көйгөй жараткан жактарын аныктоо, МФУнун башкаруу ишине баа берүү

2) МФУлардын мыйзамдардын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына, анын ичинде финансы кызматтарын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча талаптарга ылайык келишин жана алардын аткарылышын аныктоо;  

3) МФУнун Улуттук банкка берилген регулятивдик отчетунун тууралыгына баа берүү

4) МФУнун абалын жакшыртуу жана тобокелдиктерин төмөндөтүү максатында аныкталган кемчиликтерди четтетүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү жана жазма буйруктарды иштеп чыгуу, ал эми зарыл болгон учурда - таасир этүү чараларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;  

5) МФУлардын Байкоо органдары жана Аткаруу органдары тарабынан буга чейинки текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди четтетүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктардын аткарылышына баа берүү

6) микрофинансылык кызматтардын кредиттер боюнча пайыздык чен түптөлүүчү компоненттер боюнча баа түзүүсүнө, ошондой эле тарифтерди иштеп чыгуу жана бекитүү тартибинин баа түзүүнүн ички саясатына жана МФУлардын бизнес-пландарына ылайык келүүсүнө иликтөөлөрдү жүргүзүү

7) ошондой эле, МФУларга тиешелүү тобокелдиктерге жараша, алардын башка иш чөйрөсү

 

3. Инспектордук текшерүүлөрдүн түрлөрү 

 

7. Коюлган максаттарга жараша МФУлардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү комплекстүү (МФУ тобокелдиктерине баа берүү үчүн) жана максаттуу (МФУлардын ишинин айрым аспектилерине байкоо жүргүзүү жана кыйла кылдат кароо үчүн) болушу мүмкүн. 

8. Текшерүүлөр план боюнча (МФУларга алдын ала билдирүү менен) сыяктуу эле, күтүүсүз да болушу мүмкүн (боло турган текшерүү жөнүндө жазуу түрүндө алдын ала билдирүүсүз). План боюнча инспектордук текшерүү жүргүзүүдө, Улуттук банк билдирүү катын (1-тиркеме) зарыл документтердин тизмесин тиркөө менен (3-тиркеме) текшерүү башталганга чейинки 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен МФУга жөнөтөт, ал эми текшерүүгө жолдомо кагазы (2-тиркеме) МФУга барган учурда берилет. 

9. МФКларды текшерүү жолдомо кагазына Улуттук банктын Төрагасынын орун басары кол коет, ал эми МКК жана МКАларды текшерүү жолдомо кагазына - Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгынын (мындан ары - ИБ) /областтык башкармалыктын начальниги, Улуттук банктын Баткен өкүлчүлүгүнүн директору тарабынан кол коюлат (мындан ары - ОБ).  

Күтүүсүз инспектордук текшерүү жүргүзүлгөн учурда текшерүүгө жолдомо кагазы инспекторлор тобу МФУга барган учурда берилет. 

10. Жеринде барып текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү 35 жумуш күнүнөн ашпоого тийиш. МФУларды текшерүүнүн түрүнө, көлөмүнө, ошондой эле жагдайдын татаалдыгына жараша текшерүү мөөнөтү МФУларды текшерүү үчүн кошумча жолдомо кагазына Улуттук банк Төрагасынын орун басарынын жана МКК менен МКАлар үчүн ИБ/ОБ начальниктеринин кол коюусу аркылуу узартылышы мүмкүн. Ошол эле учурда жеринде барып текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жалпы мөөнөтү 60 жумуш күнүнөн ашпоосу зарыл.  

11. МФУларга инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жыштыгы МФУлардын тобокелдигин эске алуу менен Улуттук банк тарабынан аныкталат. Жагдайга/кырдаалга жараша Улуттук банк кыйла байма-бай текшерүүлөрдү пландашы мүмкүн (мисалы, МФУ ишинин начарлашында карыз алуучулардын арыздануулары, укук коргоо органдарынын кайрылуулары жана башкалар боюнча). 

 

4. Инспектордук текшерүү жүргүзүү 

 

12. Текшерүүчү жерге келгенден кийин текшерүүчүлөрдүн жетекчиси МФУнун Аткаруу органы менен төмөнкүлөр боюнча жолугушуу өткөрөт: 

1) текшерүүгө жолдомо кагазын берүүгө, ошондой эле текшерүүнүн масштабдары жана милдеттери жөнүндө билдирүүгө

2) текшерүү жүргүзүү процессин талкуулоого; 

3) иштеген участогун көрсөтүү менен инспекторлорду берүү

4) МФУ жетекчилиги жана кызматкерлери менен байланышуу ыкмаларын аныктоо; 

5) МФУ жетекчилиги менен суроолорго жооп берүү ж.б. 

13. Текшерүүнүн биринчи эле күнү МФУ билдирүү катта тиркелген тизмеде көрсөтүлгөн бардык документтерди берүүгө милдеттүү (3-тиркеме). МФУ, тизмеде көрсөтүлгөн кайсы бир документти же текшерүү процессинде керек болгон документти берүүдөн баш тарткан учурда, же болбосо бул документтерди берүүгө МФУнун мүмкүнчүлүктөрү болбогон учурда, ал бул документтерди берүүдөн баш тарткандыгын же берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбогондугун негиздеп жазып берүүгө милдеттүү, бул туурасында Инспекциялоо башкармалыгынын Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерди инспекциялоо бөлүмүнүн/областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмүнүн начальниктерине жана Инспекциялоо башкармалыгына тезинен маалымдалууга тийиш. 

14. Эгерде МФУ мындай негиздеме жазып берүүдөн баш тартса же мындай баш тартуунун жүйөлүү себептерин түшүндүрбөсө, текшерүү тобунун жетекчиси Текшерүүгө каршылык көрсөткөндүгү жөнүндө акт (4-тиркеме) жазат, ага текшерүү тобунун жетекчиси менен МФУнун Аткаруу органы кол коөт. МФУнун Аткаруу органынын кол коюудан баш тартуусу боюнча, Улуттук банктын инспекторлору тарабынан акт түзүлүп, анда, эгерде аткаруу органы тарабынан берилген болсо, баш тартуунун жүйөлөрү көрсөтүлөт. Эгерде баш тартуунун жүйөлөрү берилбесе, анда актыда "жүйөлөрүн (себептерин) көрсөтпөстөн" деген белги коюу зарыл. МФУнун жетекчилери текшерүү жүргүзүүгө тоскоолдуктарды жараткан учурда тийиштүү чаралар көрүлөт.  

15. Эгерде инспекторлор келген учурда МФУ катталган даректе жайгашпаган болсо, бул факт кийинчерээк МФУга карата таасир этүү чараларын колдонуу менен инспекторлор тарабынан белгиленет. 

16. МФУ жетекчилиги инспекторлор тобуна ар тараптуу жардам көрсөтүүгө жана төмөнкү шарттардын аткарылышын камсыз кылууга тийиш:  

1) инспекторлор, МФУнун имаратына эркин кирип-чыгуулары, бардык кызматкерлер менен сүйлөшүүлөрү, документтерден, ошондой эле инспектордук текшерүү жүргүзүү үчүн зарыл болгон жазуулардан колдоно алуулары зарыл; 

2) инспекторлор, текшерүү жүргүзүү үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды жана аталган тармакта адис болуп эсептелген МФУнун кайсы болбосун бир кызматкеринен зарыл түшүндүрмөлөрдү жана/же түшүндүрүүлөрдү өз убагында алууга; 

3) эгерде мүмкүн боло турган болсо, инспекторлор тобуна аудио/видео жазууларды жүргүзүүчү аудио/видео жабдуулары жок өзүнчө бөлмө берилиши зарыл, Улуттук банктын текшерүүчү тобуна берилген бөлмөгө үчүнчү жактардын аудио/видео жабдууларын орнотуу аракеттерине жол бербөө, МФУ документтеринин жана Улуттук банктын текшерүүчүлөрүнүн документтерин сактоо коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле көрсөтүлгөн адамдарга текшерүү жүргүзүүгө зарыл болгон жабдуулар менен техникаларды (бар болгон учурда) берүү зарыл; 

4) көчүрмө жасоо техникасы жок болгон учурда жана инспекторду МФУ кызматкери документтин көчүрмөсүн жасоо үчүн МФУнун аймагынан сырткары коштоп баруудан баш тарткан учурда, инспектор, документтерди МФУнун имаратынан алып чыгаарда МФУнун жооптуу кызматкеринин документтер көчүрмө жасоо үчүн алынып чыгып жаткандыгын тастыктаган колун койдуруусу жана документтер кайтарылган учурда да бардык документтер кайра кайтарылгандыгын тастыктаган дагы бир кол койдуруу зарыл; 

5) текшерүү процессинде көтөрүлгөн административдик жана башка маселелерди ыкчам жана натыйжалуу чечүү, ошондой эле МФУнун инспекторлор менен мамилелерин координациялоо үчүн МФУ жактан жооптуу адам дайындалат. 

Текшерүүнүн жүрүшүндө текшерүү тобунун жетекчиси айрым маселелерди талкуулоо үчүн МФУнун жооптуу кызматкери менен мезгил-мезгили менен жолугушууларды өткөрүп турат. 

17. Текшерүүчүлөр, өздөрүнө жүктөлгөн тапшырмаларды аткарууга байланыштуу болгон документтерди (текшерүү үчүн МФУга берилген документтердин жана маалыматтардын тизмесинде көрсөтүлгөн документтер менен чектелбестен (3-тиркемеге ылайык), ошондой эле керектүү документтерден көчүрмө жазууларды жана тастыкталган көчүрмөлөрдү сурап ала алышат жана документтер боюнча МФУдан түшүндүрмө берүүнү талап кылышат.  

 

5. Комплекстүү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча микрофинансылык уюмдардын жетекчилери менен алдын ала жана жыйынтыктап жолугушуулары 

 

18. Комплекстүү текшерүү жүргүзүүнүн акыркы жумасында текшерүү тобунун жетекчиси, текшерүүнүн жыйынтыктары жана тыянактарды, сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктардын долбоорлорун талкуулоолор жөнүндө МФУнун жетекчилигине маалымдоо үчүн МФУнун Аткаруу органы (же анын милдетин аткарган адам менен) жана тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен алдын ала жолугушуу уюштурат. Бул жолугушуунун алкагында МФУ ишинин текшерилген участоктору боюнча текшерүү жүргүзгөн топ тарабынан айтылган тигил же бул маселеге түшүндүрмө же комментарийлерди берүү үчүн МФУга мүмкүндүк берилет.  

Алдын ала жолугушуулардын жыйынтыктары боюнча кыскача протокол түзүлөт, ага жолугушуу өткөрүлгөн күндөн тартып 3 жумуш күнү ичинде кол коюлушу зарыл. 

Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча түзүлгөн протоколго МФУ кол коюудан баш тарткан учурда, МФУга жолугушууда талкуулаган негизги чагылдырылган кат жолдонот. 

19. Текшерүү аяктагандан кийин текшерүү тобунун жетекчиси МФУнун Аткаруу органы жана Байкоо органынын мүчөлөрү (зарылдыгына жараша) менен жыйынтыктоочу жолугушууларды өткөрүүсү зарыл, ал МФУнун Аткаруу органына текшерүүнүн жыйынтыктары жана тобокелдикке тиешелүү тыянактарды талкуулоолору тууралуу маалымдоо, ошондой эле сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктарды берүү үчүн уюштурулат. Инспекциялоо башкармалыгынын начальниги (же анын кызмат ордун алмаштырган адам) зарылчылыгына жараша жолугушууга катышса болот. Жолугушуунун жүрүшүндө, текшерүү тобунун жетекчиси, МФУ үчүн көбүрөөк тобокелдиктерди жараткан тармактарга көбүрөөк көңүл бурууга тийиш. Мындан тышкары, жыйынтыктоочу жолугушуу, көзөмөл органын тынчсыздандырган маселелер боюнча жагдайды түшүндүрүүгө, инспекторлорго суроо берүүгө мүмкүндүк берет. Жыйынтыктоочу жолугушууда текшерүү тобунун жетекчиси МФУнун Аткаруу органына текшерүү учурунда жасалган төмөнкүлөргө тиешелүү тыянактар тууралуу маалымат берүүгө тийиш:  

1) кредиттик тобокелдик; 

2) ликвиддүүлүк тобокелдиги; 

3) операциялык тобокелдик; 

4) рынок тобокелдиги; 

5) маанилүүлүккө ээ, башка тобокелдиктер; 

6) МФУну башкарууну баалоо; 

7) текшерүү учурунда ачылган мыйзамдарды жана Улуттук банктын ченемдик актыларын бузуулар; 

8) башка маанилүү маселелер. 

20. Жыйынтыктап жолугушуунун жүрүшүндө текшерүү тобунун жетекчиси текшерүү учурунда аныкталган бардык кемчиликтерди оңдоо зарылдыгы жөнүндө МФУнун Аткаруу органына маалымдайт, ошондой эле көрсөтүлгөн проблемаларды алгылыктуу чечүүнүн жана аларды аткаруу мөөнөттөрүн МФУ менен талкуулайт. Жолугушуунун жүрүшүндө протокол толтурулуп, ага текшерүүнүн жетекчисинин жана МФУнун Аткаруу органынын колу коюлат. МФУ жолугущуунун натыйжасы боюнча протоколго кол кюудан баш тарткан учурда МФУга жолугушууда талкууланган негизги маселелерди чагылдыруу менен кат жөнөтүлөт. 

21. Зарылдыгына жараша текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча олуттуулугун эске алуу менен финансылык отчеттуулукка оңдоолор киргизүү талап кылынышы мүмкүн.  

 

6. Максаттуу текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жолугушуу 

 

22. Максаттуу текшерүүнүн акыркы күнү текшерүү тобунун жетекчиси МФУнун Аткаруу органы менен жолугушуу уюштурат. Жолугушууда текшерүү тобунун жетекчиси текшерүү учурунда аныкталган бардык кемчиликтерди оңдоо зарылдыгы жөнүндө МФУнун Аткаруу органына маалымдайт, ошондой эле көрсөтүлгөн проблемаларды алгылыктуу чечүүнүн жана аларды аткаруу мөөнөттөрүн МФУ менен талкуулайт. 

23. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча кыскача протокол түзүлөт, ага текшерүү тобунун жетекчиси менен МФУнун Аткаруу органы кол коөт. Түзүлгөн протоколго МФУ кол коюудан баш тарткан учурда, МФУга жолугушууда талкуулаган негизги маселелерди жазып түшүндүрүү менен кат жолдонот. 

 

7. Текшерүү жөнүндө отчет 

 

24. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча текшерүүнүн жыйынтыктарын чагылдырган жазуу жүзүндөгү отчет Аткаруу органы менен Байкоо органы үчүн түзүлөт. Чечүүгө зарыл болгон бардык олуттуу проблемаларды жана чараларды камтыган текшерүү жөнүндөгү отчет, текшерүүнүн негизги корутундулары менен тыянактары жөнүндө Аткаруу органы менен Байкоо органына маалымдайт. Отчет, көзөмөл органын тынчсыздандырган бардык тыянактар менен маселелерди, сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктарды камтыйт.  

25. Жерине барып комплекстүү текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча отчет төмөнкү маселелерди камтыйт (бирок чектелбейт): 

1) МФУ ишине таандык негизги тобокелдиктерге сереп салуу, МФУнун тескөө ишине баа берүү

2) активдердин сапаттарына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн кредиттик тобокелдикти камтыган кредит портфелди жана башка активдерди изилдөө

3) тобокелдиктерди тескөө системасына баа берүү максатында активдердин жана пассивдердин тескөөгө алынышына байкоо жүргүзүү

4) МФУ тарабынан сунушталган регулятивдик отчеттогу маалыматтардын аныктыгын текшерүү

5) МФУ ишинин мыйзамдарга жана Улуттук банктын МФУнун ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларына, анын ичинде финансы кызматтарын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча ылайык келишин аныктоо; 

6) микрофинансылык кызматтардын кредиттер боюнча пайыздык чен түптөлүүчү компоненттер боюнча баа түзүүсүнө, ошондой эле тарифтерди иштеп чыгуу жана бекитүү тартибинин баа түзүүнүн ички саясатына жана МФУлардын бизнес-пландарына ылайык келүүсүнө иликтөөлөрдү жүргүзүү

26. Текшерүү жөнүндө отчеттун негизинде сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктар жазылат, ал текшерүү жөнүндөгү отчет менен бирге МФУнун Аткаруу органына жана Байкоо органына жөнөтүлөт. Бул сунуш-көрсөтөлөр менен жазма буйруктар, МФУ тарабынан Улуттук банктын ченемдик талаптарын сактабагандыгы же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууга жол берген фактыларын, МФУнун алгылыксыз банктык тажрыйбага тартылышын жана анын ишиндеги башка кемчиликтерди четтетүү максатында МФУ тарабынан көрүлө турган айкын чараларды аныктайт. Улуттук банктын сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруудан баш тарткан учурда, МФУ аларды аткарбай коюунун себептерин көрсөтүү менен көзөмөл органына кат жүзүндө негиздеме сунуштоого тийиш. 

27. Жазма буйруктар, текшерүү жөнүндөгү отчеттун негизинде жазылат жана ал инспектордук текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча МФУга карата таасир этүүчү биринчи чаралардан болуп эсептелет. Жазма буйруктарды бекитилген мөөнөт ичинде так аткаруу милдеттүү болуп саналат.  

28. МФУну текшерүү жөнүндөгү отчет Улуттук банктын ченемдик документтерине ылайык түзүлөт. Текшерүү жөнүндөгү отчет Улуттук банктын менчиги болуп саналат жана аны МФУнун үчүнчү жактарга берүүсү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген тартипте Улуттук банктын уруксаты менен ишке ашат, Улуттук банктын уруксаты жок МФУ отчетту үчүнчү жактарга бере албайт. МФУлар Текшерүү жөнүндөгү отчеттун сакталышын камсыз кылуулары жана аны кагаз түрүндө же электрондук түрдө таркатпоолору тийиш. 

 

8. Текшерүү жөнүндө отчет менен таанышуу 

 

29. Текшерүү жөнүндө отчет, сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктар "Кызматтык ишке пайдалануу үчүн (ДСП)" грифи коюлуп, чапталган түрдө жана коштомо кат менен МФУнун Аткаруу органына жөнөтүлөт, бул тууралуу текшерүүнүн жыйынтыктарын МФУнун ыйгарым укуктуу өкүлү менен жыйынтыктап талкуулаган учурдан тартып 30 жумуш күнүнөн кечиктирилбеген мөөнөттө МФУнун Байкоо органына милдеттүү түрдө маалымдалат. Отчетту алган адамдын аты-жөнү, анын колтамгасы жана отчет алган күн көрсөтүлгөн, отчет жеткирилгендиги тууралуу тастыктама милдеттүү түрдө алынууга тийиш. 

30. Коштомо катта төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрү/МФУ уюштуруучулары (зарыл болгон учурда) жана Аткаруу органынын мүчөлөрү комплекстүү текшерүү жөнүндө отчетту, сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктарды кылдат карап чыгып, аныкталган бузууга жол берүүлөрдү жана белгиленген кемчиликтерди четтетүү боюнча зарыл чараларды көрүүлөрү тийиш;  

2) текшерүү жөнүндө отчет менен таанышкандан кийин таанышуу баракчасына кол коюу зарыл; 

3) Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгы/Областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмү МФУнун Байкоо органы/МФУ уюштуруучулары жана/же Аткаруу органы менен жолугушуу зарыл деп эсептешсе, жолугушуу күнү белгиленет.  

31. Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгынын/Областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмүнүн ою боюнча МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрү/МФУ уюштуруучулары жана/же Аткаруу органы менен жолугушуу өткөрүүгө зарылчылык жок болсо, ал эми МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрү/МФУ уюштуруучу(лары)су жана/же Аткаруу органынын мүчөлөрү жолугушуу өткөрүү зарыл деп эсептешсе, анда МФУ жолугушуунун болжолдуу күнүн сунуштоо менен бул жөнүндө Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгына/Областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмүнө билдирүү зарыл. 

32. МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрү/МФУ уюштуруучулары (зарыл болгон учурда) жана/же текшерилген МФУнун Аткаруу органынын мүчөлөрү, текшерүү жөнүндөгү отчетко ар бири кол коюу менен таанышып чыгуулары тийиш (5-тиркеме). Берилген отчет менен таанышуу мөөнөтү отчетту коштомо кат менен алган күндөн тартып 10 жумуш күнүн түзөт. Мөөнөт аяктагандан кийин кол коюлган таанышуу баракчасы Инспекциялоо башкармалыгына/Областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмүнө кайтарылып берилет.  

33. МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрү/МФУ уюштуруучу(лары)су (зарыл болгон учурда) жана/же Аткаруу органынын мүчөлөрү, текшерүү жөнүндөгү отчет менен таанышуу барагына кол коюуга тийиш, мында отчетто камтылган тыянактар менен корутундуларга, сунуш-көрсөтмөлөр менен жазма буйруктарга макул болбоо таанышуу барагына кол коюудан баш тартууга негиз болуп эсептелбейт. 

 

9. Таанышуу барагы 

 

34. Таанышуу барагы Аткаруу органынын бардык мүчөлөрүнүн, зарыл болгон учурда Байкоо органдын мүчөлөрүнүн/МФУ уюштуруучу(ларынын)сунун кол тамгаларын камтууга тийиш. Отчет менен таанышкандан кийин кол коюлган таанышуу барагы, Улуттук банктын коштомо каты жөнөтүлгөн күндөн тартып Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгына/Областтык башкармалыктын көзөмөл бөлүмүнө 10 жумуш күнү ичинде кайтарылып берилет. МФУ кол коюлган барактын көчүрмөсүн өздөрүнүн делолорунда сактоого тийиш. 

35. МФУнун Байкоо органынын/МФУ уюштуруучу(ларынын)сунун жана/же Аткаруу органынын тигил же бул мүчөсү жок болгон учурда жана/же отчет менен таанышуу үчүн бекитилген мөөнөт ичинде алар менен байланышуу мүмкүн болбогон учурда, МФУ отчетту алган күндөн тартып 5 жумуш күнү ичинде, МФУнун Байкоо органынын/МФУ уюштуруучу(ларынын)сунун жана/же Аткаруу органынын мүчөлөрү таанышуу барагына кол коө албай турган себептерин көрсөтүү менен Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгына/Областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмүнө кат жүзүндө билдирүүгө тийиш. Мындай учурда, таанышуу барагы МФУнун Байкоо органынын/МФУ уюштуруучу(ларынын)сунун жана/же Аткаруу органынын жок мүчөлөрүнүн колтамгаларысыз эле бекитилген мөөнөттө Инспекциялоо башкармалыгына/Областтык башкармалыктын көзөмөл бөлүмүнө кайтарылып берилиши мүмкүн. 

36. МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрүн/МФУ уюштуруучу(ларын)сун жана Аткаруу органынын мүчөлөрүн отчет менен тааныштыруу жана таанышуу барагына кол койдуруу жоопкерчилиги мындан ары МФУга жүктөлөт. 

 

10. Эскертүү чаралары жана санкциялар 

 

37. МФУ ишинде кемчиликтер аныкталган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик талаптарын бузууга жол берилген учурда Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, МФУга жана анын кызмат адамдарына карата таасир этүү чаралары колдонулат. 

38. МФУга карата таасир этүү чараларын колдонуу жөнүндө чечим, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык мындай чечимдерди кабыл алууга ыйгарым укук берилген тиешелүү кызмат адамдары жана органдары, ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди көрүү жагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген тартипте кабыл алынат. 

39. Эгерде текшерүү учурунда же анын натыйжасында МФУнун Байкоо/Аткаруу органынын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде/Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинде каралган кылмыш иштерине кирген аракеттерди жасагандыгын, жасап жаткандыгын же жасоого даярданып жаткандыгын тастыктаган маалыматтар аныктала турган болсо, анда Улуттук банк, инспекторлордун тыянактарын тастыктаган материалдарды Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине жана Улуттук банктын ички жоболору менен жол-жоболоруна ылайык, тийиштүү укук коргоо органдарына (ведомствого караштуу) өткөрүп берүүгө укуктуу.  

 

11. Даттануу тартиби 

 

40. Текшерүү жөнүндө отчетко даттанууга болбойт. 

41. Отчеттун негизинде даярдалган жазма буйрукка жана/же бир нече жазма буйруктарга төмөнкү тартиптер сакталган шартта даттанууга болот: 

1) Инспекциялоо башкармалыгынын начальнигине текшерүү жөнүндө отчет менен коштомо катты алгандан кийинки 7 жумуш күнү ичинде жазма буйрукка жана/же бир нече жазма буйруктарга макул эместиги тууралуу кат жөнөтүлсө. Инспекциялоо башкармалыгынын начальниги кайрылуу катын карап көрөт жана катты алган күндөн кийинки 7 жумуш күнү ичинде МФУга жооп жөнөтөт; 

2) Инспекциялоо башкармалыгынын жообуна макул болбогон учурда, билдирүүчү жооп кат алган күндөн кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөл блогунун ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарына кат жөнөтөт. Улуттук банктын Төрагасынын орун басары МФУнун кайрылуусун аны алгандан тартып 7 жумуш күнү ичинде карап чыгууга тийиш;  

3) Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөл блогунун ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынын чечимине макул болбогон учурда, билдирүүчү Улуттук банктын Төрагасынын көзөмөл блогунун ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басарынан жооп кат алгандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде Улуттук банктын Төрагасына кайрылууга укугу бар. Улуттук банктын Төрагасы кайрылууну 10 жумуш күнү ичинде карап чыгат. Зарылчылыкка жараша, Төрага бул маселени Улуттук Банк Башкармасынын талкуусуна сунуштоо тууралуу чечим кабыл ала алат. Мында Улуттук Банк Башкармасы кайрылууну 10 жумуш күнү ичинде карап чыгууга тийиш.  

42. Бардык учурларда кайрылуу каты МФУнун макул эместигинин далилдүү себептерин камтууга, ага тиешелүү таризделген тастыктама документтер камтылууга тийиш. 

43. Бардык учурларда Улуттук банк, билдирүүчүгө кат жөнөтөт, ал эми зарыл учурларда МФУнун Байкоо органынын/уюштуруучу(ларынын)сунун жана/же Аткаруу органынын жазма буйрукка жана/же бир нече жазма буйрукка даттануу жөнөтүшкөн мүчөлөрү менен жолугушууларды уюштурат.  

44. Жогоруда белгиленген жазма буйрукка жана/же бир нече жазма буйрукка сотко чейин даттануу тартибин сактоо милдеттүү болуп саналат.  

 

 

 

 

"Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоого  

карата 1-тиркеме 

 

МФК/МКК/МКАлардын  

Аткаруу органынын жетекчисине  

_____________________________ 

________________________________ 

(аты-жөнү

 

_________________________________ 

(МФК/МКК/МКА аталышы) 

 

_________________________________ 

(жайгашкан дареги) 

 

БИЛДИРҮҮ 

 

Ушул документ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) Инспекциялоо башкармалыгы/Областтык башкармалыктын ________________ көзөмөл бөлүмү, Сизге 20___-жылдын ______ ___________ тартып МФК/МКК/МКА "___________________" ишине комплекстүү текшерүү жүргүзүлө тургандыгын маалымдайт. 

Текшерүүнү натыйжалуу жүргүзүү, ошондой эле инспекторлордун МФК/МКК/МКАларда жүрүү убактысын кыскартуу максатында, тийиштүү кызматкерлерге катка тиркелген тиркемеде жазылган документтер менен маалыматтарды даярдап коюуга көрсөтмө берип коюуңуз деген өтүнүч менен кайрылам. Бардык документтер менен маалыматтар 20__-жылдын __1-_ ___________ карата абал боюнча даяр болууга жана МФК/МКК/МКАга келген күнү текшерүү тобунун жетекчисине берилүүгө тийиш. 

Эгерде, көрсөтүлгөн документтерди даярдоо учурунда сиздин кызматкерлериңизде кандайдыр-бир суроолор пайда болсо, ошондой эле МФК/МКК/МКАлардын талап кылынган документтер менен маалыматтарды даярдап берүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, жогоруда көрсөтүлгөн инспектордук текшерүү баштала турган күнгө чейин Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгынын/Областтык башкармалыктын көзөмөл бөлүмүнүн кызматкери ________________________________________________________ 

(аты-жөнүн, кызматын жана телефон номерин көрсөтүңүз) 

менен күн мурун байланышуу зарыл.  

Текшерүүдө __ инспектордун катышуусу пландалууда, ушуга байланыштуу ____ адамга жумуш орундарын даярдап коюуңуздарды өтүнөбүз.  

Текшерүү ишине байланыштуу маселелер боюнча текшерүү тобуна бардык жактан көмөк көрсөтүүңүздү, МФК/МКК/МКА кызмат адамдарын жана катышуучуларды өз убагында сурамжылоо жана текшерүү жүргүзүү үчүн зарыл маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууңузду өтүнөбүз. 

 

Тиркеме: Документтер менен маалыматтардын тизмеси ___ барак 

 

Ишиңизге ийгилик каалап, 

 

Инспекциялоо башкармалыгынын/Областтык  

башкармалыктын начальниги ______________________ 

(аты-жөнү, колу)  

 

 

 

"Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоого карата 2-тиркеме 

 

ЖОЛДОМО КАГАЗЫ 

 

 

______________________________________________________ ишин текшерүүгө (МФК/МКК/МКА толук аталышы) 

 

Ушул документ менен төмөнкү кызматкерлер: 

1. _______________________________________________________________ 

(аты-жөнү жана кызматы) 

2. _______________________________________________________________ 

(аты-жөнү жана кызматы) 

3. _______________________________________________________________ 

(аты-жөнү жана кызматы) 

4. _______________________________________________________________ 

(аты-жөнү жана кызматы) 

5. _______________________________________________________________ 

(аты-жөнү жана кызматы) 

... 

20____-жылдын _______________ тартып, __________________ жумуш күн мөөнөтүндө ___________________________________________ ишин текшерүүгө жөнөтүлүшөт. Текшерүү мезгилинде орун алган кырдаалдарга жараша, текшерүү мөөнөтү Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоодо белгиленген мөөнөттүн чегинде узартылышы мүмкүн . Текшерүү тобунун жетекчиси болуп ____________________________________________________ 

(аты-жөнү жана кызматы) 

 

дайындалган. 

 

 

 

 

Ишиңизге ийгилик каалап, 

 

Инспекциялоо башкармалыгынын/ 

Областтык башкармалыктын начальниги ______________________ 

(аты-жөнү жана колу) 

 

 

 

"Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө"  

нускоого карата 3-тиркеме 

 

Микрофинансылык уюм тарабынан текшерүү үчүн берилүүчү документтер менен маалыматтардын тизмеси 

 

I. МФУлардын ишин жөнгө салган документтер, жана башка маалыматтар: 

 

1. Уюштуруу документтери: Уюштуруу келишими, Устав. 

2. Капиталдын келип чыгуу булактары жөнүндө маалымат 

3. Улуттук банктын Эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү  

4. Катышуучулардын текшерүү күнүнө карата тизмеси 

5. Уставдык капиталга карата пайыздык катышта ээлик кылган сумманы жана үлүшүн көрсөтүү менен негизги катышуучулардын тизмеси. 

6. МФУлардын ишин жөнгө салуучу ченемдик документтердин реестри. 

7. МФУлардын ишин жөнгө салуучу жана анын саясатын: ички саясатын, нускоолорду, жоболорду, жол-жоболорду, көрсөтмөлөрдү, жүгүртүлүүчү каттарды жана башка ушу сыяктуу тобокелдикти башкаруу саясатын аныктаган документтер топтому же тобокелдик (кредиттик, рыноктук, операциялык, ликвиддүү ж.б.) катары сыпатталышы МФУ тарабынан идентификацияланат, бааланат, көз салынат жана контролдукка алынат.  

8. МФУларды башкаруу боюнча бардык комитеттердин тизмеси, комитеттин курамы жөнүндө маалымат, комитеттердин курамын бекитүү боюнча документер. 

9. Акционерлердин/катышуучулардын, Директорлор кеңешинин/Байкоо органынын, Аудит боюнча комитеттин, МФУ Башкармасынын/Аткаруу органынын, Кредиттик комитеттин, Активдерди жана пассивдерди тескөө комитетинин жана башка комитеттердин өткөн эки жыл ичиндеги отурумдарынын, чогулуштарынын (бардык материалдарды жана отчетторду кошо тиркөө менен) протоколдору. 

10. Кеңешке келген мөөнөтүн жана жумуш ордун көрсөтүү менен МФУ Директорлор кеңешинин/ Байкоо органынын мүчөлөрүнүн тизмеси, МФУ Директорлор кеңешинин/ Байкоо органынын мүчөлөрүнүн анкеталары.  

11. Ээлеген кызматын, аткарган милдеттерин көрсөтүү менен МФУ Башкармасынын/Аткаруу органынын мүчөлөрүнүн тизмеси, МФУ Башкармасынын/Аткаруу органынын мүчөлөрүнүн жеке иштери. 

12. Тескөөгө алынуучу маселелерди жана аткарылуучу милдеттердин тизмесин көрсөтүү менен МФУнун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин тизмеси. 

13. Ыкчам иш алып барган ар бир маанилүү бөлүм, департамент, топ боюнча телефон номерин көрсөтүү менен байланышуучу негизги кызматкерлердин тизмеси.  

14. МФУнун уюштуруу түзүмү

15. МФУнун стратегиялык өнүгүү планы, өткөн жана учурдагы жылдын бизнес-планы. 

16. Уставдык капиталды түзүү боюнча туруктуу сакталуучу делолор.  

17. Активдердин сапатына мониторинг жүргүзүү үчүн жетекчилер жана аткаруучулар тарабынан колдонулуучу башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн мезгилдүү негизде МФУ жетекчилигине сунушталуучу негизги отчеттордун көчүрмөлөрү

18. Мезгил-мезгили менен берилип туруучу отчеттор жана өткөн эки жыл ичинде экономикалык ченемдердин аткарылышы жөнүндө маалыматтар.  

19. Ликвиддүүлүктүн бардык аспектисине мониторинг жүргүзүү, активдер жана пассивдеди тескөө, бардык финансылык тобокелдикти (пайыздык, валюталык ж.б.) тескөө үчүн колдонулуучу бардык башкаруучу негизги отчеттордун көчүрмөлөрү.  

20. Улуттук банк жана башка мамлекеттик органдар менен кат алышуулар. 

21. Өздүк курам жана негизги иш боюнча буйруктар. 

22. МФУлардын филиалдары менен өкүлчүлүктөрүн кошо алганда, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн начальниктеринин тизмеси.  

23. МФУнун штаттык тизими. 

24. Буга чейинки текшерүүлөрдүн жазма буйруктарынын/сунуш-көрсөтмөлөрүнүн аткарылышы боюнча отчеттор. 

25. Туунду, көз каранды же байланыштуу компаниялар жөнүндө маалымат. 

 

II. МФУнун кредиттик иши, баалуу кагаздар менен операциялары ж.б. жөнүндө маалыматтар: 

 

1. 20____-жылдын "01"____________күнгө карата карыз алуучунун аталышын, кредиттин тибин, кредиттин суммасын, кредиттин калдыгын (ошондой эле чегерилген, бирок төлөнбөгөн пайыздардын калдыгын көрсөтүү), берилген жана төлөгөн күндү, пролонгациянын санын жана мөөнөтүн, мөөнөтү узартылган күндөрдүн санын, күрөөнүн бар экенин, төлөө шартын, классификациясын, РППУ суммасын, аймагын/областын кошо алганда, 20__-жылдын "1" ______карата абал боюнча кредиттик портфелге баяндама. Кредиттик делолор боюнча көчүрмөлөр да, жок дегенде ушул маалыматтарды көрсөтүү менен даярдалууга тийиш. 

2. Келишим боюнча кайтарып берүүнүн баштапкы күнүнө салыштырмалуу өткөрүп жиберген мөөнөтүн көрсөтүү менен мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттердин (негизги сумма жана пайыздар) тизмеси. Мындан тышкары, мөөнөтүнөн өткөрүп жиберген төмөнкү аралыктар боюнча жыйынтыгындагы суммаларды да көрсөтүү зарыл: 1-30 күн, 31-90 күн, 91-180 күн, 180 күн жана андан жогору. 

3. 20___жылдын "1"_______карата абал боюнча кредиттик портфелдин классификациясы. 

4. Реструктуризацияланган кредиттердин тизмеси. 

5. Карыз алуучулардын параллель кредиттеринин бар экенин аныктоо максатында жүргүзүлүүчү иш-чаралар жөнүндө маалымат. "Ишеним" КИБге катышуу жөнүндө маалыматтар. 

6. Кредиттик делолор, күрөөлүк документтер, кредиттерди жана алар боюнча пайыздарды төлөө графиги, тандоого ылайык. 

7. Кредиттерди берүү билдирүүлөрүн каттоо журналы. 

8. Баланстан эсептен алынып салынган, системадан тышкары эсепке алууга чыгарылган кредиттердин тизмеси. 

9. Бир мезгил ичинде мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн кредиттердин тизмеси. 

10. Бүтүндөй МФУ боюнча жана ар бир филиалы боюнча өзүнчө өткөн текшерүү мезгилинен тартып, РППУну түзүү боюнча туруктуу сакталуудагы делолор.  

11. МФУ өзү же башкалар үчүн кайсы болбосун ссуданы же башка карыздык милдеттенмени төлөп берүүгө же кайсы бир башка милдеттенменин аткарылышына кепилдик берген кайсы болбосун контрактылардын чагылдырылышы. 

12. Төмөнкү жеке адамдарга жана алар менен байланыштуу адамдарга МФУ тарабынан  

берилген кредиттердин же башка кредитти алмаштыруучулардын тизмеги: 

- МФУнун аткаруучу кызмат адамдары; 

- МФУнун негизги катышуучулары; 

- МФУ Директорлор кеңешинин мүчөлөрү

- Директорлорунун/катышуучуларынын көпчүлүгү МФУнун директорлорунун/катышуучуларынын көпчүлүгүн түзгөн кайсы болбосун компания; 

- Кайсы болбосун башка аффилирленген уюмдар. 

13. МФУнун инсайдерлери олуттуу кызыкдар болгон карыз милдеттенмелери акцияларындагы МФУ инвестицияларынын тизмеси. 

14. МФУ сатып алган баалуу кагаздардын тизмеси. 

15. Күрөөгө коюлган баалуу кагаздардын тизмеси (номиналдык, баланстык жана рыноктук наркы). 

16. Кайтарым сатып алуу же сатуу жөнүндө макулдашуу бар баалуу кагаздарды же башка активдерди сатып алуу же сатуу тизмеси. 

17. Калдыктарын көрсөтүү менен банктагы депозиттер менен эсептердин тизмеси. 

18. Каржылоонун жеке ири булактарынын тизмеси. 

19. Компания менен башка финансы уюмдарынын ортосундагы кредиттик линиялар жөнүндө маалымат. 

20. Акча каражаттарын тартуунун негизги шарттарын көрсөтүү менен (келишимдердин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү) текшерилген күнгө карата каржылоо булактары боюнча маалыматтар.  

21. Керектөөчүлөрдүн даттанууларына жана суроолоруна карата МФУнун жасаган ишараттары боюнча маалыматтар (ички отчеттер). 

22. Негизги кредиттик продукттар боюнча эффективдүү пайыздык чендерге (номиналдык, эффективдүү) тиешелүү эсептешүүлөр жана маалыматтар. 

23. МФУнун баа түзүү, кредиттер боюнча пайыздык чендерди түзүү боюнча ички документтери.  

 

III. Бухгалтердик эсеп, отчеттуулук жана аудит боюнча маалыматтар: 

 

1. 20__-жылдын "01"______ күнүнө карата МФУнун бухгалтердик теңдеми.  

2. Теңдемдин жана алынган пайда жана кеткен чыгашалар жөнүндө бардык статьяларынын чечмелениши. 

3. Акыркы жыл үчүн тышкы жана ички аудит боюнча отчет (жетекчиге жазган катты кошо алганда). Өткөн жыл жана учурдагы жылдын аудитордук пландары менен расписаниелери жөнүндө маалыматтар, тышкы (жетекчиге жазган катты кошо алганда) жана ички аудиттин/Ревизиялык комиссиянын/ички аудит функцияларын аткарган органдын сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруу боюнча отчеттор. 

4. Коммерциялык банктар менен төлөп берүүлөр жана кассалык кызматтар боюнча макулдашуулар. 

5. Инсайдерлер жана аффилирленген компаниялар менен операциялар боюнча маалыматтар. 

6. МРО 20___жылдын "1" _______, 20___жылдын "1" _______, 20___жылдын "1" _______. 

7. Маанилүү оперативдик участоктор боюнча өткөн эки жыл жана үстүбүздөгү жыл ичинде аткарылган иштер жөнүндөгү отчеттор менен салыштырмалуу кирешелер менен бюджет жөнүндө отчеттордун көчүрмөлөрү

 

IV. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында тобокелдикти жана ички контролдукту тескөө жөнүндө маалымат: 

 

1. МФУнун кардарларды идентификациялоо жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички документтери (саясаттары, жол-жоболору ж.б.).  

2. Компаниянын тобокел-менеджеринин жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга ("адалдоого") каршы ички контролдук саясатын ишке ашырууга жооптуу кызматкеринин отчеттору.  

3. МФУ менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын ортосундагы кат алышуулар. 

4. Кардарлардын тизмеси: 

- тобокелдиктин жогорку категориясы. 

- оффшордук аймакта катталган. 

- эркин экономикалык аймактарда катталган. 

- отчеттордо көрсөтүлгөн жүгүртүүлөрдөн арткан эсептер боюнча жүгүртүүлөр. 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн тизмеси. 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына жөнөтүлгөн маалыматтарды эсепке алуу журналы. 

7. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча жооптуу болуп дайындалган кызматкерлерди тиешелүү деңгээлде окутуу жөнүндө маалыматтар. 

8. Ички аудитордун/Ревизиялык комиссиянын/ички аудиттин функциясын аткарган органдын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контролдук системасын текшерүү боюнча отчеттору. 

 

 

 

"Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө"  

нускоого карата 4-тиркеме  

 

Текшерүү жүргүзүүгө каршылык көрсөтүү жөнүндө 

 

АКТ 

 

____________________________________________________________________ 

(МФК/МКА/МКК аталышы) 

____________________________________________________________________ 

(МФК/МКА/МКК жайгашкан жери - дареги, телефону) 

 

_________________________ 20__-жылдын "____"__________ (түзүлгөн жери) 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкери, ____________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын кызматкери) 

 

МФК/МКА/МКК кызматкери_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(МФК/МКА/МКК кызматкеринин аты-жөнү, кызматы) 

Аталган МФК/МКА/МКК: _____________________________________________ 

Ишине текшерүү жүргүзүүгө тоскоолдук көрсөткөндүгү жөнүндө ушул Акт түзүлдү: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

(МФК/МКА/МКК имаратына киргизген жок, инспекторлор сураган МФК/МКА/МКК документтерин берген жок) 

____________________________________________________________________ 

Текшерүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылгандыгы үчүн МФК/МКА/МКК кызматкери Улуттук банк кызматкерлери тарабынан текшерүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылары жөнүндө эскертүү алды. 

 

 

 

Акт түзүлдү: ____________________ _________________ ___________  

(Улуттук банктын кызматкеринин аты-жөнү) (кызматы) (колу) 

 

Таанышты: ________________________ _________________ ____________ 

(Улуттук банктын кызматкеринин аты-жөнү) (кызматы) (колу) 

 

 

 

Актынын экинчи нускасын алды: _____________________________ __________ 

(МФК/МКА/МКК кызматкеринин аты-жөнү) (колу) 

 

 

 

 

 

 

 

"Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын (МФУ) ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө"  

нускоого карата 5-тиркеме 

 

20__-жылдын _____ ______ №______  

Улуттук банктын катына тиркеме  

 

 

ТААНЫШУУ БАРАГЫ 

Биз, төмөндө кол койгон МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрү/МФУ уюштуруучу(лары)су жана Аткаруу органынын мүчөлөрү, 20__ -жылдын ______ ___________ тартып, 20___-жылдын ____ __________ чейин 20___-жылдын ______ __________ абалына карата Улуттук банктын инспекторлору тарабынан жүргүзүлгөн МФК/МКК/МКА "_______________________" текшерүү жөнүндөгү отчет менен жеке таанышып чыктык.  

МФУ уюштуруучу(ларынын)сунун аты-жөнү (зарылдыгына жараша) 

Колу  

Күнү  

 

 

 

 

 

 

Байкоо органынын мүчөлөрүнүн  

аты-жөнү (зарылдыгына жараша) 

Колу  

Күнү  

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын мүчөлөрүнүн 

аты-жөнү 

Колу  

Күнү  

 

 

 

 

 

 

 

Бул баракка кол коюудан баш тарткан учурда, баш тартууга акт түзүлөт, же документте аты-жөнүн, паспорттогу маалыматтарын көрсөтүү менен үч адамдын колу коюлат, ал үч адамдын катышуусу жана кол коюусу менен бул документтеги маалыматтар Аткаруу органына жеткирилгендигин күбөлөндүрөт.  

 

ЭСКЕРТҮҮ: Бул баракка МФУнун Байкоо органынын мүчөлөрүнүн/МФУ уюштуруучу(ларынын)сунун жана/же Аткаруу органынын мүчөсүнүн (же анын милдетин аткаруучу адамдын) ар биринин колу коюлууга, андан кийин бул отчетту алган күндөн тартып 10 жумуш күнү ичинде Улуттук банктын Инспекциялоо башкармалыгына/Областтык башкармалыктын Көзөмөл бөлүмүнө кайтарылып берилүүгө тийиш. Таанышуу барагынын Байкоо органынын мүчөлөрүнүн/МФУ уюштуруучу(ларынын)сунун жана/же Аткаруу органынын мүчөлөрүнүн колу коюлган экинчи нускасы Текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө отчет менен бирге МФК/МКК/МКАда сакталуусу зарыл.