Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 30-июлундагы № 33/1 токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү 6,50 пайыз түзсүн. 

2. Токтом 2014-жылдын 31-июлунан тартып күчүнө кирет.  

3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү боюнча маалыматты Улуттук банктын расмий веб-сайтына бир жумуш күнү ичинде жайгаштырсын. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын. 

 

Төрага Т. Абдыгулов