Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2014-жылдын 27-октябрындагы № 46\1 токтому  

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын 19 жана 43-беренелерине ылайык, токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү 9,00 пайыз чегинде белгиленсин. 

2. Токтом, 2014-жылдын 28-октябрынан тартып күчүнө кирет.  

3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү тууралуу маалыматтын Улуттук банктын расмий веб-сайтында бир жумуш күнү ичинде жайгаштырылышын камсыз кылсын. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н. Жениш мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов