Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын   

2010-жылдын 15-сентябрындагы №73/3 токтому  

 

 

 

 

 

Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» жөнүндө мыйзамынын 7 жана 43-статьяларынын талабына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттенмелердин тизмеги (кошо тиркелет) бекитилсин. 

1. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 10-декабрындагы №45/2 «Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитүү тууралуу» токтому; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 10-декабрындагы №45/2 «Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитүү тууралуу» токтому менен бекитилген, Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/15 «Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн милдеттенмелердин тизмегинин жаңы редакциясы жөнүндө» токтому;  

1. Токтом 2010-жылдын 1-ноябрынан тартып күчүнө кирет. 

1. Юридикалык бөлүм Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

1. Экономика башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын структуралык бөлүмдөрүн жана коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

1. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2010-жылдын 15-сентябрындагы 

№73/3 токтому менен бекитилген 

 

 

Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттенмелердин тизмеги 

 

№ 

Депозиттердин түрлөрү 

ПРБОнун 36-бөлүгүнүн статьялары 

 

 

Эсептешүүүндөлүк) эсептери 

2011 Башка финансы-кредит мекемелеринин эсептешүүүндөлүк) эсептери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары) 

2012 Коммерциялык уюмдардын эсептешүүүндөлүк) эсептери 

2013 Коммерциялык эмес уюмдардын эсептешүүүндөлүк) эсептери 

2014 Жеке адамдардын эсептешүүүндөлүк) эсептери 

2016 Кардарлардын-резидент эместердин эсептешүүүндөлүк) эсептери 

2017 Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун эсептешүүүндөлүк) эсептери 

2018 Башка финансы-кредит мекемелердин-резидент эместердин эсептешүү эсептери 

Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер 

2022 Башка финансы-кредит мекемелеринин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары) 

2023 Коммерциялык уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

2024 Коммерциялык эмес уюмдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

2025 Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

2027 Кардарлардын-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

2028 Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

2029 Башка финансы-кредит мекемелердин-резидент эместердин талап боюнча төлөнүүчү депозиттери 

Мөөнөттүү депозиттер 

2032 Башка финансы-кредит мекемелеринин мөөнөттүү депозиттери (Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунан тышкары) 

2033 Коммерциялык уюмдардын мөөнөттүү депозиттери 

2034 Коммерциялык эмес уюмдардын мөөнөттүү депозиттери 

2035 Жеке адамдардын жана жеке-ишкерлердин мөөнөттүү депозиттери 

2037 Кардарлардын-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

2038 Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фондусунун мөөнөттүү депозиттери 

2039 Башка финансы-кредит мекемелердин-резидент эместердин мөөнөттүү депозиттери 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Социалдык фондусунун жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана депозиттери 

2041 Кыргыз Республикасынын Казналыгынын эсеби 

2042 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун эсептери 

2043 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 

депозиттери 

2044 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин депозиттери 

2045 Жергиликтүү бийлик органдарынын депозиттери 

2046 Өкмөттүк башка мекемелердин депозиттери