Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/7 токтому 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

- 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 "Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө" убактылуу жобо тууралуу"; 

- 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 "Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайы классификациясын колдонуунун убактылуу тартибин" бекитүү тууралуу"; 

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"; 

- 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу"; 

- 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу"; 

- 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо жөнүндө" нускоонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу"; 

- 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"; 

- 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө"

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/13 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"; 

- 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу". 

 

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды, "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын. 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н.Жениш 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/7 токтомуна карата тиркеме  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 "Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө" убактылуу жобо тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

- аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөлөрдө берилген "Убактылуу жобо" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "Жобо" дегенге алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө" убактылуу жобонун: 

- аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөлөрдө берилген "Убактылуу жобо" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "Жобо" дегенге алмаштырылсын; 

- 2.4-пунктунун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

"Топко берилген кредиттерди классификациялоо Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N5/6 токтому менен бекитилген "Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайы классификациясын колдонуу тартибине" ылайык ишке ашырылат"; 

- 3.4-пунктунун он биринчи абзацындагы "же башка мүмкүнчүлүктүү ыкмада" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде" деген сөздөр менен толукталсын; 

- 3.6-1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"- карыз алуучу-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз жеке ишкердин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан максаттуу мамлекеттик программалар боюнча берилген кредиттерден тышкары, башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кандай болбосун башка кредит боюнча орду жабылбаган карызы болсо;"; 

- 5.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

"5.3. МФУлар актив суммасынан пайыздык катышта көрсөтүлгөн төмөнкү өлчөмдөгү чегерүүлөрдү ишке ашыруу менен классификациянын тиешелүү категориялары үчүн жалпы жана атайы РППУ түзүшөт: 

Жалпы РППУ: Атайы РППУ: 

Стандарттык - 0%дан 5% чейин Субстандарттык - 25%  

Байкоого алынган активдер - 10% Шектүү - 50%  

Жоготуулар - 100%". 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N5/6 токтому менен бекитилген "Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайы классификациясын колдонуунун убактылуу тартибин" бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөлөрдө берилген "Убактылуу тартип" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "Тартип" дегенге алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайы классификациясын колдонуунун убактылуу тартибинин": 

- аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча ар кандай жөндөмөлөрдө берилген "Убактылуу тартип" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "Тартип" дегенге алмаштырылсын; 

- 2-1.2-пункттун биринчи абзацындагы "ошол же" деген сөздөр алынып салынсын. 

 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы N35\14 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун: 

- 13-пункттун 3-пунктчасынын бешинчи абзацындагы: 

- "Убактылуу жободо" деген сөздөр "Жободо" деген сөздөргө алмаштырылсын; 

- "Убактылуу тартибинде" деген сөздөр "Тартибинде" деген сөздөргө алмаштырылсын. 

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобонун: 

- 3.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

"3.3. Улуттук банк төмөнкүдөй кредиттерди классификациялоонун жалпы жана атайы категорияларын, ошондой эле кредиттин негизги суммасынын калдыгынан РППУ өлчөмү ченемдерин белгилейт: 

Жалпы РППУ: Атайы РППУ: 

Стандарттык - 0%дан 5% чейин Субстандарттык - 25%  

Байкоого алынган активдер -10% Шектүү - 50%  

Жоготуулар - 100%". 

3.4-1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

"- карыз алуучу-жеке адамдын, анын ичинде юридикалык жакты түзүүсүз жеке ишкердин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан максаттуу мамлекеттик программалар боюнча берилген кредиттерден тышкары, башка финансы-кредит мекемелеринен алынган кандай болбосун башка кредит боюнча орду жабылбаган карызы болсо (*);". 

 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылда 21-июлундагы "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобонун: 

- бүтүндөй тексти боюнча "КРУБ" деген аббревиатуралар "Улуттук банк" дегенге алмаштырылсын; 

- 3.6-2-пунктундагы "же башка мүмкүнчүлүктүү ыкмада" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде" деген сөздөр менен толукталсын; 

- 4.1.1-пунктча төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Эгерде алар ушул жобонун 4.2-пунктунда белгиленген талаптарга жооп берсе, банктар улуттук валютадагы кредиттерди "нормалдуу активдер" катары классификациялоо мүмкүнчүлүгүнө ээ"; 

- 4.2.2-пунктча төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"- эгерде ал кредит мурда "классификацияланган кредиттер" категориясында каралбаган болсо, кредит валютасын чет өлкө валютасынан улуттук валютага которуу аркылуу кредитти алгачкы реструктуризациялоо"; 

- 4.3.2-пунктчанын тогузунчу абзацындагы "кредитти алгачкы реструктуризациялоо" деген сөздөр ", ушул жобонун 4.2.2-пунктчасында көрсөтүлгөн реструктуризациялоону эске албаганда" деген сөздөр менен толукталсын; 

- 5.3.2-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Актив боюнча карызды төлөө мөөнөтү 180 күнгө жана андан ашкан мөөнөткө кечиктирилсе, мындай актив "жоготуу" катары классификацияланууга тийиш"; 

- 11.1-пунктундагы "берүүдө байкоого алынган кредиттер катары классификацияланат" деген сөздөр "банк аларды эң аз дегенде "байкоого алынган активдер" катары классификациялоого тийиш" дегенге алмаштырылсын; 

-11.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

"11.2. Эгерде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашкан кредит боюнча күрөөлүк камсыздоо наркы күрөөлүк камсыздоонун жалпы наркынын 50% түзсө, мындай кредит эң аз дегенде "байкоого алынган актив" катары классификацияланат". 

 

6. Улуттук банк Башкармасы 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо жөнүндө" нускоонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо жөнүндө" нускоонун: 

- 2.3-пунктудагы "Лавераж" деген сөз "Левераж" дегенге алмаштырылсын. 

 

7. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобонун: 

- 8-пунктундагы "Убактылуу тартиби менен" деген сөздөр "Тартиби менен" дегенге алмаштырылсын. 

 

8. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун: 

- 61-3-пунктунун төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:  

"- банк топко берилген кредиттерге карата Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 токтому менен бекитилген Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайы классификациясын колдонуу тартибине ылайык, атайы активдерди классификациялоону жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү колдонот.". 

 

9. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы N35\13 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобонун: 

- 66-пунктунун төртүнчү абзацындагы "Убактылуу тартиби менен" деген сөздөр "Тартиби менен" дегенге алмаштырылсын. 

 

10. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N5/7 "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун: 

- 22.4-пунктунун 3-пунктчасындагы "Убактылуу тартибинин" деген сөздөр "Тартибинин" дегенге алмаштырылсын.