Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2017-жылдын 15-июнундагы  

№ 2017-П-12/25-5-(НПА) 

токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамдын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы № 26/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же караштуу компанияларды түзүү жана/же сатылып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын адекваттуулугунун (шайкештигинин) стандартын аныктоо боюнча" нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы № 24/4 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу» нускоонун жаңы редакциясы жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-октябрындагы № 40/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы № 96/2 «Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдуктун жөнгө салынышына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жана "Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы № 4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө» токтомуна; 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Токтом 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет. 

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кыргыз банктар бирлиги»  юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКсын, микрофинансылык компанияларды, кредиттик союздарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж.Джусупов мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 15-июнундагы  

№ 2017-П-12/25-5-(НПА) 

токтомуна тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы №26/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же караштуу компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелерин» бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же караштуу компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелеринин: 

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же караштуу компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелери коммерциялык банктарга (мындан ары - банктар) жана «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө» мыйзамында каралган өзгөчөлүктөрдү эске алганда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына таркатылат».»;  

- 1.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.3. Банктын туунду же караштуу компанияларды түзүү же сатып алышы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) кат жүзүндөгү уруксатынын негизинде гана ишке ашырылат.»; 

- 1.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.4. Банктын төмөнкү учурларда туунду же караштуу компанияларды түзүүгө жана/же сатып алууга укугу жок: 

1) эгерде мындай компаниялар, тизмеги Улуттук банк тарабынан аныкталган оффшордук аймактарда, ошондой эле аларга карата Бириккен улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши тарабынан эл аралык санкциялар белгиленип, алар Кыргыз Республикасы тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон мамлекеттерде жана аймактарда өз ишин ишке ашырууну жана/же каттоодон өтүүнү болжолдосо; 

Эскертүү: Оффшордук аймактардын тизмеси Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 «Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу» токтомунда бекитилген; 

2) мындай компаниялар өз ишин оффшордук аймактарда, ошондой эле аларга карата Бириккен улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши тарабынан эл аралык санкциялар белгиленип, алар Кыргыз Республикасы тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон мамлекеттерде жана аймактарда жүзөгө ашырса жана/же каттоодон өтсө

3) мындай компаниялар катышуучу/кошо уюштуруучу катары оффшордук аймактарда, ошондой эле аларга карата Бириккен улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши тарабынан эл аралык санкциялар белгиленип, алар Кыргыз Республикасы тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон мамлекеттерде жана аймактарда каттоодон өткөн же ишкердигин жүргүзгөн юридикалык жактарга ээ болсо; 

4) мындай компаниялардын катышуучусу/кошо уюштуруучусу оффшордук аймактарда, ошондой эле аларга карата Бириккен улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши тарабынан эл аралык санкциялар белгиленип, алар Кыргыз Республикасы тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш болгон мамлекеттерде жана аймактарда каттоодон өткөн юридикалык жактардын катышуучусу/кошо уюштуруучусу болуп саналса.  

5) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамында чектөөлөр белгиленген адамдар компаниялардын катышуучуларынан болуп саналса.»; 

- 1.5-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.5. Ар бир банк эмес уюмга, анын ичинде туунду же караштуу компанияны түзүүдө жана/же сатып алууда, финансылык салымдарды жана кредиттерди кошо алганда, кайсы болбосун инвестициялардын өлчөмү банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын он беш пайызынан азыраакты түзүүгө тийиш. Мында, инвестициялардын жалпы өлчөмү банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын алтымыш пайызынан ашпоого тийиш. Ушул эрежелердин максаттарында банктын өздүк (регулятивдик) капиталы дегенден улам, таза суммардык капиталды түшүнөбүз, ал Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештиги стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык эсептелинет. 

Эскертүү: Инвестицияларды жүзөгө ашырууда талаптар жана чектөөлөр Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 113-беренесине ылайык белгиленет»; 

- 1.6-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 2.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.4. Банктын туунду жана караштуу компаниялары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган кандай болбосун уюштуруу-укуктук формада түзүлөт.»; 

- 3.1-пунктунун: 

 бешинчи-жетинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«-Улуттук банкка кат жүзүндө макулдук алуу үчүн кайрылган күнү банктын жана банкта иштеген анын кызмат адамдарынын иши алгылыксыз жана кооптуу банктык тажрыйба катары таанылган чечим жок; 

- туунду же караштуу компанияны түзүү же сатып алуу Улуттук банктын экономикалык ченемдерин жана талаптарын бузууга жол берүүгө, ошондой эле банктын алгылыксыз жана кооптуу банктык тажрыйбага тартылышына алып келбейт; 

- туунду же караштуу компанияны түзүү же сатып алуу банктын аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун кызыкчылыктарына коркунуч жаратпайт жана ал банктын аффилирленген жана байланыштуу жактарынын кызыкчылыгында эмес, банктын кызыкчылыгы менен шартталган;»; 

 төмөнкү мазмундагы тогузунчу жана онунчу абзацтар менен толукталсын: 

«- банктын жана анын туунду же караштуу компаниясынын кызмат адамдары, алардын акционерлери (уюштуруучулары) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болсо; 

- банкка тике банктык көзөмөлдүк режими киргизилбесе.»; 

- 3.4-пунктунун 10-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«10) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан лицензия алган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банк сатып алып жаткан туунду же караштуу компанияга карата акыркы эки жыл ичинде колдонулган таасир этүү чаралары жана санкциялар жөнүндө маалымат же мындай таасир этүү чаралары жана санкциялар колдонулбагандыгы жөнүндө маалымат;»; 

- 5.1-пунктундагы бешинчи жана алтынчы абзацтар төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- банк сатып алып жаткан туунду же караштуу компанияга карата акыркы эки жыл ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан киргизилген четтетиле элек таасир этүү чараларынын жана санкциялардын болушу; 

- туунду же караштуу компанияны түзүүгө же сатып алууга уруксат берүү үчүн документтер Улуттук банк тарабынан кароого алынып жаткан мезгил ичинде банкка карата таасир этүү чаралары киргизилгендиги;»; 

- 8.5-пунктунан кийинки 1-4-эскертүүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын.  

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар тууралуу» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

- токтомдун аталышындагы «Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган» жана «жана финансы-кредит мекемелери» деген сөздөр алынып салынсын; 

- токтомдун 1-пунктундагы «Улуттук банктан лицензия алышкан финансы-кредит мекемелер» жана «жана финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр алынып салынсын; 

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобонун: 

- бүтүндөй тексти боюнча «шайкештиги» деген сөз «жеткиликтүүлүгү (шайкештиги)» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө берилген «ликвиддүүлүк ченеми» деген сөз тиешелүү жөндөмөдө «ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө берилген «банктык жайларга» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө «кыймылсыз мүлк» дегенге алмаштырылсын; 

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Жобо бардык коммерциялык банктарга, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктарга, ошондой эле алар тарабынан банктык операцияларды жүзөгө ашырууда колдонулган атайы иштелип чыккан терминдерди (атоолорду) эске алганда, «ислам терезесине» ээ банктарга жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына (мындан ары - банктар) таркатылат.»; 

- 2-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2. Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1)»; 

2.1-2.4-пунктар төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.1. Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү төмөнкү мааниден ашпоого тийиш: 

- банктардан тышкары, карыз алуучулар же байланыштуу карыз алуучулар тобу үчүн (К1.1) 20%; 

- банктар үчүн (К1.3) 30%; 

2.2. Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү төмөнкү мааниден ашпоого тийиш: 

- банктардан тышкары, карыз алуучулар же байланыштуу карыз алуучулар тобу үчүн (К1.2) 15%; 

- банктар үчүн (К1.4) 15%; 

2.3. Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн эсептөө тартиби Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Кредиттөөдө чектөөлөрдү белгилөө жөнүндө» нускоого ылайык аныкталат. 

2.4. Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүн эсептөө тартиби «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоонун 6-бөлүгүнө жана Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Банктын аффилирленген жактар жана банк менен байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар» жөнүндө нускоого ылайык аныкталат.»; 

- 3-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:  

«3. Капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттары (К2) 

«3.1.2. Өздүк (регулятивдик) капиталдын минималдуу өлчөмү.»; 

3.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.2. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча салмактап кароого негизденген капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенттери: 

- суммардык капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.1) кеминде 12%; 

- биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.2) кеминде 6%.»; 

- 3.4-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.4. Капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттары жана аларды эсептөө тартиби Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоого ылайык аныкталат»; 

- 4-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4. Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (К3)»; 

- 4.2-пункттун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1) ЛА-ликвиддүү активдер, аларга төмөнкүлөр кирет: 

- банктын кассасындагы жана банкоматтарындагы улуттук жана чет өлкө валюталарындагы нак акча каражаттар; 

Улуттук банктагы корреспонденттик эсептериндеги жана башка эсептердеги каражаттар, ошондой эле баалуу металлдар түрүндөгү каражаттар;  

банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттар, ошондой эле баалуу металлдар түрүндөгү каражаттар;  

- жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк банктар аралык депозиттер; 

- Мамлекеттик казына векселдери жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук банк тарабынан чыгарылган башка жогорку ликвиддүү баалуу кагаздар (мындан ары жогорку ликвиддүү баалуу кагаздар). Бул баалуу кагаздар ликвидүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө премияны (дисконтту) жана ишке ашырылбаган пайданы (чыгымды) минуска чыгаруу менен эске алынат; 

- банктын ээси көрсөтүлбөгөн металл эсептериндеги каражаттар; 

- банктын жооптуу сактоодогу металл эсептериндеги каражаттар. 

- «Standard & Poor's» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Moodys Investors Service» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ мамлекеттер тарабынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар»; 

4.2-пунктунун 2- пунктчасынын: 

төртүнчү абзацы төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: 

«Мында, банктын своп жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эске алынат.»; 

бул пунктча төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын: 

«- банктын талап боюнча төлөнүүчү же мөөнөтү кийинки 30 күндүн ичинде келип жеткен металл эсептери боюнча милдеттенмелер.»;  

- 4.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.3. Ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) эсептөөдө классификацияланган банктар аралык жайгаштыруулар ликвиддүү активдер курамына камтылбайт. 

Эскертүү: «Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө жобо»; 

- 4.5-пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Банктар тарабынан алынган жана банкта-контрагентте акча каражаттар жана/же депозит сыяктуу күрөө түрүндө камсыздоого ээ болушкан банктар аралык кредиттер банктын милдеттенмесинин курамына киргизилбейт, эгерде банк кредиттин орду күрөө эсебинен толугу менен жабылышы мүмкүн экендигин гарантиялаган зарыл жол-жоболорго жана контролдоо системасына ээ болсо.»; 

- 4.8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.8. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) (К3.2) 35% төмөн болбогон деңгээлде кармап туруу зарыл»; 

- 4.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.9. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (К3.2) төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

К3.2 = (ВЛА / КОБ) * 100, мында: 

1) ВЛА жогорку ликвиддүү активдер, аларга төмөнкүлөр кирет: 

а) банктын кассаларындагы жана банкоматтарындагы улуттук жана чет өлкө валютасындагы нак акча каражаттар; 

б) Улуттук банктагы корреспонденттик жана башка эсептердеги каражаттар, ошондой эле баалуу металлдар түрүндөгү каражаттар;  

в) аффилирленген банктарды эске албаганда, «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ва2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ банктардагы корреспонденттик эсептердеги, ошондой эле баалуу металл түрүндөгү каражаттар. 

г) эгерде келишим шарттарында депозитти 7 күн ичинде алуу каралса, аффилирленген банктарды эске албаганда, «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ва2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ банктардагы депозиттер»; 

д) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталары; 

е) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган, 7 күнгө чейин төлөө мөөнөтүндөгү мамлекеттик баалуу кагаздар; 

ж) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздардын Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун алдындагы милдеттенмелеринин жалпы суммасынын 50% ашпаган өлчөмдөгү үлүшү

з) репо келишимдери боюнча сатылып алынган жогорку ликвиддүү баалуу кагаздар; 

и) аффилирленген банктарды, ушул пункттун 1-пунктчасынын «в» пунтчасында көрсөтүлгөн банктарды, тике банктык көзөмөлдүк киргизилген, же жоюу жол-жобосу жүзөгө ашырылып жаткан банктарды кошпогондо, башка банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттардын 20%; 

к) чет өлкө банкынын филиалы үчүн ушул чет өлкө банкынын башка филиалдарындагы жана ошол мамлекеттин валютасында ачылган корреспонденттик эсептердеги каражаттар. 

л) «Standard & Poor's» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Moodys Investors Service» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ мамлекеттер тарабынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар. 

м) банктын ээси көрсөтүлбөгөн металл эсептериндеги каражаттар.»; 

2) КОБ- кыска мөөнөттүү милдеттенмелер: 

а) юридикалык жактардын жана жеке адамдардын улуттук жана чет өлкө валютасындагы талап боюнча төлөнүүчү депозиттери, эсептердеги акча каражаттар; 

б) эгерде келишим шарттарында төмөндөтүлбөгөн калдыкты эске албаганда, келишимди токтотуу жана айыптык пайыздык ченди төлөө зарылчылыгысыз, мөөнөтү бүткөнгө чейин же башка милдеттенмелер келип жеткенге чейин кардардын акча каражаттарды жарым жартылай толуктоо жана жарым жартылай алып салуу мүмкүнчүлүгү каралган болсо, мөөнөттүү аманаттын (депозиттин) суммасы; 

в) башка милдеттенмелер, анын ичинде алар боюнча эсептешүүлөр 7 күн ичинде келип жетүүчү баланстан тышкаркы милдеттенмелер. Мында, банктын своп жана форвард бүтүмдөрү боюнча милдеттенмелери банктын контрагентке карата талаптарын минуска чыгаруу менен милдеттенмелердин таза наркынын негизинде эске алынат.»; 

г) ушул пунктчанын «а» «в» абзацтарында камтылбаган, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду алдындагы милдеттенмелеринин жалпы суммасынын 50%;  

д) жеке адамдардын жана юридикалык жактардын талап боюнча төлөнүүчү жана мөөнөтү жакынкы 7 күн ичинде келип жеткен ээси көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча милдеттенмелери.»

- 4.11-пунктундагы «кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеми» деген сөздөр «кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)» дегенге алмаштырылсын; 

- 4.12 жана 4.13-пункттарындагы «Дароо ликвиддүүлүк ченеми» деген сөздөр «Дароо ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)» дегенге алмаштырылсын;  

- 4.13-пунктунун 1 пунктчасындагы алтынчы жана жетинчи абзацтар төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- аффилирленген банктарды эске албаганда, «Standard and Poors», «Fitch Ratings», «Moodys Investors Service», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган, «BB» же «Ва2» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингге ээ банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттар;»; 

- аффилирленген банктарды, ушул пункттун 1-пунктчасынын төртүнчү абзацында көрсөтүлгөн банктарды, ошондой эле жоюу жол-жобосун жүзөгө ашыруу үчүн тике банктык көзөмөлдүк киргизилген банктарды эске албаганда, башка банктардагы корреспонденттик эсептердеги каражаттардын 20%; 

- 4.14-пунктундагы «дароо ликвиддүүлүк ченеми» деген сөздөр «дароо ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү)» дегенге алмаштырылсын;  

- 4.16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.16. Дароо ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) (К3.3) сактоого тийиш болгон банктардын тизмеси, ошондой эле конкреттүү банк үчүн ченемдин (К3.3) мааниси Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет, мында коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдардын системалуулук критерийлери жөнүндө жобонун номалары эске алынат.»;  

- 5.1-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи, алтынчы, жетинчи жана сегизинчи абзацтар менен толукталсын: 

«Баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашырган банктар үчүн баалуу металл түрүндөгү ачык позиция лимити (К4) төмөнкү маанилерден ашпоого тийиш: 

- баалуу металлдын ар бир түрү боюнча узун/кыска ачык баланстык/баланстан тышкаркы позициянын лимити үчүн (К4.4) банктын таза суммардык капиталынын 15% ашык эмес; 

- баалуу металлдарда узун ачык позициялардын суммардык өлчөмү үчүн (К4.5) банктын таза суммардык капиталынын 20% ашык эмес; 

- баалуу металлдарда кыска ачык позициялардын суммардык өлчөмү үчүн (К4.6) банктын таза суммардык капиталынын 20% ашпаган.»; 

- 5.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5.2. Ачык валюта позиция лимиттери «Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктардын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө» нускоого ылайык эсептелинет.»; 

- 7.2-пунктундагы «мекемелерде» деген сөз «уюмдарда» дегенге алмаштырылсын;  

- 8-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

- «8. Аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча  

тобокелдиктин максималдуу өлчөмү». 

- 8.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин 

- «8.1. Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык аффилирленген  

жана/же байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин аффилирленген жана байланыштуу жактардын банк алдындагы чогуу алгандагы карызы катары туюндурулган максималдуу өлчөмү, банктын таза суммардык капиталынын 60% ашпоого тийиш.»; 

- 9.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9.1. Кайсы болбосун финансылык салымдарды жана кредиттерди кошо алганда, ар бир банк эмес уюмга кайсы болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын өлчөмүнүн 15% төмөн болууга тийиш.»; 

- 9.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9.2. Мындай инвестициялардын жалпы өлчөмү банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын 60% ашпоого тийиш.»; 

- 9.3-пунктунун: 

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эгерде банк узак мөөнөттүү инвестициялоо максатында кайсыл болбосун банк эмес уюмдун капиталына анын таза суммардык капиталынын 10 пайызынан ашпаган инвестиция салууну болжолдосо, банк инвестициялоо башталганга чейинки 40 (кырк) календардык күн мурда төмөнкү документтерди/маалыматты кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү:»; 

- 4-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4) банк эмес уюм менен банктын аффилирленген же байланыштуу жактары ортосунда жалпы кызыкчылыктардын болушу жөнүндө маалымат;»; 

- 9.4-пунктунун: 

үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- инвестициялоо банктык мыйзамдарды, Улуттук банктын жазма буйруктарын же банктын Улуттук банк менен кат жүзүндөгү келишимдерин бузууга жол берүү менен банктын алгылыксыз жана кооптуу банктык тажрыйбага тартылышына байланыштуу жүзөгө ашырылат;»; 

бешинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- Улуттук банкка банк эмес уюмдун жана/же анын кызмат адамдарынын ишкердик аброюнун алгылыксыз экендигин далилдеген фактылар, ошондой эле банк эмес уюмдун жана/же анын кызмат адамдарынын буга чейинки иши кайсыл бир юридикалык жактын банкроттукка дуушарланышын же олуттуу финансылык чыгым тартышын шарттаган фактылар белгилүү болсо;»; 

- 9.5-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«9.5. Банк туунду же караштуу компанияны түзүүдө же сатып алууда Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын жана Улуттук банктын туунду же караштуу компанияларды түзүү жана/же сатып алуу тартиби аныкталган ченемдик укуктук актыларынын талаптары аткарылууга тийиш.»; 

- 10-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«10. Кыймылсыз мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү»; 

- 10.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«10.3. Кыймылсыз мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмүн эсептөөгө бардык кыймылсыз мүлктөр, ижарага алынган менчикти ыңгайлаштырууга капиталдык салымдар (операциялык жана/же финансылык ижара келишими боюнча), ошондой эле банктын жайларына ээлик кылышкан ишканалардын акцияларга же облигацияларга кайсы болбосун салымдары же ушу сыяктуу карыздык милдеттенмелери жана ушундай ишканаларга берилген жана/же алардын акциялары менен камсыздалган кредиттер камтылууга тийиш. Көрсөтүлгөн бардык активдер (финансылык ижара келишими боюнча кыймылсыз мүлктү эмке албаганда) алардын баланстык наркы боюнча эсептөөгө камтылат». 

Финансылык ижара келишими боюнча банктын карамагында турган кыймылсыз мүлк финансылык ижара боюнча милдеттенмелердин күндөлүк өлчөмүн алып салуу менен баштапкы нарк боюнча кыймылсыз мүлккө инвестициялардын максималдуу өлчөмүн эсептөөгө кошулууга тийиш.»; 

- 11.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«11.1. Standard & Poor's, Fitch Ratings же Moodys Investors Service рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган «А» же «А2» деңгээлинен төмөн болбогон кредиттик рейтингге ээ мамлекеттердин өкмөттөрүнүн жана борбордук банктарынын баалуу кагаздарына банктын инвестицияларынын жалпы өлчөмү банктын таза суммардык капиталынын 100 % өлчөмүнөн ашпоого тийиш.»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 13.1-1-пункт менен толукталсын: 

«13.1-1. Банктын капиталынын («капитал буфери» индекси) кошумча запасын колдоо «Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуулук критерийлери жөнүндө» жобонун нормаларын эске алуу менен системалуу маанилүү банктарга карата колдонулат.  

14.1-пункттагы «чаралар жана санкциялар» деген сөздөр «таасир этүү чаралары» дегенге алмаштырылсын; 

- 1-10-эскертүүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын: 

- 1-тиркеменин: 

- биринчи таблицасындагы: 

«Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы, банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» көрсөткүчү» графасынын: 

- биринчи сабындагы «Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү» деген сөздөр «Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү» дегенге алмаштырылсын; 

- «В» таблицасында: 

 «В» таблицасынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет» 

үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи саптар төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү 

 

Таза суммардык капиталдын 60% жогору эмес 

Ар бир банк эмес уюмга кандай болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү 

 

Банктын өздүк (регулятивдик) капиталынын 60% жогору эмес 

Кыймылсыз мүлккө (негизги каражаттарга) инвестициялардын максималдуу өлчөмү 

 

Банктын төлөнгөн уставдык капитал өлчөмүнүн 100% жогору эмес 

»; 

- «Г» таблицасынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Г. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) сакталышы жөнүндө отчет (К3.2)»; 

- «Д» таблицасынын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Д. Дароо ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет (К3.3)»; 

- 2-тиркеменин: 

- аталышындагы «Маалыматтар (*)» деген сөз «Маалыматтар» дегенге алмаштырылсын: 

- экинчи сап төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.1) 

20% жогору эмес 

 

»; 

үчүнчү сап төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2) 

15% жогору эмес 

 

»;  

- бешинчи сап төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.4)  

15% жогору эмес 

 

»;  

- алтынчы сап төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Суммардык капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.1) 

12% төмөн эмес 

 

»;  

- жетинчи сап төмөнкү редакцияда берилсин:  

 

 

« 

Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (К2.2) 

6% төмөн эмес 

 

»; 

- тогузунчу сап төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (К3.1) 

45% төмөн эмес 

 

»; 

- он экинчи сап төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси)  

__% төмөн эмес  

(маанисин көрсөтүү зарыл) 

 

»; 

- 2-тиркеме төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын: 

« 

Баалуу металлдар түрүндөгү узун ачык позициялардын суммардык өлчөмү боюнча бузуулар катталган күндөрдүн саны (К4.5) 

20% жогору эмес 

 

Баалуу металлдар түрүндөгү  

кыска ачык позициялардын суммардык өлчөмү боюнча бузуулар катталган күндөрдүн саны (К4.6) 

20% жогору эмес 

 

»; 

- экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР (*) таблицасынан кийинки шилтеме (*) күчүн жоготкон катары таанылсын. 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

- токтомдун аталышындагы «капитал шайкештиги» деген сөздөр «капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги)» дегенге алмаштырылсын; 

- 1-пунктундагы «капитал шайкештиги» деген сөздөр «капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги)» дегенге алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун: 

- аталышындагы жана бүтүндөй тексти боюнча жана ага карата тиркемелердеги ар башка жөндөмөлөрдө берилген «шайкештиги» деген сөз тиешелүү жөндөмөдөгү «жетиштүүлүгү (шайкештиги)» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө берилген «капитал буфери» көрсөткүчү» деген сөз тиешелүү жөндөмөдөгү «капитал буфери» индекси» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдө берилген «капитал (өздүк каражат)» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «өздүк (регулятивдик) капитал» дегенге алмаштырылсын; 

- 1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Бул нускоо коммерциялык банктардын капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын жана капиталынын түзүмүн аныктайт. 

Бул нускоо коммерциялык банктарга, анын ичинде «ислам терезесине» ээ банктарга жана Мамлекеттик өнүктүрүү банкына, ошондой эле «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсына капитал түзүмүн, өздүк (регулятивдик) капиталдын минималдуу өлчөмүн жана капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенттерин эсептөө тартибин аныктоо, ошондой эле баланстык активдерге жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерге тобокелдик деңгээли боюнча баа берүү боюнча таркатылат.»; 

- 2.1-пунктунун 2.1.2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.1.2. Өздүк (регулятивдик) капиталдын минималдуу өлчөмү. Өздүк (регулятивдик) капитал, капиталга утурлап инвестициялоону минуска чыгаруу менен Биринчи деңгээлдеги таза капитал катары аныкталат. Биринчи деңгээлдеги таза капитал ушул нускоонун 3.9-пунктунун а) пунктчасына ылайык аныкталат. Капиталга утурлама инвестициялар бул банктардын жана банк эмес уюмдардын бири-биринин капиталына өз ара катышуусу (акция түрүндө же капиталына үлүштүк катышуусу)»; 

- 2.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.4. Банктын финансылык жана иш туруктуулугун сактоо максатында, дивиденддерди төлөө үчүн «банк капиталынын кошумча запасын» («капитал буфери» индексин)» колдоо жөнүндө талап белгиленет. «Капитал буфери» индекси суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештиги) коэффициентин эсептеген сыяктуу эле аныкталат. «Капитал буферинин» мааниси 18% өлчөмүндө белгиленет. Кардарларынын депозиттеринин жана кредиттеринин үлүшү бүтүндөй банк тутумунун кардарларынын депозиттеринин жана кредиттеринин жалпы суммасынын тиешелүүлүгүнө жараша 8 % жана андан ашыгын түзгөн банктар үчүн «капитал буферин» 20% кем эмес деңгээлде колдоо зарылчылыгы тууралуу талап Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан белгиленет, мында «Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуулук критерийлери жөнүндө» жобонун нормалары да эске алынат.  

Ушул пункттун максатында «депозиттер» дегенден улам, юридикалык жактардын жана жеке адамдардын жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун эсептерин түшүнүүгө болот.»; 

- 3.6-пунктунун «в)» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«в) номиналдан үстөк салынган капитал бул, жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялардын сатуу наркы менен алардын номиналдык наркы ортосунда айырма.  

Номиналдан үстөк салынган капитал акционерлер ортосунда дивиденд түрүндө бөлүштүрүлбөйт жана банкта калат.  

Улуттук банктын кат жүзүндөгү уруксатынын негизинде номиналдан үстөк салынган капитал, уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча талаптарды сактоо максатында банктын уставдык капиталын арттырууга багытталышы мүмкүн.  

Банк тарабынан акцияларды сатып алгандан кийин аларды сатуу үчүн алдын ала келишим түзүлгөн жана өз акциялдарын сатып алуу жөнүндө чечим чыгарылган күнгө чейинки акыркы 5 (беш) жыл ичинде банктын иши чыгашага дуушар болбогон шартта гана ал, өз акцияларын сатып алууга укуктуу;»; 

- 3.9-пунктунун «б)» пунктчасындагы «мекемелер» деген сөз «уюмдар» дегенге алмаштырылсын; 

- 3.10-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.10. Отчеттук мезгилден кийинки айдын 1-күнүнө карата абал боюнча өздүк (регулятивдик) капиталдын, Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана таза суммардык капиталдын маанилери Улуттук банк тарабынан белгиленген капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын жана Улуттук банктын башка экономикалык ченемдеринин жана талаптарынын аткарылышын эсептөө үчүн пайдаланылат. Мааниси отчеттук ай ичинде күн сайын же жума сайын аныктала турган экономикалык ченемдерди эсептөөдө, банктын отчеттук айдын 1-күнүнө карата абал боюнча таза суммардык капиталынын мааниси жана отчет түзүлгөн күнгө карата юридикалык жактар же жеке адамдар белгиленген тартипте аны салган учурда кошумча капиталдын мааниси пайдаланылат.»; 

- 7.1. жана 7.3-пункттардагы «мекемелер» деген сөз «уюмдар» дегенге алмаштырылсын; 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 15-сентябрындагы №24/4 «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоонун жаңы редакциясы тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

- токтомдун аталышындагы «Жаңы редакциясы жөнүндө» деген сөздөр «Бекитүү жөнүндө» дегенге алмаштырылсын; 

«Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу»; 

- 1-пункттагы «нускоонун жаны редакциясы» деген сөз «нускоону» деген сөзгө алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө» нускоонун: 

- 1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин; 

- «1.1. Нускоо бардык коммерциялык банктарга жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкына (мындан ары -банктар) таркатылат.»; 

- 1.2-пункттагы «ушул ченемдик акты» деген сөздөр «ушул нускоо» дегенге алмаштырылсын; 

- 1.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.3. Кредиттөө чектери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) тарабынан белгиленген, «Бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү» экономикалык ченеми аркылуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна (мындан ары бир карыз алуучу) тобокелдикти чектөө.»; 

- 2.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2.3. Банк менен байланыштуу жактарды кредиттөө тартиби жана чектөөлөр Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилген, «Банктын аффилирленген жактар жана банк менен байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоого ылайык аныкталат.»; 

- 3.1.2-пунктундагы «Moodys Investors Service (АКШ) (2-эскертүүнү караңыз)» деген сөздөр ««Standard & Poor's» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Moodys Investors Service» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ» дегенге алмаштырылсын; 

- Нускоо төмөнкү мазмундагы 3.1.4-пункт менен толукталсын; 

«3.1.4. «Standard & Poor's» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Moodys Investors Service» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ өкмөттөргө же борбордук банктарга карата талаптар; 

- 3.2.5 жана 3.2.6-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин; 

«3.2.5. «Standard & Poor's» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Moodys Investors Service» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан же эл аралык финансы институттары (ЕБРР, АБР) тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ өкмөттөр же борбордук банктар гарантиялаган талаптар; 

- 3.2.6. «Standard & Poor's» рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Fitch Ratings», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Moodys Investors Service» сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ өкмөттөр же борбордук банктар бенефициар болуп саналган банк тарабынан кабыл алынган баланстан тышкаркы милдеттенмелер.»; 

- 6-бөлүктүн аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6. Байланыштуу карыз алуучулар тобу»; 

төмөнкү мазмундагы 6.1.-1 6.1.-3-пункттар менен толукталсын: 

«6.1.-1. Ушул нускоонун максаттарында «карыз алуучу» катары, банк аларга кредит/кредитти алмаштыруучуну жана/же өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдерди (инвестиция, товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн алдын ала төлөөлөр ж.б. түрүндө) сунуштаган адамды/адамдар тобун түшүнөбүз. 

6.1.-2. Банк, өз ара байланыштуу жактар бир жак катары каралган талапты сактоо менен инвестициялоону жүзөгө ашырышы мүмкүн (анын ичинде кредиттерди/кредитти алмаштыруучуларды берүү, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдерди жайгаштыруу).  

6.1.-3. Кредиттөөдө концентрациялануу тобокелдигин тескөө айрым карыз алуучулар ортосунда потенциалдуу байланыштуу болууга тийиш, анткени кредит алууда банк менен өз-өзүнчө иш алып барган эки (жана андан көп) карыз алуучу өз ара байланыштуу болгон бирдиктүү юридикалык жана экономикалык тобокелдикти шартташы мүмкүн. 

Өз ара байланыштуу карыз алуучуларды аныктоодо консолидацияланган отчетту сунуштаган жана/же сунуштоо болжолдонуп жаткан компаниялар тобун гана кароого алуу жетишсиз. Карыз алуучулардын байланыштуулугу/өз ара байланыштуулугу, мисалы, биргелешип ээлик кылуу, контролдоо же тескөө катары болушу мүмкүн. Утурлама гарантиялар да карыз алуучулардын өз ара байланыштуулугу көрсөткүчү катары кызмат кылышы мүмкүн.  

Банк өз иш тажрыйбасында карыз алуучуларга байланыштуу тобокелдиктерди аныктоо үчүн алардын кайсы болбосун маалыматты бурмалоосун жана/же сунуштабай койгондугун (карыз алуучулар ортосунда байланышты жашыруу максатында) аныктоо үчүн кылдат кароого алууга жана мүмкүн болушунча бардык күч-аракетин жумшоого тийиш.»; 

- 6.2-пунктундагы: 

экинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- бир карыз алуучу башкасы контролдукка алат» 

үчүнчү абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- кредит юридикалык жакка жана ошол юридикалык жактын катышуучусуна/уюштуруучусуна да берилген;»; 

төртүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын; 

пункт төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын: 

«- алар бир карыз алуучуга ээ, мында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы күрөө коюучу катары болуп саналган жагдайлар эске алынбайт.»; 

- 7.1-пункттун экинчи сүйлөмүндөгү «санкциялар» деген сөз «таасир этүү чаралары» дегенге алмаштырылсын; 

- 7.2 жана 7.3.-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 8.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«8.1. Банк туруктуу негизде маалымат базасын толуктап турууга жана байланыштуу карыз алуучулар тобун эсепке алуу журналын жүргүзүүгө милдеттүү, анда ар бир карыз алуучуга жана ал менен байланыштуу жакка карата бардык талаптар тууралуу маалымат камтылууга тийиш.»; 

- 9.2-пункттун 1-3-эскертүүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын. 

5. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-октябрындагы №40/1 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө нускоону» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө нускоонун: 

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Нускоо ислам банктарына жана «ислам терезесине» ээ банктарга таркатылат.» 

- 3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3. Каржылоо чектери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) тарабынан белгиленген, «Бир кардарга/сунуштоочуга же байланыштуу кардарлар/сунуштоочуга тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү» экономикалык ченеми аркылуу бир кардарга/сунуштоочуга же байланыштуу кардарлар/сунуштоочуга тобуна (мындан ары бир карыз алуучу) тобокелдикти чектөө.»; 

- 6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6. Ислам банкына байланыштуу жактарды каржылоо тартиби жана чектөөлөр Улуттук банк Башкармасы тарабынан бекитилген, “Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө” нускоого ылайык аныкталат.»; 

- 8-пункттун:  

2-пунктчасындагы «Moode's Investors Service (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган» деген сөздөр «Standard & Poor's же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moodys Investors Service сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ» дегенге алмаштырылсын; 

пункт төмөнкү мазмундагы 4-пунктча менен толукталсын: 

«4) Standard & Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moodys Investors Service сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ өкмөттөргө же борбордук банктарга карата талаптар.»; 

- 9-пунктунун 5 жана 6-пунктчалары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5) Standard & Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moodys Investors Service сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан же эл аралык финансы институттары (ЕБРР, АБР) тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ өкмөттөр же борбордук банктар гарантиялаган талаптар; 

6) Standard & Poor's рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «А» деңгээлинен төмөн болбогон узак мөөнөттүү суверендүү кредиттик рейтингге же Japan Credit Rating Agency (JCR), Fitch Ratings, Dominion Bond Rating Service (DBRS), Moodys Investors Service сыяктуу рейтингдик агенттиктердин бири тарабынан ыйгарылган бирдей рейтингге ээ өкмөттөр же борбордук банктар бенефициар болуп саналган ислам банкы тарабынан кабыл алынган баланстан тышкаркы милдеттенмелер;»; 

- 25-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«25. Ушул нускоонун максаттарында «кардар/сунуштоочу» катары, банк аларга каржылоону/ же өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдерди (инвестиция, товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн алдын ала төлөөлөр ж.б. түрүндө) сунуштаган адамды/адамдар тобун түшүнөбүз.»; 

- Нускоо төмөнкү мазмундагы 25-1, 25-2 жана 25-3 пункттар менен толукталсын: 

«25-1. Бир кардарга/сунуштоочуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченемин эсептөөдө ар башка кардарлардын/сунуштоочулардын карызы суммаланууга жана эгерде бир кардардын/сунуштоочунун финансылык кыйынчылыктары башкаларда да төлөө көйгөйлөрүн жаратса, бирдиктүү чогуу алгандагы байланыштуу карыз катары каралууга тийиш. 

25-2. Банк, өз ара байланыштуу жактар бир жак катары каралган талапты сактоо менен инвестициялоону жүзөгө ашырышы мүмкүн (анын ичинде каржылоону сунуштоо, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активдерди жайгаштыруу).  

25-3. Кредиттөөдө концентрациялануу тобокелдигин тескөө айрым карыз алуучулар ортосунда потенциалдуу байланыштуу болууга тийиш, анткени кредит алууда банк менен өз-өзүнчө иш алып барган эки (жана андан көп) карыз алуучу өз ара байланыштуу болгон бирдиктүү юридикалык жана экономикалык тобокелдикти шартташы мүмкүн. 

Өз ара байланыштуу кардарлары/сунуштоочуларды аныктоодо консолидацияланган отчетту сунуштаган жана/же сунуштоо болжолдонуп жаткан компаниялар тобун гана кароого алуу жетишсиз. Кардарлардын/сунуштоочулардын байланыштуулугу/өз ара байланыштуулугу, мисалы, биргелешип ээлик кылуу, контролдоо же тескөө катары болушу мүмкүн. Утурлама гарантиялар да карыз алуучулардын өз ара байланыштуулугу көрсөткүчү катары кызмат кылышы мүмкүн.  

Банк өз иш тажрыйбасында кардарларга/сунуштоочуларга байланыштуу тобокелдиктерди аныктоо үчүн алардын кайсы болбосун маалыматты бурмалоосун жана/же сунуштабай койгондугун (карыз алуучулар ортосунда байланышты жашыруу максатында) аныктоо үчүн кылдат кароого алууга жана мүмкүн болушунча бардык күч-аракетин жумшоого тийиш.»; 

- 26-пунктунун: 

үчүнчү жана төртүнчү абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- каржылоо юридикалык жакка да жана ал юридикалык жактын катышуучусуна/уюштуруучусуна сунушталган; 

- алар, эч болбогондо, бир контролдоочу адамга же олуттуу катышуучуга ээ, мында контролдоочу адам же олуттуу катышуучу мамлекеттик органдар болуп саналган учурлар эске алынбайт;»; 

жетинчи абзацы «төлөөнүн экинчилик булагына» деген сөздөн кийин «(күрөөгө)» деген сөз менен толукталсын; 

тогузунчу абзац «үчүнчү жактын тике пайдасы үчүн колдонулса» деген сөздөрдөн кийин « Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан башка» деген сөздөр менен толукталсын; 

пункт төмөнкү мазмундагы онунчу абзац менен толукталсын: 

«- алар бир күрөө коюучуга ээ, мында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органы күрөө коюучу болуп саналган учурлар эске алынбайт.»; 

эскертүү күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 28-пункттун экинчи сүйлөмүндө «санкцияларды» деген сөз «таасир этүү чараларды» дегенге алмаштырылсын; 

- 29-пунктундагы «байланыштуу жактар» деген сөз «байланыштуу кардарлардын/сунуштоочулардын тобу» дегенге алмаштырылсын. 

6. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы №96/2 «Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы иш-аракеттерди көрүү максатында, коммерциялык банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы иш-аракеттерди көрүү максатында, коммерциялык банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун: 

-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1. Жобо коммерциялык банктарда, анын ичинде ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан жана ислам терезесине ээ банктарда, депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компанияларда, «Кредиттик союздардын финансы компаниясы» ААКсында, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Өнүктүрүү банкында (мындан ары - банктар) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы иш-аракеттерди көрүү максатында иштелип чыккан.»; 

-2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы иш-аракеттерди көрүү максатында, ички контролдукту уюштуруу маселелери боюнча банктардын ишине инспекциялоо жүргүзүп, анын натыйжалары тууралуу маалыматты бул багытта иш алып барышкан ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (мындан ары ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) жөнөтөт. 

- 3-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 4-пункттун: 

13-абзацындагы «(банктын түзүмдүк бөлүмүнүн начальнигинин, же банкта тиешелүү түзүмдүк бөлүм жок болсо, анда башкы адистин деңгээлиндеги)» деген сөздөр «(комплаенс-контролдук кызматынын жетекчисинин деңгээлинде)» деген сөздөргө алмаштырылсын; 

16-абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Ислам банкы», ««Ислам терезесине» ээ банк», «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери», «Шариат стандарттары», «Шариат кеңеши» - бул терминдер Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын түшүндүрмө нормаларына шайкеш келет.»; 

- 22-пунктунун төртүнчү абзацындагы «финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр «финансы-кредиттик уюмдар» дегенге алмаштырылсын». 

7. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1-пунктундагы «жобо долбоору» деген сөздөр «жобо» дегенге алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Бул жободо мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун бирдиктүү формасы аныкталган.»; 

- 1.2-пунктундагы «жана башка финансы-кредит мекемелери» деген сөздөр «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы» дегенге алмаштырылсын; 

- 2.1-пунктунун а) пунктчасындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» дегенге алмаштырылсын; 

1-тиркеменинин 12, 14 , 15, 18, 19, 20-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

№ 

Бөлүк 

Аталышы  

Мезгил аралыгы 

Сунуштоо мөөнөтү 

Эскертүү же ченемдик укуктук актыларга шилтемелер 

12 

8-бөлүк 

Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга өзгөртүүлөр: 

А. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдын (РППУ) эсебинен алынып салынган жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалымат. 

Б. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга банктарга сунушталган кредиттерден тышкары, кредиттер боюнча өзгөртүүлөр. 

В. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга кредиттерден айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча өзгөртүүлөр. 

Г. Потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга банктарга жана башка ФКУларга сунушталган кредиттер боюнча өзгөртүүлөр. 

Д. «ислам терезесинин» алкагында банктын потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камдын эсебинен алынып салынган жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдери жана баланстан тышкаркы милдеттенмелери жөнүндө маалымат. 

Е. Банктарга сунушталган каржылоону эске албаганда, «ислам терезесинин» алкагында банк тарабынан сунушталган каржылоо боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга өзгөртүүлөр. 

Ж. Каржылоодон айырмаланган «ислам терезесинин» алкагында банктын активдери боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга өзгөртүүлөр. 

З. Банк тарабынан «ислам терезесинин» алкагында банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарга сунушталган каржылоо боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга өзгөртүүлөр.  

Ай сайын. 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде.  

 

14 

10өлүк 

Аффилирленген жактар тууралуу маалымат: 

  

  

  

А. Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат. 

Ай сайын. 

Отчеттук мезгилден кийинки 12 календардык күн ичинде.  

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 1-формасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалымат 

В. Банктын аффилирленген жактары жөнүндө маалымат 

Жарым жылда бир жолу. 

Отчеттук мезгилден кийинки 12 календардык күн ичинде.  

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 2, 3-формасы. 

 

 

Г. Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат 

Д. Аффилирленген жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалымат 

Е. Банктын аффилирленген жактары жөнүндө маалымат 

 

 

 

15 

11өлүк 

Банк менен байланыштуу жактар жөнүндө маалымат: 

  

  

  

А. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат. 

Ай сайын. 

Отчеттук мезгилден кийинки 12 календардык күн ичинде.  

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 4-формасы. 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалымат. 

В. Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары жөнүндө маалымат. 

Г. Банк менен байланыштуу башка жактар жөнүндө маалымат. 

Д. Банктын кызмат адамдары жана алардын жакын туугандары же банк менен байланыштуу башка жактар аларда контролдоо укугуна ээ юридикалык жактар жөнүндө малымат. 

Жарым жылда бир жолу. 

Отчеттук мезгилден кийинки 12 календардык күн ичинде.  

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 5, 6, 7, 8-формалары. 

 

 

 

E. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат. 

Ж. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалымат. 

З. Банк менен байланыштуу жактардын туугандарынан болгон жактар жөнүндө маалымат. 

И. Башка байланыштуу жактар жөнүндө маалымат. 

К. Банк менен байланыштуу жактын жакын туугандарынан болгон жактар же башка байланыштуу жактар контролдоо укугуна ээ юридикалык жактар жөнүндө маалымат. 

 

 

 

18 

14өлүк 

Экономикалык ченемдердин сакталышы жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо («капитал буфери») жөнүндө маалымат. 

Ай сайын. 

Отчеттук мезгилден кийинки 12 календардык күн ичинде.  

  

А. Мөөнөттүү депозиттер жана жеке адамдар алдында башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет (К5.1). 

Күн сайын. 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча 9.00гө чейин. 

 

  

 

 

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы жөнүндө отчет (К5.2). 

Ай сайын. 

 

 

 

 

В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет. 

Ай сайын. 

 

 

 

 

Г. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) сакталышы жөнүндө отчет (К3.2). 

Ай сайын. 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча 9.00гө чейин. 

 

 

 

Д. Дароо ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) сакталышы жөнүндө ар күндүк отчет (К3.3). 

Ай сайын. 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча 9.00гө чейин. 

 

19 

15өлүк 

Банктын капиталын эсептөө

Ай сайын. 

Отчеттук мезгилден кийинки 12 календардык күн ичинде.  

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо. 

 

Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган  

банктардын капитал шайкештиги стандарттарын аныктоо боюнча нускоо. 

20 

16өлүк 

Ачык валюта позициялары жөнүндө отчет. 

Күн сайын. 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча 9.00гө чейин. 

Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген, “Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктардын ачык позиция лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө нускоого карата тиркеме; 

 

Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген  

Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктардын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө нускоо. 

 

 

А. Ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар боюнча ачык валюта позициялары жөнүндө күндөлүк отчет. 

Б. Ачык валюта позициялары жөнүндө жыйынтыкталган күндөлүк отчет.  

 

Баалуу металлдар боюнча позиция боюнча отчет.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

- 2-тиркеменин 

- аталышында жана 1-18 бөлүктөрүнүн таблицаларында: 

ар башка жөндөмөдөгү «финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «финансы-кредиттик уюмдар» дегенге алмаштырылсын; 

«ФКМ» аббревиатура деген сөздөр «ФКУ» дегенге алмаштырылсын; 

6) 10Б-10В, 11А-11Д бөлүмдөрү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

БӨЛҮМ 10Б 

АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 

 

Аффилирленген жактын аталышы 

Операциянын суммасы 

Операциянын түрү [1] 

Операция башталган күн 

Операцияны бүткөн күнү жана мөөнөтү [2] 

Пайыздык чен (%) 

Насыяга карата күрөө [3] 

Күрөөнүн ээси 

Операцияны жүргүзүү шарттары [4] 

Эскертүүлөр 

  

Төмөндө маалыматты аныктоонун мисалдары келтирилген:  

  

1-мисал: Банктын туунду компаниясы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-мисал: Банктын 10% жана андан ашык акциясына ээ компания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[1] Операциянын түрүн көрсөтүнүз (кредит, гарантия, активди сатуу/сатып алуу, кызмат ж.б.)  

[2] Кредиттерге, баланстан тышкары милдеттенмелерге, контрактарга ж.б. 

[3] Күрөөнүн түрүн көрсөтүнүз (баалуу кагаздар, депозит, кыймылсыз мүлк ж.б.) 

[4] Операциянын негизги шарттарын жазып чыгыныз.  

 

Кызмат орду 

Кол тамгасы 

Аты-жөнү 

___________________ 

___________________ 

_____________________ 

 

 

БӨЛҮМ 10В 

БАНКТЫН АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

Аффилирленген жактын аталышы 

Банк менен аффилирленген жактын өз ара мамилесинин мүнөзү (холдинг компаниясы, туунду компаниясы, караштуу компаниясы ж. б.)  

Банкка тийиштүүлүгүнө карата акцияларынын/үлүшүнүн ээлигинин пайызы [1] 

Аффилирленген жактын аталышы/негизги иши 

Эскертүүлөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[1] Мисалы: а) Банк В компаниянын 50%на ээ; б) А холдинг компаниясы банктын 55% на ээ; в) банктын холдинг компаниясы ага караштуу D компаниянын 100% акциясына ээ.  

  

Кызмат орду 

Кол тамгасы 

Аты-жөнү 

___________________ 

___________________ 

_____________________ 

  

 

БӨЛҮМ 11А 

БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАР МЕНЕН АКТИВДҮҮ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ КЫСКАЧА МААЛЫМАТ 

(миң сом) 

Банк менен байланыштуу жак тууралуу маалымат 

Банк менен байланыштуу жактын аталышы 

Топ  

Банк менен байланыштуу жактын чогуу алгандагы баланстык карызы 

Кредиттер жана финансылык ижара 

Пайыздык чен (%) 

Жана башка активдер 

Пайыздык чен (%) 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Бардыгы болуп 

Классификациялоо категориясы 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер (күндөрдө

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Банк менен байланыштуу жактын бардык операциясы 

  

  

  

22 

Банк менен байланыштуу бир жактын эң ири карызы 

  

  

  

БӨЛҮМ 11Б 

БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 

 

Банк менен байланыштуу адамдын аты-жөгү 

Операциянын суммасы (мин сом) 

Операциянын түрү [6] 

Операция башталган күн 

Операция бүткөн күн жана мөөнөтү [7] 

Пайыздык чен 

Кредитке карата күрөө [8] 

Күрөөнүн ээси 

Операцияны жүргүзүү шарттары [9] 

Эскертүүлөр 

 

Төмөндө маалыматты ачып көрсөтүү мисалдары келтирилген: 

1-мисал: банк Башкармасынын төрагасынын аты-жөнү  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Банк Башкармасынын төрагасынын агасынын/инисинин аты-жөнү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X компаниясы, банк Башкармасынын төрагасынын атасы Х компаниясынын 50% акциясына ээ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-мисал: Банктын 10% жана андан ашык акциясына ээ жактар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

[6] Операциянын түрүн көрсөтүнүз (кредит, гарантия, активди сатуу/сатып алуу, кызмат ж.б.)  

[7] Кредиттерге, баланстан тышкары милдеттенмелерге, контрактарга ж.б. 

[8] Күрөөнүн түрүн көрсөтүнүз (баалуу кагаздар, депозит, кыймылсыз мүлк ж.б.) 

[9] Операциянын башкы шарттарын жазып чыгыныз.   

 

БӨЛҮМ 11В 

БАНКТЫН КЫЗМАТ АДАМДАРЫНЫН ЖАКЫН ТУУГАНДАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

Банктын кызмат адамынын аты-жөнү 

Банкта ээлеген кызматы 

Жакын тууганынын аты-жөнү 

туугандык даражасы (ата-энеси, аялы/күйөөсү ж. б.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БӨЛҮМ 11Г 

БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ БАШКА ЖАКТАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  

 

Банктын кызмат адамынын аты-жөнү 

Банкта ээлеген кызматы 

Банк менен байланыштуу адамдардын аты-жөнү 

Туугандык даражасын аныктоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

БӨЛҮМ 11Д 

БАНКТЫН КЫЗМАТ АДАМДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЖАКЫН ТУУГАНДАРЫ ЖЕ БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ БАШКА ЖАКТАР КОНТРОЛДОО УКУГУНА ЭЭ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ЖӨНҮНДӨ МАЛЫМАТ 

 

Банктын кызмат адамынын аты-жөнү 

Банкта ээлеген кызматы 

Юридикалык жактын аталышы/негизги иши  

Банктын казмат адамдарына байланыштуулугу жана юридикалык жактын акцияларына (%) ээлик кылуу үлүшү  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

14-бөлүктөгү «КАПИТАЛДЫН ЖЕТИШТҮҮЛҮГҮ (ШАЙКЕШТИГИ) ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМИН САКТОО ЖАНА БАНК КАПИТАЛЫНЫН КОШУМЧА ЗАПАСЫН («КАПИТАЛ БУФЕРИ» ИНДЕКСИ) КОЛДОО МААЛЫМАТТАР» таблицасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

Экономикалык ченемдердин аталышы  

Белгилениши  

Ченемди эсептөө 

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси 

Белгиленген ченемден четтөө 

Капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) ченеми 

К2.1 

ЧСК 

----- 

ЧРА 

----- 

  

12% кем эмес 

  

К2.2 

ЧКПУ 

----- 

ЧРА 

----- 

  

6% кем эмес 

  

К2.3 

ЧСК 

----- 

СА 

----- 

  

8% кем эмес 

  

Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү

К3.1 

ЛА 

------ 

ОБ 

---- 

  

45% кем эмес 

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери индекси») 

К3.1 

ЧСК 

-----  

ЧРА 

--- 

  

__% кем эмес 

(маанисин көрсөтүңүз)  

  

»; 

14В бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«14В. УЛУТТУК БАНКТЫН ТАЛАПТАРЫНЫН АТКАРЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

Белгилениши 

Айкын мааниси  

Белгиленген мааниси  

Күрөө менен камсыздалбаган кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү 

  

ЧСКнын 50% ашык эмес 

Аффилирленген жана банк менен байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү 

  

ЧСКнын 60% ашык эмес 

Ар бир банк эмес уюмга кандай болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү 

  

өздүк (регулятивдик) капиталдын 60% ашык эмес 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат орду 

Кол тамгасы 

Аты-жөнү 

___________________ 

___________________ 

_____________________ 

 

- 15.7 бөлүктүн 

аталышындагы «шайкештиги» деген сөз «жетиштүүлүгү (шайкештиги)» дегенге алмаштырылсын; 

940 жана 950 саптары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

9940 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (900ст/ (.620ст) 

9950 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (800ст/ (620ст) 

». 

8. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

-  1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1. Бул жобо ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү отчетторунун бирдиктүү формасын аныктайт.»; 

- 4-пунктунун «а» пунктчасында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;  

- 1-тиркеменин 12, 14, 15, 18 жана 19 -пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

N  

Бөлүк  

Аталышы  

Мезгилдүүлүгү 

Берүү мөөнөтү  

Эскертүүлөр жана ченемдик укуктук актыларга шилтемелер  

12 

8-бөлүк  

РППУдагы өзгөрүүлөр:  

А. РППУнун эсебинен эсептеп алынып салынган жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар.  

Б. Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр   

В. Каржылоодон айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

Г. Банктарга жана башка ФНУдарга сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр.  

Ай сайын.  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде.  

   

14 

10-бөлүк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аффилирленген жактар тууралуу маалыматтар: 

А. Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалыматтар. 

 

 

 

 

 

 

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар.  

В. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалыматтар.  

Ай сайын.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарым жылда бир жолу.  

Отчетук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде.  

 

 

 

 

Отчетук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде.  

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 1-формасы.  

 

 

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 2-3-формалары. 

15 

11-бөлүк  

Банк менен байланыштуу жактар жөнүндө маалымат: 

А. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат. 

  

Ай сайын.  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде. 

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 4-формасы. 

 

 

Б. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалымат. 

В. Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары жөнүндө маалымат. 

Г. Банк менен байланыштуу башка жактар жөнүндө маалыматД. Банктын кызмат адамдары жана алардын жакын туугандары же банк менен байланыштуу башка жактар аларда контролдоо укугуна ээ юридикалык жактар жөнүндө малымат. 

Жарым жылда бир жолу.  

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде.  

Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө нускоого карата тиркемелердин 5-6-7-8 формалары. 

18 

14-бөлүк  

Экономикалык ченемдердин сакталышы жана банк капиталынын кошумча запасын ("капитал буфери" көрсөткүчүн) колдоого алуу жөнүндө маалыматтар.  

Ай сайын. 

   

 

 

 

А. Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет.  

Күн сайын.   

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча кийинки күндүн саат 9.00 чейин.   

 

 

 

Б. Капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) жана ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) экономикалык ченемдеринин сакталышы жөнүндө отчет.  

Ай сайын.   

Отчеттук мезгил бүткөн күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде. 

 

 

 

В. Мөөнөттүү эсептер жана жеке адамдар алдындагы башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет. 

Күн сайын   

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча кийинки күндүн саат 9.00 чейин. 

 

 

 

Г. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү ченеминин сакталышы жөнүндө отчет. 

Ай сайын.   

   

 

 

 

Д. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет. 

Ай сайын. 

   

 

 

 

Е. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (көрсөткүчүнүн) (К3.2) сакталышы жөнүндө отчет. 

Жума сайын. 

Отчеттук жумадан кийинки жуманын алгачкы жумуш күнүнүн саат 9.00 чейин. 

 

 

 

Ж. Ликвиддүүлүктү дароо толуктоо ченеминин (көрсөткүчүнүн) (К3.3) сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет.  

Күн сайын.  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00 чейин. 

 

19  

15-бөлүк  

Банк капиталын эсептөө

Ай сайын. 

Отчеттук мезгил аяктаган күндөн кийинки 12 календардык күн ичинде. 

Операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик (жетиштүүлүк) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо.  

»; 

- 2-тиркеме: 

- 1-18 бөлүктөрдүн аталыштарында жана таблицаларында: 

«финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр «финансы-насыялык уюмдар» дегенге алмаштырылсын; 

«ФКМ» деген сөз «ФКУ» дегенге алмаштырылсын; 

- 10Б, 10B, 11A 11Д бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин:«10-БӨЛҮК. Б. АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Аффилирленген жактын аталышы 

Операциянын суммасы (миң сом) 

Операциянын түрү [1] 

Операция башталган күн 

Операция мөөнөтү жана аяктаган күнү [2] 

Үстөк баа жана ордун толтуруунун башка формалары 

Берилген активге карата күрөө [3]  

Күрөө ээси 

Операцияны жүргүзүүнүн шарттары [4] 

Эскертүү 

Төмөндө маалыматты аныктоонун мисалдары келтирилген: 

  

1-мисал: Банктын туунду компаниясы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-мисал: Банктын 10% жана андан ашык акциясына ээ компания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

[1] Операциянын түрүн көрсөтүнүз (актив, гарантия, активди сатуу/сатып алуу, кызмат ж.б.)  

[2] Активдерге, баланстан тышкары милдеттенмелерге, контрактарга ж.б. 

[3] Күрөөнүн түрүн көрсөтүнүз (баалуу кагаздар, депозит, кыймылсыз мүлк ж.б.) 

[4] Операциянын негизги шарттарын жазып чыгыныз.  

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-БӨЛҮК. В. БАНКТЫН АФФИЛИРЛЕНГЕН ЖАКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Аффилирленген жактын аталышы 

Аффилирленген жактын банк менен мамилелеринин мүнөзү (холдингдик компания, туунду, караштуу компания ж.б.) 

Банкка тийиштүүлүгүнө карата акцияларынын/үлүшүнүн ээлигинин пайызы [1] 

Аффилирленген жактын аталышы/негизги иши 

Эскертүү 

11 

 

 

 

 

 

22  

 

 

 

 

 

……  

  

  

  

  

  

nn  

  

  

  

  

  

 

[1] Мисалы: а) Банк В компаниянын 50%-на ээ; б) А холдинг компаниясы банктын 55%-на ээ; в) банктын холдинг компаниясы ага караштуу D компаниянын 100% акциясына ээ.  

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-БӨЛҮК. А. БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАР МЕНЕН АКТИВДҮҮ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ КЫСКАЧА МААЛЫМАТ 

 

Инсайдер жөнүндө маалымат 

№ 

Банк менен байланыштуу жактын аталышы  

Тобу 

Банк менен байланыштуу жактын операциялары боюнча чогуу алгандагы баланстык карыз / контракттардын жалпы суммасы 

Классификациялоо категориясы 

Мөөнүтүндө төлөнбөгөн активдер/контракт шарттарынын аткарылбашы (күндөрдө

Сунушталган каржылоо  

Үстөк баа жана ордун толтуруунун башка формалары 

Жана башка активдер 

Үстөк баа жана ордун толтуруунун башка формалары 

Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Бардыгы болуп: банк менен байланыштуу жактар менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

22 

Бир банк менен байланыштуу жакка карата эң ири карыз 

  

  

  

  

  

 

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

11-БӨЛҮК. Б. БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ЖАКТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Банк менен байланыштуу жактын аты-жөнү (мамилелеринин мүнөзүн көрсөтүү

Операциянын суммасы (миң сом) 

Операциянын түрү [6] 

Операция башталган күн 

Операция мөөнөтү жана аяктаган күнү 

[7] 

Үстөк баа жана ордун толтуруунун башка формалары 

Берилген каржылоого карата күрөө [8] 

Күрөө ээси 

Операция жүргүзүүнүн шарттары [9] 

Эскертүү 

 

Төмөндө маалыматты чечмелөө мисалдары келтирилген: 

 1 

1-мисал: аты-жөнү, банк Башкармасынын Төрагасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2 

Аты-жөнү, банк Башкармасынын Төрагасынын агасы 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 3 

Компания X, банк Башкармасынын Төрагасынын атасы Х компаниянын 50% акциясына ээлик кылат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 

2-мисал: Банктын 10% жана андан ашык акцияларына ээлик кылгандар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 … 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 n 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[6] Операциянын түрүн көрсөтүнүз (актив, гарантия, активди сатуу/сатып алуу, кызмат ж.б.)  

[7] Активдерге, баланстан тышкары милдеттенмелерге, контрактарга ж.б. 

[8] Күрөөнүн түрүн көрсөтүнүз (баалуу кагаздар, депозит, кыймылсыз мүлк ж.б.) 

[9] Операциянын негизги шарттарын жазып чыгыныз.  

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

11-БӨЛҮК. В. БАНКТЫН КЫЗМАТ АДАМДАРЫНЫН ЖАКЫН ТУУГАНДАРЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Банктын кызмат адамынын аты-жөнү 

Банкта ээлеп турган кызмат орду 

Жакын тууганынын аты-жөнү 

Туугандык даражасы (ата-энеси, аялы/күйөөсү ж. б.) 

 

 

 

 

 2 

  

  

  

  

 … 

  

  

  

  

 n 

  

  

  

  

 

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

 

 

11-БӨЛҮК. Г. БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ БАШКА ЖАКТАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

 

№ 

Кызмат адамдын аты-жөнү 

Банкта ээлеген кызматы 

Байланыштуу жактын аты-жөнү 

Байланыштуулук даражасын көрсөтүү 

1 1 

 

 

 

 

 2 

  

  

  

  

 ... 

  

  

  

  

 n 

  

  

  

  

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

 

11-БӨЛҮК. Д. БАНКТЫН КЫЗМАТ АДАМДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЖАКЫН ТУУГАНДАРЫ ЖЕ БАНК МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ БАШКА ЖАКТАР КОНТРОЛДОО УКУГУНА ЭЭ ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ЖӨНҮНДӨ МАЛЫМАТ 

 

 

№ 

Банктын кызмат адамынын аты-жөнү 

Банкта ээлеген кызматы 

Юридикалык жактын аталышы/негизги иши 

Банктын кызмат адамына карата мамилеси жана юридикалык жактын акцияларына ээлик кылуу үлүшү (% менен)  

 

 

 

 

 2 

  

  

  

  

 … 

  

  

  

  

 n 

  

  

  

  

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: _________________ 

- 14-бөлүктүн: 

аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14-бөлүк. Экономикалык ченемдерди сактоо жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо жөнүндө маалыматтар («капитал буфери» индекси)»; 

14.Б бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

14.Б. Капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) экономикалык ченемин жана ликвиддүүлүк ченемин (көрсөткүчүн) сактоо жана банк капиталынын кошумча запасын («капитал буфери» индекси) колдоо жөнүндө отчет: 

Экономикалык ченемдердин аталышы 

Белгилениши  

Ченемдерди эсептөө 

Ченемдин айкын мааниси 

Ченемдин белгиленген мааниси  

Белгиленген ченемден четтөө 

Капитал жетиштүүлүгү (шайкештиги) экономикалык ченеми 

К2.1 

ЧСК 

----- 

ЧРА 

----- 

  

12% кем эмес 

  

К2.2 

ЧКПУ 

----- 

ЧРА 

----- 

  

кем эмес 6% 

  

К2.3 

ЧСК 

----- 

СА 

----- 

  

кем эмес 8% 

  

Ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү

К3.1 

ЛА 

------ 

ОБ 

---- 

  

кем эмес 45% 

  

Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси) 

К3.1 

ЧСК 

-----  

ЧРА 

--- 

  

кем эмес __% 

(маанисин көрсөтүңүз)  

  

 

 

Отчеттук мезгил ичинде орточо мааниси 

  

1 жума 

2 жума 

3 жума 

4 жума 

5 жума 

Бардыгы болуп 

ЛА - Ликвиддүү активдер 

  

  

  

  

  

  

ОБ банктын милдеттенмеси 

  

  

  

  

  

  

К3 ченеми=ЛА/ОБ 

0,0% 

0,0% 

 0,0% 

0,0% 

0,0% 

  

 

- 14.Д бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14.Д. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет 

Белгилөөлөр 

Айкын мааниси 

Белгиленген мааниси 

Күрөө менен камсыз болбогон, каржылоо боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү

  

ЧСКнын 50% ашык эмес 

Банкка байланыштуу жак жана аффилирленген жактар менен опреациялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү

  

ЧСКнын 60% ашык эмес 

Ар бир банк эмес уюмга кайсы болбосун инвестициялардын максималдуу өлчөмү

  

өздүк (регулятивдик) капиталдын 60% ашык эмес 

Кыймылсыз мүлккө (негизги каражаткан) инвестициялардын максималдуу өлчөмү

  

Төлөнгөн уставдык капиталдын өлчөмүнөн 100% ашпаган. 

 

Кызмат орду: ____________ аты-жөнү: ____________ колтамгасы: ________________»; 

- 15.7 -бөлүмүнүн: 

аталышындагы «шайкештик» деген сөз «жетиштүүлүк (шайкештик)» дегенге  

алмаштырылсын; 

960, 970 саптары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

960 

Суммардык капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (920ст/ (640ст минус 1010ст) 

970 

Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүгү (шайкештиги) коэффициенти (800ст/ (640ст минус 1010ст) 

9. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:  

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1. Бул жобо микрофинансылык компаниянын (мындан ары - МФК) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары ММРО) бирдиктүү формасын аныктайт.»; 

- 4-пункттун «а» пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«а) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамдарда жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылган эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндөгү жободо белгиленген функцияларды Улуттук банк тарабынан аткарылышынын чегинде МФКнын финансылык абалына; 

- 1-тиркемеде: 

12-пункт пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

12  

8-бөлүк  

А. Ири тобокелдиктер тууралуу маалымат. 

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар. 

В. Уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар.  

Жыл сайын. 

Отчеттук жылдан кийинки айдын 1-февралына чейин. 

«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана микрофинансылык компаниялар менен байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоо. 

Чейрек сайын 

Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын.  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде. 

»; 

14-пункт пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

« 

14  

10-бөлүк 

Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат  

Жыл сайын 

Отчеттук жылдан кийинки 1-февралга чейин  

Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелери.  

Чейрек сайын депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын. 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде. 

»

- 2-тиркеменин: 

бүтүндөй тексти боюнча тиешелүү жөндөмөдөгү «финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр «финансы-кредиттик уюмдар» дегенге жана «ФКМ» деген аббревиатура «ФКУ» дегенге алмаштырылсын; 

«Экономикалык ченемдерди сактоо тууралу маалымат» деген 10- бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин: 

«10- бөлүк. Экономикалык ченемдерди сактоо тууралу маалымат 

 

 

 

 

 

Экономикалык чендердин жана талаптардын аталышы. 

Белгилениши 

Ченемдин эсептелиши 

Ченемдин иш жүзүндөгү мааниси  

Ченемдинбелгиленген мааниси  

Белгиленген ченемден четтөө  

ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТПАГАН МФКЛАР ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР 

Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү

 

ЭК/УК*100% 

100% кем эмес  

 

Инвестициялардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү

 

ЖИ/СК*100%  

   

30% ашык эмес 

Дүң каржылоо менен иш алып барган МФК бир эле ошол адамга берилген каржылоонун максималдуу өлчөмү

 

МК / СК * 100% 

100% ашык эмес  

Уюштуруучулардан (акционерлерден) - жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү

 

СЗФЛ/СК*100% 

   

100% ашык эмес  

 

Уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү

 

СЗФЛ/СК*100% 

100% ашык эмес  

Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү

  

СЗ/СК*100%  

  

500% ашык эмес  

ДЕПОЗИТТЕРДИ ТАРТУУ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРЫШКАН МФКЛАР ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР 

Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми. 

М1 

СК/УК*100% 

   

100% кем эмес 

Капиталдын шайкештиги чененми. 

М2  

СК/СА*100%  

   

8%  кем эмес 

Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми. 

М3  

СЗ/СК*100%  

   

5% ашык эмес  

Ликвиддүүлүк ченеми. 

М4  

ЛА/ОБ*100% 

   

30% кем эмес 

Аманаттарды кайра кайтаруу боюнча тобокелдикти чектөө ченеми. 

М5  

К/В*100% 

   

100% кем эмес 

Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү

   

СЗАф.жак/СК*100% 

   

60% ашык эмес  

 

МФКнын кызматчыларынын чогуу алгандагы карызы. 

 

КЖК/ӨК*100%  

   

5% ашык эмес  

Уюштуруучулардан (акционерлерден) жеке адамдардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү.  

  

СЗФЛ/СК*100% 

  

100% ашык эмес  

Уюштуруучулардан (акционерлерден) юридикалык жактардан карызга алынган каражаттардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү.  

  

СЗЮЛ/СК*100% 

  

100% ашык эмес  

СЗС  

-  

кызматчылардын МФКлар алдындагы чогуу алгандагы карызы;  

СИ  

-  

микрофинансылык уюмдарга, лизинг компанияларына жана банктарга чогуу алгандагы инвестициялар; 

СЗА  

-  

аффилирленген жактардын чогуу алгандагы карызы  

СЗ - юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү.  

Отчеттук мезгил ичиндеги орточо мааниси 

1 ай 

2 ай 

3 ай 

Бардыгы болуп 

ЛА - Ликвидүү активдер 

 

 

 

М - Милдеттенмелер 

 

 

 

М4 =ЛА/ОБ ченеми 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________Аты-жөнү:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

 

 

 

»; 

 

 

 

 

 

 

 

10. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 «Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуунун эрежелери жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин: 

-1.1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Бул эрежелер Улуттук банктан лицензияланган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салат. 

- 4.2-пунктунун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«-аффилирленген жана МФК менен байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү;»; 

-5.4-пунктунун 5.4.3- пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5.4.3. Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченемин эсептөөдө ар башка карыз алуучулардын кайсы болбосун карызы суммаланууга жана бирдиктүү тобокелдик катары каралууга тийиш, эгерде:  

а) бир карыз алуучу башка карыз алуучу тарабынан контролдукка алынса; 

Эскертүү: Контролдук - чечимдерди тике же кыйыр аныктоо же кабыл алынып жаткан чечимдерге таасир этүү, анын ичинде келишимдин (оозеки келишимди кошо алганда) же башка бүтүмдүн негизинде жөндөмдүүлүгү.  

б) бир нече карыз алуучу бир эле жак тарабынан контролдукка алынса;  

в) бир карыз алуучунун карызды кайтарбай коюшу башка карыз алуучунун карызды кайра кайтарбай коюшу көйгөйүнө алып келсе;  

г) карызды кайтаруу үчүн карыздын ордун жабуунун (күрөө менен камсыз кылуу) экинчи булагын кошо алганда, бир эле булак колдонулса.»; 

- 5.7 пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5.7. Аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар»; 

- 5.7-пунктунун 5.7.1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5.7.1. Депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан МФКлар, аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларды «Депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоого ылайык жүзөгө ашырышат. Аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин аффилирленген жана байланыштуу жактардын МФК алдындагы чогуу алгандагы карызы катары туюндурулган максималдуу өлчөмү, МФКнын өздүк капиталынын 60% ашпоого тийиш.»; 

- 5.7.2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«5.7.2. МФК кредит берген, МФК кызматкерлеринин чогуу алгандагы карызы МФКнын өздүк капиталынын 5% ашпоого тийиш жана ал төмөнкү формула боюнча аныкталат» 

СЗС / СК * 100% 5%, мында: 

СЗС МФК баа берүү күнүнө карата кредит берген, МФК кызматкерлеринин чогуу алгандагы карызы; 

СК МФКнын баа берүү күнүнө карата өздүк капиталы; 

МФКнын кызмат аадмдарына жана кызматкерлерине кредит берүү операциялары «Депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускоодо көрсөтүлгөн талаптар сакталган шартта гана жүзөгө ашырылат.»; 

- 5.7-пунктунун 5.7.3- пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 6.3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«6.3. МФКлар чейрек сайын, отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кечиктирбестен мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттун алкагында Улуттук банкка экономикалык ченемдердин аткарылышы боюнча малымат берип туруулары тийиш.»; 

- 6.4-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 6.6-пунктундагы ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө»» деген сөздөр ««Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө»» дегенге алмаштырылсын; 

- 7.9-пунктунан кийинки эскертүүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын. 

- «Улуттук банктан лицензия алышкан МФКлар үчүн экономикалык ченемдердин аткарылышы формасы» тиркемеси күчүн жоготкон катары таанылсын.