Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2014-жылдын 29-сентябрындагы № 43\1 токтому  

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү 7,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин. 

2. Токтом 2014-жылдын 30-сентябрынан тартып күчүнө кирет.  

3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жонүндө маалыматтын Улуттук банктын расмий веб-сайтында бир жумуш күнү ичинде жайгаштырылышын камсыз кылсын. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов