Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 30-октябрындагы № 47\7 токтому  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 «Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу» 

токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7, 17 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 «Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын белгилөө эрежелеринин: 

2-тиркемесинин 20-пункт өз күчүн жоготкон катары танылсын.  

2. Токтом 2015-жылдын 15-январынан тартып күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетин, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Жениш Н. мырзага жүктөлсүн

 

Төрага Т. Абдыгулов