Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2015-жылдын 21-декабрындагы №77/1 токтому 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июнундагы №22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган финансы-кредит мекемелеринин тизмеги жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу тууралуу  

 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 30 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июнундагы №22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган финансы-кредит мекемелеринин тизмеги жөнүндө» токтому күчүн жоготкон катары таанылсын

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

3. Юридика башкармалыгы:  

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген финансы-кредит мекемеси “Кредиттик союздардын финансылык компаниясы” ААКсын, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкын, микрокаржылоо уюмдарын, кредиттик союздарды тааныштырсын.   

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.  

 

 

Төрага Т. Абдыгулов