Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3 

токтому 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4  

«Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Төлөмсистемаларыбашкармалыгы бул токтомдубелгиленгентартиптемамлекеттиккаттоодонөткөртүүүчүнКыргызРеспубликасынынУлуттукстатистикакомитетинежөнөтсүн.  

3. Юридика башкармалыгы: 

- Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин токтомдун Улуттукбанктынрасмийсайтындажарыяланышынкамсызкылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Респубикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

5. Бухгалтердикэсепкеалуужанаотчеттуулукбашкармалыгы,БанктыкэсептешүүлөрбашкармалыгыУлуттукбанктынБашкыкитебиндеги, ПакеттикклирингсистемасындагыжанаАйкынубакытыргагындаэсептешүүлөрдүнгросстуксистемасындагытөлөмкоддорунунмаалымдамасынатиешелүүөзгөртүүлөрдүкиргизишсин. 

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3 токтомуна 

тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун: 

- «Киришүү» бөлүгүндөгү «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр», «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр», «Бюджеттик уюмдардын активдери жана милдеттенмелери менен операциялар боюнча төлөмдөр» бөлүктөрүнө код белгилөө жана классификациялоо системасы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2008-жылдын 9-декабрындагы № 203-п буйругу менен бекитилген, ушул операциялардын классификациялык структурасына ылайык түзүлгөн» «2008-жылдын 9-декабрындагы № 203-п» реквизити «2016-жылдын 2-мартындагы № 32-п» реквизитине өзгөртүлсүн; 

- 11520000 «Ташып келүүлөргө бажы алымдары» тобу 11525000 «Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар» жана 11526000 «Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду» чакан топтору тийиштүү элементтери менен толукталып төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

11525000 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525100 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525200 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525300 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар  

11525400 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11526000 

Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526100 

Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526200 

Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526300 

Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526400 

Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

»; 

 

- 14150000 «Ижара акысы» тобунун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

14150000 

Ижара акысы жана ресурстарды иштеп чыгуу жана пайдалануу үчүн төлөө 

»; 

 

- 14152000 «Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы» чакан тобунун 14152200 «Жайыт ижарасы үчүн акы» элментинин аталышы «Жайыт жерлерин пайдалангандык үчүн төлөө» болуп өзгөртүлүп жана ушул топтон 14152300 «Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы», 14152400 «Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы үчүн акы», 14152500 «Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы» элементтери алынып салынып төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 

14152100 

Калктууконуштардажерижарасы үчүн акы  

14152200 

Жайыт жерлерин пайдалангандыгы үчүнакы 

14152600 

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунунжерлерининижарасы үчүн акы 

14152700 

Токой ресурстарын пайдалангандыгы үчүн акы 

14152800 

Суу ресурстарын пайдалангандыгы үчүн акы 

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалангандыгы үчүнбашка төлөмдөр 

»; 

 

-  22100000 «Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу» тобу төмөнкү редакциядагы 22190000 «Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьяда берилген чыгашалар» чакан топ менен толукталсын: 

 

 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

22190000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьяда берилген чыгашалар 

22191000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьяда берилген чыгашалар 

22191100 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьяда берилген чыгашалар 

»; 

- 22351000 «Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы» чакан тобу 22351900 «Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы» элементи менен толукталып төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

22351000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы  

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы  

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы  

22351900 

Башка коммуналдык кызматтар үчүнакы 

»; 

- 27115000 «Калкты медициналык камсыздандыруу» чакан тобу төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу 

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу 

27115400 

Студенттерди медициналык камсыздандыруу 

27115500 

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу 

27115600 

Аскер кызматчыларын медициналык камсыздандыруу 

».