Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2 токтому 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна  

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын 7 жана 43-беренелерине ылайык, токтом кылат: 

 

1.  Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин: 

- 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»; 

- 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө»; 

- 2014-жылдын 30-майындагы № 24/11 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык компанияларынын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу»; 

- 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»; 

- 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө». 

2. Токтом, Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган, 2016-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кире турган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске албаганда, расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен микрокаржылоо уюмдарын, «Ислам каржы ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, «ЭкоИсламикБанк» ЖАКты,  

Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-жылдын 15-июнундагы № 25/2 

токтомуна карата  

тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

а) 1.2-пункту «бардык микрокредиттик компанияларга, микрокредиттик агенттиктерге» деген сөздөрдөн кийин «, анын ичинде «ислам терезесинин» алкагында, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган микрокредиттик компанияларга, микрокредиттик агенттиктерге» деген сөздөр менен толукталсын; 

б) 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик  

агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме» 

 

«Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы 

 

 

 

Бөлүгү 

Аталышы 

Мезгил аралыгы  

Берүү мөөнөттөрү  

Эскертүү же ченемдик укуктук актыга шилтеме  

  

Титулдук барак   

Чейректик  

    

  

Отчеттук чейректен кийинки 20 календардык күн ичинде  

Бөлүктөргө тиркелет  

Жылдык 

отчеттук жылдан кийин жылдын 1-февралына чейин  

  

МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат Кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалымат  

Жылдык  

 

 

 

 

 

өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 20 календардык күн ичинде 

Бөлүктөргө тиркелет 

 

 

  

Айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат  

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

Бөлүктөргө тиркелет 

өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде  

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 10 календардык күн ичинде  

  

Базалык маалымат 

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Бөлүктөргө тиркелет 

өзгөртүүлөр киргизилген учурда жыл ичинде  

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 10 календардык күн ичинде 

1-бөлүк. 

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет 

Чейректик 

Отчеттук чейректен кийинки 20 календардык күн ичинде 

  

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

2-бөлүк. 

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар тууралуу отчет  

Чейректик 

Отчеттук чейректен кийинки 20 календардык күн ичинде  

  

жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

3-бөлүк. 

Активдер жөнүндө маалымат  

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

Б. Кредиттөө ыкмалары 

В. Тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү 

В-1. Тармактар жана региондор боюнча каржылоо боюнча портфелди бөлүштүрүү 

Г. Берилген кредиттер боюнча маалымат  

Г-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча сунушталган каржылоо тууралуу маалымат 

Д. Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат 

Е. Үстү-үстүнөн алынган кредиттер тууралуу маалымат 

Ж. Тармактар жана региондор боюнча берилген кредиттердин көлөмү тууралуу маалымат 

З. Реструктуризацияланган кредиттер 

Чейректик 

Отчеттук чейректен кийинки 20 календардык күн ичинде  

  

Жылдык 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

4-бөлүк. 

Өз ишине баа берүү боюнча отчет 

Жылдык 

отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

5-бөлүк. 

Чет өлкө активдер жана милдеттенмелер боюнча отчет  

Чейректик 

Отчеттук чейректен кийинки 20 календардык күн ичинде 

  

10 

6-бөлүк. 

Чечмелеп көрсөтүү 

А. Милдеттенмелер  

А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кабыл алынган милдеттенмелер  

Б. Кредиттөө шарттары боюнча маалымат  

Б-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоо шарттары боюнча маалымат  

В. МКК/МКАнын кардарлары жөнүндө  

Г. МКК/МКАнын персоналы тууралуу 

Д. Банктардын агенттик келишими боюнча чекене банктык кызматтарды жүзөгө ашыруу боюнча маалымат  

Е. ФКМдерде ишке ашырылган операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр 

Ж. Валюталык операциялар  

З. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар  

Чейректик 

Отчеттук чейректен кийинки 20 календардык күн ичинде  

  

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

11 

7-бөлүк. 

МККнын экономикалык ченемдерин сактоо жөнүндө маалыматтар  

Чейректик 

Отчеттук чейрек аяктагандан кийинки 20 календардык күн ичинде  

  

Жылдык 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

Эскертүү

МКК/МКАнын «ислам терезеси» үчүн: 

Карыз алуучу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык МКК/МКА тарабынан каржылоо сунушталган кардар. 

Кредит кардарларга ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунушталган акча каражаттары. 

Кредитор МКК/МКАнын акча каражаттарын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунуштаган жак.»; 

 

в) 2-тиркеменин: 

- «Титулдук барак» бөлүгү:  

 

«Отчет берип жаткан  

мекеме: _____________________________________________ _______________________________________________________________ 

/ МКК МКА аталышын чоң тамгалар менен көрсөткүлө\» деген абзацтан кийин төмөнкү мазмундагы абзац толукталсын: 

«____________________ МКК/МКА «ислам терезесинин» алкагында, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырат»;   

- «МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) тууралуу маалыматтар» бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар»; 

бөлүк төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалымат  

 

  

Аты-жөнү 

Иш орду 

Кызматы 

Телефон 

Кол тамга үлгүлөрү 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

___________ 

__________ 

__________ 

___________ 

___________ 

___________ 

__________ 

__________ 

___________ 

___________ 

___________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

___________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

___________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

___________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

___________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

___________ 

__________ 

__________ 

10 

___________ 

____________ 

___________ 

__________ 

__________ 

»; 

- «Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» деп аталган 1-бөлүк «Башкы бухгалтер: ФИО: кол тамгасы» деген сөздөрдөн кийин төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:  

«Эскертүү

МКК/МКАнын «ислам» терезеси үчүн: 

Карыз алуучу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык МКК/МКА тарабынан каржылоо сунушталган кардар. 

Кредит кардарларга ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунушталган акча каражаттары. 

Кредитор МКК/МКАнын акча каражаттарын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунуштаган жак.»; 

- бөлүк төмөнкү мазмундагы бөлүкчө менен толукталсын: 

  

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет 

  

 

  

миң сом 

  

№ 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

А.Активдер 

Башка банктардын жана ФКМдердин эсептериндеги акча каражаттар, анын ичинде: 

  

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

  

  

 

в) кард хасан келишими боюнча 

  

  

Баалуу кагаздар 

  

  

ФКМге сунушталган каржылоо 

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча 

 

 

  

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

 

 

  

е) салам келишими боюнча 

 

 

Кардарларга сунушталган каржылоо  

 

 

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

 

  

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

 

  

  

г) мурабаха келишими боюнча 

 

  

  

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

  

е) салам келишими боюнча 

  

  

(Минус) РППУ 

  

 

Бардыгы болуп каржылоо (3ст+4ст-5ст) 

  

 

Кардарларга андан ары өткөрүп берүү үчүн активдер/шаймандар:  

  

 

  

а) кыймылсыз мүлк 

  

 

  

б) кыймылдуу мүлк 

  

 

Башка менчик, бардыгы болуп (а+б) 

  

 

 

а) кардардын алынган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кыймылсыз мүлкү  

  

 

  

б) кардардын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги  

 

 

Башка активдер 

 

 

10 

Бардыгы болуп активдер 

 

 

Б. Милдеттенмелер 

Кыргыз Республикасынын банктарынан алынган каржылоо  

 

 

Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен алынган каржылоо  

 

 

Эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон алынган каржылоо  

 

 

Эл аралык финансы-кредит мекемелеринен алынган каржылоо  

 

 

Мамлекеттик бийлик органдары алдындагы милдеттенмелер  

 

 

МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары  

 

 

 

а) МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттары  

 

 

 

б) МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары  

 

 

Жана башкалар 

 

 

Бардыгы болуп милдеттенмелер 

 

 

 

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

Каржылоо берүүгө милдеттенме  

 

 

Валюталык операциялар  

 

 

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

 

 

Жана башка баланстан тышкаркы милдеттенме  

 

 

Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенме  

 

 

    

Г. Жана башка активдерди жана башка милдеттенмелерди чечмелөө    

Жана башка активдер 

 

 

 

а) МКК жана МКА тарабынан алууга чегерилген киреше  

 

 

 

б) алдын ала төлөнгөн төлөм  

 

 

 

в) такталбаган дебитордук суммалар    

 

 

 

г) жана башка активдер  

 

 

Башка активдерге карата атайы РППУ   

 

 

3  

Башка таза активдер  

 

 

Башка милдеттенмелер   

 

 

 

а) кардарларга төлөөгө чегерилген киреше  

 

 

    

б) мөөнөтү кийинкиге калтырылган киреше (үстөк баа)  

 

 

     

в) такталбаган кредитордук карыз  

 

 

    

г) жана башка милдеттенмелер  

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы»; 

 

- «Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет» деп аталган 2-бөлүк төмөнкү мазмундагы бөлүкчө менен толукталсын:  

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

 

№ 

Статьянын аталышы 

Өтүп жаткан мезгил 

Өткөн мезгил 

А. Операциялар боюнча алынган кирешелер  

Коммерциялык банктардагы эсептерде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелер  

  

  

ФКМге сунушталган каржылоо боюнча кирешелер  

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

  

  

  

г) мурабаха келишими боюнча 

  

  

  

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

 

е) салам келишими боюнча 

  

  

Кардарларга сунушталган каржылоо боюнча киреше  

  

 

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

 

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

  

 

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча 

  

 

  

г) мурабаха келишими боюнча 

  

 

  

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

 

  

е) салам келишими боюнча 

  

 

Операциялар боюнча башка кирешелер  

  

 

Бардыгы болуп: 

  

  

Б. Операциялар боюнча келип чыккан чыгашалар  

Алынган каржылоо боюнча келип чыккан чыгашалар  

  

  

Операциялар боюнча алынган таза киреше  

  

  

РППУга кеткен чыгашалар 

  

  

РППУга чегерүүлөрдөн кийин операциялар боюнча алынган таза киреше  

  

 

В. Башка операциялар боюнча кирешелер  

10 

Кызмат көрсөтүүлөр жана комиссиялык жыйымдар үчүн төлөмдөр  

  

  

11 

Курстук айырмадан кирешелер  

 

 

12 

Башка кирешелер 

 

 

13 

Бардыгы болуп:  

  

  

Г. Операциялар боюнча башка чыгашалар, операциялык чыгашалар  

14 

Курстук айырмадан кирешелер 

 

 

15 

Операциялык чыгашалар  

 

 

16 

Салыктар 

 

 

17 

Такафул 

 

 

18 

Бардыгы болуп: 

 

 

19 

РППУга кеткен чыгашалар (каржылоо операцияларынан эмес) 

 

 

20 

Салыктарды төлөгөнгө чейинки пайда (чыгым) 

 

 

21 

Пайдага салык 

 

 

22 

Зекетке жана кайрымдуулукка чыгашалар  

 

 

23 

Таза пайда (чыгым) 

  

  

   Аткаруу органынын жетекчиси: ____ _______ 

Аты жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ____ _______ 

Аты жөнү кол тамгасы»; 

 

      

  - «Активдер тууралуу маалымат» деп аталган 3-бөлүк «Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» деп аталган А бөлүкчөсүнөн кийин 

төмөнкү мазмундагы А-1 бөлүкчө менен толукталсын: 

«А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

 

Статья 

Бардыгы болуп 

Күндөлүк (мөөнөтү өтпөгөн) активдер  

Пролонгацияланган активдер 

Бардыгы болуп мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер 

Нормалдуу активдер 

Байкоо алдындагы активдер 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

Чегербөө статусундагы бардыгы болуп активдер 

«Жалпы« камдар 

«Атайы« камдар  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана банктар, финансы мекемелер менен башка операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

a) банктардагы жана финансы мекемелердеги эсептешүү жана башка эсептери  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоо  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кардарларга сунушталган каржылоо  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) өнөр жай 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) айыл чарба 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) соода жана коммерциялык операциялар  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) кызмат көрсөтүүлөр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) транспорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) байланыш 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з) кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и) жеке адамдар  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к) жана башкалар  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. БАРДЫГЫ БОЛУП:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маалымат үчүн: реструктуризацияланган активдер, бардыгы болуп  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы»; 

 

3-бөлүк «Кредиттик портфелди тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү» төмөнкү 

мазмундагы В-1 бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«В-1. Каржылоо боюнча портфелди тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү 

Региону 

 

Активдүү кардарлардын саны 

Портфелдин өлчөмү 

Каржылоо боюнча жалпы портфелден % 

Каржылоо мөөнөтү 

Каржылоонун максималдуу өлчөмү 

Каржылоонун минималдуу өлчөмү 

Каржылоонун орточо өлчөмү 

Иш жүзүндөгү ордун жабуулар 

Планда каралган ордун жабуулар 

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, % 

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган эффективдүү үстөк баа/ киреше, % 

 

Өнөр жай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл чарба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даярдоо жана кайра иштетүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соода жана коммерциялык операциялар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байланыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке адамдар (керектөөнү каржылоо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКМдерди каржылоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жана башкалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

Аткаруу органынын жетекчиси: ___________ __________ 

Аты жөнү кол тамгасы  

Башкы бухгалтер: _________ ___________ 

Аты жөнү кол тамгасы»; 

 

3-бөлүк «Берилген кедиттер боюнча маалымат» деген Г бөлүкчөсүнөн кийин төмөнкү  

мазмундагы Г-1 бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«Г -1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоо боюнча маалымат 

№ п/п 

Статьянын аталышы 

 

  

  

  

Анын ичинде мөөнөттөрү боюнча 

  

  

  

  

Орточо алынган үстөк баа/киреше, отчеттук мезгилдин акырына карата, %да 

Саны  

Орточо салмактанып алынган эффективдүүүстөк баа/киреше, отчеттук мезгилдин акырына карата, %да  

  

Отчеттук мезгил ичинде берилгени каржылоо, бардыгы болуп 

30 күнгө чейин 

30 күндөн 90 күнгө чейин 

90 күндөн 180 күнгө чейин  

180 күндөн 365 күнгө чейин  

1 жылдан 2 жылга чейин  

2 жылдан 3 жылга чейин 

3 жылдан 5 жылга чейин 

5 жылдан ашык 

  

10 

11 

12 

13 

Өнөр жай 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарба 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Соода жана коммерция 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кызмат көрсөтүүлөр  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Транспорт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Байланыш 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жеке адамдар 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

Жана башкалар 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 

ФКМге сунушталган каржылоо 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бардыгы болуп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси:  

______ 

 

_________ 

 

 

Аты жөнү 

 

кол тамгасы 

Башкы бухгалтер:  

 

______ 

 

_________ 

 

 

Аты жөнү 

 

кол тамгасы 

»; 

3-бөлүктүн «Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат» деп аталган Д бөлүкчөсү: «Карыз алуучунун проблемаларынын кыскача баяндалышы» тогузунчу тилкеси төмөнкү сөздөр менен толукталсын «(эгерде каржылоо ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча алынган болсо көрсөткүлө)»; 

3-бөлүктүн «Үстү-үстүнөн алынган кредиттер жөнүндө маалымат» деп аталган Е бөлүкчөсүнүн «Суммасы» жана «Карыз алуучулардын саны» тилкелеринен кийин төмөнкү мазмундагы тилке менен толукталсын: 

« 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча  

 

»; 

«Реструктуризацияланган кредиттер» деп аталган З бөлүкчөнүн «Реструктуризациялоо себеби» деген жетинчи тилкеси «(эгерде каржылоо ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча алынган болсо көрсөткүлө)» деген сөздөр менен толукталсын; 

- «Чечмелеп көрсөтүү» деп аталган 6 бөлүк «Милдеттенмелер» деген А бөлүкчөсүнөн кийин төмөнкү мазмундагы А-1 бөлүкчөсү менен толукталсын. 

«А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кабыл алынган милдеттенмелер  

 

 

Алынган каражаттардын суммасы 

Алынган каражаттардын калдыгы 

Милдеттенмелер кайсы мөөнөткө алынган 

Кредитор 

Үстөк баа 

Валюта 

Шарттары 

 

 

 

мин. 

макс.  

 

 

 

 

1. Алынган каржылоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен  

 

 

 

 

 

 

 

 

в) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон  

 

 

 

 

 

 

 

 

г) эл аралык ФКМден  

 

 

 

 

 

 

 

 

д) мамлекеттик бийлик органдарынан  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Шарттуу гранттар  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Жана башка милдеттенмелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МККнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

б) МККнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы»; 

 

«Чечмелеп көрсөтүү» деп аталган 6-бөлүк «Кредиттөө шарттары боюнча маалымат» деген Б бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы Б-1 бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«Б-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоо шарттары тууралуу маалымат  

 

Продукттун аталышы 

Бир кардарга карата каржылоо суммасы 

Мөөнөттөр 

Үстөк баа/киреше, %да 

Чегерүү ыкмасы 

  

мин. 

макс. 

мин. 

макс. 

мин. 

макс. 

калдыкка  

баштапкы баланска  

Топторду күрөөсүз каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Топторду күрөө алдында каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөөсүз жеке каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөө алдында жеке каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жана башкалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы 

Башкы бухгалтер: ______ _________ 

Аты жөнү кол тамгасы»; 

 

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

а) 2-пункт «бардык микрофинансы компанияларга» деген сөздөрдөн кийин «,анын ичинде «ислам терезесинин» алкагында, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган микрофинансы компанияларга» деген сөздөр менен толукталсын;  

б) 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген, «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме 

 

«Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун курамы  

№ 

Бөлүк 

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү  

Берүү мөөнөттөрү  

Эскертүү же ченемдик укуктук актыга карата шилтеме  

  

Титулдук барак 

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин  

13-бөлүккө тиркелет  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде  

  

МФКнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалымат  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин,  

13-бөлүккө тиркелет 

Өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

  

МФКнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат 

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин,  

13-бөлүккө тиркелет  

Өзгөртүлгөн киргизилген учурда 

өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

  

МФК тууралуу базалык маалымат 

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин,  

13-бөлүккө тиркелет  

Өзгөртүлүүлөр киргизилген учурда 

Өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин 12 календардык күн ичинде 

1-бөлүк. 

Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет  

А. Активдер 

Б. Милдеттенмелер 

В. Капитал 

В-1. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

В-2. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар тууралуу отчет  

Г. Милдеттенмелерди чечмелөө  

Г-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кабыл алынган милдеттенмелерди чечмелөө  

Д. Кредиттик портфелди чечмелөө  

Д-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоо портфелин чечмелөө  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын 

 

2-бөлүк. 

Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет  

А. Пайыздык кирешелер 

Б. Пайыздык чыгашалар 

В. Пайызсыз кирешелер 

Г. Пайызсыз чыгашалар 

Д. Операциялык жана администрациялык чыгашалар  

Е. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

3-бөлүк. 

Капитал 

А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр  

Б. МФКнын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу билдирүү маалыматтары  

В. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

4-бөлүк. 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнүндө маалыматтар, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат  

4.А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча берилген, кредиттик тобокелдикти камтыган, мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат  

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

4.Б-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

В. Берилген кредиттер боюнча маалымат  

4. В-1.Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча сунушталган каржылоо жөнүндө маалымат 

Г. Областтар боюнча берилген кредиттер боюнча маалымат  

Д. Кредиттөө ыкмалары  

Е. МФКнын кардарлары тууралуу 

Ж. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча кредиттерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

З. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтар  

И. Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат  

К. Үстү-үстүнөн алынган кредиттер тууралуу маалымат  

Л. Реструктуризацияланган кредиттер 

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

5-бөлүк. 

Депозиттер 

А. Суммалары боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер  

Б. Депозиттердин отчеттук мезгил ичиндеги жылышы  

В. Ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча депозиттер  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

10 

6-бөлүк. 

А. Активдердин жана милдеттенмелердин пайыздык чендеринин өзгөрүшүнө карата ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП-анализ)  

6. А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк ченинин өзгөрүшүнө карата ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП-анализ) 

Б.Активдерди жана милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдап-иликтөө Б-1. «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди/милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдап-иликтөө  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

11 

7-бөлүк. 

РППУдагы өзгөрүүлөр 

А. Мүмкүн болуучу кредиттик чыгымдардын ордун толтурууга каралган камдардагы өзгөрүүлөр  

Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

12 

8-бөлүк. 

А. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат  

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар  

В. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин, 

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/8 токтому менен бекитилген «Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоого карата тиркеменин 2-формасы 

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

13 

9-бөлүк. 

Кызматчылар менен түзүлгөн бүтүмдөр жөнүндө маалымат  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

14 

10-бөлүк 

Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

Улуттук банк Башкармасынын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында № 29-03 номеринде каттоодон өткөртүлгөн, 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын аймагында МФУнун ишин жөнгө салуунун эрежелери 

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

15 

11-бөлүк 

Кардарларга кредиттер жөнүндө маалымат  

А. Кардарларга кредиттер жөнүндө маалымат 

А-1. Кардарларга ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча сунушталган каржылоо тууралуу маалымат  

Б. Кредит берүү шарттары жөнүндө маалымат  

В. Финансылык мекеменин (компаниянын) персоналы тууралуу маалымат  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

16 

12-бөлүк 

Чечмелеп көрсөтүү 

А. Банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызматтарды сунуштоо тууралуу маалымат  

Б. ФКМде ишке ашырылган операциялар жана инвестициялар боюнча чечмелөөлөр 

В. Валюталык операциялар 

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин 

  

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

17 

13-бөлүк 

Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет  

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде 

 

Эскертүү

МКК/МКАнын «ислам терезеси үчүн»: 

Карыз алуучу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык МКК/МКА тарабынан каржылоо сунушталган кардар. 

Кредит кардарларга ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунушталган акча каражаттары. 

Кредитор МКК/МКАнын акча каражаттарын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунуштаган жак. 

Депозит МФК тарабынан кардарлардан мудараба келишими боюнча тартылган акча каражаттары.» 

 

в) 2-тиркеменин: 

- «Титулдук барак» бөлүгү:  

Отчет берип жаткан  

мекеме: _____________________________________________ _______________________________________________________________ 

/ МКК МКА аталышын чоң тамгалар менен көрсөткүлө\» деген абзацтан кийин төмөнкү мазмундагы абзац толукталсын: 

«____________________ МКК/МКА «ислам терезесинин» алкагында, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырат»;   

- «МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) тууралуу маалыматтар» бөлүгүнүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«МКК/МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар»; 

бөлүк төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

 

«Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аты-жөнү 

Иштеген жери 

Кызматы 

Телефон 

Кол тамга үлгүсү 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

___________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

___________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

10 

___________ 

____________ 

__________ 

__________ 

__________ 

»; 

- «Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» 1-бөлүгүнүн 

«Капитал» деген В. бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы 22-1 жана 22-2 статьялар менен толукталсын: 

« 

22-1. Пайданы теңештирүүгө кам (РВП) 

 

 

22-2. Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга кам (РВИ) 

 

 

 

«Капитал» деген В. бөлүкчөсү «Кызматы: Аты-жөнү: Кол тамгасы:» деген сөздөрдөн кийин төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:  

Эскертүү

МФКнын «ислам терезеси үчүн»: 

Карыз алуучу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык МФК тарабынан каржылоо сунушталган кардар. 

Кредит кардарларга ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунушталган акча каражаттары. 

Кредитор МФКнын акча каражаттарын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунуштаган жак. 

Депозит МФК тарабынан кардарлардан мудараба келишими боюнча тартылган акча каражаттары.»; 

«Баланстан тышкаркы милдеттенмелер» деген В-1 бөлүкчөсүнөн кийин төмөнкү мазмундагы В-2 бөлүкчө менен толукталсын: 

«В-2. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет  

  

  

  

  

миң сом 

  

Статьянын аталышы 

  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

  

А. Активдер 

  

  

Улуттук банктагы эсеби  

  

  

Башка банктардагы жана финансы мекемелериндеги эсептешүү эсептери  

  

  

3  

Башка банктардагы жана финансы-кредит мекемелердеги эсептери (депозиттик): 

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

  

  

в) кард хасан келишими боюнча 

  

  

  

Баалуу кагаздар 

  

  

  

Банктарга жана ФКМге сунушталган каржылоо: 

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

  

  

  

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

 

  

  

  

г) мурабаха келишими боюнча 

  

  

  

  

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

 

е) салам келишими боюнча 

  

  

  

  

ж) кард хасан келишими боюнча 

  

  

  

6  

Башка кардарларга сунушталган каржылоо  

  

  

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

 

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

 

  

  

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

  

  

  

  

г) мурабаха келишими боюнча 

  

  

  

  

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

  

  

е) салам келишими боюнча 

 

 

  

  

ж)кард хасан келишими боюнча 

  

 

  

МИНУС: Атайын РППУ 

  

 

  

Таза каржылоо (ст.5+ ст.6-7ст) 

  

 

  

9  

Кардарларга андан ары өткөрүп берүү үчүн активдер/шаймандар:  

 

  

  

а) кыймылсыз мүлк 

  

  

  

б) кыймылдуу мүлк 

  

  

10 

Башка менчик 

  

  

  

a) алынган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын кыймылсыз мүлкү  

  

  

 

б) сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган кардардын башка менчиги  

  

  

  

 

 

11 

Жана башка активдер 

  

  

12 

БАРДЫГЫ БОЛУП АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б. Милдеттенмелер 

  

  

  

13 

Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери  

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

  

 

 

14  

Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери  

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

 

  

  

15  

Алынган каржылоо  

  

  

  

  

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан  

  

  

  

б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен  

  

  

  

в) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон  

 

  

  

г) эл аралык ФКМдерден  

  

  

  

д) мамлекеттик бийлик органдарынан  

  

  

 

е) уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттары 

  

  

 

ж) уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары  

 

 

 

з) башка юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары  

 

 

16 

Шарттуу гранттар 

 

 

17 

Жана башка милдеттенмелер  

  

  

  

18  

БАРДЫГЫ БОЛУП: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

№ 

Статьянын аталышы 

  

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

Каржылоо сунуштоого милдеттенмелер  

  

 

Гарантиялар  

  

  

Валюталык операциялар 

 

 

  

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер  

  

  

  

Башка баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

 

  

Г. Жана башка активдерди жана башка милдеттенмелерди чечмелөө  

№ 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Чет өлкө валютасы 

Жана башка активдер   

 

  

  

а) МФКнын алууга чегерилген кирешеси  

  

  

  

б) алдын ала төлөөлөр  

  

  

  

в) такталбаган дебитордук суммалар 

  

  

  

г) жана башка активдер  

  

  

Башка активдерге атайы РППУ  

  

  

Таза башка активдер  

  

  

Башка милдеттенмелер  

  

  

  

а) кардарларга төлөөгө чегерилген киреше  

  

  

  

б) кийинкиге калтырылган киреше (үстөк баа)  

  

  

  

в) такталбаган кредитордук карыз  

  

  

 

г) жана башка милдеттенмелер  

 

 

 

 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы________ 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы_______»; 

 

1-бөлүк «Милдеттенмелерди чечмелеп көрсөтүү» деген Г бөлүкчөсү төмөнкү мазмундагы Г-1 бөлүкчөсү менен толукталсын:  

«Г-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кабыл алынган милдеттенмелерди чечмелөө  

 

 

Алынган каражаттардын суммасы 

Алынган каражаттардын калдыгы  

Милдеттенмелер кайсы мөөнөткө алынган  

Кредитор 

Үстөк баа 

Валюта 

Шарттары 

 

 

 

мин. 

макс.  

 

 

 

 

1. Алынган каржылоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон  

 

 

 

 

 

 

 

 

г) эл аралык ФКМдерден  

 

 

 

 

 

 

 

 

д) мамлекеттик бийлик органдарынан  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Шарттуу гранттар  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Башка милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

б) МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттары  

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы________ 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы_______»; 

 

бөлүк «Кредиттик портфелди чечмелөө» деген бөлүкчөсүнөн кийин төмөнкү мазмундагы Д-1 бөлүкчө менен толукталсын: 

«Д-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоо портфелин чечмелөө

Продукттун аталышы 

Бир кардарга каржылоонун суммасы  

Мөөнөттөр 

Үстөк баа/киреше, %да 

Чегерүү ыкмасы 

  

мин. 

макс. 

мин. 

макс. 

мин. 

макс. 

калдыкка  

баштапкы баланска 

Топторду күрөөсүз каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Топторду күрөө алдында каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөөсүз жеке каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Күрөө алдында жеке каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жана башкалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы________ 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы_______»; 

 

- «Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет» 2-бөлүк төмөнкү мазмундагы Е бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«Е. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгым тууралуу отчет  

A. Операциялар боюнча алынган кирешелер  

өтүп жаткан мезгил 

жыл башынан бери 

1  

Коммерциялык банктардагы эсептерде жайгаштырылган акча каражаттары боюнча кирешелер  

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

 

  

  

  

в) кард хасан келишими боюнча 

  

  

  

Баалуу кагаздар боюнча кирешелер  

  

  

  

Финансы-кредит мекемелерине сунушталган каржылоо боюнча алынган кирешелер  

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

 

 

 

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

 

 

 

  

г) мурабаха келишими боюнча 

  

 

 

  

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча 

  

 

 

  

е) салам келишими боюнча 

  

 

 

 

ж) кард хасан келишими боюнча 

 

 

 

Башка кардарларга сунушталган каржылоо боюнча алынган кирешелер  

 

 

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

 

 

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

  

 

 

  

в) шарика/мушарака келишими боюнча  

  

 

 

  

г) мурабаха келишими боюнча 

  

  

  

  

д) иджара/иджара мунтахийа биттамлик келишими боюнча 

  

  

 

  

е) салам келишими боюнча 

  

  

  

 

ж) кард хасан келишими боюнча  

 

 

 

Каржылоо операцияларынан алынган башка кирешелер 

  

  

  

Бардыгы болуп 

  

  

Б. Операциялар боюнча келип чыккан чыгашалар 

Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалары  

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча  

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча 

 

  

  

Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептери боюнча чыгашалар  

  

  

  

а) чектелген мудараба келишими боюнча 

  

  

  

  

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча  

 

  

  

Банктардан алынган каржылоо боюнча чыгашалар  

  

  

10 

Башка финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалар  

 

  

  

11 

Эл аралык финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалары (каржылоонун башка булактары) 

  

  

  

12 

МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча чыгашалары  

 

 

 

а) МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары  

 

  

 

б) МФКнын уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан сунушталган каржылоо боюнча чыгашалары  

  

  

13 

Башка чыгашалар 

  

  

 

14 

Бардыгы болуп 

  

  

  

15 

Операциялардан түшкөн таза киреше  

  

  

  

16 

РППУга кеткен чыгашалар 

  

  

  

17 

РППУга чегерүүдөн кийинки таза киреше  

 

  

  

В. Операциялар боюнча башка кирешелер  

18 

Комиссиялык жыйымдар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр  

  

  

  

19 

Чет өлкө валютасы менен операциялардан түшкөн кирешелер  

  

  

  

20  

Башка кирешелер  

  

  

  

21 

Бардыгы болуп 

  

  

  

Г. Операциялар боюнча башка чыгашалар, операциялык чыгашалар  

22 

Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө боюнча чыгашалар жана комиссиялык жыйымдар  

 

 

23 

Чет өлкө валютасы менен операциялардан чыгымдар 

 

 

 

24 

Операциялык чыгашалар 

 

 

25 

Салыктар 

 

  

26 

Такафул 

 

 

27 

Бардыгы болуп: 

  

 

28 

РППУга чыгашалар (каржылоо операцияларынан эмес) 

 

  

  

29 

Салыктарды төлөөдөн түшкөн пайда (кеткен чыгым) 

 

 

 

30 

Пайдага салык  

 

 

 

31 

Зекетке жана кайрымдуулукка чыгашалар 

 

 

 

32 

Таза пайда (чыгым) 

 

 

 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы________ 

Кызматы_____ Аты-жөнү____________ Кол тамгасы_______»; 

 

- 3-бөлүгүнүн «Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр« деген 3.А бөлүкчөсүнүн «Өтүп жаткан жылдагы камдардагы өзгөрүүлөр (нетто)» деп аталган 6-статьясы төмөнкү мазмундагы «д» жана «е» чакан статьялар менен толукталсын: 

« 

д) Пайданы теңештирүүгө кам (РВП) 

 

е) Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга кам (РВИ) 

 

»; 

- «Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнүндө маалымат» деген 4-бөлүктө

бөлүк төмөнкү мазмундагы А-1 бөлүкчө менен толукталсын: 

«4.А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча берилген мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер жөнүндө маалымат  

миң сом  

Статьялар 

Бардыгы болуп (мамычалардын суммасы 3 жана 5) 

Күндөлүк (мөөнөтү өтө элек) 

Пролонгацияланган активдер  

Бардыгы болуп мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер  

30 күнгө чейин  

31 күндөн 60 күнгө чейин  

61 күндөн 90 күнгө чейин  

91 күндөн 120 күнгө чейин  

121 күндөн 180 күнгө чейин  

181 күндөн 360 күнгө чейин 

360 күндөн ашык 

Чегерилбөө статусундагы бардыгы болуп активдер  

10 

11 

12 

13 

1. Кардарларга сунушталган каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) өнөр жай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) айыл чарба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) соода жана коммерциялык операциялар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) кызмат көрсөтүүлөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) байланыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з) кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и) жеке адамдар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к) жана башка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФКМге сунушталган каржылоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Баланстан тышкаркы активдерди кошо алганда, башка активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жыйынтыгында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Кол тамга:_____ Кызматы:_________ Аты-жөнү:___________ Кол тамга:_____Кызматы:_________ Аты-жөнү:________»; 

 

бөлүк төмөнкү мазмундагы 4.Б-1. бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«4.Б-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу 

Байкоо алдындагы активдер 

«Жалпы» камдар 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

«атайы» камдар 

Маалымат иретинде: саны 

 

активдер 

10 

11 

12 

1. Каржылоо жана финансы-кредит мекемелери менен башка операциялар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) каржылоо жана банктар жана ФКМдер менен кыска мөөнөттүү операциялар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) башка банктардагы эсептешүү эсептери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) башка банктардагы эсептери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) өнөр жай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) айыл чарба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) соода жана коммерциялык операциялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) кызмат көрсөтүүлөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж) байланыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з) кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и) жеке адамдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к) жана башкалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Финансы-кредит мекемелерин каржылоо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Бардыгы болуп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Берилген активдин ордун жабууга кабыл алынган башка менчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Башка активдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Классификациялоого тийиш болгон бардыгы болуп активдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Классификациялоого тийиш болгон бардыгы болуп активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:_______________ Кол тамгасы: ________________ 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:_______________ Кол тамгасы: ________________»; 

бөлүк төмөнкү мазмундагы 4.В-1 бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«4.В-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык сунушталган каржылоо боюнча маалымат  

  

Тармактар боюнча каржылоонун түрлөрү 

Валюта 

  

Мөөнөткө берилген 

  

Жыйынтыгында 

  

  

№ 

0 - 1 ай 

  

1 - 3 ай 

  

3 - 6 ай 

  

6 - 12 ай 

  

1 жылдан 3 жылга чейин 

  

3 жылдан ашык 

  

  

  

  

  

сумма 

үстөк баа/киреше, %да 

ссуммаумма 

үстөк баа/киреше, %да 

сумма 

үстөк баа/киреше, %да 

сумма 

үстөк баа/киреше, %да 

сумма 

үстөк баа/киреше, %да 

сумма 

үстөк баа/киреше, %да 

сумма 

үстөк баа/киреше, %да 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Өнөр жай  

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарба  

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспорт 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Байланыш 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соода жана коммерциялык операциялар  

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Даярдоо жана кайра иштетүү 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Курулуш 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кыймылсыз мүлк (турак-жай) сатып алуу  

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жеке адамдар  

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

ФКМге сунушталган каржылоо 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Жана башка 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Кызмат көрсөтүүлөр 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Жыйынтыгында 

улуттук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чет өлкө 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызматы:___________ Аты-жөнү:_______________ Кол тамгасы: ________________ 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:_______________ Кол тамгасы: ________________»; 

  

«Проблемалуу карыз алуучулар боюнча маалымат» деген 4.И бөлүкчөсүнүн таблицанын тогузунчу тилкесиндеги «Карыз алуучунун проблемасынын кыскача баяндалышы» деген сөздөр «(эгерде каржылоо ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча алынган болсо, көрсөткүлө)» деген сөздөр менен толукталсын; 

«Үстү-үстүнөн алынган кредиттер тууралуу маалымат» деген 4.К бөлүкчөсүндө таблица «суммасы» жана «карыз алуучулардын саны» деген тилкелерден кийин төмөнкү мазмундагы тилке менен толукталсын: 

« 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча: 

 

»; 

«Реструктуризацияланган кредиттер» деп аталган Л. Бөлүкчөсүндө таблицанын жетинчи тилкеси «Реструктуризациялоо себеби» деген сөздөр «(эгерде каржылоо ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча алынган болсо, көрсөткүлө) » деген сөздөр менен толукталсын; 

- «Депозиттер» 5-бөлүгүнүн: 

«Суммалары боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер» деген 5.А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:  

А. «Суммалары боюнча бөлүштүрүү менен депозиттер» 

№ 

Статьянын аталышы 

МӨӨНӨТТҮҮ ДЕПОЗИТТЕР 

Улуттук валютада (миң сом.) 

ДО 1000  

1001-5000 

5001-20000 

20001-100000 

100001-и выше 

БАРДЫГЫ БОЛУП 

1. 

Бишкек ш. Тартылган каражаттар, бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Жеке адамдардын депозиттери 

 

 

 

 

 

 

Суммасы 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

Эсептердин саны 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Юридикалык жактардын депозиттери 

 

 

 

 

 

 

Суммасы 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

Эсептердин саны 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

2. 

Кыргыз Республикасынын областтарында,Бишкек шаарын кошпогондо, Чүй областында тартылган каражаттар, бардыгы болуп  

 

 

 

 

 

 

Анын ичинде: 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

Жеке адамдардын суммасы 

 

 

 

 

 

 

Суммасы 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

Эсептердинс аны 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Юридикалык жактардын депозиттери 

 

 

 

 

 

 

Суммасы 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

Эсептердин саны 

 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

Кызматы:___________ Фамилиясы:___________ Кол тамгасы : __________ 

Кызматы:___________ Фамилиясы:___________ Кол тамгасы : __________»; 

 

«Отчеттук мезгил ичинде кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын жылышы» 5.Б бөлүкчөсү жаңы редакцияда берилсин: 

«Отчеттук мезгил ичинде кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын жылышы 

 

 

 

№ 

Аманаттар /депозиттер 

Башталышына карата калдык  

Кабыл алынган 

Кайтарылган  

Акырына карата калдык 

Орточо салмактанып алынган %пайыздык чен, 

суммасы 

суммасы 

суммасы 

суммасы 

суммасы 

 

 

 

Юридикалык жактардын эсептери 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

Жеке адамдардын эсептери 

 

 

 

 

 

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп 

 

 

 

 

 

Кызматы:___________ Фамилиясы:___________ Кол тамгасы : __________ 

Кызматы:___________ Фамилиясы:___________ Кол тамгасы : __________ 

»; 

«Ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча депозиттер» 5.В бөлүкчөсү төмөнкү реадкцияда берилсин: 

«В. Ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча депозиттер 

  

Аталышы  

Мөөнөттүү депозиттер 

Улуттук валютада (сом) 

30-90 күн 

91-180 күн 

181-365 күн 

1 жылдан х жылга чейин 

Бардыгы болуп 

1. 

Жеке адамдардын депозиттери 

 

  

  

  

  

Суммасы 

 

 

 

 

  

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери 

 

 

 

 

 

Эсептердин саны 

 

 

 

 

  

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери 

 

 

 

 

 

2. 

  

  

Юридикалык жактардын депозиттери 

 

 

 

 

  

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери 

 

 

 

 

 

Суммасы 

 

 

 

 

  

Алардын ичинен ислам банк иши жана каржылоо принциптери 

 

 

 

 

 

Эсептердин саны 

 

 

 

 

  

Кызматы:___________ Фамилиясы:___________ Кол тамгасы : __________ 

Кызматы:___________ Фамилиясы:___________ Кол тамгасы : __________ 

»; 

- 6-бөлүк: 

«А. Пайыздык чендердин өзгөрүшүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөө (ГЭП-анализ)» бөлүкчөсүнөн кийин төмөнкү мазмундагы А-1 бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«6. А-1. Пайыздык чендердин өзгөрүшүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөө (ГЭП-анализ)»  

 

Статья 

Ордун жабуу мөөнөтүнө чейинки күндөр /Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү  

Бардыгы болуп 

Дароо 

1-30 күн 

31-90 күн 

91-180 күн 

181-365 күн 

1 жылдан 3 жылга чейин  

3 жылдан ашык  

 

 

АКТИВДЕР 

  

  

  

  

  

  

  

1. 

Башка банктардагы эсептешүү эсептери  

  

  

  

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында  

  

  

  

  

  

  

2. 

Башка банктардагы эсептер  

  

  

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Башка кардарларды каржылоо  

  

  

  

  

 

Анын ичинде чет өлкө валютасында  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

ФКМди каржылоо 

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

5. 

Рынокто кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө ийкемдүү башка активдер  

  

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында  

  

  

  

  

  

  

6. 

Рынокто кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө ийкемдүү, бардыгы болуп активдер  

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында  

 

 

6.А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө карата ийкемдүүлүгүнө талдап-иликтөө (ГЭП-анализ) 

 

  

  

  

  

  

  

  

миң сом 

 

 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. 

Жеке адамдардын мөөнөттүү эсептериндеги акча каражаттары  

  

  

  

 

  

 

  

8. 

Юридикалык жактардын мөөнөттүү эсептериндеги акча каражаттары  

  

  

  

  

  

 

  

9. 

Алынган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

а) Кыргыз Республикасынын банктарынан; 

 

  

  

  

 

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

  

  

  

 

  

  

  

 

б) Кыргыз Республикасынын башка ФКМдеринен  

  

  

  

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

  

  

  

  

  

 

  

 

в) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

г) эл аралык ФКМдерден  

 

  

  

 

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

д) мамлекеттик бийлик органдарынан  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

  

  

  

  

  

  

 

10  

МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттары боюнча милдеттенмелер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) уюштуруучулар (акционерлер) жеке адамдар тарабынан сунушталган каржылоо боюнча милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында;  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

б) уюштуруучулар (акционерлер) юридикалык жактар тарабынан сунушталган каржылоо боюнча милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

  

 

  

 

  

 

  

11 

Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө ийкемдүү башка милдеттенмелер  

 

  

  

 

  

  

  

 

анын ичинде чет өлкө валютасында  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө ийкемдүү, бардыгы болуп милдеттенмелер  

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

13 

Ажырым 

 

 

 

 

анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

14 

Кумулятивдик ажырым  

 

 

в анын ичинде чет өлкө валютасында 

 

Кызматы:___________Аты-жөнү:______________ _ Кол тамгасы: __________ 

Кызматы:___________ Аты-жөнү:______________ _ Кол тамгасы: __________»; 

 

«Б. Активдерди/милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдап-иликтөө» бөлүкчөсүнөн кийин төмөнкү мазмундагы 6.Б-1 бөлүкчөсү менен толукталсын : 

«6.Б-1. «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди/милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдап-иликтөө  

  

Статья 

Ордун жабуу мөөнөтүнө чейинки күндөр /Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү  

Бардыгы болуп 

Дароо 

1-30 күн 

31-90 күн 

91-180 күн 

181-365 күн 

1 жылдан 3 жылга чейин  

3 жылдан ашык  

АКТИВДЕР 

 

 

  

  

  

  

  

 

Башка банктардагы эсептешүү эсептери  

  

 &